« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Реформування системи охорони здоров’я потребує посилення соціально-економічного захисту працівників

Реформування системи охорони здоров’я потребує посилення соціально-економічного захисту працівників

На цьому акцентували увагу учасники засідання ЦК Проф­спілки працівників охорони здоров’я України, що відбу­лось 18 квітня у м. Києві.


У заході взяли участь та виступили Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осо­вий, заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, за­ступник голови Національної служби посе­редництва та примирення Сергій Гербеда.

Голова Профспілки Вікторія Коваль ви­ступила з доповіддю «Про виконання вимог Профспілки та завдання її організацій щодо посилення соціально-економічного захисту спілчан в умовах реформування га­лузі», в якій поінформувала присутніх про дії Профспілки, окреслила завдання, що по­стали в непростих умовах реформування галузі. Вікторія Коваль зазначила, що Профспілка та її організаційні ланки у 2017 році через ускладнення соціально-еконо­мічної ситуації в галузі та порушення тру­дових прав працівників, зокрема на своє­часну виплату заробітної плати, належно використовували передбачені законодав­ством повноваження з метою забезпечення захисту трудових та соціально-економіч­них прав і законних інтересів спілчан.

Активні дії Профспілки спонукали Уряд до розробки та прийняття низки рішень щодо ліквідації дефіциту коштів на випла­ту заробітної плати. Повністю ліквідувати заборговану за 2017 рік заробітну плату пра­цівникам комунальних закладів охорони здоров’я вдалося лише станом на 1 березня 2018 року за рахунок цьогорічних асигну­вань. Через недостатнє фінансування га­лузь охорони здоров’я України стабільно утримує негативний рейтинг за рівнем се­редньомісячної заробітної плати працівни­ків серед галузей економіки. Питання під­вищення заробітної плати медпрацівникам та ліквідація «зрівнялівки» в оплаті праці постійно перебували на порядку денному Профспілки.

Заслухавши доповідь та розглянувши інформаційні матеріали про роботу Профспілки працівників охорони здоров’я України за період з 27 квітня 2017 року по 17 квітня 2018 року, ЦК Профспіл­ки постановив визнати дії Кабінету Міні­стрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Вимог попереджувальної Всеукраїнської акції протесту Профспілки від 19 вересня 2017 року, незадовільними.

Президії Профспілки було доручено вжити заходів щодо збільшення фінансу­вання галузі охорони здоров’я для зна­чного підвищення рівня заробітної плати працівникам охорони здоров’я та забез­печення диференціації в оплаті праці ме­дичного персоналу й інших працівників галузі, а також недопущення масового скорочення медпрацівників та збережен­ня кадрового потенціалу галузі в умовах реформування.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

ФОТО АВТОРА

 

Організаційне та фінансове зміцнення профспілок необхідне для підвищення ефективності дій


ЦК Профспілки праців­ників лісових галузей України на пленарному засіданні 19 квітня за­значив, що для дієвого реагування профспілок на зміни, що відбува­ються в умовах реформ та соціально-економіч­ної трансформації сус­пільства, завданням ЦК і його членських організацій є органі­заційне та фінансо­ве зміцнення профспі­лок задля підвищення ефективності дій та збереження єдності профспілкових лав.

З доповіддю про органі­зацію виконання рі­шень VI з’їзду Проф­спілки працівників лі­сових галузей України та VII з’їзду Федерації профспі­лок України виступив голова Профспілки Вадим Сібільов.

За правозахисну діяльність та активні дії профспілкові орга­нізації останнім часом зазнають утисків своїх прав шляхом зако­нодавчого та нормативного ускладнення їх діяльності, на профспілкових активістів чи­ниться тиск. Перед ФПУ та її членськими організаціями по­стало спільне завдання щодо їх організаційно-фінансового зміц­нення, консолідації профспілко­вого руху та пошуку нових шля­хів посилення ефективності ді­яльності профспілок, зазначив голова ЦК.

Учасники пленуму ухвалили постанову, в якій, зокрема, за­значено, що зусилля профспіл­кових структур мають бути спрямованими на формування усвідомленого профспілкового членства, забезпечення проф­спілкових структур усіх рівнів професійно підготовленими ка­драми, навчання профспілкових кадрів та членів профспілок, по­пуляризацію діяльності проф­спілок, у тому числі щодо пере­ваг профспілкового членства.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Профспілка хімнафтохімпрому вимагає погашення зарплатних боргів на підприємствах галузі

Що потрібно зробити для підвищення ролі Профспілки, більш ефективного та якісного захисту законних прав та інтересів працівників? Які нові форми та методи роботи необхідні для погли­блення соціального діалогу, надання йому більш реального, конструктив­ного та креативного характеру? Ці та інші питання обговорили учасники за­сідання Центральної ради Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України.

У заході взяли участь та виступили перший заступник Голови СПО об’єднань проф­спілок, заступник Голови Федерації проф­спілок України Олександр Шубін, прези­дент Союзу хіміків України Олексій Го­лубов, члени Центральної ради Профспілки.

У доповіді «Про хід виконання Основних напря­мів дій Профспілки хімічних та нафтохімічних га­лузей промисловості України на 2016–2020 роки», з якою виступив голова Профспілки Василь Мойсюк, виступах учасників засідання зазначалось: виборни­ми органами організацій профспілки проводиться робота, спрямована на захист прав членів профспіл­ки на працю, продуктивну зайнятість, гідну оплату праці та ліквідацію заборгованості з її виплати, ство­рення безпечних і здорових умов праці, організацій­не та фінансове зміцнення. Центральна рада Проф­спілки, обласні, Київська міська і первинні органі­зації здійснюють пошук нових шляхів конструктив­ної співпраці та соціального діалогу з органами дер­жавної влади і роботодавцями.

Учасники засідання ухвалили постанову, в якій, зокрема, доручили Центральній раді Профспілки, обласним, Київській міській і первинним профор­ганізаціям продовжити роботу з реалізації за­вдань Основних напрямів задля підвищення ефек­тивності захисту соціально-трудових прав праців­ників через систему колективних договорів і угод та використання механізмів врегулювання колек­тивних трудових спорів.

Було також прийнято рішення щодо звернення Центральної ради Профспілки до Президента і Прем’єр-міністра України з метою вирішення пи­тань роботи підприємств, що виробляють мінераль­ні добрива, та погашення заборгованості із заробіт­ної плати на ПрАТ «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» і ПАТ «Азот» у м. Черкаси, а та­кож здійснення контролю за приватизацією ПАТ «Одеський припортовий завод» та виставлення на продаж у травні 2018 року державного пакета акцій.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

27.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання