« на головну 15.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

БУДИНОК РОЗБРАТУ

БУДИНОК РОЗБРАТУ

Кажуть, будинки як люди – мають і свою історію, і свою долю. Одні коротають свій вік тихо й непомітно, інші – вражаюче наповнено, складно, а часом і трагічно. Саме така доля судилася і будинку Федерації профспілок Одеської області, що на Куликовому полі, 1.

П омпезна будівля Одесь­кого обкому КПУ, спору­джена у другій половині 50-х років минулого сто­ліття, бачила на своєму віку нема­ло. І паради на плацу перед нею, і відомих людей, яких гостинно чи не дуже зустрічали господарі чис­ленних кабінетів, і крах надії тих бідолах, яких виключали з лав КПРС… Могли б стіни говорити – багато чого дізналися б ми ціка­вого і таємничого.

Згодом, у 1983 році, коли обком партії переїхав до свого нового приміщення на проспекті Шев­ченка, будинок за залишковою ба­лансовою вартістю в 1837018 ру­блів з дозволу ВЦРПС (постанова Секретаріату № 8-88 від 12.04.1983) придбала Одеська обласна рада профспілок. З новими господаря­ми будинок зажив новим життям. Сюди стали приходити інші, про­стіші і щиріші люди – інженери, хлібороби, моряки, лікарі, вчите­лі. Тут вирішувалися життєві проблеми як трудових колекти­вів, так і окремих людей. Будинок став осередком бурхливого проф­спілкового життя.

З набуттям Україною незалеж­ності площі імені Жовтневої рево­люції повернули історичну назву – Куликове поле; згодом демонту­вали пам’ятник Леніну. А вже у XXI столітті Будинок став епіцен­тром жахливої трагедії 2 травня 2014 року. Шкода, але навіть після цієї біди проблеми в будівлі за адресою Куликове поле, 1, не за­кінчились, а лише перемістились у нову площину. На будівлю наки­нув оком київський можновла­дець, і не аби хто, а сам голова Ко­мітету з питань національної без­пеки і оборони Верховної Ради України Сергій Пашинський. 9 липня 2015 року він направив лис­та (№ 04-24/13 – 682) на адресу то­дішнього Генпрокурора В. Шокі­на, де на чотирьох сторінках ряс­ного тексту намагався довести, що будівля Федерації профспілок Одещини є не власністю профспі­лок, а власністю держави. Тому Федерацію слід виселити на ки­сень, а будинок використати за державними потребами. Жодним словом пан Пашинський не обмо­вився, що свого часу за цю будів­лю були сплачені кошти, зібрані членами профспілок області, не згадав він і про те майно, яке облрада профспілок передала облас­ній раді народних депутатів. А не­багато й немало: «Постановою президії Одеської обласної ради профспілок № 11-38 від 03.02.1984… будівлю Будинку Союзів (вулиця Свердлова, 34, нині – Канатна, 134) було передано на баланс обласної ради з управління курортами та, за клопотанням виконавчого ко­мітету обласної ради народних де­путатів, у цій будівлі розміщено обласний комітет народного контролю; будівлю по вулиці Б. Хмельницького, 62, в якій розта­шовувалась обласна рада з туриз­му та екскурсій, передано на ба­ланс Іллічівської районної ради народних депутатів. Крім того, по­становою було передбачено кло­потати перед ВЦРПС про залік ба­лансової вартості Будинку Союзів у сумі 500 тис. рублів у рахунок по­гашення позики, яку отримала об­ласна рада профспілок на при­дбання адміністративної будівлі на площі Жовтневої революції, 1 (нині – Куликове поле, 1)». Це ури­вок із заперечення на позов до суду, підготовлений Федерацією профспілок. І в цьому ж таки доку­менті є інформація про стан будів­лі на момент її передачі профспіл­кам. «…Будівлю…було передано Одеським обкомом компартії України Одеській обласній раді профспілок з оплатою балансової вартості 1 млн 837 тис. 018 рублів. До акта додавався висновок № 257 про технічний стан будівлі, скла­дений провідними фахівцями Одеського інженерно-будівельно­го інституту, відповідно до якого будівля перебуває в незадовільно­му технічному стані, пов’язаному з негативним впливом ґрунтових вод, та потребує капітального ре­монту». Понад три десятиліття профспілки опікувались, ремон­тували, підтримували у належно­му стані будинок, і от маєш… Де­путат Пашинський вирішив, що будівля людям не належить, а лише – державі. В своєму листі Генпрокурору він так і написав: «Як випливає з правової позиції Верховного Суду України, питан­ня щодо суб’єктів права власності майна профспілок, яке було ними набуто або перебувало у володінні до проголошення Незалежності України, на законодавчому рівні не врегульовано, тому майно ко­лишніх профспілкових організа­цій на сьогодні залишається дер­жавною власністю…».

Але дозвольте: якщо питання про право власності на майно профспілок «на законодавчому рівні не врегульовано», хіба не за­конодавці, тобто депутати ВРУ, за це відповідальні?

Втім, спочатку саму ідею з ві­дібранням будинку у профспілок Одещини під розміщення в ньому штабу Військово-Морських Сил України, який після анексії Кри­му перемістився до Одеси, ще можна було якщо не виправдати (бо взамін профспілкам нічого не пропонувалось), то, зважаючи на реалії часу, зрозуміти. Але ж ні! Під розміщення штабу знайшли інше приміщення, а судова тяга­нина, розпочата з подачі Пашин­ського, лише набирає обертів, і сьогодні сприймається чимось не зовсім адекватним.

Прокуратура області із завзят­тям, гідним кращого застосуван­ня, протягом 3 років намагається відібрати будівлю у Федерації. І кінця цій тяганині не видно. Ось лише кілька штрихів судового процесу. 1 грудня 2015 року Госпо­дарський суд Одеської області виніс рішення по справі № 916/3171/15, про відмову у позо­ві першого заступника прокурора Одеської області до Федерації профспілок Одещини «про визнання права власності за державою Україна в особі Фонду державно­го майна України на адміністра­тивну споруду». 24 лютого 2017 року постановою Господарського апеляційного суду Одеської об­ласті це рішення суду першої ін­станції було залишено без змін, а апеляційна скарга прокурора – без задоволення. Нарешті, 12 черв­ня ц.р. касаційну скаргу прокура­тури області і Фонду держмайна України розглянув Вищий госпо­дарський суд України. Він част­ково її задовольнив, скасувавши постанову від 24.02.2017, і напра­вив справу до Господарського апеляційного суду Одеської об­ласті на новий розгляд.

15.08.2017 Одеський апеляцій­ний господарський суд прийняв постанову, якою відмовив у задо­воленні апеляційної скарги ФДМУ, в зв’язку з пропуском стро­ку позовної давності. Нове засі­дання Вищого господарського суду України щодо розгляду каса­ційної скарги обласної прокура­тури призначено на 20.11.2017.

Тож чергове коло судової тяга­нини до будинку, що став предме­том розбрату між членами проф­спілок і державою, вже на старті…

Марічка ВІТЕР

 


ПІДПИСАНО НОВУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

17 листопада в Дніпропетровській облас­ній раді на засіданні соціально-економіч­ної ради відбулося підписання нової Тери­торіальної угоди на період до 2020 року. Особливість її в тому, що сьогодні, в пері­од реформ, децентралізації влади вперше до неї приєдналась обласна рада і, таким чином, угода стала чотирьохсторонньою.

Б ільшість норм і зобов’язань угоди, зазначив під час її підписання керівник Спільного представницького органу профспілок облас­ті, голова Дніпропетровського облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, виписані таким чином, щоб досягти реалізації головних завдань, у тому числі дотримання законних прав та інтересів людини праці, всього населення області. Адже в умовах економічної кризи саме на плечі трудящих ліг непомірний тягар випробувань: зниження жит­тєвого рівня, борги із зарплат, комунально-ціновий пресинг, недостатньо ефективний соціальний за­хист. І тому невипадково в новій угоді вперше з’явився розділ «Соціальний і правовий захист». Профспілкова сторона вважає, що сьогодні соціаль­них партнерів має об’єднувати прагнення до того, щоб спільними зусиллями домогтися збільшення промислового виробництва, динамічного зростан­ня заробітної плати, забезпечення гарантій зайня­тості та безпечних умов праці. З огляду на те, що наразі гостро постала проблема збереження і розви­тку трудового потенціалу, один з розділів угоди містить важливі зобов’язання соціальних партне­рів щодо забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту від безробіття.

Крім того, даний документ має стати й міцним фун­даментом для укладення колективних договорів на підприємствах. У зв’язку з цим очільник облпрофоб’єднання висловив сподівання, що їх ке­рівники спільно з профорганізаціями зроблять все можливе для якнайповнішої імплементації поло­жень угоди в колдоговори з метою стабілізації ро­боти, забезпечення зайнятості, гідних умов праці та її оплати, збереження соціальних гарантій.

Про важливість укладення нової угоди заявили та­кож соціальні партнери профспілок – голова облас­ної ради Глєб Пригунов, перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман, голова Феде­рації організації роботодавців Віктор Сергеєв.

Але життя не стоїть на місці, постійно виникають нові проблеми, над вирішенням яких необхідно працювати всім сторонам угоди та вносити до неї в процесі реалі­зації відповідні корективи. Чимало є питань і в бю­джетній сфері. Було підтримано пропозицію голови об’єднання роботодавців агропромислового комплек­су Віктора Карпенка щодо необхідності розширення угоди і посилення в ній акценту на вирішенні проблем сільськогосподарської галузі та її працівників.

Віктор КОВРИГА

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання