« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ХТО НА ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАЦЮЄ

ХТО НА ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАЦЮЄ

Новина наче грім серед ясного неба: працівники територіального центру соціального обслуговування Бобри­нецького району, що на Кіровоград­щині, вийшли з профспілки. Тихень­ко, без пояснень, не запросивши го­лову райкому профспілки чи пред­ставника обкому профспілки на збо­ри, не оформивши, як слід, докумен­ти, як того вимагає Статут Профспіл­ки працівників державних установ України, який є нормативним доку­ментом і дії всупереч положень якого є протиправними. До речі, жодних документів щодо проведення зібран­ня до обкому не надходило. Тобто ді­яли бобринчани так, як діти, що на­шкодили і хочуть замести сліди.


Я к правило, в таких випадках чле­ни профспілки звинувачують вищі органи у бездіяльності чи неактивності. Можна було б сприйняти докір і зробити висновки, якби ж профорганізація-ініціатор вихо­ду з профспілки сама щось робила. Кри­тика справедлива, якщо первинна профорганізація активно працює і сумлінно виконує свої статутні зобов’язання. Най­прикріше, що до розвалу профорганіза­ції доклала руку голова профкому (а саме на ній лежить відповідальність за міцність лав), яка не зупинила про­цес розбрату та розхитувань, а лег­ко, без вагань підтримала його. Це результат або формальної робо­ти, або суто меркантильних ін­тересів (шкода відривати від себе 1% внесків). Звісно, 1% уті­качі з профспілки збережуть, але втратять набагато більше, бо можливості профоргану великі, а вони просто не зуміли ними ско­ристатися. Якщо людям краще жити без захисту, це їхня воля. Цікаво, що б сказали з цього приводу працівники Бла­говіщенського територіального центру, коли ми допомогли їм звільнити дирек­тора, або Світловодського міського тер­центру, коли змусили депутатів виріши­ти питання щодо оплати праці, і т. ін.?

Та, як кажуть, світ клином не зійшов­ся на цій профорганізації, на щастя, є чи­мало первинок, які працюють зразково й натхненно. Приміром, колеги бобринчан – профорганізація із стовідсотковим членством терцентру соціального обслу­говування Олександрійського району. До речі, у 2015 році вона стала перемож­цем обласного конкурсу «Краща первин­на профспілкова організація профспілки працівників державних установ», а до­свід її роботи було узагальнено. Соціаль­ні працівники не відокремлюють свої професійні обов’язки (надання соціаль­но-побутових послуг громадянам 23 сіль­ських та селищних рад) і профспілкові. Адже профспілкова діяльність – це час­тина життя колективу. Захищаючи ін­ших, забезпечують соціально-економіч­ний захист і працівникам.

У свій час новообраний профком пе­реглянув методику роботи, розробив свою стратегію і спрямував зусилля на розвиток профорганізації, підвищення рівня життя колективу і зміцнення профспілкового авторитету. Найпиль­нішу увагу приділили змісту колектив­ного договору – головного захисного документа. Завдяки злагодженій робо­ті профкому з’явилися позитивні зру­шення у колективно-договірному регу­люванні трудових та соціально-еконо­мічних відносин. Що ж конкретно га­рантує колдоговір? Додаткові відпуст­ки одиноким матерям, матерям дітей- інвалідів, що мають двоє й більше ді­тей, а також за особливий характер ро­боти, для навчання та підвищення ква­ліфікації. Досягнення профкому: вве­дено нові посади, тож на працівників, які їх обіймають, також поширюються норми про додаткові відпустки. Комі­сія із соціального страхування опіку­ється проведенням щорічних медич­них оглядів, для чого працівникам на­дається один оплачуваний день. Колдо­говором передбачено допомогу з наго­ди одруження, народження дитини, на тривале лікування…

Запорука успіху роботи профкому – співпраця з керівництвом. Завдяки по­розумінню, мирним переговорам, об­говоренню наказів з питань дотриман­ня розділів колдоговору вдається уникнути конфліктних ситуацій. Ре­зультатом конструктивної співпраці стало зміцнення матеріальної бази профорганізації. Для проведення захо­дів для працівників терцентру обла­штовано зал, придбано ноутбук, флеш­ки, проектор, фотоапарат, канцтовари та ін. Створено умови для індивідуаль­ного розвитку особистості членів профспілки, зокрема закуплено комп’ютери, для занять фізкультурою – тенісний стіл і спортінвентар, для проведення свят – костюми.

Члени профспілки – легкі на підйом, тому часто подають за­явки на проведення екскурсій, виїздів на природу, беруть участь у спартакіадах. Щоб урізноманітнити життя ко­лективу, профком організо­вує різні конкурси, культмасові заходи (до Дня захис­ника Вітчизни, Нового року з врученням профспілкових по­дарунків). Підтримують спілча­ни зв’язок з ветеранами праці, за­прошують їх на свята. По- особливому тепло відзначають ювілей­ні дати працівників – із святковими про­грамами, врученням листівок, грамот, подарунків. Уже більше 10 років у тер­центрі відзначають професійне свято – День працівників соціальної сфери. Останніми роками воно набуло нової форми. Для працівників готується чима­ло сюрпризів. Обов’язково презентуєть­ся відеозвіт про роботу терцентру за рік. У рамках свята проводиться конкурс «Поклик душі». І з усього цього склада­ється робота первинки. А коли потрібно захистити чиїсь інтереси, профком і об­ком готові підставити плече.

…Здавалося б, два споріднених ко­лективи терцентрів, але одні розуміють значення профспілки, а інші ігнорують її. Останні, на наш погляд, розписалися у власному безсиллі. Хто виграє, а хто програє, покаже час.

Віктор ФЕДОТОВ,

Марія ІВАНОВА

м. Кропивницький

 

ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ ПОЛІПШАТЬСЯ ЗАРПЛАТА ТА УМОВИ ПРАЦІ

Напередодні професійного свята – Дня будівель­ника було підписано Галузеву угоду між Міністерством регіонального розвитку, будівни­цтва та житлово-комунального господарства України і Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

З а умовами угоди, тарифні ставки та посадові оклади, які розраховуються з прожиткового мінімуму, зростуть на 35% з 1 вересня 2017 року та 60% – з 1 грудня 2017 року. Одночасно вводяться додаткові гарантії захисту робочих місць робіт­ників від масових звільнень відповідно до Директиви 98/59/ЄС.

Сторони також домовились про проведення переговорів щодо імп­лементації кращих міжнародних практик в українському законо­давстві щодо безпеки і гігієни праці будівельників (конвенції Між­народної організації праці №№ 167, 121 і 187).

Окремими новими зобов’заннями визначено забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також соціального захис­ту й обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікуван­ня ВІЛ-інфекцією.

Угода позитивно впливатиме на умови праці та заробітну плату більш як 650 тис. працівників будівельної галузі в Україні, а також десятків тисяч працівників суміжних професій, про які йдеться в тексті угоди.

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України – єдина галузева профспілкова організація, яка об’єднує в усіх регіонах країни більше 80 тис. працівників будівни­цтва, цементних, металообробних, цегельних та інших підприємств промисловості будівельних матеріалів, будівельної індустрії та ме­ханізації, виробників скла, а також архітекторів, проектантів, учнів і студентів будівельних навчальних закладів та їх викладачів.

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України,

Прес-центр ФПУ

 

ПІДПИСАНО УГОДУ МІЖ ПРОФСПІЛКАМИ ТА НСПП

1 серпня відбулася робоча зустріч голови Федерації профспілок Чернігівської області Ігоря Москаленка та в. о. начальника відділення НСПП в Чернігівській області Марини Максименко. Обговорювалися пи­тання узгодження позицій та дій, спрямованих на до­тримання законодавства про працю, сприяння по­ліпшенню стану соціально-трудових відносин, запо­бігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області.

З окрема, на зустрічі йшлося про спільні заходи щодо врегулювання конфліктної ситуації, що виникла у ко­мунальному закладі «Остерська міська лікарня».

За результатами зустрічі голова ФПО Ігор Москален­ко та в. о. начальника відділення НСПП у Чернігівській облас­ті Марина Максименко підписали угоду про співпрацю, яка визначає основні зобов’язання сторін. Після підписання уго­ди сторони зазначили, що така співпраця сприятиме поліп­шенню правових знань з питань соціально-трудових відносин та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Вл. інф. ФПО

20.08.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання