« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ

3 серпня відбулося засідання Урядового комітету під головуван­ням першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного роз­витку і торгівлі України Степана Кубіва, на якому було розгляну­то Концепцію державної політики у сфері теплопостачання, роз­роблену Мінрегіоном. До участі в засіданні комітету було запро­шено і мене, як голову галузевої Профспілки.

В арто зазначити, що дана Концеп­ція є довгоочікуваною, оскільки проблеми у сфері теплопостачан­ня накопичувались десятиліття­ми.

За багато років ця важлива галузь промисловості країни прийшла до зане­паду. Незадовільний технічний стан об’єктів теплової енергетики та розпо­дільчих мереж, застарілий житловий фонд, відсутність фінансових стимулів до реконструкції тепломереж спричини­ли надмірні втрати тепла при виробни­цтві, транспортуванні і споживанні. Як результат, низька якість забезпечення населення тепловою енергією на фоні значного підвищення тарифів. Адже основними споживачами теплової енер­гії є житлово-комунальне господарство, тобто населення (біля 70%). Крім того, є недосконалою система субсидування, тарифоутворення та оплати за спожиту теплову енергію тощо.

Метою Концепції є формування та ви­значення способів реалізації ефективної державної політики, спрямованої на на­дійне забезпечення споживачів послуга­ми з теплопостачання, забезпечення енергетичної незалежності та безпеки України; зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, по­ліпшення фінансово-економічного стану підприємств, запровадження прозорої ефективної системи розрахунків між спо­живачем та надавачем послуг, створення умов та стимулювання залучення інвес­тицій у сфері теплопостачання.

Концепцією передбачено оптимальне поєднання різних видів теплопостачан­ня – централізованого, автономного або індивідуального. Для зменшення залеж­ності галузі від поставок газу повинна зрости частка альтернативних джерел енергії при виробництві теплової енергії.

Реалізувати Концепцію передбача­ється протягом 2017–2035 років. Першо­черговими кроками в напрямі реформу­вання сфери теплопостачання визначе­но перегляд законодавчого та норматив­но-правового забезпечення галузі, вдосконалення системи роз­рахунків між суб’єктами на ринку тепло­вої енергії та систе­ми тарифоутво­рення, надання субсидій, тех­нічне оновлен­ня систем те­плопостачан­ня, перехід до ринкових відно­син та ін.

Реалізація Концепції вклю­чає три основних етапи. На першому етапі (2017–2018 рр.), зо­крема, передбачається: ак­туалізація схем теплопостачання населених пунктів шляхом розроблення схем розвитку систем теплопостачання; спрощення процедур щодо реалізації ін­вестиційних проектів; врегулювання пи­тань передання частини повноважень із встановлення тарифів на теплопоста­чання органам місцевого самоврядуван­ня; впровадження механізму стимулю­ючого тарифоутворення; сприяння пере­ходу підприємств на двоставкові тари­фи; проведення заходів щодо підвищен­ня рівня розрахунків за спожиті кому­нальні послуги.

На другому (2019–2025 рр.) та третьому (2026–2035 рр.) етапах, як основні, перед­бачаються такі заходи: технологічне оновлення систем теплопостачання на всіх етапах технологічного процесу; збільшення частки використання альтер­нативних джерел енергії у виробництві теплової енергії (до 30%); запровадження ринкового механізму під час виробни­цтва та постачання теплової енергії; роз­виток конкурентного середовища у сфері теплопостачання, реконструкція та мо­дернізація систем теплопостачання на всіх етапах технологічного процесу; збільшення частки використання альтер­нативних джерел енергії у виробни­цтві теплової енергії (до 40%); зменшення втрат теплової енергії у те­плових мережах під час її транспорту­вання до спожива­ча до 10%; стиму­лювання приве­дення у відпо­відність техно­логічного стану підприємств з потребами спо­живачів у разі проведення термо­модернізації буді­вель (100% будівель).

Урядовим комітетом було прийнято рішення про внесення цього дуже важливого для підприємств теплопостачання та спожи­вачів документа для схвалення Кабіне­том Міністрів України, який своїм роз­порядженням від 18 серпня 2017 року № 569-р схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопоста­чання та доручив Мінрегіону розробити та подати Урядові в місячний строк план заходів щодо реалізації Концепції.

Олексій РОМАНЮК,

голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

03.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання