« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ – КАТЕГОРИЧНЕ «НІ»

ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ – КАТЕГОРИЧНЕ «НІ»

Члени Кабінету Міністрів України на

своєму засіданні підтримали законо-

проект, яким вносяться зміни до Кодек-

су законів про працю України та зако-

нодавства про зайнятість, спрямовані

на посилення захисту працюючих.

Як повідомляє

прес-центр ФПУ,

згідно із законо-

проектом, заборо-

няється будь-яка дискри-

мінація у сфері праці, зо-

крема порушення прин-

ципу рівності прав і мож-

ливостей, пряме або не-

пряме обмеження прав

працівників за ознаками

раси, кольору шкіри, по-

літичних, релігійних та

інших переконань, статі,

етнічного, соціального

та іноземного походжен-

ня, віку, стану здоров’я,

інвалідності, гендерної

ідентичності, сексуаль-

ної орієнтації, підозри

чи наявності захворю-

вання на ВІЛ/СНІД, сі-

мейного та майнового

стану, сімейних обов’яз-

ків, місця проживання,

членства у професійній

спілці, громадському

об’єднанні, участі в

страйку, звернення або

наміру звернення до

суду чи інших органів

щодо захисту своїх прав

або надання підтримки

іншим працівникам у за-

хисті їх прав, за мовними

або іншими ознаками, не

пов’язаними з характе-

ром роботи або умовами

її виконання.

Дуже важливим допо-

вненням до законодав-

чих норм Голова ФПУ

Григорій Осовий назвав

нововведення, яким забо-

роняється необґрунтова-

на відмова кандидату в

прийнятті його на робо-

ту. Так, на вимогу особи,

якій відмовлено в при-

йнятті на роботу, влас-

ник підприємства, уста-

нови, організації або упо-

вноважений ним орган

чи фізична особа

зобов’язані письмово по-

відомити про причину

такої відмови.

Особам, які вважають

себе такими, що зазнали

дискримінації у сфері

праці, надається право

звернутися до суду із за-

явою про відновлення по-

рушених прав і відшко-

дування за це матеріаль-

ної та моральної шкоди.

 

«УКРПРОФТУР» СПЛАНУВАВ 2017-й

На засіданні наглядової ради

ПрАТ «Укрпрофтур», яке відбу-

лось у столичному готельному

комплексі «Турист», було визна-

чено основні напрями діяльності

«Укрпрофтуру» на 2017 рік.

В обговоренні взяли участь Голова

правління ПрАТ «Укрпрофтур» Сер-

гій Стрілець і члени наглядової

ради «Укрпрофтуру». На засіданні

виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Присутні обговорили та погодили про-

позиції щодо основних показників фінан-

сово-господарського плану на наступний

рік, затвердили кошторис доходів і витрат

апарату правління ПрАТ «Укрпрофтур».

За підсумками засідання ухвалено низку

рішень, зокрема про результати фінансо-

во-господарської діяльності за 9 місяців

2016 року Товариства, дочірніх підпри-

ємств та інших товариств, створених за

його участю.

24.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання