« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НОВА ПОЛІТИКА ЦІН І ТАРИФІВ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ: ЧИ ЗБЕРЕЖЕНО ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ?

НОВА ПОЛІТИКА ЦІН І ТАРИФІВ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ: ЧИ ЗБЕРЕЖЕНО ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ?

15 лютого у Міжнародному центрі культури та мистецтв ФПУ, в рамках відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості, Федерація про­фесійних спілок України провела засідання круг­лого столу на тему «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?».

У заході взяли участь народні депутати України Сергій Каплін та Альона Бабак, представники центральних органів виконавчої влади, експерти наукових та громадських організа­цій, СПО об’єднань профспілок, членських організацій ФПУ, а та­кож представники засобів масової інформації.

Відкрив засідання круглого сто­лу заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шу­бін. Із вступним словом виступив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верхо­вної Ради України з питань соціаль­ної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення, представник Фе­дерації профспілок України у Верхо­вній Раді Сергій Каплін. Завідувач відділу дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Пту­хи НАНУ, кандидат економічних наук Людмила Черенько виступила з доповіддю «Монетизація» пільг на транспортні послуги», народний де­путат України, заступник голови Ко­мітету Верховної Ради України з пи­тань будівництва, містобудування і житлово-комунального господар­ства Альона Бабак та голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко присвятили свій виступ прийняттю Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та його значенню для споживачів.

ЧАС РЕФОРМ

Учасники круглого столу зазна­чали, що останнього року в Україні триває масштабний процес рефор­мування в усіх суспільних сферах, є чимало напрацювань як з боку Верховної Ради України, Уряду, так і експертного середовища.

Ключовим кроком у реформу­ванні галузі житлово-комунальних послуг є прийняття 9 листопада 2017 року Закону України «Про жит­лово-комунальні послуги». Крім того, на виконання Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774 Мін­соцполітики розроблено проекти постанов Уряду «Деякі питання на­дання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами місь­кого, приміського та міжміського транспорту» та «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслугову­вання». Також у липні 2017 року по­становою Кабінету Міністрів Укра­їни від 07.06.2017 № 394 скасовано державне регулювання цін на соці­ально значущі продовольчі товари.

Виступаючі наголошували, що на даному етапі розвитку України важливим завданням є побудова механізму взаємодії держави, екс­пертного середовища та громад­ськості в контексті ефективного проведення реформ. Існує практи­ка, коли органи державної влади ухвалюють рішення, які не ґрунту­ються на попередніх консультаціях із зацікавленими сторонами. За від­сутності дієвого та ефективного ме­ханізму консультацій з громад­ськістю, профспілками та експерт­ним середовищем у процесі виро­блення політики потерпає загаль­носуспільний інтерес.

Наскрізною темою проведення реформ в Україні є їх якість, відпо­відність заявленим розробниками цілям та загальносуспільним інтересам. Проте, часто виникає пробле­ма негативних «побічних ефектів» у суміжних секторах, що не врахову­ються при розробці конкретних за­ходів, передбачених тією чи іншою реформою. Невиважені державні рі­шення не задовольняють суспіль­ство, тому вкрай актуальним є пи­тання розробки та впровадження ефективного механізму комуніка­ції між державою, експертним се­редовищем та громадськістю. З огляду на це, учасники круглого сто­лу обговорили рекомендації щодо першочергових спільних дій на шляху реалізації принципів соці­альної справедливості в житті кож­ного українця, зокрема в контексті цінового та тарифного регулювання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зокрема, Верховній Раді Украї­ни та Кабінету Міністрів України рекомендується узгоджувати ціно­ву політику з політикою доходів на­селення, економічною обґрунтова­ністю встановлення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням заходів соціального захисту громадян; неухильно до­тримуватися принципів соціально­го діалогу в процесі реформування сфери надання житлово-комуналь­них послуг, цінової політики на со­ціально значущі продовольчі това­ри та надання пільг у грошовій фор­мі; відновити державне регулюван­ня цін на соціально значущі продо­вольчі товари або запровадити ком­пенсаторні механізми з подолання наслідків його скасування.

У деяких виступах також ви­словлювалася позиція категорич­ної незгоди з «монетизацією» пільг доти, доки в країні не буде фінансо­вої можливості забезпечити спра­ведливе проведення монетизації з урахуванням інтересів усього насе­лення.

Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого само­врядування учасники круглого сто­лу рекомендують забезпечити при­йняття виважених рішень при вста­новленні тарифів на житлово-кому­нальні послуги з урахуванням ін­тересів територіальних громад, осо­бливо для соціально незахищених їх верств.

У свою чергу, сторонам соціаль­ного діалогу рекомендовано: погли­бити соціальний діалог на всіх його рівнях, підвищити ефективність та результативність прийнятих рі­шень у процесі реформування сфе­ри надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соці­ально значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі; не допускати звуження чи пору­шення конституційних прав грома­дян при реформуванні сфери жит­лово-комунальних послуг, цінової політики на соціально значущі про­довольчі товари та надання пільг у грошовій формі.

Текст Рекомендацій учасників круглого столу має бути доопрацьо­ваний у тижневий термін і надісла­ний адресатам.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Сергій КАПЛІН, народний депутат України, перший заступ­ник голови Комітету Верховної Ради України з питань соці­альної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, пред­ставник Федерації профспілок України у Верховній Раді:

«Теми, порушені в рамках круглого столу, зокрема щодо ліквідації контролю за ціноутворенням, певною мірою но­вого курсу в політиці житлово-комунального господарства, є дуже чутливими для українських громадян.

Сподіваюсь, що рекомендації круглого столу не носитимуть номіналь­ний характер, а дійсно стануть викликом тим, хто провадить сьогодні со­ціальну політику, й тим, хто формує новий соціальний національний курс нашої держави.

Ми є тією силою, яка завжди уособлювала локомотив змін у державі, тож повинні продемонструвати характер. Потужний профспілковий актив за­дає тон і формує нові стандарти у справі захисту національних інтересів, інтересів простих людей, соціальних свобод і прав наших громадян».

 

27.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання