« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

РІШУЧА ВІДСІЧ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК

РІШУЧА ВІДСІЧ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК

28 лютого Голо­вою Федерації профспілок Украї­ни Григорієм Осо­вим оперативно скликано засідан­ня Президії ФПУ, на якому в гострій та критичній фор­мі було обговоре­но ситуацію щодо посилення насту­пу на права проф­спілок, зокрема спроби владних структур привлас­нити будинки профспілок на місцях, які остан­нім часом стали все частішими.

Т ак, у Полтаві забирають Буди­нок профспілок для потреб прокуратури, в Ужгороді Бу­динок профспілок передають Державній судовій адміністрації, в Івано-Франківську Будинок профспі­лок вже передано до комунальної власності. Такі ж неправові дії засто­совуються і до профспілкових оздо­ровниць та спортивних об’єктів, на­вчальних центрів профспілок в Чер­нігові, Хмельницькому та ін. Усе це викликає не тільки закономірне обу­рення з боку спілчан, а й необхід­ність солідарно діяти, щоб дати рі­шучу відсіч тотальному наступу на права профспілок.

«У якій правовій державі можли­во уявити таке антилюдське став­лення?», – запитує Голова ФПУ Гри­горій Осовий. За дорученням Прези­дії ФПУ він поінформував про ситу­ацію довкола профспілкових об’єктів Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, як соціаль­ного партнера профспілок, а також гостро порушив зазначену проблему на засіданні урядового Комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку ПЕК, інфраструктури, оборонної та право­охоронної діяльності, що відбулося 1 березня під головуванням першого віце-прем’єр-міністра – міністра еко­номічного розвитку і торгівлі Степа­на Кубіва.

Голова ФПУ повідомив членів Ко­мітету про вимоги Президії ФПУ: скасувати розпорядження КМУ про передачу профспілкових об’єктів, насамперед будинків територіаль­них профоб’єднань у Закарпатській і Полтавській областях, та поверну­ти їх законним власникам – проф­спілкам, і, врешті-решт, на законо­давчому рівні закріпити за проф­спілками право власності на майно, що перебуває у їх віданні, та зажа­дав від урядовців невідкладних дій.

Комітет дійсно оперативно відре­агував на рішення Президії ФПУ і створив робочу групу, до якої уві­йшли представники ЦОВВ, Фонду держмайна, профспілок і яка має опе­ративно розглянути всі організацій­но-правові аспекти цієї драматичної ситуації та невідкладно надати Уря­ду пропозиції щодо її врегулювання.

За його словами, паралельно з ро­ботою названої групи з правового вре­гулювання ситуації у ФПУ створено штаб дій, який буде координувати проведення різноманітних заходів, у тому числі можливих акцій протесту, як у Києві, так і на місцях, де спосте­рігається наступ на профспілки.

У разі ігнорування профспілкових вимог та подальшого порушення прав спілчан не виключено, що профспілками будуть надіслані звернення до міжнародних інститу­цій. Адже ФПУ має статус консуль­тативного члена у Економічній і со­ціальній раді ООН, є постійним учасником конференцій МОП, чле­ном Міжнародної конфедерації профспілок і Європейської регіо­нальної Ради ЄС, які охоплюють по­над 180 країн світу. Слід зазначити, що за оцінками МКП, Україна, як це не прикро, входить до п’ятірки кра­їн, де найбільше порушуються права профспілок та працівників. Тому Го­лова ФПУ впевнений, що з боку між­народної спільноти українські проф­спілки також отримають солідарну підтримку.

Прес-центр ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації профспілок України:

«На цю роботу (з врегу­лювання ситуації – авт.) ми з урядовцями відвели місяць. Якщо й тоді дієвих рішень ми не побачимо й нам не вдасться виключно у рамках ді­алогу та співпраці захистити свої пра­ва, безперечно, ми повинні бути гото­вими до солідарних рішучих протест­них дій на їх захист. Як це робить тру­довий колектив, профспілкова спільно­та і громадськість м. Одеси, які разом піднялись та виступили проти відчу­ження санаторію «Лермонтовський», де лікуються як учасники АТО, так і по­страждалі на виробництві. Саме такий рішучий супротив буде здійснено від­носно усіх об’єктів, на які «поклали око» можновладці чи бізнес».

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ЄФПГО ВИСЛОВИВ ЗАНЕПОКОЄННЯ АКТИВІЗАЦІЄЮ АТАК НА ПРОФСПІЛКИ

Генеральний секретар Європейської федерації профспілок громадського обслуговування Ян Віллем Гудріан звернувся з листом до Прези­дента України Петра Порошенка та Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана.

У листі, зокрема, зазнача­ється: «Нас поінформу­вали про те, що атаки на профспілки активі­зувалися. Профспілок позбавля­ють права власності на майно, їм забороняють доступ до при­міщень, в тому числі будинків профспілок. Це значно усклад­нює їхню діяльність, робить її практично неможливою. Це є втручанням у справи профспі­лок, спрямованим на посла­блення критики роботодавців, олігархів та Уряду. Інше майно профспілок, включаючи ліку­вально-оздоровчі та спортивні заклади, також витребуються з їх власності. Тисячі людей по­терпають від цього.

Незважаючи на конституційні судові постанови та рішення, що підтверджують право власності профспілок, інші судові рішен­ня вважають ці об’єкти держав­ною власністю. Попереднім уря­дом у 2011–2013 роках було ініці­йовано 200 судових позовів щодо відчуження профспілкового майна. Суди не є незалежними.

Як чимало інших членів сус­пільства, профспілки активно вимагають прозорих, некоруп­ційних та демократичних влад­них інституцій з незалежною судовою системою.

Профспілки як на національно­му, так і на регіональному рівні підтримали рух за зміни. Як вам відомо, будівлі профспілок у Києві та Одесі були знищені пожежею під час протестів.

Верховний Суд України не був реформований на хвилі цих змін. Він сформулював пози­цію, що профспілкове майно є державною власністю. У 2014– 2017 роках, відповідно до рі­шень судів, було визнано дер­жавною власністю будівлі спі­лок, навчально-методичних та спортивних центрів на Закар­патті, в Івано-Франківську, Чер­нігові, Полтаві та Києві.

Ці об’єкти протягом багатьох десятиліть були єдиним місцем у регіонах, куди прості люди могли вільно прийти, поскар­житись на порушені права і без­оплатно отримати допомогу.

Наразі розглядаються судові по­зови про виселення профспілок з Будинку профспілок Закар­патської області, переданого до сфери управління судової адмі­ністрації; профспілкового цен­тру Полтавщини, переданого до сфери управління Генеральної прокуратури України.

Ми просимо:

– забезпечити, аби профспілки могли здійснювати свою діяль­ність вільно, автономно і неза­лежно від втручання Уряду і ро­ботодавців. Атаки на профспіл­ки шляхом відчуження їхніх бу­дівель та інших об’єктів є пору­шенням європейських та між­народних норм;

– на законодавчому рівні закрі­пити за профспілками право власності на майно, що перебу­ває у їх віданні;

– скасувати розпорядження Кабі­нету Міністрів України про пере­дачу профспілкових об’єктів, на­самперед будинків територіаль­них профоб’єднань у Закарпат­ській і Полтавській областях;

– відчужені профспілкові об’єкти мають бути повернуті профспілкам, щоб вони могли здійснювати свою статутну діяльність.

Очікуємо на вашу відповідь та дії.

З повагою

Ян Віллем ГУДРІАН,

Генеральний секретар ЄФПГО».

Прес-центр ФПУ

16.03.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання