« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ОСІННІЙ НАСТУП ЧИ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ?

ОСІННІЙ НАСТУП ЧИ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ?

Як потрібно діяти профспіл­кам у сучасних складних соціально-економічних умовах, щоб більш рішуче й надійно забезпечити за­хист законних прав та інтересів працівників? Які фор­ми та засоби впливу на си­туацію вони мають викорис­товувати? Ці та інші акту­альні питання перебували в центрі уваги учасників на­ради керівників всеукраїн­ських профспілок та тери­торіальних профоб’єднань м. Києва та Київської облас­ті, що відбулася 8 вересня.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, вів нараду Голова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий. У заході взяли участь та виступили заступни­ки Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Во­лодимир Саєнко, Олександр Шубін, керівники та представники всеукра­їнських галузевих організацій та те­риторіальних профоб’єднань м. Ки­єва та Київської області.

Учасники наради обговорили такі питання: про актуалізацію проблем­них соціально-економічних питань та дії профспілок в осінній період; про дату скликання чергового засі­дання Президії ФПУ та основні пи­тання його порядку денного; про со­лідарну підтримку попереджуваль­ної акції протесту Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України проти політики влади у сфері охоро­ни здоров’я.

З першого питання розгорнулась конструктивна та гостра дискусія. Про свої думки, а також позицію профспілкових організацій, які вони представляють, щодо поточної соці­ально-економічної ситуації та мож­ливих і необхідних дій профспілок на найближчу перспективу поінформу­вали голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Ві­ктор Турманов, заступник голови Профспілки трудящих металургій­ної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко, голова Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловос­ті України Василь Мойсюк, голова Профспілки пра­цівників куль­тури України Людмила Пе­религіна, голо­ва Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, заступник голови Профспілки працівни­ків нафтової і газової про­мисловості України Сергій Украї­нець, голова Київської обласної ради профспілок Валентин Кононенко та інші керівники та представники профспілкових організацій та об’єднань.

У виступах наголошувалось на необхідності більш активно, рішуче та наполегливо вирішувати наболі­лі питання, насамперед щодо про­житкового мінімуму, мінімальної заробітної плати, динаміки серед­ньої та реальної заробітної плати, мінімальної ставки (посадового окладу) працівника І тарифного роз­ряду небюджетної сфери на 2017 рік, динаміки заборгованості із заробіт­ної плати, цін і тарифів.

Пролунали пропозиції щодо про­ведення всеукраїнської акції протес­ту профспілок. При цьому підкрес­лювалось: осінній наступ з метою ефективного захисту прав та інтересів людини праці має відбуватися разом з розвитком, поглибленням та підвищенням якості соціального ді­алогу. Тому на нараді дано доручен­ня Голові ФПУ Гри­горію Осовому очолити проф­спілкову деле­гацію для зу­стрічі з Гла­вою Уряду Во­лодимиром Гройсманом і проведення пе­реговорів щодо вирішення най­більш актуальних та важливих питань соціально-економічного захисту працівників.

Було вирішено провести засідан­ня Президії Федерації профспілок України 5 жовтня в м. Києві та вне­сти до попереднього порядку денно­го такі питання:

– Про активізацію дій профспілок на захист людей в умовах реформ.

– Про основні позиційні підходи ФПУ щодо нової Генеральної угоди на наступний термін.

– Про профспілкові заходи з на­годи 10-ї річниці Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародно­го дня боротьби з бідністю.

Заслухавши та обговоривши ін­формацію Голови ФПУ Григорія Осо­вого та голови Профспілки працівни­ків охорони здоров’я України Вікто­рії Коваль з питання «Про солідарну підтримку попереджувальної акції протесту Профспілки працівників охорони здоров’я України проти по­літики влади у сфері охорони здоров’я», учасники наради одного­лосно підтримали Всеукраїнську ак­цію медиків, проведення якої запла­новано на 19 вересня, та їхні вимоги.

Також було прийнято рішення створити робочі групи з підготовки засідання Президії ФПУ та прове­дення акції протесту.

 


УТВОРЕНО СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

Відповідно до Закону України «Про колек­тивні договори і угоди» та з метою ініцію­вання переговорного процесу й підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк 8 вересня підписано Угоду про утворення Спільного представницького органу ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

У году підписали Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Об’єднання всеукра­їнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Онищук, голова Федерації профспілок транспортників України Вадим Ткачов, голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок Анатолій Широков, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав Рой.

Як повідомляє секретаріат СПО об’єднань профспі­лок, Угода про утворення Спільного представницько­го органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні від­крита для підписання до 29 вересня 2017 року.

 


ПРОФСПІЛКОВА СТОРОНА НАПОЛЯГАЄ НА ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ ДЕРЖБЮДЖЕТУ–2018

СПО об’єднань профспілок звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу розгляду проекту Держбюджету–2018.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, в рамках соці­ального діалогу профспілкова сторона ініцію­вала розгляд проекту Державного бюджету України на 2018 рік на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Зважаючи на те, що за рішенням Комітету з питань економічного розвитку та підприємництва і Коміте­ту з питань соціальної та гуманітарної політики На­ціональної тристоронньої соціально-економічної ради підтримано пропозицію розглянути це питання в третій декаді вересня ц. р., профспілки наполяга­ють на проведенні окремої зустрічі керівництва від­повідних ЦОВВ з представниками всеукраїнських профспілок під головуванням Прем’єр-міністра з ме­тою обговорення проекту Держбюджету–2018 до його розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України.

Звернення підписали Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Об’єднання всеукраїнських профспі­лок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Онищук, го­лова Федерації профспілок транспортників України Вадим Ткачов, голова Об’єднання всеукраїнських ав­тономних профспілок Анатолій Широков, а також го­лова Федерації профспілок працівників малого та се­реднього підприємництва України В’ячеслав Рой.

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання