« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

РОМАН САВЧИН: «ГОЛОВНЕ , ЩОБ СТУДЕНТИ БУЛИ ЗАЙНЯТІ ДОБРИМИ СПРАВАМИ»

РОМАН САВЧИН: «ГОЛОВНЕ , ЩОБ СТУДЕНТИ БУЛИ ЗАЙНЯТІ ДОБРИМИ СПРАВАМИ»

Первинна студентська організація Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкеви­ча, яку очолює молодий викладач математики Роман Олегович Сав­чин, налічує понад 600 студентів-спілчан.

Головне своє завдання, ак­центує Роман Савчин, сту­дентська первинка вбачає в тому, щоб максимально наси­тити роки навчання студен­тів конкурсами, культуроло­гічними заходами, спортом. Словом, добрими справами, усім тим, що додає людині знань і душевної гармонії. Популярними в коледжі є конкурси до Шевченківських днів – читання віршів, вико­нання пісень, зйомки відео, проведення предметних кон­курсів. Переможців преміює дирекція і профспілка.

За участі й клопотання сту­дентського і викладацького профкомів добилися цьогоріч очного навчання – обладнали сховище з аудиторіями. Те­пер спільно з адміністрацією намагаються налагодити в за­кладі роботу харчоблоку. Адже, коли працюють десят­ки гуртків, майстер-класів, волонтерські центри, які очо­люють викладачі й масово за­лучені студенти, в стінах ко­леджу кипить життя ще дов­го після лекцій.

До Пасхальних свят студра­да, профком та старостат ко­леджу організовують студент­ську фотозону, навчають сту­дентів знімати кліпи «Наша історія війни», збирають фак­ти про випускників, які заги­нули на фронті, для встанов­лення меморіальної дошки, упорядковують меморіаль­ний сквер Небесної сотні.

В коледжівському театрі, який відомий у територіаль­ній громаді, зустрічаються на самодіяльній сцені, отримую­чи своєрідні майстер-класи з драматичного мистецтва і ви­кладачі, і їх вихованці.

Молодіжна громадська ор­ганізація опікується студен­тами-сиротами, студентами, які прийшли вчитися зі схід­них областей України. Нещо­давно, за зверненням групи студентів, студпрофком виді­лив кошти на операцію одно­курсниці, допомагає матері­ально всім тим, хто опинився в біді. Це теж належно оціне­не молодими людьми. Тож, щойно новобранці ступають на поріг навчального закла­ду, пишуть заяву на вступ до студентської профспілки.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

ГУМАНІТАРКА В БАЛАКЛІЇ

Із гуманітарною місією до Бала­клії вирушили представники Київської облас­ної ради профспі­лок за сприяння гуманітарної асо­ціації « Vanforlife » (Швейцарія).

Першою зупинкою по­їздки стала адміністра­тивна будівля Балаклій­ської міської ради, де профспілкову делегацію зустрічав очільник Бала­клійської МВА Віталій Карабанов. У ході діало­гу голова Київської об­лради профспілок Ва­силь Хвостіков з’ясував нагальні потреби грома­ди та місцевого насе­лення, отже сторони узгодили подальшу співпрацю та наступну допомогу для Балаклій­ської громади.

Наступна локація – Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. У процесі знайомства ди­ректорка лікарні Марина Руденко розповіла про значні пошкодження, що зазнав заклад під час окупації міста. Після звільнення Балаклії від окупантів у жовтні мину­лого року почали віднов­лення будівлі. Станом на березень 2023 року вда­лося повернути вже біль­ше 60% всіх працівників та, зокрема, 70% лікарів. Наразі на с таціонарі 260 ліжко-місць із 300 мож­ливих постійно зайняті. Для персоналу та пацієн­тів профспілковці пере­дали медичні засоби, те­плий одяг, ковдри, засо­би особистої гігієни та ві­таміни.

А вже на східній окра­їні громади з нетерпін­ням чекали на теплі речі та продуктові набори місцеві жителі, які пере­бували під окупацією протягом 5 місяців. Люди, а більшість з них вже похилого віку, діли­лись історіями про цей трагічний час зі сльоза­ми на очах, не стримую­чи емоцій, і дуже дяку­вали за формат достав­ки продуктових наборів до самого дому, адже деяким з них вже важко самостійно пересувати­ся до пунктів видачі гу­манітарної допомоги.

Дякуємо нашим парт­нерам за підтримку та можливість надавати не­обхідну допомогу україн­цям, які постраждали внаслідок військової агресії росії, та продо­вжуємо працювати на Пе­ремогу України над ра­шистськими нелюдами.

ВЛАДИСЛАВ РІЗНИК, КИЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

РАДА ПРОАНА­ЛІЗУВАЛА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

В Ужгороді відбулося засідання Закарпатської обласної Ради профспілок.

З інформацією «Про робо­ту Президії у 2022 році та пріоритетні напрями ді­яльності профспілкових організацій усіх рівнів щодо зміцнення потенці­алу і посилення їх ролі в умовах воєнного стану» виступив голова Закар­патської облпрофради Іван Зелінський. Ведучи мову про соціальний діа­лог, він наголосив, що об­лпрофрадою укладені на новий термін Угоди про співпрацю з відділенням НСПП у Закарпатській об­ласті, обласним центром зайнятості, Департамен­том соціального захисту населення, Головним управлінням ПФУ у За­карпатській області, Ужгородською міською радою, Закарпатським регіональним відділен­ням Асоціації міст Украї­ни. Продовжують діяти Угоди з управлінням Дер­жпраці у Закарпатській області, обласною органі­зацією «Союз-Чорнобиль- Україна», Меморандум з обласною державною ад­міністрацією.

Голова Мукачівської місь­кої організації профспіл­ки працівників освіти і на­уки Христина Михайлова поділилася досвідом ро­боти профспілки в умовах воєнного стану. Голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володи­мир Турок та голова об­ласної організації проф­спілки працівників освіти і науки Тетяна Повханич у своїх виступах зупинили­ся на проблемах галузей, наголошували на погли­бленій співпраці з терито­ріальними громадами, обласною військовою ад­міністрацією.

Відбулася також зустріч фахівців Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області з членами облас­ної Ради профспілок. Фа­хівці ПФУ надали відпові­ді на питання, які хвилю­ють профспілкових пра­цівників і активістів.

На закінчення зібрання неодноразовий лауреат міжнародних фестивалів і конкурсів профспілковий Зразковий дитячий ан­самбль танцю «Веселка» показав український на­родний танець «Гопак», викликавши бурхливі оплески присутніх.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ОБЛРАДА ПІДТВЕРДИЛА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

У березні на засі­данні Президії Київської облра­ди профспілок начальник відді­лення Національ­ної служби посе­редництва і при­мирення в місті Києві та Київській області Юрій Ма­зур вручив свідо­цтво про підтвер­дження репре­зентативності на територіальному рівні об’єднанню спілок Київщини.

Члени Президії кри­тично проаналізува­ли стан профспілко­вого членства, причи­ни падіння та визна­чили пріоритетні на­прямки збереження чисельності Київ­ської облради та її членських організа­цій. Як відзначив го­лова об’єднання Ва­силь Хвостіков, за «су­хими» статистични­ми цифрами стоять люди, їх долі, долі їх сімей.

Голова обласної ради відзначив, що Федера­ція профспілок Украї­ни вже є у профспілко­вій системі європей­ського союзу, що є до­датковим мотивато­ром підходу до своєї роботи кожного проф­спілкового функціоне­ра. Планка піднята ви­соко, і наші зусилля мають бути сконцен­тровані на захисті прав членів організа­ції з підходами демо­кратичного цивілізо­ваного суспільства.

ВЛАДИСЛАВ РІЗНИК, КИЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

МАВІК ВІД ОСВІТЯН ПОЇХАВ НА ПЕРЕДОВУ

Сьогодні проф­спілковці освіт­ньої галузі, як і усі українці, із за­вмиранням серця відслідковують ситуацію на фронті, яка є на­пруженою та увесь час зміню­ється.

Війна триває, та через таку динамічність по­дій, у військових за­вжди є певні запити на різного роду техні­ку.

Під час нещодавньої зустрічі голови Закар­патської облорганіза­ції профспілки пра­цівників освіти і нау­ки України Тетяни Повханич із представ­никами 128-ої окремої гірсько-штурмової За­карпатської бригади було озвучено, що по­стійною потребою є дрони, адже коптери є «очима» наших вій­ськових.

Профспілка завжди намагається реагува­ти миттєво, і вже за лі­чені дні після зустрічі облорганізації в рам­ках допомоги військо­вій частині щодо ви­конання завдань в ра­йонах бойового зі­ткнення передали квадрокоптер DJI Mavic 3 fly more combo. Потужний, компактний, удоско­налений літальний апарат MAVIC для зйомки професіональ­них відео і фото з ви­соти до 6 тис. метрів закуплено від усіх спілчан освітньої га­лузі.

Отже, наші бійці ма­тимуть «очі», які чіт­ко бачитимуть ворожі позиції, і ще завзяті­ше нищитимуть за­гарбників на полі бою.

Виконуючий обов’язки командира військової частини щиро дякував проф­спілковцям за регу­лярну допомогу ЗСУ, адже окрім адресної допомоги протягом 2022 року Закарпат­ській бригаді було спрямовано фінансо­ву підтримку у розмі­рі 900 000 гривень.

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

02.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання