« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ МАЮТЬ СТАТИ АВАНГАРДОМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ПРОФСПІЛКИ МАЮТЬ СТАТИ АВАНГАРДОМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

29 січня відбулося засідан­ня української частини Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС.

Представництво ПГС сформо­вано на нових засадах з де­легуванням до складу плат­форми трьох представників від профспілок, трьох – від робото­давців і трьох представників грома­дянського суспільства, які впро­довж наступних 2,5 року мають проводити моніторинг реаліза­ції Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, надавати оцінку стану виконання Угоди, власне бачення та пропози­ції – Раді та Комітету асоці­ації, сформовані, відповід­но, Урядом і Верховною Ра­дою. Завдання полягає та­кож у співпраці з паритетною стороною громадянського сус­пільства країн ЄС, яку представ­ляє Європейський економічний і соціальний комітет.

На першому засіданні обговорю­валися процедурні питання, пов’язані з організацією діяльності української частини ПГС, схвалено регламент роботи та визначено тер­мін для подання пропозицій щодо пріоритетів діяльності, досягнуто остаточної згоди відносно ротації головування в українській частині ПГС. За попередньою домовленіс­тю, на цьому етапі, відповідно до регламенту за принципом ротації, функції співголови Платформи гро­мадянського суспільства Україна – ЄС буде виконувати представник профспілкової сторони. Однак, вра­ховуючи, що на засіданні з різних причин не були присутні всі пред­ставники профспілок, за пропозиці­єю Голови ФПУ Григорія Осового, обрання до складу керівного комі­тету УЧ ПГС було відкладено. Варто зазначити, що в попере­дньому складі головував Олек­сандр Сушко, який представляв сторону громадянського сус­пільства.

Також буде утворено коор­динаційну раду, що організо­вуватиме роботу Платформи громадянського суспільства і забезпечуватиме більш тісні зв’язки між її членами. До складу ради ввійдуть по одному представ­нику від кожної сторони – проф­спілкової, роботодавців і громадян­ського суспільства.

Учасники засідання приділили увагу підготовці до засідання ПГС у Брюсселі, яке відбудеться 11 люто­го, де планується підбити підсумки зробленого за той невеличкий про­міжок від часу, коли було легалізо­вано роботу УЧ ПГС у квітні 2015 року та визначено спільні завдання на 2016-й.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

 

ПІДБИТО ПІДСУМКИ, ВИЗНАЧЕНО ПРІОРИТЕТИ

Відбулося засі­дання Президії Національної тристоронньої со­ціально-економіч­ної ради, яке про­вів голова НТСЕР, міністр соціальної політики України Павло Розенко. З профспілкової сторони в заході взяли участь та виступили співго­лова НТСЕР від профспілкової сторони, Голова ФПУ Григорій Осовий, заступ­ник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, про вико­нання рішень Націо­нальної ради та її Президії, прийнятих у 2015 році, присутніх поінформу­вав секретар НТСЕР Олек­сандр Шубін. Водночас було визначено дату, час і місце проведення, питання проекту порядку денного чергового засідання Національної ради та пріоритети її діяльності в 2016 році. Вирішено провести захід 19 лютого в м. Києві.

Розглянувши, відповідно до п. 3.2.4 Регламенту Націо­нальної ради, подану сторо­ною роботодавців пропози­цію щодо кандидатури на по­саду Голови Національної ради на 2016 рік першого за­ступника Голови СПО робо­тодавців, співголови Націо­нальної ради від сторони ро­ботодавців Олексія Мірош­ниченка, Президія вирішила звернутися з поданням до Президента України Петра Порошенка щодо призначен­ня Олексія Мірошниченка го­ловою НТСЕР на цей період.

Було також вирішено взяти до відома інформацію секре­таря Національної ради Олександра Шубіна стосов­но внесення змін до Регла­менту та Порядку листуван­ня, а також включити це пи­тання до проекту порядку денного наступного засідан­ня НТСЕР.

 

ПЕРЕМОГА ЗДОБУВАЄТЬСЯ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

1 лютого у Федерації профспілок України відбулася зустріч Голови ФПУ Григорія Осового з членами комітету громадської організації «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій», які передали лист- подяку за надану ФПУ допомогу в оздоров­ленні воїнів, постраждалих у зоні АТО.

Спілкування проходило в теплій, дружній ат­мосфері. Голова ФПУ розповів про принципову позицію профспілок щодо обстоювання прав трудящих на санаторно-курортне лікування й ту особливу увагу, яку вони приділяють реабілітації та оздоровленню учасників АТО. З перших днів настання буремних подій осені – зими 2013–2014 років оздоровниці профспілок надавали допомогу в реабілітації постраж­далих на майдані Незалежності в Києві, а також поране­ним у зоні проведення бойових дій на сході країни.

ФПУ послідовно бореться за повернення санаторно-курорт­ного лікування трудящим. Для цього розроблено відповід­ний законопроект, зібрано необхідні 25 тис. голосів на під­тримку петиції Президенту України щодо відродження са­наторно-курортного лікування та дитячого оздоровлення. «Нам потрібно разом відвоювати цю велику справу», – ска­зав Григорій Осовий, звертаючись до воїнів, які від щирого серця подякували за допомогу в оздоровленні патріотів, надану закладами профспілок, та висловили свою під­тримку профспілковій боротьбі, а також сподівання на по­дальшу співпрацю ФПУ і Всеукраїнського об’єднання учас­ників бойових дій у гуманній справі лікування бійців.

У зустрічі взяли участь заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, радник Голови ФПУ, голова «Благодійного медичного фонду «Лелеко» Сергій Мартинюк.

 

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

9 листопада народні депутати Олег Ляшко, Юрій Чижмар та інші зареєстрували у Верхо­вній Раді профспілковий проект Закону Укра­їни «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці». Задля обговорення положень зазначеного законо­проекту та зауважень до нього Головного нау­ково-експертного управління 28 січня у Фе­дерації профспілок України відбулася кон­сультативна зустріч представників профспі­лок з народним депутатом Юрієм Чижмарем.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, участь у зустрічі взяли Голова ФПУ Григо­рій Осовий, заступник Го­лови ФПУ Сергій Кондрюк, заступник Голови ЦК про­фесійної спілки трудящих металургійної і гірничодо­бувної промисловості України Олександр Рябко, представники галузевих профспілок Богдан Овер­ковський, Андрій Івашина, фахівці апарату ФПУ.

Під час зустрічі обговорю­вались питання можливос­ті прийняття законопроек­ту щодо запровадження га­лузевих коефіцієнтів в оплаті праці працівників небюджетної сфери; прин­ципів колективно-договір­ного регулювання оплати праці та поширення їх на всіх суб’єктів господарю­вання, легалізації заробіт­ної плати; законодавчого забезпечення соціальної справедливості в оподат­куванні зарплати; шляхів забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам тощо.

За результатами перегово­рів досягнуто домовленості щодо продовження співпраці між профспілками та народними депутатами з актуальних соціально-еко­номічних питань та зако­нотворчої роботи.

07.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання