« на головну 14.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ХТО ВРЯТУЄ ЛІС?

ХТО ВРЯТУЄ ЛІС?

Ухвалена 15 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів України Стратегія реформування лісового госпо­дарства в Україні на період до 2022 року передбачає створення єдиного монополіста в галузі шляхом об’єднання держлісгоспів, що, в свою чергу, призведе до ліквідації підприємств і масового скорочення робочих місць. Про це йдеться в Резолюції та зверненні до керівництва держави Всеукраїнських зборів профспілкового активу лісогосподарської галузі, які відбулися 23 листопада у м. Києві.

У зібранні взяли участь заступник Го­лови Федерації профспілок Украї­ни Володимир Саєнко, представни­ки Державного агентства лісових ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, на­уковці, ветерани, очільники обласних, районних, первинних профорганіза­цій лісових господарств галузі.

У своїй доповіді голова Профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий зазначив, що протягом кількох останніх років у лісовій сфері поступово назріває соці­альна катастрофа, яка стала результа­том відсутності державного фінансуван­ня. Особливо це стосується підприємств південного та східного регіонів країни. Від­сутність фінансування призвела до незворот­них наслідків у колективах: понад 1500 фахів­ців звільнились і їх ніким замінити, ще понад 1600 працюють у режимі скороченого робочого часу, ще понад 1700 перебувають у відпустках без збереження заробітної плати, регулярно ви­никає значна заборгованість з її виплати.

Голова Профспілки «Укрпрофліс» заявив, що попри численні звернення Профспілки до всіх інститутів влади, аж до акції протесту під стінами Кабінету Міністрів України та Мініс­терства аграрної політики і продовольства, фі­нансування лісогосподарських робіт на півдні та сході держави досі не відновлено. «Ми, профспілковці, насамперед є лісівниками та громадянами своєї країни й чудово розуміємо, що для успішної роботи підприємств необхід­не певне реформування, – сказав він. – У зв’язку з цим в галузі була створена робоча група, яка тривалий час відпрацьовувала проект «Стра­тегії розвитку та інституційного реформуван­ня лісового господарства України на період до 2022 року». Ця група представлена широким колом фахівців-лісівників, науковців, еколо­гів, представників громадськості, міжнарод­них і вітчизняних експертних інституцій. Про­ект розглядався колегією Держлісагентства, громадською радою, місією Світового банку, проходив широке громадське обговорення в со­ціальних мережах. І раптом, 15 листопада ми дізнаємося про те, що на розгляд Уряду Мінагрополітики кулуарно виносить проект, який не має нічого спільного з вищезгаданим. Про­читавши експертний висновок, пояснювальну записку, ми бачимо, що цей проект потребує погодження з Міністерством юстиції, Мініс­терством фінансів, Міністерством економіки та розвитку, Державним агентством лісових ресурсів та іншими органами, й водночас він, виявляється, не потребує громадського обгово­рення і не стосується соціально-трудової сфе­ри. Сказати, що останнє викликало в нас здиву­вання, це нічого не сказати».

Степан Кривов’язий звернув увагу учасни­ків зібрання на те, що Стратегію необхідно об­говорити та погодити з профспілкою, громад­ськістю та всіма зацікавленими сторонами. «Ми виступаємо категорично проти передачі лісів у концесію, – підкреслив він. – Адже це може спричинити масову вирубку. Абсолют­но неприйнятним є створення єдиного госпо­дарюючого суб’єкта, монополіста, що призве­де до ліквідації лісгоспів. Такі ідеї народжу­ються від бажання приватизувати українські ліси. І це прямо суперечить процесу децентра­лізації – всі зароблені кошти будуть надходи­ти в центр, а місцеві бюджети залишаться ні з чим. Ці застереження необхідно передбачити в новій Стратегії реформування лісового гос­подарства. Жодного таємного прийняття не­відомої Стратегії ми не допустимо».

У свою чергу, заступник голови Державно­го агентства лісових ресурсів Володимир Бон­дар зазначив, що сьогодні лісова галузь потре­бує реформування. Над цим завданням пра­цювала робоча група у складі фахівців лісово­го господарства, науковців, представників громадських організацій, яка, враховуючи досвід європейських країн та українські реа­лії, напрацювала Стратегію реформування лісового господарства. Цей документ визна­чав системний напрям розвитку галузі на най­ближчі роки. Адже для Держлісагентства прі­оритетом є збільшення лісистості України, ефективна боротьба з незаконними рубками та сталий розвиток, а також розмежування господарських і контролюючих функцій, ство­рення ефективної моделі державного управ­ління лісами і збереження висококваліфіко­ваних працівників.

Однак, за словами чиновника, на засіданні Уряду було схвалено зовсім іншу Стратегію, в якій передбачено створення суб’єкта господа­рювання, управління корпоративними права­ми якого здійснюватиме Кабінет Міністрів України. Документ не проходив жодного гро­мадського обговорення, не погоджений з Профспілкою та схвалений 15 листопада без представлення і обговорення на засі­данні Уряду.

Як наголошували у своїх виступах ке­рівники регіональних і первинних орга­нізацій Укрпрофлісу, науковці, ветера­ни галузі, в рамках Стратегії реформу­вання лісового господарства Уряд ініці­ював створення єдиного підприємства-мо­нополіста, щоб прибрати все до своїх рук. Під час створення нового підприємства по­чнеться ліквідація держлісгоспів, тобто відбу­деться масове скорочення штату. Це не окремі люди, а цілі родини. І це в сільських територі­ях, де знайти роботу майже неможливо.

Промовці зазначали, що внаслідок непроду­маних дій у питаннях фінансування лісогоспо­дарських заходів, втрати Держлісагентством статусу головного розпорядника бюджетних коштів, невдалої кадрової політики з боку Мі­ністерства аграрної політики та продовольства і Кабінету Міністрів України припинено діяль­ність державних лісогосподарських підпри­ємств південних і східних регіонів країни.

Лісівники зазначали, що цинізм з боку Уряду викликає масове обурення та протест­ні настрої в трудових колективах лісгоспів.

Перший заступник міністра аграрної полі­тики та продовольства України Максим Мар­тинюк, який також взяв учать у Всеукраїн­ських зборах профспілки лісового господар­ства, намагався пояснити, що концесії і при­ватизації в лісовій галузі не буде, а Стратегія буде доопрацьована. Проте чергові запевнен­ня чиновника не переконали представників трудових колективів і викликали глибоку критику роботи Мінагрополітики.

Після гострої дискусії Всеукраїнські збори профактиву лісогосподарської галузі ухвали­ли відповідну Резолюцію і звернення до керів­ництва держави з метою недопущення зни­щення лісової галузі України, де серед інших вимог: пряме підпорядкування Держлісагентства Кабінету Міністрів України, ухва­лення мінімального фінансування потреб галузі під час прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», внесення законодавчих змін для врегу­лювання діяльності галузі та ін.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

 

ЛІСІВНИКИ ВИСТУПАЮТЬ ПРОТИ УХВАЛЕНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПЕРІОД ДО 2022 РОКУ

28 листопада 2017 року по всій Украї­ні представники Профспілки праців­ників лісового господарства, під сті­нами обласних та районних держав­них адміністрацій провели мирні акції протесту та зустрічі з представника­ми органів місцевого самоврядування з вимогами відмінити рішення Кабіне­ту Міністрів України від 15 листопада 2017 року «Щодо схвалення Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року», яка не про­йшла жодного громадського обгово­рення та ні з ким не узгоджена (в тому числі і з Профспілкою).

П редставники Профспілки «Укрпроф­ліс» пропонують взяти за основу про­ект «Стратегії розвитку та інституцій­ного реформування лісового господар­ства України на період до 2022 року», розробле­ний фахівцями лісової галузі, міжнародними експертами і всіма зацікавленими сторонами, який потребує незначного доопрацювання, об­говорення в суспільстві та узгодження з галу­зевою Профспілкою.

Крім того, представники Профспілки виступа­ють категорично проти ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства (компанії), що може призвести до ліквідації діючих лісо­господарських підприємств галузі, проти при­ватизації державних лісогосподарських під­приємств або передачі їх у концесію.

Разом з тим, учасники акцій звернулися з про­ханням до місцевих органів влади підтримати лісогосподарську галузь у вирішенні питань збереження її цілісності та підприємств, як юридичних осіб, відновлення фінансування лі­согосподарських заходів, прискорення при­йняття окремих нормативно-правових актів та інших неврегульованих питань.

У проведенні акцій під стінами Волинської, Кі­ровоградської, Чернігівської, Черкаської та ін­ших обласних державних адміністрацій взяли участь майже 5 тис. лісівників-профспілковців, і 6 тис. профспілковців побували цього дня під стінами районних адміністрацій. Чотири облас­ті продовжать мирні акції найближчими днями.

Представники обласних і районних державних адміністрацій розуміють проблеми лісівників, а також запевнили їх у підтримці та вирішенні проблемних для галузі питань шляхом звер­нень до органів законодавчої та виконавчої влади з відповідними проханнями.

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання