« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

SOS! ПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЩЕННЯ ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ

SOS! ПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЩЕННЯ ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ

Центральна рада Профспіл­ки працівників хімічних та нафтохімічних галузей про­мисловості України за дору­ченням колективу ПАТ «Одеський припортовий за­вод» звернулась до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням не­гайно втрутитися в ситуацію, що склалася на підприєм­стві у зв’язку з припиненням постачання природного газу НАК «Нафтогаз України», що призвело до повної зупинки основних виробництв.


Як повідомляє прес-центр ФПУ з посиланням на інфор­мацію Профспілки праців­ників хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості України, наразі не працюють два цехи з виробництва аміаку, два цехи з виробництва карбаміду, зупинена робота аміакопроводу.

«22 вересня 2016 року Кабінет Мі­ністрів України прийняв постанову № 658, яка зобов’язала НАК «Нафто­газ України» забезпечити безперерв­не постачання для ПАТ «ОПЗ» при­родного газу до кінця поточного року, – йдеться у зверненні. – Згідно із заявою НАК «Нафтогаз України» газ закуповувався за ціною 180 дол. США за 1 тис. куб. м, середня ціна на газ, який постачався підприємству в грудні 2016 року, на засувці стано­вила 7880,7 грн, або 305 дол. США. Тобто різниця становить 125 дол. за 1 тис. куб. м!

Так на державному підприємстві із сучасним технічним обладнан­ням і передовими технологіями штучно створили умови для виник­нення заборгованості у понад 1 млрд грн.

ПАТ «ОПЗ» є містоутворюючим підприємством і продовжує нести витрати, пов’язані з утриман­ням устаткування пожеж­ного та вибухонебез­печного виробництва в нормальному робо­чому та безпечному стані. Працюють служби, які підтри­мують життєдіяль­ність підприємства і міста.

Зважаючи на нега­тивне фінансове станови­ще та для утримання кваліфі­кованого персоналу на підприєм­стві прийняли рішення про тимча­совий перехід на триденний графік роботи з нарахуванням заробітної плати по тарифу за відпрацьований час. Як наслідок, 4 тис. працівників (з урахуванням членів сім’ї – 10 тис. осіб) можуть залишитися без засо­бів існування за умов подорожчан­ня товарів та послуг...

Руйнується система соціального захисту працівників, ветеранів пра­ці, пенсіонерів, яка напрацьована протягом багатьох років, під загро­зою знищення опинилися об’єкти соціальної сфери для розвитку культури і спорту, які були гор­дістю підприємства, міста і країни. Але ж високі соціальні стандарти на під­приємстві – це до­сягнення й держави, це приклад роботи бізнесу з людським об­личчям, це європейські стандарти.

З огляду на вищезазначене, про­симо Вас, вельмишановний Володи­мире Борисовичу, прийняти вива­жене і правильне рішення, яке допо­може підприємству вижити та за­безпечить рентабельність і еконо­мічну стабільність. Просимо Вас на­дати відповідь для інформування трудового колективу ПАТ «Одесь­кий припортовий завод».

Для відновлення роботи ПАТ «ОПЗ» Профспілка спільно з колективом підприємства пропонує в найкоротший тер­мін вирішити такі питання:

– встановити для підприємства державного сектору еко­номіки «ОПЗ» спеціальну фіксовану ціну на природний газ, який використовується у вигляді сировини для виробни­цтва продукції та займає значну частку у собівартості амі­аку і карбаміду, і така ціна має забезпечити беззбиткову роботу підприємства;

– повернути підприємству переплачені кошти податку на прибуток у державний бюджет у розмірі 625,9 млн грн, що дасть змогу виплатити працівникам заробітну плату;

– розглянути можливість участі ПАТ «ОПЗ» у видобуванні вітчизняного природного газу або в інших формах співпра­ці з газовидобувними компаніями, зокрема з АТ «Укргазви­добування».

 

УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СПІВПРАЦІ

17 січня Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий провів робочу зу­стріч з представниками данської консал­тингової компанії «Тана Копенгаген».

Як повідомляє прес- центр ФПУ, з дан­ської сторони у зу­стрічі також взяли участь представники де­партаменту європейсько­го партнерства Міністер­ства закордонних справ Данії. Від ФПУ – заступни­ки Голови Олександр Шу­бін і Євген Драп’ятий, го­лова Федерації профспі­лок Черкаської області Петро Шевченко, фахівці департаменту міжнарод­ної роботи, департаменту захисту соціально-еконо­мічних прав, прес-центру апарату ФПУ.

Метою данської місії, яка наразі перебуває в Украї­ні, є формування напря­мів з реалізації Програми співробітництва Данії з Україною та Грузією. Основні компоненти Про­грами: ефективне вряду­вання і стале економічне зростання, в рамках чого місію цікавлять перспек­тиви створення в нашій країні робочих місць, за­провадження заходів з енергоефективності, а та­кож можливості залучен­ня інвестицій для розви­тку підприємств приват­ного бізнесу.

Один з аспектів, який ви­вчається фахівцями з Да­нії, – це стан і розвиток соціального діалогу в Україні.

Під час зустрічі відбу­лась змістовна розмова, висловлено низку пропо­зицій щодо участі проф­спілок у реалізації проек­тів українсько-данського співробітництва.

 

АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО НА РИНКУ ПРАЦІ – ОСОБЛИВУ УВАГУ

23 січня у Мінсоцполітики відбулось засі­дання Консультативної групи з питань адаптації на ринку праці учасників АТО, в якому взяли участь представники Федера­ції профспілок України.

Як повідомляє прес- центр ФПУ, у захо­ді взяли участь представники Уповноваженого Прези­дента України з прав лю­дей з інвалідністю, Мініс­терства оборони України, Мінсоцполітики, Держав­ної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерорис­тичної операції, інших ві­домств та організацій.

Учасники засідання обго­ворили питання «Про стан реалізації попере­дніх протокольних рі­шень засідань Консульта­тивної групи», «Про взає­модію військових коміса­ріатів і центрів зайнятос­ті стосовно надання допо­моги у працевлаштуванні учасникам АТО, звільне­ним з військової служби, з числа осіб з інвалідніс­тю», «Про розширення можливостей для працевлаштування осіб, звіль­нених з військової служ­би після участі в АТО, зо­крема створення нових робочих місць».

29.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання