« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА МАЄ БУТИ СПРАВЕДЛИВОЮ ТА СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЮ

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА МАЄ БУТИ СПРАВЕДЛИВОЮ ТА СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЮ

Вирішення існуючих проблем у пенсійному забезпеченні є вкрай важливим для нашого суспільства. І на цьому постійно наголошує профспілкова сторона у своїх зверненнях, вимогах до вищих державних органів. Про це заявив в. о. Голови Федерації профспілок України, заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко під час свого виступу на засіданні круглого столу «Урядова пенсійна реформа – перший крок на шляху побудови сучасного пенсійного забезпечення в Україні», у роботі якого взяв участь Прем’єр-міністр України Володи­мир Гройсман, голова профільного парламентського комітету Людмила Денісова, міністр соціальної політи­ки Андрій Рева, народні депутати, представники громадських організацій, наукових кіл, експерти.

П редставник профспілок зазначив, що сьогодні пенсійне забезпечення пере­буває в критичному стані. Більшість пенсіонерів живуть поза межею біднос­ті, понад 80% отримують пенсії менше реального прожиткового мінімуму, визначеного для непра­цездатних громадян. Розміри пенсій, призначе­них у різні роки, вже втричі різняться між собою. Є й інші проблеми, які потребують вирішення. Тому, підкреслив він, ми підтримуємо законо­давчі пропозиції щодо осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року, відновлення з 1 жовтня випла­ти пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі, заміни механізму відшкодування піль­гових пенсій на сплату роботодавцями підвище­ного розміру єдиного соціального внеску, продо­вження звільнення Пенсійного фонду від невлас­тивих видатків, інші пропозиції щодо вдоскона­лення окремих норм призначення та перерахун­ку пенсій.

Разом з тим, заявив Володимир Саєнко, у за­конопроекті містяться окремі норми, до яких профспілки висловили застереження. Він назвав основні з них, а також профспілкові пропозиції з кожного пункту:

«Перше – щодо зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0.

Насамперед, слід зазначити, що запропоно­ване не відповідає Конвенції МОП № 102 щодо забезпечення розміру пенсії за наявності 30 років стажу роботи не менше 40% заробітку, на що звертали увагу й експерти МОП. Таке зменшен­ня коефіцієнта в першу чергу погіршить умови обчислення пенсій, які призначатимуться з 2018 року, порівняно з тим, якби вони призначались за нормами чинного законодавства. Потрібно врахувати, що заробітну плату на рівні середньої по країні і нижче отримують близько 70% всіх працюючих. У нас зараз дуже низький рівень пенсій. Якщо в 2009 році коефіцієнт заміщення становив більше 56%, то нині – 30%. Зменшення розміру коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0%, зрозуміло, не покращить цієї ситуації.

Пропозиції профспілок:

– для перерахунку раніше призначених пенсій залишити коефіцієнт страхового ста­жу 1,35%;

– з метою зацікавлення людини в напрацю­ванні необхідного стажу для призначення пенсії та детінізації зайнятості ми запропоновано вста­новити поступово з 2021 року диференційовану шкалу тривалості зазначеного стажу, при цьому дотримуючи положення щодо забезпечення пен­сії за 30 років стажу не менше 40% заробітку: при страховому стажу від 15 до 25 років – 1,0; від 25 до 30 років – 1,2; 30 років і більше – 1,35.

Друге – щодо збільшення тривалості стра­хового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, з 15 до 35 років.

Загалом немає заперечень щодо збільшен­ня тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсій. Проте підвищення його до 35 років є завеликим. На сьогодні се­редня тривалість стажу в пенсіонерів стано­вить 36 років. Оскільки за період після 01.01.2004 до страхового стажу зараховуються лише періоди, за які сплачено єдиний внесок, та з огляду на стан ринку праці, проблеми з працевлаштуванням осіб, запропоноване при­зведе до зниження середньої тривалості стра­хового стажу. Конвенція МОП № 102 передба­чає забезпечення пенсії за наявності саме 30-річного періоду сплати страхових внесків.

Ми запропонували збільшувати страховий стаж повільнішими темпами, зокрема розпоча­ти із збільшення необхідного для призначення пенсії з 2018 року не з 25, а з 20 років і обмежити таке збільшення 30 роками. Такі пропозиції пом’якшують негативні зміни в пенсійному за­безпеченні та відповідають Конвенції МОП № 102 щодо забезпечення пенсії за наявності 30-річного періоду сплати страхових внесків.

Третє – законопроектом передбачається щорічне підвищення пенсій на 50% росту зарплати за попередні 3 роки та на 50% індек­су споживчих цін у попередньому році. За­значена норма підтримується профспілковою стороною. Але цю норму пропонується запрова­джувати не з 2021 року, як визначено законопро­ектом, а уже з 2018 року (можливо, з 2019-го). Інак­ше ми знову отримаємо зростання розриву в роз­мірах пенсій, призначених у різні роки.

Четверте – щодо скасування пенсій за ви­слугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, льотного складу авіації та ін.

Профспілки пропонують вилучити із законо­проекту норми, які стосуються ліквідації пенсій за вислугу років, а питання щодо подальшого ре­формування цієї системи розглянути під час за­провадження професійних пенсійних систем. Адже у 6-місячний строк з дня опублікування цього закону Кабінету Міністрів України дору­чено підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запроваджен­ня професійної пенсійної системи».

Володимир Саєнко поінформував і про інші принципові пропозиції ФПУ, серед яких: не ска­совувати індексацію пенсій і щомісячних стра­хових виплат потерпілим на виробництві від­повідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», залишити існу­ючі норми щодо: можливості одночасного отримання потерпілими на виробництві (їх сім’ями) пенсії по інвалідності (по втраті году­вальника) і щомісячної страхової виплати (за­конопроектом передбачається здійснення лише однієї виплати на вибір особи); достроко­вого виходу на пенсію жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та вихо­вали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, визначеному Ка­бінетом Міністрів України. «Профспілкова сто­рона наполягає на тому, щоб Уряд, народні де­путати України прислухалися до цих пропози­цій і врахували їх при доопрацюванні законо­проекту», – наголосив він.

Під час круглого столу було обговорено акту­альні питання пенсійної реформи, запропоновано конкретні, конструктивні шляхи її вдосконалення.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

 

10.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання