« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Під таким гаслом 8 грудня пред­ставники всеукраїнських профспі­лок провели багатотисячну всеукраїнську акцію протесту під бу­дівлями Уряду та Верховної Ради України, вимагаючи посилити соці­альний захист працівників та інших категорій населення в умовах зрос­тання цін на енергоносії і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Члени профспілкових організацій з усіх областей країни, пред­ставники різних галузей про­йшли організованою колоною від Майдану Незалежності до Кабінету Міністрів та Парламенту, щоб вислови­ти народним депутатам свою позицію напередодні прийняття Держбюджету на 2017 рік.

Учасники акції несли плакати й гас­ла: «Європейським цінам – європейську зарплату!», «Ні руйнуванню системи стипендіального забезпечення!», «Не хочу субсидію, хочу гідну зарплату!», «Працююча людина не повинна бути бідною», «Освіті – державну підтрим­ку!», «Мінімальну зарплату – на рівень реального прожиткового мінімуму», «Підвищення мінімальної зарплати – шлях до підвищення пенсій та соціаль­них виплат!» та ін.

Біля Будинку Уряду відбувся мітинг, на якому були озвучені вимоги до влади щодо повернення десяткам тисяч пра­цівників, зайнятих на роботах із шкід­ливими та тяжкими умовами праці, безпідставно скасованого права на до­строковий вихід на пенсію (за Списка­ми № 1 і № 2). Профспілки закликали Уряд і роботодавців до дієвого соціаль­ного діалогу з метою кардинального підвищення з 1 січня 2017 року оплати праці та впровадження європейських соціальних стандартів.

На площі Конституції біля будівлі Парламенту справедливі вимоги проф­спілок у своїх промовах озвучили Голо­ва Федерації профспілок України Григо­рій Осовий, представник ФПУ в Парла­менті, народний депутат Сергій Каплін, представники галузевих профспілок і територіальних профоб’єднань, студен­тів, громадських організацій, шахтарі, машинобудівники, металурги, медики, працівники соціальної сфери, культури, держслужби, АПК та інших галузей.

Профспілки вимагали від влади та бізнесу встановити мінімальну заробіт­ну плату на рівні реального прожитково­го мінімуму, розрахованого на базі онов­леного споживчого кошика – 3200 грн і забезпечити відповідні видатки у Дер­жавному бюджеті–2017, а також до при­йняття бюджету скасувати низку законо­проектів, які, на їхнє переконання, погір­шують соціальні стандарти життя укра­їнців, урахувати у Держбюджеті видатки на реалізацію державних соціальних га­рантій, створення умов для повної та продуктивної зайнятості працездатного населення та недопущення зниження рівня життя працюючих та членів їхніх сімей, соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, студентів.

Під час акції профспілки від імені мільйонів трудівників передали до Уря­ду та Верховної Ради України Резолюцію, у якій вимагають удвічі підвищити міні­мальну заробітну плату, погасити двох­мільярдну заборгованість перед праців­никами, знизити ціни і тарифи на житло­во-комунальні послуги, здійснити спра­ведливу реформу оплати праці, поверну­ти працівникам право на санаторно-ку­рортне лікування та дитяче оздоровлен­ня за кошти соцстраху тощо.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото автора

  •  ІЗ ВИСТУПІВ
Ольга ЧА­БАНЮК, голова первинної профор­ганізації студентів КНЕУ ім. Вадима Геть­мана:
«Сьогодні вся бюджетна сфера та всі освітяни глибоко зане­покоєні тим, що законо­проект № 5130 був при­йнятий саме в редакції, яка порушує права пра­цівників. Ми розуміємо, що це було зроблено з порушенням ЗУ «Про регламент роботи Вер­ховної Ради». Законо­проект № 5130 – це за­кон, який повністю руй­нує систему оплати пра­ці, де заморожено Єди­ну тарифну сітку з I по XI розряди, де існувати­ме «зрівнялівка» кваліфі­кованої та некваліфіко­ваної праці. Цей закон є страшною засторогою для студентства, оскіль­ки на законодавчому рівні скасовується фінан­сове забезпечення сти­пендіального бюджету».

Володи­мир ФЛЕНЬ­КО, го­лова За­карпат­ської облпрофради:

«Сьогодні влада, де­путати ігнорують справедливі вимоги людей щодо знижен­ня ціни на газ і тари­фів на житлово-кому­нальні послуги, ре­формування оплати праці, підвищення со­ціальних стандартів тощо. Профспілки за­лишаються єдиною масовою організаці­єю, яка завжди на боці людей, підтри­мує їхні вимоги, під­штовхує владні струк­тури і депутатів до вирішення нагальних проблем. Профспіл­кам необхідна єдність дій, а виборці, коли обиратимуть новий склад Парламенту, мають не помилитися і зробити правильний вибір».

Григорій ОСОВИЙ, Голова ФПУ:

«Ми про­довжуємо боротьбу, розпочату в липні цього року. Ми висуваємо ви­моги, які влада має ви­конати. Це гідна заро­бітна плата, справедли­ві тарифи та ціни, право працівників на гідну працю, право на соці­альний захист. Делега­ція із профспілкових представників вручить ці вимоги Уряду.

Напередодні ми мали зустріч із Головою Вер­ховної Ради Андрієм Па­рубієм. Добре, що нас уже чують. Але треба, щоб не тільки чули, а й враховували наші вимо­ги, наші справедливі, за­конні пропозиції. Якщо Парламент і далі не реа­гуватиме на масові пору­шення прав трудящих, тоді ми будемо більш наполегливими, аж до повторного проведення протестних акцій».

Сергій КАПЛІН, представ­ник ФПУ у Верхо­вній Раді:

«Міні­мальна зарплата 3200 гривень – це не подач­ка від Уряду. Це пере­мога Федерації проф­спілок України.

Профспілки вимагають від Уряду, Парламенту суттєво, кардинально радикально перегляну­ти тарифну політику. Ми продовжуємо вима­гати прийняття законо­давчих ініціатив, необ­хідних для підвищення рівня життя. Заявити про себе на вулиці – це останній шанс людей бути почутими.

Сьогодні Президент, Уряд, Верховна Рада ма­ють повернутися облич­чям до людини праці. 3200 грн – це лише пер­ший крок, це лише поча­ток нашої боротьби. І ми не поступимося у наших намірах щодо захисту членів профспілок».

Володи­мир ВОЙТОВ, прези­дент ВГО «Союз Чорнобиль України»:

«Я хотів би низько вклонитися перед представниками проф­спілок, які 30 років тому, коли не існувало соціального законо­давства для чорно­бильців, надали їм по­сильну допомогу.

Сьогодні ми усі разом, щоб спільно захистити наші права, соціальні інтереси працівників- чорнобильців, які від­дали найдорожче – життя і здоров’я. Напе­редодні ухвалення Держбюджету жодна пропозиція «Союзу Чорнобиля України» не врахована. Наші по­братими чорнобильці знову залишаться сам на сам зі своїми про­блемами, хворобами, без соціального захисту».

 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ДНЯ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, члени Ваших родин!

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль­ській АЕС, участь в якій брали сотні тисяч людей.

Тридцять років тому Чорнобильська трагедія забра­ла життя багатьох людей, завдала шкоди здоров’ю мільйонів українців, її наслідки ще довго відчува­тимуть на собі майбутні покоління.

Для приборкання найстрашнішого радіаційного лиха в світовій історії знадобилися колосальні ресурси. Однак вирішальними виявилися інтелект, жертовність і геро­їзм тисяч людей. Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози, – пожежних, військовослужбовців, науковців, медиків, будівельників, інших.

З метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації на­слідків аварії, ця пам’ятна дата була затверджена Ука­зом Президента України в листопаді 2006 року. Додан­ня державного статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів-чорнобильців.

Профспілки постійно співпрацюють з громадськи­ми організаціями чорнобильців, беруть участь та організовують відповідні заходи, під час яких пору­шуються питання щодо шляхів вирішення осно­вних трудових та соціальних проблем ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та членів їх родин.

Окремі профспілкові пропозиції знайшли своє відо­браження в Урядових законопроектах.

Враховуючи, що 2016 рік відповідно до Указу Прези­дента України оголошено Роком вшанування учас­ників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, влада, робото­давці, громадські організації мають посилити увагу до створення умов для належного соціального захис­ту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; недопущення звуження прав та гаран­тій, скорочення пільг і компенсацій постраждалим, пенсійного забезпечення, збереження здоров’я.

Наразі, як результат, можна відмітити: відповідни­ми законами України поновлено право громадянам, які працюють у зоні відчуження, на встановлення доплат; посилено соціальний захист громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробовуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

На вимогу профспілок Мінсоцполітики напрацьова­но низку законопроектів, якими, зокрема, пропону­ється підвищити рівень пенсійного забезпечення зазначених осіб, розмірів мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій.

Враховуючи важливість соціального захисту міль­йонів постраждалих громадян, Федерація профспі­лок України і надалі буде боротися за права чорно­бильців, вимагаючи на законодавчому рівні віднов­лення зупинених і скасованих пільг та гарантій, підвищення пенсійних виплат постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС.

Бажаємо Вам, Вашим рідним і близьким міцного здоров’я, добробуту, довгих та щасливих років життя.

Вічна пам’ять тим, чиє життя передчасно обірвала трагедія.

Висловлюємо глибоку повагу фахівцям, які нині ви­конують відповідальні завдання з мінімізації тяжких наслідків найбільшої у світі техногенної катастрофи.

Щиро дякуємо цим людям за їхню нелегку працю!

З глибокою повагою і вдячністю

Голова Федерації профспілок України

Г. В. Осовий

17.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання