« на головну 22.01.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1138)
23
Грудень
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

КОМУ – ВЕРШКИ, А КОМУ – КОРІНЦІ, АБО ЯК УРЯД ФІНАНСУЄ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ VIP-ПЕРСОН НА ТЛІ НЕДОФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

КОМУ – ВЕРШКИ, А КОМУ – КОРІНЦІ, АБО ЯК УРЯД ФІНАНСУЄ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ VIP-ПЕРСОН НА ТЛІ НЕДОФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

В иділити 86,9 млн грн на модернізацію обладнан­ня закладів охорони здоров’я Державного управління справами, з них 15 млн грн – на придбання рентгенівської мамографічної системи для державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клініч­ної медицини» та 71,9 млн грн – на обладнання для клінічної лікарні «Феофанія», зокрема Всеукраїн­ського центру радіохірургії, що є самостійним підрозділом лікарні. Таке рішення ухвалено на засі­данні Кабінету Міністрів України 24 листопада. Як зазначено в по­станові, кошти виділено за про­грамою «Розвиток системи екс­треної медичної допомоги та мо­дернізація і оновлення матеріаль­но-технічної бази закладів охоро­ни здоров’я».

УСІ РІВНІ, АЛЕ ХТОСЬ РІВНІШИЙ?

Проєкт урядової постанови з цьо­го питання викликав несприйняття Спільного представницького органу профспілок України, діяльність яко­го спрямована на забезпечення рів­них прав і можливостей громадян.

Тому Голова СПО профспілок Гри­горій Осовий під час засідання Уряду сказав, що проєкт постанови потре­бує обговорення та пояснення моти­вів його прийняття. Адже відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бю­джет України на 2021 рік», цього року фінансове забезпечення закладів охо­рони здоров’я, що належать до сфери Державного управління справами, яке не уклало з Національною служ­бою здоров’я договір про медичне об­слуговування населення за програ­мою медичних гарантій, має відбува­тися за бюджетними програмами го­ловного розпорядника бюджетних коштів, тобто того ж Державного управління справами, а не за рахунок коштів, які спрямовує держава МОЗ на охорону здоров’я громадян у ціло­му по країні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, звісно, відповів на зауважен­ня представника профспілок, а саме, що на це своє добро дала Верховна Рада, яка в жовтні внесла зміни до за­кону про державний бюджет на 2021 рік. Здавалося б, питання вичерпано. Однак, лишається нез’ясованим, чому такі преференції надаються за­кладам охорони здоров’я, що займа­ються лікуванням та оздоровленням VIP -персон. Тим більше, на тлі сучас­ного стану вітчизняної медичної га­лузі, в умовах її просто кричущого недофінансування. Про що вголос го­ворять не тільки профспілки і прості громадяни, а й ті ж VIP -персони: мі­ністри, народні депутати, представ­ники Офісу Президента і сам Прези­дент. Чи говорити «на публіку» – це одне, а приймати відповідні рішення – зовсім інше?

Коли Володимир Зеленський та його команда йшли на президентські вибори, вони запевняли, що з радян­щиною та привілеями буде покінче­но раз і назавжди, що кожен громадя­нин – це Президент, що всі рівні, для всіх одні права й одна відповідаль­ність. Але як демонструє прийнята Урядом постанова, систему соціаль­ної несправедливості та соціальної нерівності так досі й не подолано. Ось і виходить, що у нас усі рівні, але хтось рівніший.

«БІДНА» ФЕОФАНІЯ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОЇ ДОПОМОГИ?

Насамперед, зауважимо, що клі­нічна лікарня «Феофанія» – це закри­та медична установа, на яку витрача­ються чималі гроші з держбюджету. Наприклад, Уряд на засіданні 28 жов­тня ухвалив рішення про перерозпо­діл додатково 2,95 млн грн за рахунок економії бюджетних коштів клініч­ній лікарні «Феофанія». Як було за­значено, кошти підуть на придбання медичного обладнання.

А раніше Державне управління справами просило виділити з держ­бюджету на 2021 рік 1 млрд грн бю­джетних коштів за програмою «На­дання медичних послуг медичними закладами». Це більш ніж на 200 млн грн більше, ніж торік. Метою згада­ної бюджетної програми є надання медичної допомоги особам, що охо­роняються державою, народним де­путатам, членам Уряду, працівни­кам Офісу Президента, Апарату Вер­ховної Ради та інших державних ор­ганів. Для довідки: загалом у системі ДУС медичні послуги надають чоти­ри заклади. Майже половину запиту­ваних коштів, а саме 482 млн грн, управління пропонувало виділити клінічній лікарні «Феофанія».

А як же бути з оцим? У січні п.р. Президент Володимир Зеленський видав Указ «Про забезпечення до­ступності для громадян медичної до­помоги, що надається клінічною лі­карнею «Феофанія» Державного управління справами». Згідно з доку­ментом, Кабмін мав у тримісячний строк «вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагнос­тики та лікування, високоспеціалізо­ваної медичної допомоги, що нада­ється Клінічною лікарнею «Феофа­нія». Нібито зроблено поступ до рів­ної доступності для громадян. Однак річ у тім, що в лікарні «Феофанія» вже давно лікуються VIP-персони, за яких сплачує держава, а інші грома­дяни – лише власним коштом. У се­редньому лікарня за рік обслуговує близько 17 тис. пацієнтів, з яких 5 тис. сплачують самостійно з власної ки­шені. Це офіційні дані самої лікарні.

Як інформують офіційні джере­ла, сьогодні Феофанія отримує май­же пів мільярда гривень щороку, незалежно від того, скільки й з яки­ми хворобами пацієнтів вона лікує. Звичайно, добре, коли заклад охоро­ни здоров’я добре фінансується, має гідні умови лікування й оздоров­лення та сучасне медичне облад­нання. Але якщо це не за рахунок інших, не за рахунок фінансування загальної системи охорони здоров’я в Україні. А що це саме так, можна переконатися, відвідавши численні вітчизняні лікарні, де лікуються прості громадяни, де гостро відчу­вається нестача обладнання та мед­препаратів, того ж кисню для хво­рих на ковід. Де люди лежать у ко­ридорах, а лікарям систематично затримують зарплату і не платять надбавки. При цьому, як стверджує народний депутат від партії «Го­лос» Олександра Устінова, бюджет Феофанії майже вдвічі більший за бюджет Інституту раку чи Інститу­ту серця (бюджет лікарні для VIP- чиновників склав 422 млн грн, тоді як бюджет Інституту раку – 255 млн), і лише 18% сільських ліка­рень мають санвузли.

Так усе начебто зроблено законно, тому що зацікавлені особи й держав­ні структури попрацювали професій­но, лобіюючи власні інтереси в при­йнятій Урядом постанові про виді­лення додаткових коштів для обслу­говування так званої «державної елі­ти» та VIP-персон. Але тут уже йдеть­ся не лише про соціальну справедли­вість, а й про моральний аспект. Тому незалежно від зміни влади все залишається, як раніше: для багатих – вершки, а для бідних – корінці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

10.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.12.2021 22:44

24.12.2021 22:43

10.12.2021 23:47

10.12.2021 23:39

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання