« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НОВИЙ ІМПУЛЬС ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

НОВИЙ ІМПУЛЬС ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

Актуальні питання розвитку і підвищення ефективності співпраці обговорювались 23 січня під час робочої зустрічі Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспілок України Григорія Осового з ди­ректором програм Центру солідарності АФП– КВП в Україні Трістаном Масатом.

У зустрічі взяли участь перший заступник Голо­ви СПО об’єднань проф­спілок, заступник Голо­ви ФПУ Олександр Шубін, керів­ник Департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Василь Шилов, а також голова Всеукраїнської профспілки виробничників і під­приємців Наталія Землянська.

Під час розмови Григорій Осовий поінформував про су­часний стан профспілкового руху в Україні, дії ФПУ та її членських організацій щодо за­хисту законних прав та інтере­сів людини праці. Голова ФПУ зазначив, що наразі триває дуже важливий етап роботи над Генеральною угодою, в якому беруть участь усі соціальні партнери. Серед пріоритетних завдань, які, на думку профспі­лок, мають бути відображені в цьому документі, – питання за­йнятості та міграційних проце­сів, реформування системи оплати праці, перегляду законо­давчо - нормативної бази про ко­лективно-трудові спори, право на страйк, а також у сфері охо­рони та безпеки праці.

Говорячи про перегляд та мо­дернізацію законодавства й нор­мативних документів щодо охо­рони та безпеки праці, проф­спілковий лідер підкреслив, що у цьому питанні потрібно діяти так, щоб, як кажуть, не нашко­дити безпечним умовам праці, скоротивши заходи й органи, які несуть відповідальність за охорону праці. Профспілки на­голошують на необхідності сис­темної роботи з питань охорони праці. Більш того, ФПУ розроби­ла та надала свої конкретні про­позиції у цій сфері.

Григорій Осовий також корот­ко зупинився на позиції профспі­лок щодо пенсійної та медичної реформ. При цьому він наголо­сив: якщо з приводу пенсійної ре­форми профспілки знаходять компроміси з Урядом, то перего­вори з питань медичної реформи відбуваються дуже важко.

Профспілковий лідер заявив, що процес обговорення та підпи­сання Генеральної угоди на но­вий строк потрібно провести яко­мога швидше, якісно та ефектив­но. Оптимальний термін – не більше 3 місяців. При цьому дуже важливо враховувати пра­ва та інтереси працюючої люди­ни. У сфері трудових відносин зусилля ФПУ та її членських ор­ганізацій нині зосереджені на внесенні змін та доповнень до законів про соціальний діалог, колективні договори та угоди, колективно - трудові спори.

У виступі Григорія Осового та коментарях Олександра Шу­біна, Василя Шилова та Наталії Землянської зазначалось, що співпраця між ФПУ, її членськи­ми організаціями та Центром міжнародної солідарності АФП–КВП може відбуватися за багатьма актуальними напря­мами, такими як розробка зако­нодавчої бази, зокрема нової ре­дакції Закону України «Про по­рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; проведення інформаційної кам­панії: чому право на страйк важ­ливе і що воно дає; обговорення законодавчих змін (семінари на рівні первинних, обласних орга­нізацій з метою виявлення недо­ліків у напрацьованих законо­проектах, пропагування ство­рення страйкових фондів (мож­ливо доцільно провести декіль­ка ще на етапі розробки) тощо).

У свою чергу, Трістан Масат зазначив, що Центр міжнарод­ної солідарності АФП–КВП го­товий до співробітництва з ФПУ щодо цих та інших питань. Зо­крема, йшлося про підвищення якості та ефективності юридич­ної допомоги профспілковим організаціям, навчання проф­спілкового активу, зокрема мо­лодих активістів.

Трістан Масат підтримав зу­силля ФПУ, спрямовані на мо­дернізацію профспілкового руху, молодіжних профспілко­вих ініціатив, висловив підтрим­ку пропозицій ФПУ щодо проек­тної співпраці у питаннях орга­нізації і проведення освітніх програм для профспілкових ак­тивістів та членів профспілок.

Наприкінці зустрічі Григорій Осовий висловив сподівання на подальшу результативну роботу ФПУ з Центром міжнародної со­лідарності АФП–КВП. «Ми від­криті до діалогу та співпраці», – зазначив профспілковий лідер.

Прес-центр ФПУ

 


ФПУ ТА ФОНД ІМ. Ф. ЕБЕРТА ВИРОБИЛИ СПІЛЬНУ СТРАТЕГІЮ ДІЙ

18 січня за ініціативи Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Фе­дерації профспілок України Григо­рія Осового відбулася зустріч з ди­ректором Регіонального представ­ництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марселем Рьотігом.

У розмові взяли участь з профспіл­кової сторони – перший заступ­ник Голови СПО об’єднань проф­спілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, керівник Департа­менту міжнародних зв’язків ФПУ Ва­силь Шилов, із сторони Фонду – проек­тний координатор Марія Ткаченко.

Голова ФПУ подякував директору пред­ставництва за плідну співпрацю. Зокре­ма, у рамках домовленостей ФПУ з Регіо­нальним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні проведено серію з чотирьох дводенних семінарів-тренінгів Школи профспілкових перего­вірників у Києві, Чернігові та Львові. Цього року, у травні – червні, також за­плановано проведення аналогічних семі­нарів - тренінгів для профспілкових пере­говірників. На думку Григорія Осового, це дуже важлива та корисна справа.

Профспілковий лідер поінформував представників Фонду про основні на­прями діяльності ФПУ та її членських організацій щодо підвищення якості та ефективності захисту законних прав та інтересів працівників. Як пріоритети в співпраці Фонду та профспілок Голова ФПУ визначив низку проблемних пи­тань, серед яких питання зайнятості та міграційних процесів, реформування системи оплати праці, пенсійного забез­печення, зокрема військовослужбовців та представників силових структур, пе­регляду законодавчо - нормативної бази про колективно - трудові спори, право на страйк, а також у сфері охорони та без­пеки праці. Одним з найважливіших є питання нового Трудового кодексу, до роботи над яким активно долучились профспілки, в тому числі через своїх представників у парламенті.

Марсель Рьотіг, із свого боку, подякував представникам ФПУ за ефективну співпрацю та поінформував про нові проекти Регіонального представництва Фонду. Серед них – співпраця з питань підготовки профспілкових переговірни­ків, дуальної освіти, Трудового кодексу, зайнятості та трудової міграції, моло­діжного клубу New Vision. У планах та­кож відкриття спільної Академії праці для профспілкового активу.

Учасники зустрічі зазначили, що таке спілкування сприяє кращому взаєморо­зумінню та допомагає у виробленні спільної стратегії дій, а також вислови­ли зацікавленість у подальшій ефектив­ній співпраці.

Прес-центр ФПУ

 

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання