« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

Інтереси трудової людини мають об’єднати всіх, хто готовий за них боротися

Інтереси трудової людини мають об’єднати всіх, хто готовий за них боротися

«Новий курс» «Батьківщи­ни» і план Сергія Капліна «За простих людей» − у ФПУ проаналізували пер­спективи програм обох пар­ламентських представників.

Ф едерація профспілок України 2 роки тому підписала мемо­рандум про співпрацю з дво­ма народними депутатами Верховної Ради: Вадимом Ів­ченком та Сергієм Капліним, делегувавши їм право представляти інтереси 6,5 млн профспілчан у парламенті. Не маючи влас­ного права законодавчої ініціативи, ФПУ пішла на цей крок, аби мати змогу реалізо­вувати напрацьовані законопроекти щодо захисту трудящих у залі парламенту. Задля забезпечення плідної співпраці керівни­цтво Федерації пильно стежить за кожним кроком обранців, які взяли на себе відпові­дальність відстоювати права спілчан.

Зважаючи на систематичне невиконан­ня положень Генеральної угоди, підписа­ної Урядом, профспілками та роботодавця­ми, ігнорування владою соціальних вимог ФПУ та стійку тенденцію розриву між зарплатами і купівельною спроможністю українців, поширення бідності серед пра­цюючих, Федерація профспілок України була вимушена прийняти низку політич­них рішень і шукати союзників серед на­родних депутатів з близькими соціальни­ми позиціями. Так був укладений мемо­рандум про співпрацю з партіями «Бать­ківщина» та СДП, а депутати від цих політ­сил зобов’язалися представляти інтереси профспілчан у залі Верховної Ради. Вадим Івченко та Сергій Каплін вибудовують свою законотворчу роботу таким чином, аби максимально враховувати інтереси не лише членів профспілок, а й усіх найманих працівників у країні, використавши для цього профспілкові напрацювання.

Захист трудових та соціальних прав ро­бочого люду покладає величезну відпові­дальність на Федерацію та її керівництво, а отже, ФПУ завжди тримає руку на пульсі подій, передусім законотворчого процесу. Упродовж року Президія та Рада Федера­ції профспілок ознайомилися та прийняли звіти своїх громадських омбудсменів у парламенті, а заступник Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко відвідав партійні з’їзди СДП та «Батьківщини», аби чітко розумі­ти, наскільки надійну політичну підтрим­ку мають народні депутати – профспілкові представники.


«Нам важливо розуміти і детально ана­лізувати програму кожної існуючої в Україні політсили, адже саме їхні політич­ні цілі, інструменти їх досягнення можуть співпадати з цілями нашої профспілкової боротьби за права працівників. Тоді нам варто вести мову про можливу більш ши­року співпрацю. Якщо ж цілі розходяться, то й дороги наші – різні.

З кожним роком питань накопичуєть­ся все більше, а відповідей на них усе мен­ше. В усьому світі профспілки не просто спостерігають, як працює держава, а бе­руть безпосередню участь у розбудові і зміцненні своєї держави, маючи власних представників у парламентах, а подекуди й в урядах. Це стало основою досягнення соціального консенсусу і швидкого розви­тку й економічного зростання скандинав­ських країн та цілої низки інших країн Євросоюзу.

Я переконаний, що заради законодавчо­го захисту працівників профспілки більше не можуть і не мусять ходити навпомацки, не маючи змоги провести розроблені влас­ними експертами законопроекти у Верхо­вній Раді та проекти урядових рішень – у Кабінеті Міністрів України.

Право законодавчої ініціативи є у кож­ного народного депутата. З тими з них, хто готовий працювати в ім’я і на користь тру­дової людини, ми зобов’язані тісно співпрацювати. Оцінкою нашої співпраці ста­нуть конкретні закони, які надійно гаран­туватимуть робочі місця, безпечну працю і гідну заробітну плату.

Найкраще і для держави, і для людей, аби захисна позиція профспілок отримала підтримку кожної впливової політичної сили. Тоді у нас є шанс вийти на широкий суспільний консенсус, максимальну мобі­лізацію ресурсів і зусиль, зосередитись на впевненому економічному і соціальному розвитку нашої країни.

Водночас справа захисту членів профспі­лок – у руках самих профспілок. Нині ми ма­ємо чітке уявлення курсу, який обрали дея­кі партії. Адже для нас важливо, щоб наші представники у парламенті були дійсно со­ціально орієнтованими та зосередженими на захисті прав людей праці, які сьогодні своїми руками і розумом, у прямому сенсі слова, рятують та піднімають економіку країни», – резюмував Володимир Саєнко.

Співпраця буде розширюватись. Подібний аналіз програм, переконані у Федерації профспілок України, збираються провести й серед інших політсил, коли вони їх пред­ставлять громадянському суспільству. Ін­тереси трудової людини мають об’єднати всіх, хто готовий за них боротися.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Законодавство у сфері оплати праці потребує реформування

гідної оплати праці на основі справедливого розподілу її результатів, належної оцінки внеску працівників у життєздатність економі­ки та формування ВВП країни – такою є одна з головних вимог профспілок, зокрема Федерації профспілок Укра­їни. Про це заявив співголова Націо­нальної тристоронньої соціально-еко­номічної ради, Голова ФПУ Григорій Осовий під час виступу на засіданні національного круглого столу в рам­ках НТСЕР щодо реформування зако­нодавства у сфері оплати праці, що відбувся 22 червня у м. Києві.

К руглий стіл відбувся з ініціативи профспілко­вої сторони НТСЕР. Обговорювались подальші кроки в реформуванні національного законо­давства у сфері оплати праці, а також стан ви­конання Програми гідної праці МОП для Укра­їни на період 2016–2019 років, зокрема в частині досягнен­ня гідної оплати праці.

У заході взяли участь представники органів виконав­чої влади, об’єднань організацій роботодавців та профспі­лок, секретаріату НТСЕР, представник Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних і гуманітар­них прав, аташе з політичних питань у сфері зайнятості Представництва Європейського Союзу в Україні, науков­ці та незалежні експерти.

У виступах Григорія Осового, представника ФПУ у пар­ламенті, народного депутата України Сергія Капліна, чле­на НТСЕР від сторони роботодавців, заступника голови Об’єднання організацій роботодавців України Сергія Про­хорова, генерального директора Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Юрія Кузового, керівника проекту «Громадська синергія» та Європейської програмної ініціативи Міжна­родного фонду «Відродження» Дмитра Шульги, другого секретаря, радника з питань зайнятості Представництва ЄС в Україні Мартіна Шрьодера та інших йшлося про різ­ні, але дуже актуальні та важливі аспекти цієї проблеми.

Заступник співголови НТСЕР від профспілкової сторо­ни, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін розповів про повноваження профспілок у вирішенні конфліктних пи­тань, що виникають, зокрема, через несплату зарплатних боргів. Він нагадав про арсенал, який є у профспілок для надання трудящим правової допомоги, захисту їх законних прав у судових інстанціях, здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства та ін. Вод­ночас, підкреслив він, украй необхідно також провести ре­формування законодавчої бази щодо питань оплати праці.

Виступи та пропозиції створили основу для вироблен­ня відповідних рекомендацій круглого столу.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання