« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

SOS! ПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЩЕННЯ ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ

SOS! ПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЩЕННЯ ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ

Центральна рада Профспіл­ки працівників хімічних та нафтохімічних галузей про­мисловості України за дору­ченням колективу ПАТ «Одеський припортовий за­вод» звернулась до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням не­гайно втрутитися в ситуацію, що склалася на підприєм­стві у зв’язку з припиненням постачання природного газу НАК «Нафтогаз України», що призвело до повної зупинки основних виробництв.


Як повідомляє прес-центр ФПУ з посиланням на інфор­мацію Профспілки праців­ників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості України, наразі не працюють два цехи з виробництва аміаку, два цехи з виробництва карбаміду, зупинена робота аміакопроводу.

«22 вересня 2016 року Кабінет Мі­ністрів України прийняв постанову № 658, яка зобов’язала НАК «Нафто­газ України» забезпечити безперерв­не постачання для ПАТ «ОПЗ» при­родного газу до кінця поточного року, – йдеться у зверненні. – Згідно із заявою НАК «Нафтогаз України» газ закуповувався за ціною 180 дол. США за 1 тис. куб. м, середня ціна на газ, який постачався підприємству в грудні 2016 року, на засувці стано­вила 7880,7 грн, або 305 дол. США. Тобто різниця становить 125 дол. за 1 тис. куб. м!

Так на державному підприємстві із сучасним технічним обладнан­ням і передовими технологіями штучно створили умови для виник­нення заборгованості у понад 1 млрд грн.

ПАТ «ОПЗ» є містоутворюючим підприємством і продовжує нести витрати, пов’язані з утриман­ням устаткування пожеж­ного та вибухонебез­печного виробництва в нормальному робо­чому та безпечному стані. Працюють служби, які підтри­мують життєдіяль­ність підприємства і міста.

Зважаючи на нега­тивне фінансове станови­ще та для утримання кваліфі­кованого персоналу на підприєм­стві прийняли рішення про тимча­совий перехід на триденний графік роботи з нарахуванням заробітної плати по тарифу за відпрацьований час. Як наслідок, 4 тис. працівників (з урахуванням членів сім’ї – 10 тис. осіб) можуть залишитися без засо­бів існування за умов подорожчан­ня товарів та послуг...

Руйнується система соціального захисту працівників, ветеранів пра­ці, пенсіонерів, яка напрацьована протягом багатьох років, під загро­зою знищення опинилися об’єкти соціальної сфери для розвитку культури і спорту, які були гор­дістю підприємства, міста і країни. Але ж високі соціальні стандарти на під­приємстві – це до­сягнення й держави, це приклад роботи бізнесу з людським об­личчям, це європейські стандарти.

З огляду на вищезазначене, про­симо Вас, вельмишановний Володи­мире Борисовичу, прийняти вива­жене і правильне рішення, яке допо­може підприємству вижити та за­безпечить рентабельність і еконо­мічну стабільність. Просимо Вас на­дати відповідь для інформування трудового колективу ПАТ «Одесь­кий припортовий завод».

Для відновлення роботи ПАТ «ОПЗ» Профспілка спільно з колективом підприємства пропонує в найкоротший тер­мін вирішити такі питання:

– встановити для підприємства державного сектору еко­номіки «ОПЗ» спеціальну фіксовану ціну на природний газ, який використовується у вигляді сировини для виробни­цтва продукції та займає значну частку у собівартості амі­аку і карбаміду, і така ціна має забезпечити беззбиткову роботу підприємства;

– повернути підприємству переплачені кошти податку на прибуток у державний бюджет у розмірі 625,9 млн грн, що дасть змогу виплатити працівникам заробітну плату;

– розглянути можливість участі ПАТ «ОПЗ» у видобуванні вітчизняного природного газу або в інших формах співпра­ці з газовидобувними компаніями, зокрема з АТ «Укргазви­добування».

 

УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СПІВПРАЦІ

17 січня Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий провів робочу зу­стріч з представниками данської консал­тингової компанії «Тана Копенгаген».

Як повідомляє прес- центр ФПУ, з дан­ської сторони у зу­стрічі також взяли участь представники де­партаменту європейсько­го партнерства Міністер­ства закордонних справ Данії. Від ФПУ – заступни­ки Голови Олександр Шу­бін і Євген Драп’ятий, го­лова Федерації профспі­лок Черкаської області Петро Шевченко, фахівці департаменту міжнарод­ної роботи, департаменту захисту соціально-еконо­мічних прав, прес-центру апарату ФПУ.

Метою данської місії, яка наразі перебуває в Украї­ні, є формування напря­мів з реалізації Програми співробітництва Данії з Україною та Грузією. Основні компоненти Про­грами: ефективне вряду­вання і стале економічне зростання, в рамках чого місію цікавлять перспек­тиви створення в нашій країні робочих місць, за­провадження заходів з енергоефективності, а та­кож можливості залучен­ня інвестицій для розви­тку підприємств приват­ного бізнесу.

Один з аспектів, який ви­вчається фахівцями з Да­нії, – це стан і розвиток соціального діалогу в Україні.

Під час зустрічі відбу­лась змістовна розмова, висловлено низку пропо­зицій щодо участі проф­спілок у реалізації проек­тів українсько-данського співробітництва.

 

АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО НА РИНКУ ПРАЦІ – ОСОБЛИВУ УВАГУ

23 січня у Мінсоцполітики відбулось засі­дання Консультативної групи з питань адаптації на ринку праці учасників АТО, в якому взяли участь представники Федера­ції профспілок України.

Як повідомляє прес- центр ФПУ, у захо­ді взяли участь представники Уповноваженого Прези­дента України з прав лю­дей з інвалідністю, Мініс­терства оборони України, Мінсоцполітики, Держав­ної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерорис­тичної операції, інших ві­домств та організацій.

Учасники засідання обго­ворили питання «Про стан реалізації попере­дніх протокольних рі­шень засідань Консульта­тивної групи», «Про взає­модію військових коміса­ріатів і центрів зайнятос­ті стосовно надання допо­моги у працевлаштуванні учасникам АТО, звільне­ним з військової служби, з числа осіб з інвалідніс­тю», «Про розширення можливостей для працевлаштування осіб, звіль­нених з військової служ­би після участі в АТО, зо­крема створення нових робочих місць».

29.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання