« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ РОЗВ’ЯЖЕ ЗАКОН

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ РОЗВ’ЯЖЕ ЗАКОН

Серед запланованих питань порядку денного, які розглянули учасники розширеного засі­дання виконкому Івано-Франківської облас­ної тристоронньої соціально-економічної ради, чи не найважче дався розгляд питання «Про ситуацію на Бурштинській ТЕС».

М одератором зустрічі виступила заступник директора департа­менту – начальник управління праці ОДА Яросла­ва Ульванська. «Маючи гостру проблему на Бурштинській ТЕС, ми хотіли б послухати всі сторони соціального діалогу, включаючи профспілкову сто­рону, дирекцію підприємства та міську голову, щоб підійти до питання об’єктивно», – за­значила пані Ульванська, до­давши, що результатом діало­гу має бути правильно юри­дично виписаний документ, що сприятиме розв’язанню конфлікту.

Позаяк заявником скарги на дії дирекції Бурштинської ТЕС, яка «порушує умови ко­лективного договору», висту­пила галузева профспілка, сло­во для інформування учасни­ків діалогу щодо проблем, які виникли, було надано голові обласної ради профспілки пра­цівників енергетики та елек­тротехнічної промисловості Василю Гриньківу. Він, зокре­ма, сказав: «Конфлікти між ад­міністрацією ДТЕКу та праців­никами Бурштинської ТЕС тривають ще з часу приватиза­ції підприємства, тому що ад­міністрація повсякчас діє з по­зиції права сили, а не сили пра­ва. Приміром, у вересні 2012 року колектив не проголосував за так звану оптимізацію соці­альних стандартів у колдого­ворі. Але це був лише перший дзвіночок у наступі на соціаль­ні права та гарантії власника. Великими зусиллями проф­спілки колдоговір відтоді без змін діє до сьогодні і вважаєть­ся одним з кращих на підпри­ємствах ДТЕК. Проте, адміні­страція пішла іншим шляхом: запровадила стимулюючі по­ложення з винагородою при звільненні у розмірі 6–9 серед­ніх заробітних окладів. Це, на жаль, спокушало працівників добровільно звільнятися і йти. Як результат, в основних під­розділах ТЕС не вистачає по 30–40 фахівців. Може так стати­ся, що не буде кому працюва­ти, і станція зупиниться».

Йшла мова й про інші питан­ня, які, власне, призвели до ни­нішнього конфлікту інтересів. Свого часу, погодившись на умови адміністрації і задля збе­реження фахівців, було пере­ведено 230 працівників со­ціальної сфери у профком, розвантаживши штатний розпис станції. Адміні­страція при цьо­му взяла на себе зобов’язання пе­рераховувати гроші на заро­бітну плату цим людям, а також утримувати об’єкти соцкультпризначення в на­лежному стані. А нині пожинають плоди цих маніпуляцій, підміни ни­нішньою дирекцією в особі в. о. Дениса Шмигаля понять, що є зарплатою, а що є коштами на утримання об’єктів соцкультпризначення. Вже відкрито кри­мінальну справу щодо бази від­починку «Легенда», відповіда­чем у якій є дирекція. Аналогіч­на ситуація й щодо комбінату спортивних споруд.

Щодо приміщень соцкультпризначення, то озвучена по­зиція профспілки така: «ДТЕК викупив цілісний майновий комплекс, і сьогодні роздавати його по аутсорсингах вважає­мо дерибаном».

У такому ж ключі виступив голова профкому Бурштинської ТЕС Руслан Карвацький, який розповів про скандальні події з виставленою охороною довкола спорткомплексу та заборгова­ною адміністрацією зарплатою працівникам профкому за другу половину серпня. Приводом для невиплати зарплати стало те, що в. о. директора без належно­го оформлення юридичних до­кументів та без згоди профспіл­ки вже переказав кошти фірмі, яка нібито має надалі займати­ся фінансуванням спорткомп­лексу й утримувати переведе­них туди людей.

В. о. директора Денис Шми­галь, із свого боку, прокомен­тував ситуацію, звинувативши профспілку, і насамперед ди­рекцію спорткомплексу, в без­діяльності та неналежному утриманні закладу, небажанні йти на контакт і звітувати про витрачені кошти тощо. Він та­кож запевнив, що всі статті колдоговору виконуються.

Чіткіше зрозуміти предмет конфлікту допомогла голова м. Бурштин Руслана Джура, яка, зокрема, зазначила: «Каменем спотикання нинішньої нашої проблеми стала політика дер­жави в 2011 році. Не на одному підприємстві відбуваються сьо­годні такі речі. Не можна було стратегічні підприємства відда­вати в приватні руки. Прапором треба було махати тоді, коли люди свої акції продавали по 500 грн за акцію п. Ахметову. Хтось собі купив хату, машину, дітей вивчив, але це було тоді. А нині – інша історія. Власник за­платив, а тепер провадить свою політику. Стосовно Бурштину. Є три великі соціальні об’єкти, якими має опікуватися ДТЕК, і місто ніколи не потягне їх утри­мання, бо не має таких коштів. Років із 5 тому, в торговому комплексі, де працювали 52 лю­дей, ще виконувалися ремонтні роботи, працювали ресторан і кафе, а нині все бур’янами по­росло. Тому й виникла недовіра в людей, а чи не буде так й із спорт­комплексом та Пала­цом культури?

Інша справа, що спорткомплекс, дій­сно, доведений до руч­ки. І це не лише вина ДТЕКу. Це вина керів­ника, не господарника. Так само «вбитий» Палац культури, у всіх залах руйна­ція, немає тепла. Тому якщо сьо­годні згідно законодавства та колективного договору фінансу­вання спорткомплексу припине­но, то в мене виникає запитання: а чому фінансується Палац культури? Чому вони отримали зарплату, а працівники спорт­комплексу – ні? Я розумію, що для власника соціальна тема не­цікава, але тоді потрібно прав­диво, без спекуляцій, вести мову про подальшу долю людей».

Після тривалих дискусій сторони дійшли згоди про при­значення незалежної перевірки інспекцією Держпраці щодо ви­конання ДТЕКом колективного договору; про результати пере­вірки виконання приватизацій­них зобов’язань також має по­відомити Тристоронню раду спеціально створена депутата­ми обласної ради комісія.

Очільниця міста висловила жаль з приводу, що директор Бурштинської ТЕС займається вирішенням таких питань. І що вже 3 роки поспіль випускники місцевого коледжу не бажають йти працювати на станцію, про що колись мріяло багато молоді.

Першим результатом прове­деного діалогу стала виплачена дирекцією заборгована за сер­пень зарплата працівникам, за­рахованим до штату профкому.

Марта ПАВЛИШИН

 

ПРОФАКТИВ ЛУГАНЩИНИ ВЧИТЬСЯ ПРОТИДІЯТИ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ

Триває інформаційна кампанія з питань протидії незадекларованій праці, до якої профспілки долучилися в рамках проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу».

У ході практичного семінару для первинних профспілкових організацій Луганщини, який проводився 22–23 вересня 2017 року в Кремінському районі області Центральним комітетом Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, профспілкові активісти були поінформовані про не­гативні наслідки незадекларованої праці в Україні.

Учасники семінару висловили стурбованість масштабами цього явища в сфері будівництва, об­говорили існуючі ризики для громадян, які не оформлюють офіційно трудові відносини з робото­давцями, погоджуються на отримання заробітної плати «в конвертах».

На семінарі за участю заступника керівника депар­таменту правового захисту, заступника головного правового інспектора праці ФПУ Ірини Сидоряк профспілковці навчалися протидіяти порушенням трудових прав, організовувати та здійснювати у первинних профспілкових організаціях заходи гро­мадського контролю за додержанням законодав­ства про працю, вирішувати індивідуальні та ко­лективні трудові спори.

Департамент правового захисту ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ СКАСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У Запорізькій обласній раді профспілок відбулося засідання комісії з охорони праці облпрофради за участю керівників служб охорони праці провідних підпри­ємств області. На засіданні було розгля­нуто питання «Про позицію профспілок щодо масового скасування нормативно- правових актів у сфері охорони праці».

У виступах представників підприємств, профспілкового активу наголошувалося, що дії Кабінету Міністрів України із скасу­вання нормативних актів з охорони праці створюють правові прогалини у відносинах між ро­ботодавцем і працівниками, органами нагляду, при укладанні колективних договорів та угод, за­безпеченні спецодягом та іншими засобами індиві­дуального захисту.

К омісією прийнято рішення запропонувати облпроф­раді підтримати звернення СПО профспілок, висло­вити незгоду Кабінету Міністрів України щодо існу­ючої практики масового скасування нормативних актів без узгодження із соціальними партнерами, а також вимагати виконання чинних нормативних ак­тів відповідно до норм законодавства, а саме: – вимог ст. 28 Закону України «Про охорону праці»; – вимог Закону України «Про засади державної регу­ляторної політики у сфері господарської діяльності»; – пункту 3.2 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально - еко­номічної політики і трудових відносин.

Вл. інф. Запорізької облпрофради

02.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання