« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРАГНЕННЯ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ – ОДИН З ГОЛОВНИХ ОРІЄНТИРІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

ПРАГНЕННЯ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ – ОДИН З ГОЛОВНИХ ОРІЄНТИРІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Щорічно 20 лютого в Україні відзна­чається День соціальної справедливості, запроваджений за ініціативою Федерації профспілок України Указом Президента.

С корочення бідності та зміцнення соціальної єд­ності, впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід Украї­ни на провідні позиції у світі за­декларовано у стратегічних про­грамних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» та Угоді про асоціацію між Украї­ною та ЄС. Водночас гло­бальною проблемою за­лишається відсутність комплексного страте­гічного бачення дер­жавної соціальної полі­тики, перспективних со­ціальних «маяків» та век­торів соціального руху.

Розпочаті Урядом рефор­ми поки не дають бажаних ре­зультатів у покращенні життя і добробуту людей. Натомість має­мо зростаючу соціально-еконо­мічну нерівність і поширення бід­ності в суспільстві, погіршення умов існування більшості насе­лення, очевидну відсутність спра­ведливості в політиці перерозпо­ділу доходів.

Встановлені розміри основних державних соціальних стандар­тів та гарантій – мінімальної за­робітної плати, прожиткового мі­німуму, мінімальної пенсії за ві­ком є недостатніми в умовах ка­тастрофічного підвищення цін та тарифів на основні соціально зна­чущі та життєво необхідні това­ри, падіння купівельної спромож­ності через зменшення реальних зарплат, збільшення розмірів за­боргованості із заробітної плати, втрати робочих місць. У грома­дян виникає відчуття невпевне­ності у завтрашньому дні, що за­грожує посиленням соціальної напруги в суспільстві.

Викорінення бідності, боротьба з нерівністю доходів та захист за­конних прав та інтересів кожної людини є головними орієнтирами Цілей сталого розвитку (2015–2030), затверджених на Саміті ООН. Від­повідно до норм ратифікованої Україною Конвенції МОП № 117 вся політика повинна, передусім, спря­мовуватися на досягнення добро­буту й розвитку населення.

Керуючись принципами соці­альної справедливості, профспіл­ки докладають максимум зусиль для розбудови України як соціаль­ної держави, утвердження в сус­пільстві соціальної злагоди, ре­ального поліпшення рівня життя громадян. Тільки широкомасш­табне і стійке економічне зростан­ня є передумовою забезпечення соціального розвитку та справед­ливості в суспільстві. Працююча людина має забезпечити своєю працею достатній рівень життя для себе та своєї сім’ї та не бути за­лежною від допомоги держави.

Для досягнення соціальної справедливості в Україні, по­долання бідності й підви­щення рівня життя всіх верств населення Федера­цією профспілок України напрацьовано низку зако­нодавчих пропозицій з питань забезпечення со­ціальної справедливості в оплаті праці, соціальному захисті, оподаткуванні, які перебувають на розгляді Верховної Ради України.

ФПУ, як найбільш представ­ницьке профспілкове об’єднання, закликає Президента України, Вер­ховну Раду України, Кабінет Міні­стрів України, центральні та місце­ві органи виконавчої влади, громад­ські організації, об’єднавши зусил­ля, спільно боротися за утверджен­ня соціальної справедливості в сус­пільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, під­вищення рівня життя населення, со­ціальної стабільності в державі, за­безпечення кожній людині гідних умов існування та ефективного со­ціального захисту.

Профспілки переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, громадян­ського суспільства досягнення в Україні соціальної справедливос­ті є цілком реальним завданням.

Федерація профспілок України

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ПОТРЕБУЄ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ НТСЕР

5 лютого в приміщенні Міністерства соціальної політики України відбулося засідання Президії Національної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради (НТСЕР).

Н а засіданні було розглянуто питання:

– щодо змін у складі наглядової ради Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки;

– про заходи з виконання рекомендацій круглого столу на тему «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадян­ського суспільства і держави», схвалених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятос­ті та пенсійного забезпечення від 15 листопада 2017 року;

– щодо підготовки нової редакції Національної стратегії тристо­роннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2018–2020 роки тощо.

Також обговорено питання про атестацію лабораторій підпри­ємств, що проводять дослідження санітарно-гігієнічних факто­рів і умов праці на виробництві.

У рамках підготовки до чергового засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради сторони надали свої про­позиції щодо дати його проведення та проекту порядку денного. Профспілковою стороною запропоновано провести чергове засі­дання Національної ради у період наприкінці лютого – початку березня 2018 року та розглянути питання про забезпечення збере­ження та розвитку трудового потенціалу України, пріоритетні напрями діяльності Національної ради на 2018–2020 роки.

У засіданні Президії НТСЕР взяв участь заступник Співголови Національної ради від профспілкової сторони, заступник Голо­ви Федерації профспілок України Олександр Шубін.

Прес-центр ФПУОБГОВОРЕНО НАПРЯМИ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ

14 лютого відбулось засідання тристоронньої робо­чої групи за напрямом «Охорона праці та соціальний захист» проекту Генеральної угоди на новий строк, у якому взяли участь представники профспілок, орга­нів виконавчої вла­ди та роботодавців.

С торону профспі­лок представля­ли голова Проф­спілки авіапра­цівників України Михай­ло Козич, керівники де­партаментів та управлінь апарату ФПУ Лариса Ров­чак, Юрій Андрієвський, Володимир Максимчук, голова ППО ФПУ Марія Гриценко, представники галузевих профспілок та апа­рату Федерації профспілок України.

Нагадаємо, що профспілкова сторона продовжує процес обгово­рення із соціальними партнерами напрямів проекту Генераль­ної угоди на новий строк. Так, на цьому тижні вже відбулись за­сідання спільної робочої комісії повноважних представників сторін з ведення колективних переговорів з укладення Гене­ральної угоди на новий строк, а також засідання тристоронньої робочої групи профспілок з питань загальних, заключних поло­жень, соціального діалогу проекту Генугоди.

Заплановано також провести засідання спільної робочої групи з підготовки розділу проекту Генеральної угоди щодо оплати праці та тристоронньої робочої групи з підготовки розділу щодо розвитку економіки і вітчизняного виробництва, зростання про­дуктивної зайнятості.

Прес-центр ФПУ

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання