« на головну 20.10.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (971)
11
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ВИСУНУЛИ СІМ ВИМОГ ДО ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОШТОРИСУ КРАЇНИ

ПРОФСПІЛКИ ВИСУНУЛИ СІМ ВИМОГ ДО ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОШТОРИСУ КРАЇНИ

5 грудня в Інформаційній агенції «Укрінформ» під час прес- конференції «Профспілки за со­ціальний бюджет–2018» Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий спільно з керів­никами членських організацій ФПУ від імені мільйонів спілчан висунули сім вимог до форму­вання Держбюджету–2018.


Г олова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григо­рій Осовий зазначив, що брифінг прово­диться за дорученням всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань – членів Федерації профспілок України, від імені мільйонів спілчан, які стурбовані насту­пом на трудові права та соціальні гарантії.

7 грудня Верховна Рада України планує роз­глянути в другому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. Наразі доопрацьований Кабінетом Міністрів України головний кошторис країни вже передано до парламенту.

Як зазначив профспілковий лідер, ще 5 жов­тня Президія Федерації профспілок України ви­значила свої орієнтири і вимоги до Уряду та парламенту країни стосовно формування осно­вних показників бюджету України на 2018 рік, зазначивши, насамперед, що «бюджет має ство­рювати економічні передумови для повної ефективної зайнятості працівників, гарантува­ти необхідну кількість робочих місць, створю­вати передумови для справедливого розподілу результатів праці, забезпечувати справедливу оплату праці та інші питання, що турбують моїх колег відповідно до галузей економіки».

Президія ФПУ висунула до органів дер­жавної влади і бізнесу сім основних вимог, які Григорій Осовий доніс до суспільства.

Перша вимога: у Державному бюджеті України на 2018 рік встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижче фактично­го прожиткового мінімуму, тобто не менш ніж 4023 грн. Гарантувати фінансування ви­щих навчальних закладів І–II рівня акреди­тації за рахунок коштів Державного бюдже­ту України для підготовки фахівців за освіт­ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спе­ціаліст» з метою забезпечення їх сталої робо­ти та недопущення заборгованості із заробіт­ної плати і стипендій.

Друга вимога: встановити розмір посадо­вого окладу (тарифної ставки) працівника (ро­бітника) І тарифного розряду на рівні, що пере­вищує розмір мінімальної заробітної плати.

Третя вимога: погасити до кінця року за­боргованість з виплати заробітної плати на всіх підприємствах-боржниках і не допуска­ти її виникнення надалі.

Четверта вимога: зупинити деіндустріа­лізацію України, прийняти Програму розви­тку промислового комплексу, зберегти тру­довий потенціал і його підготовку до роботи в нових конкурентних умовах. Щорічно збільшувати кількість сучасних високопро­дуктивних робочих місць не менш ніж на 20%, 26 млн громадян працездатного віку ма­ють право на працю і гідне життя.

П’ята вимога: знизити непосильні для на­селення ціни на природний газ, електроенер­гію та тарифи на житлово-комунальні послу­ги, виходячи з платоспроможності заробіт­них плат, пенсій, стипендій.

Шоста вимога: забезпечити гарантовані Конституцією України права громадян на до­ступну і якісну медичну допомогу, запрова­дити загальнообов’язкове медичне соціальне страхування і відновити санаторно-курортне лікування працюючих (застрахованих осіб).

Сьома вимога: не допустити зниження іс­нуючого рівня прав і гарантій працівникам та їх представникам при прийнятті Трудово­го кодексу України.

Учасники прес-конференції в один голос зазначили, що проект Держбюджету–2018 не враховує вимоги профспілок щодо підвищен­ня прожиткового мінімуму та збільшення фінансування окремих галузей.

Григорій Осовий застеріг щодо необхіднос­ті усвідомлення того, що якщо не будуть зро­блені рішучі кроки назустріч працюючій лю­дині, не буде визнання її авторитету, цінності й важливості у суспільному житті, українці працездатного віку покинуть нашу країну: «Це загроза національній безпеці України. І сьогод­ні масовий відтік людей за кордон, який уже іде не на тисячі, а на сотні тисяч і мільйони, фактично «знекровлює» країну».

Резюмуючи, профспілковий лідер конста­тував, що проект Держбюджету–2018 не є соці­альним, а його переорієнтація залежить від волі й розуміння ситуації у сфері трудових від­носин, а також бажання змінити життя укра­їнців на краще.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Андрія ТКАЧУКА

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Анатолій ШИРОКОВ, голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок, голова Проф ­спілки працівників Націо­нальної академії наук України:

«Аналіз проекту бюджету на наступний рік показує, що у свій ювілейний рік (27 листопада 2018 року випо­внюється 100 років від ство­рення НАН України) 270 млн грн не вистачає на на­уку, яка в усьому світі є ло­комотивом прогресу, конку­рентоздатності, прориву на нові рубежі розвитку. Ми будемо вимагати і добива­тися того, щоб ця ганебна практика припинилася!».

Сергій РОМАНЮК, заступник голови Проф­спілки працівників освіти і науки України:

«Не встигли висохнути чорни­ла на підписі під Законом «Про освіту», як при форму­ванні Державного бюджету України на 2018 рік норми цього закону вже порушують­ся: замість не менше 7% ВВП на освіту влада виділяє 6,7%...

Сьогодні люди з вищою осві­тою отримують менше за тих, хто взагалі не має такої освіти. Завідувач аспірантури, докторантури – на мінімаль­ній заробітній платі. В такій ситуації хіба може розвива­тись країна та її економіка? Хто буде продукувати той потенціал, щоб завтра здій­снити економічний прорив?».

Вікторія КОВАЛЬ, голова Профспілки працівників охорони здоров’я України:

«У галузі охорони здоров’я ситуація ще гірша, ніж у га­лузі освіти, фінансування недостатньо. Вкрай недо­статньо навіть для того, щоб забезпечити обов’язкові виплати. Про­ект закону, підготовлений до другого читання, має де­які зміни, але не врахував пропозицій профспілки.

Жодних змін в оплаті праці медичних працівників не відбулося, 12 тарифних розрядів мають однакову заробітну плату. Тому в нас сьогодні лікар-початківець отримує навіть менше, ніж молодший медичний пра­цівник – санітарка...»

Віктор ТУРМАНОВ, голова Профспілки працівників ву­гільної промисловості України:

«Галузь розділена на дві час­тини: державні підприєм­ства та підприємства недер­жавної форми власності. Що стосується підприємств не­державної форми власності, там більш або менш нор­мальна ситуація: вчасно ви­плачуються заробітні плати, шахтарі забезпечені засоба­ми індивідуального захисту. В свою чергу, на державних підприємствах – повний крах і щодо фінансування, і щодо охорони праці...

Ми налаштовані дуже жор­стко. У 20-х числах грудня ми проведемо Президію і визначатимемося з подаль­шими діями».

Валентин МЕЛЬНИК, голова Київської міської ради профспілок:

«Я хотів би, щоб наші можновладці почули лю­дей. Нагадаю, що за Кон­ституцією наша країна со­ціально-правова, а це означає, що влада має ро­бити все для того, щоб до­бробут наших людей під­вищувався. А що ми має­мо? Маємо заборгованість із зарплати, роботи немає, здоров’я у нації немає... Куди ми взагалі ідемо? Ті вимоги, які висунули профспілки, цілком реаль­ні. Можна знайти кошти для того, щоб визначити пріоритети розвитку».

10.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

29.09.2018 23:52

29.09.2018 23:52

29.09.2018 23:37

29.09.2018 23:36

03.09.2018 00:04

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання