« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ БУДЕМО ВСІМА ДОСТУПНИМИ НАМ ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИЩАТИ ВЛАСНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ БУДЕМО ВСІМА ДОСТУПНИМИ НАМ ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИЩАТИ ВЛАСНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК»

Відбулася робоча зустріч Голови ФПУ Григорія Осового з директором Центру міжна­родної солідарності АФП- КВП Трістаном Масатом.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, під час зустрічі було обговоре­но низку питань, пов’язаних з кризовим станом української економіки. Йшлося про роль профспі­лок у захисті прав трудящих на працю та гідну її оплату, створенні нових ро­бочих місць, ліквідації такого ганебно­го явища, як заборгованість із заробіт­ної плати, насамперед на економічно активних підприємствах, підвищенні в 2016 році соціальних стандартів, за­безпеченні ефективного соціального захисту населення та санаторно-ку­рортного лікування, організованій про­тидії наступу на трудові права праців­ників. Водночас Григорій Осовий за­значив, що на фоні проблем, які пере­живає українська економіка, ми маємо й позитивні приклади ді­яльності окремих трудо­вих колективів, що успіш­но працюють на україн­ському ринку.

На прохання радника з трудових і юридичних пи­тань Центру міжнародної солідарності АФП-КВП Ерла Брауна, Голова ФПУ презентував профспілкову позицію щодо проекту но­вого Трудового кодексу. Не зупиняючись на хроно­логії тривалої роботи над кодексом, він наголосив: «Минулого року гостро по­стало питання, як буде ре­формуватися трудове за­конодавство в контексті проведення реформ у на­шій країні. І Спільному представницькому органу профспілок потрібно було вирішити, включатися в цей процес чи перейти в опозицію до законопроек­ту й залишити все, як є. Ми розуміли, що з нами чи без нас влада буде прово­дити цю роботу, тому пе­реважила думка більшос­ті членів СПО: пропонува­ти власний підхід у формуванні та ви­кладі статей за­конопроекту, вві йти до складу робо­чих груп і працювати в них, захи­щаючи за­конні пра­ва й інтере­си трудя­щих. Ми де­легували на­ших представ­ників у парла­ментську робочу групу, яка збирається щотижня. На засіданнях ми захищаємо свою позицію, ро­ботодавці – свою, представники дер­жави – свою, а експерти-трудовики на­магаються знайти баланс представни­цтва інтересів усіх трьох сторін.

Ми не допустили прийняття проек­ту Трудового кодексу в терміновому режимі. Ми заявили, що потрібен час для публічного його об­говорення, адже цей до­кумент стосується трудо­вої діяльності мільйонів наших співвітчизників. Важливо, щоб кодекс пройшов експертну оцін­ку Міжнародної організа­ції праці, отримав оцінку від інших європейських інституцій, Європейської регіональної ради проф­спілок, Міжнародної кон­федерації профспілок, відповідав основним ви­могам ЄС в питаннях тру­дових відносин. Ми очіку­ємо, що законопроект пройде міжнародну екс­пертизу до квітня цього року, після чого націо­нальні профцентри пови­нні будуть сказати, під­тримувати його чи ні».

Окремо, на прохання Трістана Масата профспіл­ковий лідер зупинився на питаннях, пов’язаних з ле­галізацією профспілок у національному законодав­стві. Йшлося про Закон України № 2983 щодо вне­сення змін до закону Укра­їни про державну реє­страцію юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм­ців та громад­ських фор­мувань. Були внесені профспіл­кові пропо­зиції, за які проголосу­вали парла­ментарі, зо­крема з при­кінцевих поло­жень законопро­екту було виключе­но п. 19, яким вносили­ся дискримінаційні норми до закону про профспілки. Зага­лом, завдяки проведеній ФПУ роботі відхилено загрозу введення жорсткого контролю з боку держави за діяльніс­тю профспілок. Вилучено із законопро­екту норми щодо зміни порядку ство­рення профспілок, їх об’єднань, зали­шено чинний порядок набуття проф­спілками статусу юридичної особи, ле­галізації та членства в профспілці. Григорій Осовий наголосив, що прак­тика його застосування підкаже ще низку проблемних питань, які потребу­ватимуть свого вирішення.

Іншим питанням, яке обговорюва­лося під час зустрічі, стала агресивна політика державних органів та судо­вої системи щодо профспілкової влас­ності. Голова ФПУ навів низку прикла­дів, коли представники державних ін­ституцій через судові органи намага­лися відібрати власність профспілок у Дніпропетровській, Одеській та Чер­нігівській областях. Загалом, повідо­мив він, щодо об’єктів санаторно-ку­рортної системи судовими та правоохоронними органами було порушено 276 проваджень. Це є неприпустимим і грубим порушенням конституційно­го права власності, яка є недоторка­ною. «Ми будемо всіма доступними нам правовими засобами захищати власність членів профспілок. ФПУ звернулася за роз’ясненням із цього питання до Конституційного Суду України і вже подала шість позовів до Європейського суду», – зазначив він.

Григорій Осовий висловив споді­вання на подальшу результативну ро­боту ФПУ з Центром міжнародної со­лідарності АФП-КВП.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Трістан МАСАТ, директор Центру міжнарод­ної солі­дарності АФП-КВП: «Складається враження, що якщо для бізнесу в Україні Уряд вмикає зелене світло, то для профспілок постійно світить червоний – через державну політику регу­лювання їхньої діяльності. Профспілки століттями напрацьовували принци­пи своєї легалізації, їм по­трібно більше довіряти та виділяти їх серед інших громадських організацій. Ми будемо продовжувати моніторити ситуацію щодо конкретних фактів порушень у цьому напря­мі, співпрацюючи з аме­риканським і німецьким посольствами в Україні. Важливо, щоб профспіл­кові організації, які про­йшли легалізацію, послі­довно захищали права й інтереси працівників. Три­майте нас у курсі справ».

 

 

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання