« на головну 25.06.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (956)
21
Червень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА

ГОЛОВНА МЕТА – ЗАХИСТ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОВИХ ІНСПЕКЦІЙ

ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОВИХ ІНСПЕКЦІЙ

«Ми просимо Комітет по нормах Міжнародної організації праці застерегти Верховну Раду Укра­їни від прийняття законопроекту № 6489, зареєстрованого гру­пою народних депутатів 23 трав­ня 2017 року буквально напере­додні початку Міжнародної кон­ференції праці, «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання, заходів дер­жавного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість насе­лення», яким роботодавці намагаються в черговий раз протягти обмеження у проведенні дер­жавного контролю в сфері праці, а також істотно послабити санкції по відношенню до робото­давців, які порушують закон», – заявив під час виступу на засіданні Комітету по нормах МОП Голова Федерації профспілок, делегат від трудящих України Григорій Осовий.


Я к інформує Департамент міжна­родної роботи апарату ФПУ, профспілковий лідер повідо­мив, що Федерація профспілок України, з огляду на введення в 2015 році мораторію на здійснення державного контролю у сфері праці, спільно з най­більш представницькими профспілко­вими об’єднаннями направила Подання на ім’я генерального директора Міжна­родного бюро праці з вимогою зажадати від Уряду України виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання. Адже си­туація в сфері праці й без того є вкрай складною. Понад 4 млн людей працю­ють нелегально, без оформлення трудо­вих відносин. Зросла заборгованість із заробітної плати, більше 100 тис. праців­ників несвоєчасно отримують заробле­не. За даними громадського контролю профспілок, значно зросла кількість скарг не тільки до Держпраці, а й у профспілкові органи різного рівня.

Звітуючи на засіданні комітету, представник Уряду, держсекретар Мін­соцполітики Віктор Іванкевич поін­формував про вжиті заходи, спрямова­ні на виправлення ситуації і усунення перешкод у діяльності Інспекції праці та посилення кадрового потенціалу, відповідно до вимог конвенцій №№ 81 та 129. У виступах представників проф­спілок було підтверджено позитивні зрушення з приходом у 2016 році нового Уряду й окреслено наявні проблеми, які потребують вирішення.

Однак усі позитивні зміни можуть бути зруйновані депутатським законо­проектом № 6489, в якому профспілки вбачають чергову спробу протягти об­меження у проведенні державного контролю в сфері праці, а також істотно послабити санкції по відношенню до роботодавців, які порушують закон. Од­нією з «новацій» зако­нопроекту стало вста­новлення адміністра­тивної відповідальнос­ті фізичних і посадо­вих осіб за надання в органи державного на­гляду (контролю) без­підставних скарг про порушення суб’єктами господарювання зако­нодавства про працю та зайнятість населен­ня. Це прямо супере­чить Конвенції № 81, згідно з якою національним законодав­ством може заборонятися розголошен­ня інспектором джерела скарг на пору­шення законодавчих приписів.

Вказаним законопроектом пропону­ється накладати на «скаржників» штра­фи у розмірі від 50 до 100 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян (850– 1700 грн). На більш наполегливих «скаржників», які протягом року вже піддавалися такому адміністративно­му стягненню, пропонується накладати ще більший штраф у розмірі від 150 до 300 не­оподаткованих мініму­мів доходів громадян (2550–5100 грн).

Григорій Осовий за­кликав Комітет по нормах запропонувати Верховній Раді Украї­ни відкликати вказа­ний законопроект та продовжити надання технічної допомоги щодо зміцнення по­тенціалу правової ін­спекції.

У дискусії взяли участь представники груп трудящих, робото­давців та урядів різних країн, зокрема від імені Євросоюзу, Норвегії, Швейцарії та Грузії, яка приєдналася до них, виступив представник Мальти. Лейтмотивом усіх виступів стала ідея організаційного та фінансового зміц­нення правової інспекції в Україні. На цьому фоні дисонансом прозвучав ви­ступ представника українських підпри­ємців, який заявив про дублювання пе­ревірок, роботи центральної та місце­вих правових інспекцій.


Комітет має прийняти висновки, беручи до уваги, зокрема, дискусію, що відбулася на засіданні Комітету по нормах.

Фото ilo.org

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ,

Голова Феде­рації профспі­лок, делегат від трудящих України:

«Зазначений законопроект ще більше заганяє в тінь ро­бітників, які працюють у не­формальному секторі і не об’єднані в профспілки, оскільки вони просто бояти­муться звертатися в інспек­ції праці, щоб не втратити роботу. Авторам законопро­екту про це добре відомо, і тому вони свідомо пропону­ють ще більше «залякати» найманих працівників».

 


ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «РОЗВИТОК ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОВИНЕН СТАТИ СПОСОБОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ…»

КЛЮЧОВІ ТЕЗИ ВИСТУПУ ГОЛОВИ ФПУ, ДЕЛЕГАТА ВІД ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ «РОБОТА В УМОВАХ МІНЛИВОГО КЛІМАТУ: ЗЕЛЕНА ІНІЦІАТИВА»

«З елена економіка може сприяти подоланню викли­ків, що постають сьогодні і перед Україною, яка підписала Паризьку угоду щодо боротьби з гло­бальною зміною клімату. Розвиток зелених техно­логій повинен стати способом модернізації економіки, створен­ня нових робочих місць і якості праці...

Відповідаючи на виклики сьогодення, Міністерство економіч­ного розвитку і торгівлі України в рамках дерегуляції предста­вило на розгляд Уряду пакет змін, спрямованих на лібералізацію економіки і системи державного нагляду (контролю), що має скоротити контакти органів контролю та бізнесу і, тим самим, істотно зменшити корупцію. Профспілки погоджуються з тим, що «абсурдні норми», які використовувалися контролюючими структурами для тиску на бізнес, повинні бути скасовані. Однак ми категорично проти того, щоб при цьому обмежувалися повно­важення інспекторів праці для відвідування робочих місць, аби впевнитися в тому, що законодавчі положення дотримуються...

Перехід до зеленої економіки повинен відбуватися паралельно з реформуванням трудового законодавства і системи заробітної плати в країні.

Робота над оновленням законодавства про працю в країні триває вже близько 15 років. Проект Трудового кодексу був внесений до парламенту в 2015 році. До другого читання депутати внесли більше тисячі поправок, часто різновекторних. Тому звертаємо­ся до Міжнародного бюро праці щодо проведення верифікації цього законопроекту на предмет відповідності міжнародним нормам праці до його голосування у парламенті...

У рамках солідарної кампанії Європейської конфедерації проф­спілок, яка оголосила 2017 рік роком боротьби за підвищення за­робітної плати в Європі, нам вдалося добитися підвищення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі. Вперше за роки незалежнос­ті вона встановлена на рівні фактичного прожиткового рівня. Проте мінімальна зарплата в 3200 грн (або близько 120 дол. США) все ще нижче рівня бідності, визначеного ООН у 5 дол. на день.

Профспілки переконані, що вже зараз, виходячи з ресурсних можливостей економіки, яка відновлюється, і надзвичайно низь­кої частини зарплати в собівартості продукції, зарплата праців­ників може бути значно підвищена...

Реформа системи оплати праці повинна назавжди покінчити з таким явищем, як заборгованість із зарплати. Останнім часом загальна заборгованість в Україні знову почала зростати і скла­ла 2 млрд 185 млн грн, або понад 82 млн доларів...

Потужним стимулом для реформування української екологічної політики і законодавства на основі сучасних підходів є Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Однак політика, що проводиться МВФ у нашій країні, не сприяє забезпеченню соціальної справед­ливості, зокрема через нав’язування неприйнятних умов, у яких повинні проводитися реформи в соціальній сфері, зокрема пен­сійної системи та системи охорони здоров’я...

Спільно з громадянським суспільством профспілки закликали Уряд України прискорити оновлення Національної стратегії еко­логічної політики до 2020 року, прийняти Національний план дій і, тим самим, долучитися до світового тренду «зелених змін». Від екологічної ситуації залежить якість життя, а також якість пра­ці, якої ми так потребуємо».

 

17.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2018 02:08

25.06.2018 02:07

25.06.2018 01:49

18.06.2018 00:15

11.06.2018 21:19

11.06.2018 21:18

01.06.2018 16:00

01.06.2018 16:00

01.06.2018 14:48

01.06.2018 14:47

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання