« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

«Бомба», яка поки що не вибухнула

«Бомба», яка поки що не вибухнула

Одним з головних пи­тань, запланованих до розгляду на засідан­ні Уряду 6 листопада, був законопроект про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України стосовно державних соціальних стандартів і гарантій.

Ц им законопроектом, розробленим Мінсоц­політики, фактично перекреслюється вся існуюча система соці­ального захисту, вибудувана за роки незалежності України. Соці­альну політику пропонується пере­дати практично в «ручне управлін­ня» Кабінету Міністрів України, на­давши Уряду право самостійно ви­значати і встановлювати основні со­ціальні стандарти і гарантії.

Ці зміни зачіпають майже все на­селення, тому що утискають матері­альні права як працюючих, так і пенсіонерів, чорнобильців, сімей, які потребують соціальної допомо­ги і підтримки, інших категорій гро­мадян, що може викликати справ­жній соціальний вибух. Адже за­йвих коштів у держави і бізнесу ні­коли не буває, і тоді замість матері­ального забезпечення людей хоча б на рівні мінімальних, базових, по­треб усе буде підлаштовано під фі­нансові можливості бюджету.

За словами Голови Федерації профспілок України Григорія Осо­вого, такі кардинальні зміни, що пропонуються Урядом, а саме від­хід від законодавчого визначення державних стандартів, можуть бути застосовані лише в умовах во­єнного стану або надзвичайної еко­номічної кризи. Проте, за всю істо­рію незалежної України, і навіть за умов світової фінансової кризи 2008 року та нищівного падіння економіки 2014-го, коли в держав­ній казні майже не лишилося ко­штів, навіть тоді український Уряд не пропонував подібних кроків з демонтажу системи соціального захисту. Зауважимо: не радян­ської, як це намагаються подати, а сучасної, вибудуваної за останні роки з урахуванням міжнародних норм і європейських стандартів.

Єдиний приклад, коли Уряду на початку 90-х років минулого сторіч­чя законодавчо було надано подібні повноваження, але тоді, дійсно, був надважкий стан – гіперінфляція та повністю розбалансована економіка.

Що відбувається зараз? Протя­гом останніх 3 років в Україні спо­стерігається стійке зростання еконо­міки, Урядом заявлено про оптиміс­тичні перспективи економічного зростання на наступні 5 років – до 40% ВВП, прогнозується динамічне залучення інвестицій, створення 1 млн робочих місць, тому, воче­видь, немає підстав, які б спонукали вдаватися до таких радикальних дій, які пропонує Мінсоцполітики у згаданому законопроекті. «У нас, експертів, цей проект законодавчо­го акта викликав глибоке розчару­вання, а у людей, напевне, викличе гнів і протест», – наголосив Григорій Осовий.

Профспілковий лідер нагадав, що в нашій країні на сьогодні ухва­лені і діють закони про прожитко­вий мінімум, про державні соціаль­ні стандарти і гарантії, про оплату праці, пенсійне і соціальне страху­вання. І це вимога Конституції, згід­но з якою наша держава є соціаль­ною і правовою. А отже, відхід від сталої системи соціального захисту людей є не тільки антизаконним, а й суперечить міжнародним нормам і конвенціям, визнаним Україною.

Можливо, це усвідомили уря­довці, й документ за пропозицією міністра соціальної політики Юлії Соколовської було знято з розгля­ду на засіданні Уряду 6 листопада, а його обговорення відтермінова­но. Що, на переконання профспі­лок, є цілком логічним.

Подібну позицію висловив СПО об’єднань профспілок. «Настільки глобальні зміни в системі соціаль­ного захисту, які стосуються прак­тично кожного українця та його родини, повинні широко обговорю­ватися суспільством, із соціальни­ми партнерами», – зазначив Григо­рій Осовий.

А якщо без кінця урізати соці­альні показники, то, врешті-решт, можна дійти до абсурду, коли Уряд ні за що не відповідатиме. При та­кому підході ним може управляти й кухарка. Хотілося б сподіватись, що урядовці все це усвідомлюють. Нашим землякам потрібні ефек­тивні рішення, тим більше за умов, коли у нас зарплата і пенсії є найнижчими серед 42 європей­ських країн, а купівельна спро­можність настільки низька, що це створює загрозу поширення бід­ності, й узагалі веде до згортання виробництва товарів і послуг.

Для пошуку ефективних рішень потрібен діалог! На цьому постійно наполягають профспілки.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Українське суспільство ви­магає підвищення стандартів життя, для чого й обиралась нова влада. Тому зусилля усіх її гілок мають спрямовуватись на забезпечення гарантова­них Конституцією і законами України прав громадян, а не навпаки»

 

Уряд почув голос профспілок

6 листопада Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий як представник трудя­щих взяв участь у засіданні Уряду.

П ісля перерви, що мала місце на початковому етапі ро­боти нового складу Кабінету Міністрів України, пред­ставника профспілок, як це регламентовано, запроше­но на засідання Уряду.

У своєму виступі Григорій Осовий звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією щодо необхідності делегування представників від Уряду до складу Прав­ління Фонду соціального страхування України і Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Було зазначено, що саме через несформованість урядової сторони у цих важливих ор­ганах соціального діалогу вони й до сьогодні лишаються непра­цездатними.

Представник профспілок привернув увагу Прем’єра до відсутнос­ті реакції Уряду на пропозицію щодо проведення зустрічі із соціаль­ними партнерами, а також акцентував на ініціативі профспілкової сторони провести робочу нараду з профспілками для обговорення низки актуальних соціально-економічних питань, одним з яких є ви­конання тристоронньої Генеральної угоди на 2019–2021 роки.

Прем’єр-міністр України на виконання порушених питань дав низку доручень керівникам профільних міністерств.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання