« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПОЛІТИКА ЄС У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПОЛІТИКА ЄС У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

П’ятий рік поспіль 20 люто­го в Україні відзначається День соціальної справедли­вості, запроваджений за іні­ціативою Федерації проф­спілок України Указом Пре­зидента 2011 року. У рамках щорічного відзначення цьо­го Дня, за ініціативою ФПУ спільно з Інститутом техніч­ної допомоги та обміну ін­формацією (ТАІЕХ), 18-19 лютого відбувся міжнарод­ний семінар «Політика ЄС у сфері зайнятості та соціаль­ного захисту».

Як повідомляє Департамент захисту соціально-економіч­них прав, основною метою заходу визначено надання українським фахівцям інформації про політику ЄС у сфері зайнятості та соціального захисту задля набли­ження українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Модерувати зазначений захід було запрошено колишнього Націо­нального координатора МОП в Україні, а нині професора Інституту підготовки кадрів державної служ­би зайнятості України Василя Кострицю.

Учасники семінару розглянули міжнародний досвід з вирішення актуальних проблем на ринку праці та в сфері соціального захисту. Учасники дискусії зазначили, що подолання кризи на ринку праці – це концептуальна мета, і задля її досягнення необхідно зосередити зусилля на формуванні системного підходу до політики зайнятості, за­безпечити динамічне реагування, насамперед державою, на нові ви­клики, що постають перед Украї­ною, як країною з відкритою еконо­мікою, що перебуває під впливом глобальних соціально-економічних тенденцій.

Реформи соціально-економічної сфери мають здійснюватись за дво­ма напрямами: з одного боку, необ­хідно розробити механізми подо­лання нагальних проблем, а з іншо­го – сформувати системну страте­гію довгострокового зростання.

Для подолання нагальних про­блем необхідно розробити комплек­сну Дорожню карту стимулювання зайнятості в умовах євроінтеграції, як практичного плану конкретно визначених дій. А на довгострокову перспективу – поглибити співпра­цю між сторонами соціального діа­логу, започаткувати внутрішню дискусію національного рівня для упередження нових викликів, які можуть постати перед Україною найближчим часом.

Під час обговорення стану соці­ального діалогу в Україні, учасники зазначали, що наразі в Україні від­сутні цілісне бачення стратегії за­безпечення високого рівня зайня­тості та комплексна державна полі­тика, спостерігається превалюван­ня інтересів роботодавців над інтересами працівників, існує нагальна необхідність посилення державою ролі «рефері» у колективних перего­ворах на всіх рівнях, зменшується профспілкове членство, і загалом, політична ситуація призвела до того, що профспілки дедалі більше втрачають можливості для захисту інтересів людини праці, в той час як у роботодавців таких можливостей стає все більше.

Ознайомившись з міжнародним досвідом надання соціальної допо­моги нужденним громадянам, учас­ники семінару були одностайні щодо необхідності розробки чіткої стратегії економічного і соціально­го розвитку з визначенням пріори­тетів соціальної політики, оскільки система соціальної підтримки в Україні діє неефективно, пільги та субсидії збільшують розшарування населення держави.

На думку європейських експер­тів, соціальною може вважатися держава, політика якої спрямована на надання допомоги саме нужден­ним, а не всім громадянам.

Аналізуючи умови життя українців під час економіч­ної кризи, масштабного звуження соціальних про­грам, фахівці запропонува­ли наступні рекомендації:

  •  підвищити стандарти оплати праці;
  •  запропонувати нову модель соціального захис­ту, яка б враховувала кра­щий міжнародний досвід та суто українські умови;
  •  забезпечити прозо­рість системи соціального захисту населення;
  •  забезпечити прозо­рість фінансових потоків системи надання субсидій населенню, правомірність їх призначення;
  •  ратифікувати Євро­пейську соціальну хартію (переглянуту) у повному обсязі;
  •  забезпечити прозо­рість формування цін та та­рифів;
  •  активізувати роботу щодо імплементації в Укра­їні європейських та міжна­родних норм з питання вдосконалення визначення прожиткового мінімуму;
  •  ш и р о ко з а л у ч ат и громадськість до обгово­рення соціально важливих питань.

 

НАЗУСТРІЧ VII З’ЇЗДУ ФПУ

24 лютого, поки верстався номер, у МЦКМ профспілок України відбулося чергове за­сідання Президії ФПУ.

Ряд питань порядку денного були присвячені підготовці до VII з’їзду ФПУ, серед яких, зокре­ма, «Про проект змін до Статуту Федерації профспілок України», «Про проект постанови VІІ з’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації профспілок України про роботу з квітня 2011 року – березень 2016 року».

На засіданні прийнято рішення підтримати акцію Профспілки працівників освіти і науки України «Профспілки. Боротьба за Україну».

Члени Президії ФПУ розглянули питання про стан профспілкового руху та статистичні звіти всеукраїн­ських профспілок та профоб’єднань за 2015 рік; про ситуацію у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування; про стан врегулювання розбіжностей по проекту Генеральної угоди; про лист від Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» щодо проведення регіональних зустрічей кандидатів на посаду Голови ФПУ з профспілковим активом та де­легатами з’їзду.

Детальніше читайте в наступному, 9-му, номері «ПВ»

 

ІНІЦІЙОВАНО УТВОРЕННЯ СПО ПРОФСПІЛОК ОПК

На сьогодні державні підприємства, де ді­ють первинні організації галузевих проф­спілок оборонно-промислового комплексу, підпорядковуються різним органам влади: Мінекономрозвитку, Фонду держмайна України, ДК «Укроборонпром».

Як повідомляє Профспілка авіабудівників України, в майбутньому, в результаті рефор­мування органів влади, можливе утворення центрального органу, який буде відповідати за формування та реалізацію державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промис­лового комплексу, що передбачено концепцією Дер­жавної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на пері­од до 2020 року. У зв’язку з цим виникла необхідність утворення Спільного представницького органу проф­спілок ОПК для укладення Міжгалузевої угоди.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про колек­тивні договори й угоди», такий СПО може вести пере­говори й укладати угоду (Міжгалузеву угоду).

За попередньою консультацією між головами галузе­вих профспілок ОПК, відповідно до вищевказаного Закону, репрезентативні всеукраїнські галузеві профспілки оборонно-промислового комплексу Укра­їни – Профспілка авіабудівників України та Проф­спілка працівників радіоелектроніки та машинобу­дування України ініціюють укладення до 10.03.2016 Угоди про утворення СПО та пропонують профспіл­кам, підприємства й організації яких входять до ОПК, приєднатись до утворення Спільного представ­ницького органу.

28.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання