« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДО ЕКВАТОРА ПРИЙШЛИ З ВАГОМИМ БАГАЖЕМ

ДО ЕКВАТОРА ПРИЙШЛИ З ВАГОМИМ БАГАЖЕМ

Львівська облорганіза­ція профспілки працівни­ків освіти і науки у своє­му профспілковому Бу­динку вчених підсумува­ла 2,5-річну працю у форс-мажорних умовах – пандемії ковіду, воєн­ного стану, частих наїз­дів на профспілки від владоможців.

Та ця громадська організа­ція в особі свого лідера Марії Яцейко, активу та її компетент­ної, дипломатичної команди, знаходить спільників в особі соціальних партнерів області, територій, форми та методи ро­боти і досягає результатів.

На порядок денний винесли організаційне питання про стан виконання статутних за­вдань організації від 20 жовтня 2021року до березня цього року. В роботі Ради взяв участь і ви­ступив директор профільного департаменту ОВА Олег Паска. У виступі з трибуни він сказав:

– Позитив і глибина нашої співпраці з Профспілкою в тому, що не уникаємо відкри­тих ділових дискусій, щоб зна­йти спільні точки дотику на користь освітянина. Як резуль­тат, лише один приклад: разом ми не дали забрати із зарплати освітян області 300 млн. грн. Надалі маємо спільно працю­вати, щоб добитися такої, для прикладу, тактичної мети, як медогляди за рахунок засно­вників закладів освіти, страте­гічної – автономія освітянсько­го трудового процесу.

За цей непростий час, пря­муючи до екватора своєї праці з часу звітно-виборної конфе­ренції, обласна освітянська громадська організація зна­йшла нових партнерів для до­сягнення своїх цілей і резуль­татів в особі не лише робото­давців, а й такої поважної в освіті інстанції, як Державна служба якості освіти в області, яку очолює Валентина Загре­ва. Спільно з управлінням та освітнім департаментом про­водили навчання, семінари в онлайн режимі на платформі ЗУМ та Ютубі, а це тисячі пе­реглядів освітянами, співпра­цювали з депутатами різних рівнів та обласною депутат­ською комісією, яку очолює Іванна Герус, із очільником Львівської ОВА Максимом Ко­зицьким та його профільним заступником Іваном Собком, який часто був учасником осві­тянських профспілкових на­рад. Налагоджена ділова співпраця з вчительською профспілкою США. Її лідер Ренді Вайнгартен побувала у Львові. Завдяки американ­ським та польським колегам – профлідерам ZNP Мірославі Ходубскій, Славоміру Броня­жу – заклади освіти області отримали 50 генераторів, ство­рено комп’ютерний центр в гуртожитку Дрогобицького державного педуніверситету, соляну залу у профспілковому вчительському пансіонаті «Пролісок», другий корпус якого добудовується.

Налагоджена волонтерська робота з колегами, переміще­ними з регіонів, де йдуть ак­тивні бойові дії, виділяється матеріальна допомога сім’ям освітян, що постраждали від воєнних дій.

Профспілка створила елек­тронну петицію протесту з по­чатку 2021 року щодо порушен­ня конституційних прав пед­працівників – дискримінацію за віковою ознакою – і добила­ся позитивного рішення (від 7 лютого цього року) Конститу­ційного суду щодо укладання безстрокових договорів освітя­нам пенсійного віку.

Завдяки зусиллям Львів­ської обласної організації профспілки освітян не відбу­лося скорочення робочих місць, наголосила Марія Гри­горівна, і звільнень працівни­ків з ініціативи роботодавця. За звітний період проведено 95 перевірок уповноваженими га­лузевої профспілки за дотри­манням законодавства про працю (зі 102 виявлених пору­шень 72 усунено), надано близько 60 тисяч правових кон­сультацій, підготовлено спіл­чанам судові заяви, проводив­ся захист їх інтересів у судах.

Серед наступних завдань, поставлених організацією, – тактичні і стратегічні: робота в первинках, навчання активу, донесення інформації про те, що робить Профспілка, до кож­ного спілчанина, робота з мо­лоддю. Бо, як наголосив у ви­ступі очільник правової служ­би обласної профспілки Мар’ян Калин, кожен спілча­нин має відчути свою причет­ність до справ, проблем і до­сягнень професійної спільно­ти, тоді успіхи будуть реальні і відчутні, у цьому суть проф­спілкової сили та солідарнос­ті, звідси витоки її якості. Важ­ливо – ріст членства у профе­сійній спільноті: членство у профспілці вчителя – свідчен­ня його соціальної позиції, конкретний приклад для учня стосовно стилю поведінки в суспільстві.

 

ПРАЦЮЄМО СПІЛЬНО ЗАДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Днями Бердичів­ський міський лі­цей №15 гостин­но відчинив двері високоповажним гостям.

Ліцей відвідали місь­кий голова Сергій Орлюк, депутатка об­ласної ради Людми­ла Кицак, секретар міськради Богдан Коляда, заступник голови Житомир­ської обласної орга­нізації профспілки освітян Микола Красько, начальник управління освіти і науки Валентина Адаменко, голова ко­мітету профспілки працівників освіти і науки Анжела Цвєт­кова, керівник БО «Відкрите серце» Петро Залізний. Гос­ті завітали на на­вчальний семінар го­лів первинних проф­спілкових організа­цій освітніх закладів міста Бердичева «Працюємо спільно задля Перемоги».

Берегиня Бердичів­ського ліцею № 15 Ванда Івасюк пиша­ється згуртованістю колективу і підтрим­кою, яку постійно на­дають управління освіти міста, міська профспілка праців­ників освіти і науки. Працівники освіт­нього закладу – справжнє сузір’я та­лантів. Вони співпра­цюють з волонтера­ми, створюють креа­тивний освітній про­стір для творчого розвитку учнів, по­стійно розвиваються, перевтілюються у та­лановитих акторів, розкриваючи свій по­тенціал на сцені.

Ні березнева заме­тіль, ні вимкнення електроенергії в БМЛ № 15 не стали на заваді проведенню семінару.

Групі освітян-проф­спілчан гімназії № 1,2, ліцеїв 3,4, ДНЗ «Дошколярик» депу­тат Людмила Кицак вручила грамоти від обласної ради .

Голова БО «Відкрите серце» Петро Заліз­ний зі своєю коман­дою вручив медалі: «За відданість спра­ві», «За відродження України», «За любов до Професії», «Гор­дість колективу».

Заступник голови ОК Профспілки праців­ників освіти і науки Микола Красько вру­чив подяки артистам «За сумлінну працю, професіоналізм, сві­дому громадянську позицію, формуван­ня національної сві­домості та патріотиз­му у молодого поко­ління», а подяки «За сприяння в організа­ції поїздки на на­вчальний семінар до колег освітян-проф­спілчан м. Ченстохо­ва республіка Поль­ща» – керівникам влади та управління освіти.

Після концертної програми були за­пропоновані гостям навчально-розва­жальні локації.

Зустріч освітян завер­шилась обміном вра­женями та думками, теплим спілкуванням у дружньому колі.

Атмосфера семіна­рів, організованих Управлінням освіти і науки, міськкомом профспілки праців­ників освіти і науки, захоплює щирістю, теплотою і душевніс­тю.

АДМІНІСТРАЦІЯ, ПЕРВИНКА ЛІЦЕЮ №3, М. БЕРДИЧІВ

 

НАВЧАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ

Попри складнощі в обласній організації профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, по­бутового обслугову­вання населення постійно дбають про підвищення кваліфікації профкадрів і активу.

Днями профспілка орга­нізувала навчання пред­ставників профорганіза­цій – провела онлайн се­мінар з актуальних пи­тань сьогодення.

Відкриваючи семінар, го­лова обкому профспілки Анастасія Демідова роз­повіла про повсякденну напружену роботу із за­безпечення стабільної роботи галузі і соціаль­ного захисту працівни­ків, допомогу ЗСУ та пе­реселенцям. При цьому вона акцентувала увагу на необхідності добива­тися виконання галузе­вої угоди та колективних договорів, протидіяти спробам обмеження прав членів профспілок. Також анонсувала численні за­ходи обкому на квітень- травень – засідання пре­зидії, виїзний захід з охо­рони праці на одному з підприємств, обласну Спартакіаду та ін.

Слухачів привітав також голова Обласного об’єднання профспілок Анатолій Яловий, який подякував комунальни­кам за самовіддану ро­боту в зимовий період із забезпечення життєді­яльності регіону та роз­повів про основні напря­ми й актуальні завдання профспілок Дніпропе­тровщини із відновлення економіки, підтримки трудових колективів, ви­рішення соціальних пи­тань, недопущення нега­тивних для найманих працівників та профспі­лок законодавчих змін.

Дуже корисними, на дум­ку учасників семінару, були й консультації з пи­тань оподаткування та правозахисної роботи профорганізацій у воєн­ний час, які надали їм представники ГУ ДПС у Дніпропетровській об­ласті – Манушак Осипова та Ірина Жуковіна, а та­кож юрист облпрофорга­нізації профспілки пра­цівників культури Олек­сій Погрібняк. Про акту­альні питання вдоскона­лення організаційної ро­боти в первинних про­форганізація поінформу­вала завідуюча оргвідді­лом обкому профспілки Вікторія Тризна.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ЦЕНТРУ «ПРОЛІСКА» ПОСПІШАЮТЬ І ДІТИ, І ДОРОСЛІ

Комп’ютерний центр, створений у трускавецькому вчительському профспілковому пансіонаті «Пролі­сок» за сприяння Інституту грома­дянської освіти та праці, ЦК освітян­ської профспілки в рамках гранто­вого проєкту ПРООН в Україні та фінансової до­помоги ЄС, пра­цює щодня, крім вихідних, близько 5 місяців.

Через вдале розташу­вання центр набув попу­лярності серед освітян, доступний для дорослих і юних мешканців курорт­ного міста, розповідає директор оздоровниці Юрій Шевців.

Він став незамінний для освітян з тимчасово переміщених регіонів, де йдуть активні бойові дії. Вони вже тривалий час проживають в «Проліску». Йдеться, насамперед, про освітян з Луганської та Харківської області. Нещодавно до них долу­чилися вчителі шкіл, ви­кладачі коледжів та ви­шів Одещини, Чернігівщи­ни: проводять тут онлайн-уроки та лекції. В центрі обладнано 14 ро­бочих місць.

 

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАЛА ОЛЬГА ЛОБАРЧУК, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

20.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання