« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СПИСКИ №1 І №2: УРЯД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ, НА ЯКОМУ ПРОФСПІЛКИ НАПОЛЯГАЛИ БІЛЬШЕ РОКУ

СПИСКИ №1 І №2: УРЯД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ, НА ЯКОМУ ПРОФСПІЛКИ НАПОЛЯГАЛИ БІЛЬШЕ РОКУ

Уряд нарешті виконав вимогу Федерації профспілок України та учасників минулорічного маршу протесту, і 4 липня ц. р. прийняв зміни до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 (постанова КМУ від 04.07.2017 № 479), що вводиться у дію з 1 січня 2018 року.


Я к інформує прес-центр ФПУ, цим рішенням по­новлено право достроко­вого виходу на пенсію за віком для декількох десятків ти­сяч працюючих у шкідливих (особливо шкідливих) і важких (особливо важких) умовах. Серед них, зокрема, працівники, зайня­ті повний робочий день на під­земних роботах, які обслугову­ють інших працівників, зайня­тих на підземних роботах, пра­цюючі у зоні відчуження, на ви­добуванні і збагаченні уранової руди, особовий склад Державної гірничорятувальної служби, який забезпечує безпосереднє здійснення екстрених і невід­кладних заходів щодо запобіган­ня та ліквідації надзвичайних ситуацій, низка робітничих про­фесій металургійної і гірничодо­бувної промисловості.

Враховано активну позицію профспілок і до списків включе­но багатотисячну армію праців­ників, зайнятих ремонтом устат­кування в умовах діючого вироб­ництва на гірничих, металургій­них, хімічних, підприємствах атомної енергетики, з видобу­вання і переробки нафти, газу, вугілля та сланцю, а також низці інших промислових підпри­ємств.

При цьому для них буде збере­жено стаж роботи у зазначених умовах, що минув з моменту на­брання чинності постанови № 461 від 24.06.2016 (відповідно до п. 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.11.2005 № 383, зареєстрованого в Мін’юсті 01.12.2005 за № 1451/11731, у редак­ції від 09.07.2009 наказу Мінсоцпо­літики № 261).

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

– Григорію Васильовичу, що переду­вало цьому рішенню Уряду?

– Цьому рішенню передувала більш ніж річна кропітка робота профспілок із соціальними партнерами – урядовцями і роботодавцями, були організовані та про­ведені в липні та грудні минулого року ба­гатотисячні профспілкові акції протесту, під час яких спілчани вимагали від Уряду вирішення низки соціально-економічних проблем, у тому числі відновлення пору­шених постановою Кабінету Міністрів від 24.06.2016 № 461 прав працівників, що пра­цюють в шкідливих і важких умовах, на достроковий вихід на пенсію за віком.

Нагадаю, як це відбувалось. Незважаю­чи на категоричні заперечення СПО об’єднань профспілок, Кабінет Міністрів України постановою від 24.06.2016 № 461 за­твердив нову редакцію Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показ­ників, зайнятість в яких дає право на пен­сію за віком на пільгових умовах.

У новій редакції цих списків було без­підставно вилучено 1314 професій і посад (453 – із Списку № 1 і 861 – із Списку № 2). У результаті більше 70 тис. працівників втратили право на зазначену пільгову пенсію, з них понад 80% становлять пра­цівники підприємств металургійної і гір­ничодобувної промисловості, вугільних шахт. В основному, це інженерно-техніч­ний персонал середньої ланки управлін­ня, а також працівники ремонтних служб підприємств.

6 липня 2016 року під час Всеукраїн­ського маршу протесту профспілок та зу­стрічі представників профспілкових орга­нізацій з Прем’єр-міністром України Во­лодимиром Гройсманом було висловлено протест проти таких дій Уряду. Під тис­ком профспілок та на їх вимогу Прем’єром дано доручення членам Кабінету Міні­стрів України забезпечити проведення зу­стрічей та узгоджувальних процедур з ФПУ і галузевими профспілками для ви­рішення порушених ними питань.

– Яким чином йшла робота над по­новленням списків?

– Зважаючи на зволікання з їх прак­тичним вирішенням та виконанням до­ручення Прем’єра, ФПУ ініціювала про­ведення відповідних тристоронніх узго­джувальних нарад за участю представ­ників Мінсоцполітики, МОЗ, Держпраці, Пенсійного фонду, роботодавців та член­ських організацій ФПУ.

Протягом серпня – грудня 2016 року проведено десятки таких нарад, на яких розглянуто й обговорено обґрунтовані пропозиції Профспілки працівників хі­мічних і нафтохімічних галузей промис­ловості, Укрвуглепрофспілки, Атомпрофспілки, Профспілки трудящих ме­талургійної і гірничодобувної промисло­вості, Профспілки працівників охорони здоров’я та інших щодо повернення до Списків № 1 та № 2 безпідставно вилуче­них позицій (професій, посад тощо). На жаль, наради показали небажання пред­ставників Мінсоцполітики конструктив­но розглядати обґрунтовані та підтвер­джені необхідними документами пропо­зиції галузевих профспілок, при цьому вони не надали із свого боку жодних ар­гументованих пояснень, у тому числі до­кументально підтверджених, щодо під­став для вилучення із вказаних списків тих чи інших позицій.

За результатами опрацювання мате­ріалів узгоджувальних нарад, а також усіх інших, поданих до ФПУ, пропозицій галузевих профспілок, були сформовані погалузеві проекти внесення змін до Списків № 1 і № 2, які надіслано Мінсоц­політики.

Крім узгоджувальних нарад, було проведено робочі зустрічі, переговори, консультації з представниками Мінсоц­політики, Мінекології, МОЗ, Держпраці, Пенсійного фонду, роботодавців, Інсти­туту медицини праці тощо.

На колегії Міністерства соціальної по­літики України 22 вересня 2016 року мною було внесено пропозиції до рішення коле­гії щодо необхідності внесення змін до на­казу Мінсоцполітики від 01.09.2016 № 629 «Про створення Комісії щодо актуалізації Списків № 1 і № 2», розробки проекту по­станови Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії постанови КМУ від 24.06.2016 № 461 та внесення змін до вказа­них списків до грудня 2016 року. Колегія підтримала включення профспілкових пропозицій до рішення.

Питання «Про дії ФПУ і її членських організацій із захисту прав членів проф­спілок на достроковий вихід на пенсію за роботу у важких і шкідливих умовах праці» було розглянуто на Президії ФПУ 30.09.2016, прийнято відповідні рішення, які надіслано Уряду для реагування.

ФПУ також ініціювала підписання тристороннього пакту між профспілка­ми, роботодавцями й Урядом, яким пе­редбачалося прийняття постанови Уряду про внесення змін до Списків № 1 і № 2, затверджених постановою Кабінету Мі­ністрів України № 461, до кінця ІІ кварта­лу 2017 року та гарантувалося працівни­кам, відновленим у списках, збереження їх стажу роботи в шкідливих умовах за період, що минув з моменту набрання чинності постанови Кабміну від 24.06.2016 № 461.

Проект постанови щодо внесення змін до Списків № 1 і № 2 пройшов обговорен­ня, однак зазначалося, що частина про­позицій профспілок не ввійшли до ньо­го. Проте заради зрушення проблеми з місця СПО профспілок прийняв компро­місне рішення і узгодив проект постано­ви, розцінюючи це як перший крок на шляху до повно­го об’єктивного і справедливого врегулювання питан­ня пільгового пенсійного забезпечення працівників.

– На чому конкретно наполягають профспілки?

– Зокрема, не було враховано принци­пові пропозиції Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної про­мисловості України щодо включення до списків майстрів, зайнятих на гарячих ділянках робіт, враховуючи, що вони працюють повний робочий день нарівні з працівниками, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, перед­бачене Списками № 1 і № 2, а також ін­ших галузевих профспілок щодо май­стрів виробничих дільниць.

Залишились неврахованими також пропозиції Профспілки працівників ву­гільної промисловості України щодо від­новлення у Списку № 2 працівників, за­йнятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліко­вому періоді), які були безпідставно ви­ключені з цього списку постановою № 461, а також низка пропозицій інших галузевих всеукраїнських профспілко­вих об’єднань, які докладніше відобра­жені у відповідній порівняльній табли­ці, підготовленій департаментом охоро­ни праці ФПУ.

Подальше вирішення всіх питань піль­гового пенсійного забезпечення плану­ється при проведенні пенсійної реформи, яку запропонував Уряд та підтримала в першому читанні Верховна Рада. Законо­проектом передбачено зміну механізму фінансування пільгових пенсій. Соціаль­ними партнерами був підготовлений та узгоджений законопроект про підвищен­ня ставки єдиного соціального внеску за кожного працівника, який працює у шкідливих і небезпечних умовах праці.

Тому робота щодо внесення змін до Списків виробництв, робіт, професій, по­сад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, триває.

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання