« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Доля готелю «Рассвет» має бути вирішена у правовому полі. Учасники мирного зібрання висунули вимоги на захист профспілкового майна

Доля готелю «Рассвет» має бути вирішена у правовому полі. Учасники мирного зібрання висунули вимоги на захист профспілкового майна

29 травня у м. Дніпро відбуло-

ся мирне зібрання на захист прав

трудового колективу ПрАТ «Дні-

протурист» та профспілкового

майна, зокрема стосовно будівлі

готелю «Рассвет», яку повернено

в державну власність на підставі

незаконно прийнятих рішень суду

(про що «ПВ» вже повідомляли

у попередньому № 22). На завер-

шення акції її учасники прийняли

Резолюцію, в якій висунули низку

вимог на захист порушених прав

членів профспілкових організа-

цій Федерації профспілок Украї-

ни та трудового колективу ПрАТ

«Дніпротурист».

У тексті документа, зокрема, зазначаєть-

ся, що за період 2011–2013 років злочин-

ною владою колишнього Президента

Віктора Януковича та Генпрокурора

Віктора Пшонки, колишнього голови

Вищого господарського суду України Віктора Тать-

кова, його заступника Артура Ємельянова незакон-

ними судовими рішеннями було позбавлено ПрАТ

«Дніпротурист» права власності на будівлю готелю

«Рассвет». Незаконність вказаних судових рішень

підтверджується кримінальним провадженням, по-

рушеним Генпрокуратурою України 29 листопада

2013 року проти вказаних осіб. У ході розслідування,

17 березня 2017 року ПрАТ «Дніпротурист» визнано

потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Однак, незважаючи на незаконність прийнято-

го судового рішення щодо права власності на будів-

лю готелю «Рассвет», уже діючими чиновниками

влади, через відділ примусового виконання рішень

управління Державної виконавчої служби Головно-

го територіального управління юстиції у Дніпропе-

тровській області, місцеві чиновники намагаються

виселити трудовий колектив ПрАТ «Дніпротурист»

із будівлі готелю.

«Враховуючи відкрите кримінальне проваджен-

ня щодо суддів, які виносили незаконні рішення

стосовно ПрАТ «Дніпротурист», рішення Урядового

комітету з питань економічної, фінансової та пра-

вової політики, розвитку паливно-енергетичного

комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохо-

ронної діяльності від 1 березня 2018 року, протокол

№ 9, листування між ПрАТ «Дніпротурист» та Фон-

дом державного майна України щодо співпраці з

утворення господарського товариства у формі то-

вариства з обмеженою відповідальністю між сто-

ронами спору, а також доручення Уряду від 6 квіт-

ня 2018 року про розробку законопроекту щодо ви-

рішення долі профспілкового майна, вважаємо, що

представниками органів державної влади наші

права порушені, наші звернення не почуті, та про-

довжують вчинятися дії по виселенню трудового

колективу ПрАТ «Дніпротурист» з будівлі готелю

«Рассвет», яку повернено в державну власність на

підставі незаконно прийнятих рішень суду», – за-

значається в тексті Резолюції.

Тож, учасники мирного зібрання на захист по-

рушених прав членів профспілкових організацій

ФПУ та трудового колективу ПрАТ «Дніпроту-

рист» вимагають:

– від Прем’єр-міністра України – створити робо-

чу комісію під головуванням першого віце-прем’єр-

міністра України – міністра економічного розвитку

і торгівлі Степана Кубіва та представників від Мі-

ністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ,

Генеральної прокуратури, Адміністрації Президен-

та, Дніпропетровської обласної державної адміні-

страції, ФДМУ, ФПУ, ПрАТ «Дніпротурист» з метою

врегулювання питання щодо порушених прав

ПрАТ «Дніпротурист» та його трудового колективу

в межах дій виконавчого провадження;

– від ФДМУ – в найкоротший строк завершити

процес створення з ПрАТ «Дніпротурист» спільно-

го господарського товариства у формі товариства

з обмеженою відповідальністю відповідно до на-

казу ФДМУ. А також скасувати наказ Фонду дер-

жавного майна України про приватизацію шляхом

продажу на аукціоні будівлі готелю «Рассвет»;

– від голови Дніпропетровської обласної дер-

жавної адміністрації – втрутитись у дану ситуа-

цію, як керівника області, з метою контролю за

вирішенням питання в правовому полі та сприян-

ня щодо утримання органами ДВС від вчинення

передчасних виконавчих дій по виселенню трудо-

вого колективу Товариства з будівлі готелю «Расс-

вет» і звільнення приміщення від рухомого май-

на, яке належить Товариству, до моменту врегу-

лювання даного питання на законодавчому рівні;

– від начальника Головного територіального

управління юстиції з питань державної виконавчої

служби – начальника Управління державної вико-

навчої служби Головного територіального управлін-

ня юстиції у Дніпропетровській області та началь-

ника відділу примусового виконання рішень Управ-

ління державної виконавчої служби Головного тери-

торіального управління юстиції у Дніпропетров-

ській області – утриматися від безпідставного і пе-

редчасного проведення виконавчих дій по виселен-

ню з будівлі готелю «Рассвет» трудового колективу

та звільнення приміщення від всього рухомого май-

на Товариства до моменту створення спільного гос-

подарського товариства у формі товариства з обме-

женою відповідальністю за участю Фонду держав-

ного майна України та ПрАТ «Дніпротурист». Учас-

ники акції також вимагають провести службове роз-

слідування щодо факту втручання головного дер-

жавного виконавця відділу примусового виконання

рішень Управління ДВС Головного територіального

управління юстиції у Дніпропетровській області Єв-

гена Осельського у мирне зібрання із захисту прав

трудового колективу ПрАТ «Дніпротурист».

ВІД ІМЕНІ УЧАСНИКІВ МИРНОГО ЗІБРАННЯ

СЕРГІЙ СТРІЛЕЦЬ,

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРАТ «ДНІПРОТУРИСТ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

З ПОВНИМ ТЕКСТОМ РЕЗОЛЮЦІЇ

МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ

НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ «ПВ»

PSV.ORG.UA __

 

Захист спілчан

в умовах реформування

галузі освіти та змін

у законодавстві

З 29 травня по 1 червня у м. Львові

проходив семінар заступників голів

та фахівців із соціально-економіч-

них питань обласних, Київської місь-

кої організацій Профспілки праців-

ників освіти і науки України.

Ф ахівці з усіх областей України зібра-

лися, щоб обговорити актуальні

питання захисту спілчан в умовах

реформування галузі освіти та

змін у законодавстві. Гостинною

стороною заходу стала Львівська обласна органі-

зація Профспілки на чолі з Марією Яцейко.

Голова Профспілки Георгій Труханов акценту-

вав увагу присутніх на ключових аспектах діяль-

ності організації на сучасному етапі, надав аналі-

тичну інформацію щодо стану освітньої галузі, її

проблемних питань та викликів.

Спектр питань для обговорення і дискусій був

розподілений на сегменти: від фінансового забез-

печення освіти в областях, особливостей оплати

праці працівників у сучасних умовах, практичних

порад щодо вирішення проблемних питань з ви-

плат надбавок і доплат до питань колективно-до-

говірного регулювання трудових, соціально-еко-

номічних інтересів.

Питання щодо перспективних напрямів і за-

вдань галузевої Профспілки в умовах децентралі-

зації та створення об’єднаних територіальних гро-

мад модерувала заступник голови Профспілки

Любов Гарбаренко. У дні семінару відбулися пре-

зентації учасників щодо роботи організаційних

ланок Профспілки в об’єднаних територіальних

громадах. Своїм досвідом поділилися Львівська,

Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хер-

сонська та Чернігівська обласні організації.

Правові питання учасники семінару обговорю-

вали із завідувачем юридичного відділу апарату

ЦК Профспілки Сергієм Курилкіним, який розпо-

вів про практичні аспекти державної реєстрації

новостворених профспілкових організацій, реє-

страції змін до статуту (положення), змін до скла-

ду керівних органів та внесення їх до Єдиного дер-

жавного реєстру.

Ще однією складовою навчання стало обгово-

рення питання стратегічного планування діяль-

ності організації, створення іміджу Профспілки

у ЗМІ та суспільстві. З презентацією виступила

завідувач відділу інформаційного забезпечення

та комунікацій апарату ЦК Профспілки Інна

Михальченко.

Інформацією про елементи захисту персональ-

них даних в Інтернеті та практичними порадами

щодо цифрової безпеки поділився завідувач відді-

лу технічного забезпечення та захисту інформації

апарату ЦК Профспілки Олексій Михальченко.

Урочистим моментом заходу стало символічне

закладання першого каменя у фундамент проф-

спілкового освітянського санаторію у курортному

Трускавці. Учасниками цієї історичної події були

голова Профспілки Георгій Труханов, господиня

та ініціатор цієї важливої для вчительства справи

– голова Львівської обласної організації Профспіл-

11.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання