« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ: В ДИСКУСІЯХ НАРОДЖУЄТЬСЯ ІСТИНА

РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ: В ДИСКУСІЯХ НАРОДЖУЄТЬСЯ ІСТИНА

Відбулося чергове засідан­ня робочої групи Верховної Ради України з доопрацю­вання проекту Трудового кодексу, в якому взяли участь представники проф­спілок.

Було обговорено статтю 55 про­екту Трудового кодексу (ТК) щодо порядку призначення на посаду, зокрема за рішенням суду при оспорюванні кандидатом відмови у прийнятті його на роботу, а також порядок допуску до роботи після ухвалення судом рішення про прийняття працівника на роботу.

Розглянувши низку поправок до згаданої статті, робоча група визна­чилась із порядком урегулювання ситуації, коли працівник, отримав­ши рішення суду про прийняття його на роботу, протягом 7 днів не приступив до роботи і не повідомив роботодавця про поважні підстави щодо таких дій. Вирішено, що після того, як минув семиденний строк без повідомлення з боку працівни­ка, трудові відносини вважатимуть­ся такими, що не виникли. У цьому випадку роботодавець не зобов’язаний оформляти відповідні до­кументи зі звільнення працівника. Раніше визнавалося, що трудові від­носини розірвані з ініціативи пра­цівника. Однак це не зовсім пра­вильно, тому що у разі розірвання трудових відносин з ініціативи пра­цівника виникають певні обов’язки як у роботодавця перед працівни­ком, так і навпаки.

Профспілкам вдалося захистити власну редакцію визначення робочо­го місця. У проект ТК внесено таке запропоноване профспілками фор­мулювання: «Робоче місце – це міс­це, де працівнику необхідно бути або куди необхідно прямувати під час виконання ним трудових обов’язків і яке знаходиться під прямим або опосередкованим контролем робото­давця». Таке формулювання підтри­мали народні депутати і представ­ники наукових установ, які входять до складу робочої групи.

На думку більшості, законодавче закріплення цього визначення понят­тя «робоче місце» дозволить запобіг­ти такому явищу, як запозичена пра­ця, тому що відтепер у законодавстві буде чітко прописано, що робоче міс­це перебуває під контролем робото­давця. Через це аутсорсинг уже не може претендувати на одну із форм трудового договору, а тому не вхо­дить до сфери трудових відносин.

Робоча група також прийняла рі­шення про підтримку ще однієї про­позиції профспілок до частини 2 статті 58 проекту ТК щодо встанов­лення триденного терміну оформ­лення роботодавцем усіх необхід­них документів із дня, коли праців­ник розпочав роботу. Раніше цей строк становив 7 днів.

Жваву дискусію викликали нор­ми щодо права застосування робо­тодавцем строкових трудових дого­ворів. Статтею 59 проекту ТК перед­бачено, що строковий трудовий до­говір укладається у випадках, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк.

Відтепер редакція проекту ТК міститиме таку формулу: безстро­ковий договір – це норма, а строко­вий – це виключення. У документі також будуть прописані випадки, коли може бути укладений строко­вий договір. Так, у статті 60 зазначе­но, що такий договір може уклада­тися для заміщення тимчасово від­сутнього працівника, за яким збері­гається робоче місце, на час вико­нання працівником певного обсягу чи виду роботи або тимчасового ви­конання робіт із ліквідації стихій­ного лиха тощо.

Профспілки підтримують пози­цію, що строкові трудові договори мають бути винятком, а також те, що передбачені зміни до трудового законодавства фактично скасову­ють контракти як форму трудових відносин.

  • КОМЕНТАР

СЕРГІЙ УКРАЇНЕЦЬ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТУ ТК, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКИ:

«Запропоноване профспілками визначення робочого місця збігається з визначенням робочого місця у ратифікованій Україною Конвенції МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище». У нас існує багато робо­чих місць, які пов’язані з пересуванням працівників по певних об’єктах. Це, наприклад, листоноші або працівники залізниці, інспектори газових служб, які обстежують магі­стралі тощо. Під час виконання своїх службових обов’язків вони також мають бути за­хищені законодавством».

 

ФПУ ДЯКУЮТЬ ЗА ДОПОМОГУ

На ім’я Голови ФПУ Григо­рія Осового надійшов лист від в.о. голови Гро­мадського формування «Щит» Сергія Шкаров­ського зі словами подяки за можливість пройти ре­абілітацію у лікувальних закладах Федерації профспілок України.

Зокрема, у листі зазначається: «Хо­чемо висловити Вам щиру подяку за надану нашим побратимам і членам їхніх родин можливість пройти реабілітацію в лікувальних за­кладах Федерації профспілок України.

Ми високо цінуємо Вашу працю на під­тримку патріотів, що потребують віднов­лення фізичних і психологічних сил піс­ля повернення з АТО».

 

НАЙГОЛОВНІША ЦІЛЬ – ПОДОЛАТИ БІДНІСТЬ

У 2012 році на Конференції ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-Жанейро держави домови­лися створити відкриту робочу групу для розроблення Цілей сталого розвитку. 193 дер­жави – члени ООН досягли консенсусу щодо підсумкового документа нової програми «Трансформація нашого світу: порядок ден­ний сталого розвитку до 2030 року».

Як інформує міжнародний відділ ЦК Профспілки праців­ників освіти і науки України, розроблено 17 цілей стало­го розвитку, які містять 169 цільових показників.

Нові цілі охоплюють більше питань, адже передбачають розгляд взаємопов’язаних елементів сталого розвитку: економічного зростання, соціальної інтеграції та захисту довкілля. Цілі поши­рюватимуться на весь світ – як на багаті, так і на бідні країни.

25 вересня 2015 року лідери 193 країн світу взяли зобов’язання на виконання 17 цілей, які дозволять досягти трьох важ­ливих результатів у найближчі 15 років: подолати крайню бід­ність, побороти нерівність та несправедливість, зайнятися ви­кликами зміни клімату.

Ціль 1. Викорінити бідність – повсюдно, в усіх її формах.

Ціль 2. Покінчити з голодом, домогтися продовольчої безпеки та поліпшення харчування, сприяти сталому розвитку сільського господарства.

Ціль 3. Забезпечити здорове життя та сприяти добробу­ту кожного у будь-якому віці.

Ціль 4. Забезпечити всеохоплюючу і справедливо якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання про­тягом усього життя для всіх.

Ціль 5. Досягти гендерної рівності, забезпечити права і можливості всім жінкам і дівчаткам.

Ціль 6. Забезпечити доступність та стале управління вод­ними ресурсами та санітарії для всіх.

Ціль 7. Забезпечити загальний доступ до недорогої, на­дійної, сталої та сучасної енергетики для всіх.

Ціль 8. Сприяти безперервному, всеохоплюючому, стало­му економічному зростанню, повній продуктивній зайнятос­ті та достойній роботі для всіх.

Ціль 9. Створити життєздатну інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.

Ціль 10. Знизити нерівність усередині країн і серед них.

Ціль 11. Зробити міста і місця проживання людей відкри­тими, безпечними, життєздатними і сталими.

Ціль 12. Забезпечити сталі моделі споживання та вироб­ництва.

Ціль 13. Вжити термінових заходів для боротьби зі змі­ною клімату та її наслідками.

Ціль 14. Зберігати й раціонально використовувати океа­ни, моря і морські ресурси для сталого розвитку.

Ціль 15. Охороняти та відновлювати екосистеми на суші, сприяти їх раціональному використанню, ефективно розпо­ряджатися лісами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земель, зупинити про­цес втрати біорізноманіття.

Ціль 16. Сприяти створенню мирного і вільного від соці­альних бар’єрів суспільства для сталого розвитку, забезпе­чити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інститути на всіх рівнях.

Ціль 17. Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу механізмів Глобального партнерства для сталого розвитку.

 

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання