« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

«Профспілкова хвиля протесту» проти наступу на права профспілок

«Профспілкова хвиля протесту» проти наступу на права профспілок

В Україні посилюється наступ на права проф­спілок, у тому числі майнові. Збільшуєть­ся кількість випадків перешкоджання ді­яльності профспілко­вих організацій, пере­слідування активістів, втручання у статутну діяльність профспілко­вих організацій з боку роботодавців, органів державної влади, зо­крема судової.

П ро це вели мову Голова Фе­дерації профспілок Украї­ни Григорій Осовий, за­ступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, керівник управ­ління юридичного забезпечення май­нового комплексу ФПУ Юрій Багат­ченко, голова Полтавської обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості Ольга Курінько та го­лова Закарпатської обласної ради профспілок Володимир Фленько на прес-конференції «Про наступ на пра­ва профспілок, у тому числі майнові», що відбулась 11 травня в інформацій­ному агентстві УНІАН.

Григорій Осовий констатував, що наразі відбувається наступ на права профспілок, звуження їхніх прав. Зо­крема, щодо права на страйк: «В Україні ми не бачимо масових страй­кових рухів. Постає питання: чому ж у нас цього не відбувається? Тому що у нас все гаразд, чи є інші обставини? Те, що не все гаразд, ми з вами чудово усвідомлюємо, зокрема щодо рівня заробітної плати, рівня зайнятості, соціального забезпечення, пенсійно­го страхування й інших питань, що викликають невдоволення людей. І вони своє невдоволення, якщо воно стосується соціально-трудової сфери, можуть висловлювати у вигляді своїх вимог, ініціювання колективних тру­дових конфліктів і, як крайній засіб захисту своїх прав, можуть вдаватися до страйку. Але «мудрі» законодавці внесли до законодавства України стільки поправок, що фактично страйк в Україні неможливо провес­ти. Хоча об’єктивні потреби, особливо коли мова йде про невиплату заробіт­ної плати впродовж не одного дня, а місяців і років, є законним правом робітників. Звузили ці права, забюро­кратизували процедури таким чи­ном, що від ініціювання конфлікту до моменту прийняття рішення про про­ведення страйку проходить від 40 до 60 днів. І люди зневірюються в тому, що справді можна в такий спосіб ви­йти на захист своїх прав».

Голова ФПУ додав, що виникають питання й стосовно реєстрації профе­сійних спілок, фінансового моніто­рингу їхньої діяльності, відбувалися спроби звуження прав профспілок, які діють у вищих навчальних закла­дах тощо. Але особливо гостро остан­нім часом постало питання порушен­ня майнових прав профспілок.

Євген Драп’ятий поінформував пред­ставників ЗМІ про ситуацію з порушен­ням прав працівників і зупинився на конкретних цифрах. Так, за 2017 рік ін­спекторами праці профспілок було про­ведено понад 10 тис. перевірок юридич­них осіб і виявлено понад 30 тис. пору­шень трудового законодавства, серед яких 12 тис. стосувалися сфери оплати праці, 3,5 тис. –умов праці, близько 4 тис. – це незаконні звільнення і переве­дення. Від таких порушень постражда­ли 147500 осіб. «Ми працюємо в жор­стких умовах, на нас чиниться тиск, але це, навпаки, робить нас сильнішими. Люди усвідомлюють, що сам себе не за­хистиш, тож потрібно об’єднуватися», –резюмував Євген Драп’ятий.

У свою чергу, Юрій Багатченко окреслив ситуацію з порушенням май­нових прав профспілок: «7 років судо­вих засідань і відновлення справедли­вості, більше 200 позовів перебували у судових інстанціях, наразі близько 40 об’єктів зареєстровано за Фондом дер­жавного майна України з подальшою передачею міністерствам і відомствам у безпосереднє їхнє управління».

Прикладом є ситуація з профспіл­ковими будівлями у м. Полтаві. Як по­інформувала Ольга Курінько, «коли Будинок профспілок (вул. Соборності, 37) був націоналізований до Фонду державного майна, ми змушені були перебратися для роботи у свій на­вчально-методичний центр (вул. Ля­хова, 1). Але недовгим було наше щас­тя. Заступник прокурора Полтавської області звернувся до Господарського суду, і визнали право власності на бу­динок по вул. Ляхова, 1, недійсним». Будівлю оцінили у 43 млн 106 тис. 850 грн. Тепер для подання судового позо­ву профспілка має сплатити внесок у розмірі 1% – 430 тис. грн, що є нереаль­ною сумою. Але склавши руки ніхто не сидить. Так, 12 квітня у м. Полтаві представники профспілкових органі­зацій 15 обласних центрів України со­лідарно виступили проти свавілля влади, яка своїми незаконним рішен­нями намагається відібрати у проф­спілок Полтавщини їхній будинок та передати його органам прокуратури.

Володимир Фленько поінформував представників ЗМІ, що «конфлікт до­вкола права власності на Будинок профспілок у м. Ужгороді, на площі На­родній, 5, що вже дістав національного та міжнародного розголосу, виник уна­слідок прийнятих всупереч здоровому глузду, з грубим порушенням норм міжнародного судочинства судових рі­шень, якими обласну раду профспілок Закарпаття позбавлено права власності на Будинок профспілок, що належить їй на законних підставах протягом 55 років». На підставі судових рішень було прийнято розпорядження Кабіне­ту Міністрів України від 29 березня 2017 року № 221-р «Про передачу частини бу­дівлі в м. Ужгород до сфери управління Державної судової адміністрації».

Як зазначив Володимир Фленько, президія облпрофради прийняла рі­шення провести 16 травня 2018 року в м. Ужгороді попереджувальну масову акцію «Профспілкова хвиля протесту» на захист своїх майнових прав, куди було запрошено профспілки сусідніх країн для підтримки дій профспілок України на міжнародному рівні.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ ПЕТРУНІ

Ольга Курінько, голова Полтавської обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості:

«Профспілки Полтавщини розцінюють дії державних органів щодо неправо­мірного позбавлення профспілок власності як спробу ослабити наш профспілковий рух в Україні та його захисну роль у сучасних умовах, дис­кримінувати нашу діяльність, посягну­ти на профспілки як опору функціону­ючих та стабільних демократій. Незва­жаючи ні на що, ми продовжуватиме­мо пошук діалогу, продовжимо свою боротьбу за місце в державі як інсти­туції демократії і сподіваємось, що справедливість, Конституція і закони будуть діяти в нашій державі».

Володимир Фленько, голова Закарпатської обласної ради профспілок:

«Ми хочемо йти в Європу, ми хочемо жити по-європейськи, але приймаємо рішення як у Радянському Союзі...

Одні й ті самі судді прийняли два про­тилежних рішення. Спочатку – на ко­ристь профспілок, а потім – проти профспілок. Хочу підкреслити ще ціка­ву річ: один суд приймає рішення на користь іншого суду. Хіба це не кругова порука, не інтереси відомства?

На сьогодні конфлікт в області, що межує з чотирма європейськими краї­нами, викликав надзвичайно великий резонанс. Тож або ми вистоїмо до кінця і відстоїмо наші права на майно і не тільки, або нас просто почнуть давити».


До теми

Під час підготовки номера «ПВ» до друку, 16 травня у м. Ужгороді від­булася масова попереджувальна акція протесту профспілок Закар­паття, в якій солідарно взяли участь регіональні профоб’єднання 10 областей України. Акція відбулась у форматі мані­фестації, включаючи пікетування Закарпатського окружного адміні­стративного суду та проведення мітингу біля будівлі обласної ради профспілок та облдержадміністра­ції. Мета акції – захист соціально- економічних прав та інтересів пра­цюючих та майнових прав щодо Будинку профспілок на площі На­родній, 5, у м. Ужгороді. Детальні­шу інформацію про акцію буде опубліковано у № 21 «ПВ».

21.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання