« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗАСІДАННЯ НТСЕР: ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ЗАРАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

ЗАСІДАННЯ НТСЕР: ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ЗАРАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 Прагнучи відновлення і зміц­нення миру, суверенітету, єдності та незалежного ди­намічного сталого розвитку Української держави у межах її законних кордонів, непо­рушності територіальної ці­лісності, викорінення бід­ності, дотримання прав кож­ної людини, досягнення сус­пільної злагоди та європей­ського рівня життя громадян в ім’я українського народу та прийдешніх поколінь, 19 лю­того на засіданні Національ­ної тристоронньої соціально-економічної ради, що відбу­лося у Клубі Кабінету Міні­стрів України, було ухвалено Декларацію НТСЕР до Дня соціальної справедливості.

У тексті Декларації, зокрема, зазначається, що сторони ставлять своїм завданням об’єднання зусиль органів ви­конавчої влади, організацій робото­давців та профспілок, представни­ків прогресивної громадської, нау­ково-експертної думки у справі від­родження економіки держави, по­кращення інвестиційного клімату, розбудови новітніх ефективних прибуткових виробництв; ство­рення нових сучасних робочих місць з гідною оплатою та умовами праці (у т.ч. для мо­лоді), підвищення якості життя кожного громадяни­на України, базуючись на економічному розвитку; викорінення бідності, бо­ротьбу з нерівністю та за­хист прав кожної людини, що є головними орієнтирами Цілей сталого розвитку (2015– 2030). З повним текстом Декла­рації можна ознайомитися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

Одним з основних питань поряд­ку денного засідання стало рефор­мування системи охорони здоров’я в Україні. В рамках обговорення голо­ва Комітету Верховної Ради з пи­тань охорони здоров’я, народний де­путат Ольга Богомолець провела презентацію «Побудова системи охо­рони здоров’я європейської якості», у якій представила 25 кроків ство­рення системи охорони здоров’я. Профспілкову позицію щодо рефор­мування галузі озвучила голова Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль.

У підсумку на засіданні НТСЕР вирішено рекомендувати Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я та сторонами соцді­алогу узгодити підходи до реформу­вання системи охорони здоров’я, на основі яких доопрацювати проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з пи­тань охорони здоров’я, про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ «Пе­рехідні положення» Податкового ко­дексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я та про внесення змін до Бю­джетного кодексу України щодо удо­сконалення законодавства з питань охорони здоров’я і сприяти, аби Вер­ховна Рада прийняла їх.

Крім того, рекомендувати Кабмі­ну доручити МОЗ спільно із сторона­ми соцдіалогу розробити проекти Стратегії реформування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, Концепції реформи фінансу­вання сфери охорони здоров’я та ін­ших нормативно-правових актів і за­безпечити в установленому порядку їх прийняття і реалізацію; спільно з Міністерством регіонального розви­тку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України та соціальних партнерів розробити до­рожню карту з реформування систе­ми охорони здоров’я на регіонально­му рівні у контексті децентралізації.

На засідання НТСЕР також обго­ворювалися ще одні не менш важ­ливі питання, а саме: неприпустиме зростання тарифів на житлово-ко­мунальні послуги, ціни на газ, елек­троенергію та заходи щодо мінімі­зації їх впливу на населення та біз­нес. Власною оцінкою ситуації по­ділилися представники всіх сторін соцдіалогу, а також представники наукових кіл та експерти. Профспілкову позицію озвучив голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Олексій Романюк.

На завершення учасники засідання НТСЕР висловили низку рекомендацій Кабміну, серед яких, зокрема, – забезпечи­ти відкритість, прозорість та еконо­мічну обґрунтованість дій влади під час прийняття рішень, які можуть негативно позначитися на рівні жит­тя населення, конструктивний соці­альний діалог при прийнятті соці­ально важливих рішень щодо тариф­ної політики на енергоносії та кому­нальні послуги й завчасне вжиття достатніх ефективних заходів для мінімізації негативних соціальних наслідків для населення.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

ГОЛОВА ФПУ ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ ОЧОЛИВ НАЦІОНАЛЬНУ ПЛАТФОРМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА–ЄС

Під час першого цього року засідання Націо­нальної платформи громадянського суспіль­ства Україна–ЄС, що відбулося 11 лютого у Брюсселі, координатори сторін обрали Голо­ву ФПУ Григорія Осового очільником україн­ської сторони ПГС на наступні десять місяців.

Від української сто­рони до складу Платформи грома­дянського суспіль­ства Україна–ЄС входять представники від проф­спілок, роботодавців та громадських організацій – загалом 15 осіб.

Профспілки представля­ють такі всеукраїн­ські профоб’єднання, як Федерація профспілок України, Конфедера­ція вільних профспілок України та Федерація профспілок працівників малого та се­реднього підприємництва.

Обрання головою україн­ської сторони Платформи громадянського суспіль­ства саме представника профспілок свідчить про важливу роль, яку віді­грають профспілки у ста­новленні в Україні грома­дянського суспільства.

З огляду на те, що Плат­форма створена для забез­печення належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асо­ціацію між Україною та ЄС, профспілки здійсню­ють моніторинг стану імплементації Угоди та сприяють її реалізації у питаннях зайнятості, про­ведення соціальної полі­тики, забез­печення ген­дерної рівно­сті, охорони праці і здоров’я та ін.

Григорій Осо­вий виступив з ініціативою про проведен­ня наступно­го засідання Платформи у Києві.

На переконан­ня Голови ФПУ, саме профспілки як потужна громадська інституція можуть висту­пити ефективними кому­нікаторами між суспіль­ством і владою у вирішен­ні важливих соціально-економічних питань та реалізації державної соці­альної політики.

Юлія РАЧКОВСЬКА,

студентка Інституту журналістики КНУ

28.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання