« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

Загарбникам – рішучу відсіч!

Загарбникам – рішучу відсіч!

Дуже небезпечне яви­ще – наступ на законні права профспілок, на їх власність, не тільки про­довжується, а й набу­ває, прямо скажемо, все більш нахабного і загроз­ливого характеру. Ми вже розповідали про спроби захопити санаторій «Лер­монтовський» в Одесі, за­брати у профспілок влас­ність у Чернігові, Полтаві, Закарпатті, інших регіо­нах. Профспілки актив­но чинять опір цьому тис­ку. Як уже повідомляли «ПВ» (№ 15–16), представ­ники профспілкових ор­ганізацій 15 областей провели 12 квітня у Пол­таві масову акцію протес­ту проти наступу на пра­ва профспілок. У чому ж суть протисто­яння, які його причини і витоки, які перспективи вирішення проблеми?


ЗВІДКИ «НОГИ РОСТУТЬ»?

Почнемо здалеку. Адже тільки так ми зможемо зрозуміти процеси зазіхан­ня на профспілкове майно, що відбува­ються зараз у Полтаві, і не тільки там.

Річ у тому, що у 1992 і 1994 роках Верховною Радою України було при­йнято постанови щодо майна загаль­носоюзних громадських організацій, згідно з якими таке майно до законо­давчого визначення суб’єктів права власності було визнано державним.

На цій підставі попередня влада, іг­норуючи положення Конституції Укра­їни, Цивільного кодексу України, між­народного права відносно непорушнос­ті та захисту права власності та істо­ричний факт щодо того, що Українська республіканська рада профспілок та утворена у 1990 році Федерація неза­лежних профспілок України, як право­наступниця майна Укрпрофради, ніко­ли не були загальносоюзними організа­ціями, розпочала масштабний наступ на майнові права Федерації профспілок України та її членських організацій. Зо­крема, це стосується позбавлення об­ласного профспілкового осередку його цільового приміщення, де за адресою: вул. Ляхова, 1, розташований навчаль­но-методичний центр – єдине місце в регіоні, куди прості люди ще можуть вільно прийти, поскаржитись на пору­шені соціальні та трудові права, і безо­платно отримати реальну допомогу.

Ця будівля була зведена у 1974 році як навчальний центр з підготовки проф­спілкових кадрів і активу за рахунок внесків членів профспілок, добровільно консолідованих на здійснення адміні­стративної та господарської діяльності профспілкових органів області за їх пря­мим призначенням – на соціально-еко­номічний та правовий захист працюю­чих. Водночас облпрофрада представля­ла інтереси 25 галузевих професійних спілок, які об’єднували до 1 млн членів.

Незважаючи на це, господарські суди різних інстанцій, відверто зне­хтувавши статтею 34 (Власність проф­спілок, їх об’єднань) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», по суті націона­лізували в облпрофради приміщення – Будинок спілок (вул. Соборності, 37), яким профспілки області користува­лися з 1948 року. У зв’язку з чим 19 об­ласних галузевих профорганів та облпрофрада були вимушені працювати в приміщенні по вул. Ляхова, 1, утри­муючи його за рахунок кооперування коштів з профспілкових внесків об­ласних профорганізацій. Проте і дане приміщення за рішенням суду було визнано державною власністю.

Складається враження, що проф­спілки активно підштовхують до вибо­ру інших, більш радикальних, способів захисту своїх прав та інтересів, які в надзвичайно складний і важкий для країни час можуть похитнути крихкий мир у суспільстві, вкрай необхідний для країни, яка стала на шлях масштаб­них реформ.

ЩО РОБИТЬСЯ І ЩО РОБИТИ?

У цих складних умовах профспіл­ки Полтавщини все ж зберігають ви­тримку та дотримуються принципу розумного компромісу. І звертаються до всіх можливих інстанцій, щоб ви­рішити проблему, а саме до Кабміну, облради, облдержадміністрації, Упо­вноваженого ВРУ з прав людини.

Як відомо, профспілки, згідно з Кон­ституцією України та відповідним Зако­ном, ведуть свою роботу через соціаль­ний діалог з обласною державною адмі­ністрацією, облрадою, спілкою робото­давців. Але розпорядження Кабінету Мі­ністрів України № 13-р від 11 січня 2018 року про передачу в оперативне управ­ління Генеральної прокуратури України будівлі в Полтаві по вул. Ляхова, 1 грубо руйнує механізм соціального партнер­ства та порушує права профспілок.

Позбавлення профспілок майна, що необхідне для здійснення статутної ді­яльності, є прямим втручанням дер­жавних органів в їх роботу та порушен­ням Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», проявом відвертої антипрофспілкової кампанії, спрямованої на підрив актив­ності профспілкових організацій та їх дискримінацію перед суспільством.

Враховуючи викладене, з метою до­тримання принципу верховенства права, недопущення порушень прав власності, закріплених законодавством, захисту за­конних прав та інтересів членів профспі­лок, президія Полтавської обласної ради професійних спілок звернулась до керів­ників фракцій Полтавської обласної ради з проханням та вимогою розгляну­ти це питання на засіданні обласної ради, яка є соціальним партнером проф­спілок за територіальною угодою.

Обласна рада профспілок запропо­нувала керівникам фракцій використа­ти депутатський авторитет та всі мож­ливості для скасування неправомірно­го рішення Кабміну щодо передачі майна профспілок, створеного працею і коштами спілчан, в оперативне управління прокуратури. «Розрахову­ємо на відповідну реакцію, розуміння й підтримку партнерів по соціальному діалогу в рамках чотиристоронньої угоди про співпрацю між Полтавською обласною радою, Полтавською облдержадміністрацією, Полтавським обласним об’єднанням організацій ро­ботодавців та Полтавською облпроф­радою», – наголошується у зверненні.

Прості люди, трудовий народ, де­сятки тисяч профспілкових активістів ще впевнені, що сьогодні правда, спра­ведливість, законність – це не порож­ній звук, у країні діють Конституція і закони, поважаються права людини.

Спілчани щиро вірять, що верховен­ство права, справедливість і повага до Закону залишаються нормою життя в нашій країні. Відмова держави від по­сягань на майнові права соціального партнера була б дійсно державницьким рішенням та посприяла б збереженню атмосфери спокою та злагоди в регіоні.

ВСІМА МОЖЛИВИМИ ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ

Але тільки зверненнями й очіку­ванням відповідей облпрофрада не обмежується. Тому приклад – масова акція проти наступу на законні права профспілок, що відбулась 12 квітня у Полтаві. Учасники акції протесту пе­редали свої вимоги в облпрокурату­ру, господарський суд Полтавської області та облдержадміністрацію.

У вимогах, зокрема, зазначаєть­ся, що учасники акції профспілок Полтавщини «Проти свавілля орга­нів державної влади» обурені ситуа­цією з профспілковим майном, що триває у Полтавській області. Вони констатували: позбавлення профспі­лок майна, що необхідне для здій­снення їх статутної діяльності, є грубим втручанням державних ор­ганів в роботу профспілок і пору­шенням Закону України «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Учасники акції звернулися до очільників Полтавщини з вимогами оперативно й ефективно вирішити проблему. Було заявлено, що рей­дерство Кабінету Міністрів, Гене­ральної прокуратури та суддів при­мушує представників профспілок Полтавщини і низки солідарних су­сідів – територіальних профспілко­вих організацій України, які на ви­конання постанови Ради ФПУ при­були на підтримку профспілок Пол­тавської області – учасників акції протесту, до припинення соціально­го діалогу сторін-партнерів.

А облпрокуратурі було запропоно­вано відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що верховенство пра­ва, справедливість і повага до Закону залишаються нормою життя.

Боротьба за профспілкове майно триває. І не тільки в Полтаві. Будемо сподіватися та вірити, що здоровий глузд та верховенство права все ж пе­реможуть. А профспілки, із свого боку, безумовно, зроблять для цього все від них залежне.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

ФОТО АВТОРА

27.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання