« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

«Лісовий берег» залишиться профспілковим. Чергова судова перемога ПрАТ «Укрпрофтур»

«Лісовий берег» залишиться профспілковим. Чергова судова перемога ПрАТ «Укрпрофтур»

 

  Боротьба довкола профспілкового майна не вщухає тривалий час. З 2011 року прокуратура в інтересах Фонду держмайна Укра­їни зверталася з позовними заявами із наміром неправомірно по­збавити професійні спілки власності у різних регіонах держави. Винятком не стала і туристична база «Лісовий берег» у Житомирі.

З жовтня 2011 до 10 травня 2018 року тривав судовий розгляд справи № 17/5007/98/11 за по­зовом заступника прокурора Житомирської області в ін­тересах держави в особі ФДМ України за участю третіх осіб на стороні пози­вача без самостійних вимог на пред­мет спору – Житомирської обласної ради, Обласного дитячого протитубер­кульозного санаторію «Лісовий берег» – до Виконкому Житомирської міськра­ди, ПрАТ «Укрпрофтур», Дочірнього підприємства «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур» за участю третіх осіб на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору – Обласного ме­дичного центру вертебрології і реабілі­тації Житомирської обласної ради, Фе­дерації професійних спілок України, Публічного акціонерного товариства «ЕК «Житомиробленерго» – про визна­ння незаконним та скасування сві­доцтва від 10.01.2001 про право влас­ності на будівлі туристичної бази «Лісовий берег» у м. Житомир.

Справа аж чотири рази направля­лась Вищим господарським судом України на новий розгляд до Господар­ського суду Житомирської області.

Як приклад, наводимо інформацію про прийняті судові рішення в цій спра­ві, починаючи з 2015 року.

Так, постановою ВГСУ від 16.04.2015 задоволено касаційну скаргу ПрАТ «Укрпрофтур». Рішення Господарсько­го суду Житомирської області від 9 квітня 2013 року та постанову Рівнен­ського апеляційного господарського суду від 5 листопада 2014 року, винесе­ну в інтересах держави у справі №17/5007/98/11, скасовано. Справу на­правлено на новий розгляд до Гос­подарського суду Житомирської об­ласті в іншому складі суду.

При новому розгляді у 2016 році суда­ми було прийнято рішення, якими від­мовлено прокуратурі у задоволенні по­зовних вимог, а саме:

– рішенням Господарського суду Житомирської області від 11 квітня 2016 року;

– постановою Рівненського апеля­ційного господарського суду від 14 червня 2016 року.

Однак, постановою ВГСУ від 25.10.2016 рішення суду першої і апеляційної інстанції скасовані, справу знову направлено на новий розгляд до Господарського суду Жи­томирської області.

У результаті останнього судового розгляду Господарський суд Житомир­ської області 27.01.2017 постановив від­мовити у задоволенні позову за­ступника прокурора Житомирської області про визнання права влас­ності. У частині визнання недійсним свідоцтва про право власності Вищий господарський суд України направив справу на новий розгляд до Рівненського апеляційного господарського суду.

Після чого Товариством право влас­ності на вказане майно у встановлено­му законом порядку було зареєстрова­но за ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур» у Єдиному державному реє­стрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином, ПрАТ «Укрпрофтур» та ДП «Житомиртурист» є законни­ми власниками майнового комп­лексу туристичної бази «Лісовий бе­рег», розташованого за адресою: Чуднівське шосе, 1, м. Житомир (далі – Майно).

Разом з тим, під час розгляду спра­ви прокуратура в особі держави та ФДМУ не надала до суду жодних дока­зів щодо фінансування будівництва та утримання туристичної бази «Лісовий берег» за період, починаючи з 1972 року і до сьогодні. Прокурор мотивував за­значений позов тим, що нібито пору­шене право держави в особі Фонду державного майна України (далі – Позивач). А позивачу про порушене право стало відомо лише 20.09.2011, у ході проведення перевірок на виконан­ня завдання Генеральної прокуратури України від 31.05.2011 «Про проведення перевірок додержання вимог законо­давства під час відчуження майна про­фесійних спілок».

З поданим прокуратурою позовом погодитися неможливо, так як за цей пе­ріод профспілками не тільки було побу­довано майновий комплекс турбази «Лі­совий берег», а й отримано земельну ділянку в постійне користування площею 1,8300 га для розміщення бази відповідно до Рішення виконавчо­го комітету Житомирської міської ради від 24.03.1994 № 164, зокрема 10.05.1994 ви­дано Державний акт на право постійно­го користування землею серії ЖТ для ДП «Житомиртурист» АТ «Укрпроф­тур», про що зроблено запис за № 188.

Під час розгляду справи ПрАТ «Укрпрофтур» та ДП «Житомиртурист» на­дали суду всі необхідні документи на підтвердження того, що майно є їх за­конною власністю, а також докази про обізнаність як прокуратури, так і ФДМУ, що майно належало профспіл­кам до цього часу.

Важливо зазначити, що рішенням правління закритого акціонерного то­вариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» від 26 травня 1993 року (протокол № 41) надано дозвіл Жито­мирському обласному відділенню «Житомиртурист» передати в орен­ду турбазу «Лісовий берег» Управ­лінню охорони здоров’я Житомир­ської облдержадміністрації стро­ком на 10 років без права передачі тре­тім юридичним чи фізичним особам або відчуження в інший спосіб. Станом на 01.12.1996 туристична база «Лісовий берег» використовувалась обласним державним комунальним дитячим са­наторієм радіаційного захисту «Лісо­вий берег» (чинна назва – обласний ди­тячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської облас­ної ради (код ЄДРПОУ 02650452).

Житомирська обласна рада у рішен­ні 23-ї сесії 6-го скликання від 10.04.2014 за № 1179 зазначила, що туристична база «Лісовий берег» з 1993 року ви­користовується на умовах оренди за­кладами охорони здоров’я Житомир­ської області. Відповідно до рішення сесії обласної ради від 23.03.2004 № 393, наказу управління охорони здоров’я Житомирської ОДА від 05.04.2004 № 145, Обласний медичний центр вертеброло­гії і реабілітації Житомирської обласної ради (третя особа) був переміщений на умовах оренди у даний комплекс.

Таким чином, говорити про те, що держава в особі її органів не знала про порушені права, є неприпусти­мим. І все це при тому, що Комуналь­на установа «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради вже 6 років не сплачує орендну плату за­конному власнику в особі ДП «Жито­миртурист». Однак, на сьогодні зазна­чений центр вертебрології і реабілітації відстоює свої інтереси у суді та наполя­гає на тому, що майно є їх власністю.

Більш того, його головний лікар Тор­бас Олександр Михайлович звернувся до голови Житомирської ОДА Гундича Ігоря Петровича з листом від 21.12.2017 за вх. № 811 з інформацією про те, що «на території області, яку ви очолюєте, іс­нує «фактично» безхазяйний об’єкт», що згідно з нормами чинного законодав­ства, повинен перебувати у державній власності, а саме комплекс будівель ту­ристичної бази «Лісовий берег».

У свою чергу, Житомирська облас­на державна адміністрація, діючи всупереч вимогам Закону України «Про місцеві державні адміністра­ції», нехтуючи положеннями статті 19 Конституції України, перевищую­чи свою владу й службові повнова­ження та зловживаючи ними, в особі голови ОДА, видала Розпорядження № 513 від 22 грудня 2017 року, яким визнала державу в особі самої себе власником туристичної бази «Лісо­вий берег», що знаходиться за адре­сою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 1.

У той же день Житомирська ОДА звернулася до Державного реєстратора прав на нерухоме майно Житомирської обласної філії Комунального підприєм­ства «Центр державної реєстрації» Богу­ша Олександра Васильовича, який, гру­бо порушуючи вимоги Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», того самого дня – 22 грудня 2017 року о 10 год.18 хв. прийняв рішення про держав­ну реєстрацію прав та їх обтяжень (з від­криттям розділу), індексний номер: 38917834 від 22 грудня 2017 року.

Державним реєстратором Богушем О.В. при реєстрації права власності за державою було відкрито новий розділ та присвоєно інший реєстраційний но­мер об’єкту нерухомого майна, незва­жаючи на те, що відомості про вказа­ний об’єкт нерухомого майна уже були наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з відповідним реєстраційним номером об’єкта.

Тобто, державним реєстратором Богушем О.В. було проведено дер­жавну реєстрацію права власності на об’єкт, право власності на який уже було зареєстровано за ДП «Жи­томиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур».

Окрім того, відповідно до Інформа­ційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ста­ном на 26.02.2018 датою та часом реє­страції зазначено 22.12.2017 о 10:18:50, а рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень прийнято 22.12.2017 о 14:44:05. Звертаємо увагу на те, що Розпорядження Житомир­ської обласної державної адміністрації № 513 було прийнято того ж дня – 22.12.2017, а державним реєстратором Богушем О.В. вже було вчинено реє­страційну дію, тобто ще до прийняття оскаржуваного Розпорядження.

Через незаконні дії вищезазначених посадових осіб ДП «Житомиртурист» ПрАТ «Укрпрофтур» звернулося до Гос­подарського суду м. Києва з позовною за­явою про визнання незаконним розпоря­дження та про скасування рішення про державну реєстрацію права власності .

Враховуючи складну ситуацію, яка склалася довкола нерухомого майна туристичної бази «Лісовий берег», Правління ПрАТ «Укрпрофтур» за під­тримки ФПУ відстояло своє законне право власності, про що йдеться у при­йнятій 10 травня 2018 року постанові Верховного Суду про залишення в силі постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 21.11.2017, чим було остаточно відмовлено у задово­ленні вимог про визнання за державою права власності на майновий комплекс туристичної бази «Лісовий берег» та підтверджено законність свідоцтва про право власності ДП «Житомиртурист» на туристичну базу «Лісовий берег» за профспілковою власністю.

Важливо зазначити, що майже 7 ро­ків Товариство у всіх судових інстанці­ях відстоювало гарантоване Конститу­цією України право власності, на яке незаконно претендувала держава. За­вдяки тривалій праці та сильній право­вій позиції, Правлінням ПрАТ «Укрпрофтур» було отримано ще одну по­зитивну судову практику захисту права власності ФПУ.

СЕРГІЙ СТРІЛЕЦЬ, ПРЕЗИДЕНТ ПРАТ «УКРПРОФТУР»

21.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання