« на головну 17.12.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (980)
13
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

8 ГРУДНЯ ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ

8 ГРУДНЯ ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ

Таке рішення ухвали­ли керівники всеукра­їнських профспілок і територіальних профоб’єднань 25 листопа­да під час відеокон­ференції, що відбула­ся в онлайн-режимі в «Укртелекомі».

Вів відеоконферен­цію Голова Федера­ц і ї профспілок України Григорій Осовий. У заході взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Во­лодимир Саєнко та Олек­сандр Шубін, а також на­родний депутат, офіцій­ний представник профспі­лок у Парламенті Сергій Каплін.

Під час відеоконферен­ції керівники всеукраїн­ських профспілок і терито­ріальних профоб’єднань остаточно визначилися з датою проведення Всеукраїнської акції профспі­лок – 8 грудня, адже саме цього дня Верховна Рада планує розглядати Держ­бюджет–2017. Також учас­ники відеоконференції об­говорили організаційні пи­тання підготовки прове­дення акції, розглянули текст Резолюції мітингу Всеукраїнської акції проф­спілок, обговорили та вне­сли зміни й доповнення до змісту документа.

Голова ФПУ Григорій Осовий акцентував увагу на необхідності проведен­ня зустрічі представників профспілок із Головою Вер­ховної Ради Андрієм Пару­бієм та керівниками депу­татських фракцій і груп у Парламенті напередодні винесення на розгляд на­родних депутатів проекту Держбюджету–2017. Нага­даємо, що попередніх до­мовленостей щодо цього було досягнуто 16 листопа­да під час особистої зустрі­чі Григорія Осового з Ан­дрієм Парубієм у Верхо­вній Раді України.

Тож уже наступного тижня профспілки ви­йдуть на Всеукраїн­ську акцію проф­спілок до Верхо­вної Ради. Серед їхніх вимог, зо­крема:

– знижен­ня цін на при­родний газ, тарифів на житлово-ко­мунальні по­слуги до еконо­мічно обґрунто­ваного рівня;

– встановлення з 1 січня 2017 року міні­мальної заробітної плати на рівні реального прожит­кового мінімуму, розрахо­ваного на базі оновленого споживчого кошика – 3200 грн, забезпечення відпо­відних видатків у Держав­ному бюджеті–2017;

– запровадження галу­зевих стандартів оплати праці;

– заснування спеціаль­ної «гарантійної установи виплати боргів», відповід­но до європейської практи­ки та конвенцій МОП, для ліквідації заборгованості із заробітної плати;

– невідкладне повер­нення десяткам тисяч пра­цівників, зайнятих на ро­ботах із шкідливими і важ­кими умовами праці, без­підставно скасованого права на достроковий ви­хід на пенсію (Списки № 1 і № 2);

– забезпечення у 2017 році підвищення міні­мальної пенсії з урахуван­ням фактичного прожит­кового мінімуму, осучас­нення раніше призначе­них пенсій, скасування іс­нуючих обмежень на їх ви­плату для осіб, які продо­вжують працювати;

– недопущення руйну­вання системи стипенді­ального забезпечення;

– повернення працівни­кам права на санаторно- курортне лікування за ра­хунок коштів соціального страхування;

– недопущення руй­нації та комерціалі­зації охорони здоров’я, закриття закладів і звіль­нення праців­ників, пору­шення консти­туційного пра­ва громадян на доступну медичну допо­могу.

Народний де­путат України, представник профспі­лок у Парламенті Сер­гій Каплін наголосив, що всі ці та низка інших ви­мог людей праці відстою­ватиме Офіс представника профспілок у Парламенті, куди запросив звертатися усіх спілчан і запевнив, що «будемо допомагати й разом боротися за соціаль­ну справедливість».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Андрія ТКАЧУКА

 

ПРОТИ ЗАВИЩЕНОЇ КОМІСІЇ ЗА СПЛАТУ РАХУНКІВ ЖКГ

Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся з листом до Кабінету Міністрів з приводу не­законного стягнення комісійної винагороди з населення під час сплати рахунків за ЖКГ.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у листі, зокре­ма, повідомляється, що під час публічного обговорення питання подвійної оплати насе­ленням комісії при сплаті рахунків за житло­во-комунальні послуги, що відбулося 16 листопада ц.р. за участю представників Антимонопольного ко­мітету України, ФПУ та громадськості, а також орга­нів державної влади, банківських установ, було за­пропоновано шляхи вирішення ситуації, а саме:

– забезпечити встановлення економічно обґрунто­ваного розміру комісійної винагороди за прийман­ня платежів від фізичних осіб;

– вжити заходів для укладення договорів про при­ймання платежів від фізичних осіб за житлово-ко­мунальні послуги з банками та іншими установа­ми, положення яких передбачатимуть обов’язок для надавача житлово-комунальних послуг сплачувати комісійну винагороду банкам за приймання плате­жів від споживачів.

Підтримуючи зазначені пропозиції, Федерація профспілок України закликає Кабмін вирішити це важливе питання.

 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ РОБОТОДАВЦЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

25 листопада відбулося засідання Постій­ної комісії Ради ФПУ з питань правового захисту профспілок та їх організацій, чле­нів профспілок. Засідання вперше прохо­дило з використанням скайп-зв’язку.

Як повідомляє Правова та технічна інспекція праці профспілок, у рамках засідання від­бувся семінар-навчання для членів комісії на тему «Організація громадського контро­лю профспілок за додержанням роботодавцями за­конодавства про працю».

Комісією були розглянуті питання щодо результатів громадського контролю профспілок за перше півріч­чя 2016 року та схвалення відповідних рекомендацій членським організаціям ФПУ, а також щодо органі­зації співпраці територіальних профоб’єднань з регіональними та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Члени комісії визнали важливість питання здій­снення громадського контролю профспілками та визначили актуальні проблеми у його організації.

Комісією ухвалено відповідні рекомендації та на­дані пропозиції, які надалі планується реалізувати в окремій постанові Президії ФПУ.

03.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання