« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Співпраця НСПП і профспілок: вирішення трудових спорів

Співпраця НСПП і профспілок: вирішення трудових спорів

Понад десятиліття триває тісна співпраця відділен­ня Національної служби по­середництва і примирення в Миколаївській області та обласної ради профспілок, мета якої – зниження соці­альної напруги в трудових колективах, запобігання ви­никненню колективних тру­дових спорів (конфліктів) та своєчасне їх вирішення.

В перше Угода про співпрацю між облпрофрадою та відділен­ням НСПП була укладена 26 грудня 2007 року (на 2008–2010 рр.). Цей крок у розвитку взає­мовідносин є закономірним, продиктова­ним спільними завданнями наших інсти­туцій і мав на меті підвищення ефектив­ності заходів з урегулювання та стабіліза­ції відносин у соціально-трудовій сфері. Нові угоди укладалися 10 листопада 2010 року (на 2011–2015 рр.) та 21 січня 2016 року (на 2016–2020 рр.).

Як свідчить накопичений досвід, співпраця склалася на трьох рівнях: обласно­му – з фахівцями обласної ради профспі­лок, галузевому – з профактивом галузей і безпосередньо на рівні підприємств, установ та організацій.

На рівні безпосередньої взаємодії облпрофради та відділення НСПП плануєть­ся спільна робота на рік. Так, 16 січня 2018 року відбулася робоча зустріч представ­ників сторін, на якій було обговорено пер­спективи спільної роботи на 2018 рік.

Для надання правової допомоги профорганізаціям у питаннях практичного за­стосування положень законодавства про працю, з метою усунення ускладнень ста­ну соціально-трудових відносин, які мо­жуть призвести до виникнення колектив­них трудових спорів, працівниками об­лпрофради та відділення проведені узго­джувальні зустрічі з керівниками кон­фліктогенних підприємств і представни­ками первинних профорганізацій на КП «Миколаївелектротранс», «Міжнародний аеропорт «Миколаїв», ДП «Миколаїв­ський бронетанковий завод», «Миколаїв­ський суднобудівний завод».

За активною участю працівників Ми­колаївської обласної організації проф­спілки працівників суднобудування Укра­їни проводяться систематичні консульта­ції сторін соціально-трудових відносин на підприємствах суднобудівної галузі.

Миколаївщина не належить до кон­фліктних регіонів, однак і в нашій області періодично відбуваються акції соціально­го протесту та виникають колективні тру­дові спори. Так, за 20 років зареєстровано 56 колективних трудових спорів, виріше­но 54. «Лідерами» з кількості колективних трудових спорів (18, або 32%) є підприєм­ства галузі суднобудування, а саме: ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (12), ДАХК «Чорноморський суднобудів­ний завод» (3). Ініціаторами легітимного вирішення конфліктів, що виникають на цих підприємствах, в основному, виступа­ли безпосередньо профкоми. Спори супро­воджувались акціями протесту (загалом понад 50), з них 26 організовано профорга­нізацією Миколаївського суднобудівного заводу (52%).

З метою обміну досвідом між проф­спілками та відділенням НСПП, підви­щення ефективності роботи кожної із сто­рін, а також покращення правової обізна­ності всіх зацікавлених осіб щомісячно проводяться семінари-наради, семінари- практикуми, тренінги, навчальні семіна­ри з елементами ділової гри. Тематика даних заходів є досить широкою й охо­плює нормативно-правову базу, досвід, проблеми та перспективи розвитку сфери соціально-трудових відносин.

Однією з форм спільної роботи є Гро­мадський університет правових знань для представників профспілок потенційно конфліктних підприємств, арбітрів і по­середників, започаткований у 2008 році.

Ще один важливий напрям співпраці – роз’яснювальна робота щодо процедури визнання репрезентативними організацій найманих працівників та їх об’єднань. За­вдяки спільним зусиллям і своєчасному інформуванню, на виконання Закону «Про соціальний діалог в Україні», у 2011– 2016 роках такими, що відповідають кри­теріям репрезентативності, визнано Ми­колаївську обпрофраду та 16 галузевих профорганізацій.

31 травня – 1 червня 2018 року у м. Одесі відбулася нарада-семінар за участю голови НСПП Олександра Окіса. На нараді висту­пила начальник відділення НСПП у Мико­лаївській області Оксана Євченко з допо­віддю «Співпраця з профспілками як діє­вий засіб попередження та своєчасного ви­рішення колективних трудових спорів (кон­фліктів). Досвід роботи відділення НСПП в Миколаївській області». Учасникам наради було презентовано модель співпраці відді­лення та облпрофради. Тож профспілки Миколаївщини та НСПП і надалі разом працюватимуть над поліпшенням соціаль­но-трудових відносин у регіоні.

ЮРІЙ ТОЛМАЧОВ,

ГОЛОВА ОБЛПРОФРАДИ

 

За партами – освітяни

Закарпатська обласна організація профспілки працівників освіти і на­уки – лідер у проведенні навчання профспілкових кадрів і активу серед галузевих профспілок краю. У рам­ках галузевої програми навчання в м. Ужгороді відбувся семінар бухгал­терів міських і районних організацій профспілки та профкомів вишів.

В ідкриваючи семінар, голова обласної орга­нізації галузевої профспілки Тетяна Повха­нич розповіла про основні напрями діяль­ності обласної профорганізації.

Питання ведення бухгалтерського облі­ку неприбуткових організацій, облікової політики, но­вого порядку ведення касових операцій для фахівців- бухгалтерів висвітлила головний бухгалтер обласної організації профспілки Наталія Кробинець. Крім того, йшлося про оподаткування доходів працюючих у 2018 році, а також вартості путівок на відпочинок, оздоров­лення та лікування для членів профспілки тощо.

Учасники семінару взяли участь у фаховій дискусії з питань фінансової роботи профспілкових організацій та отримали аргументовані відповіді на запитання.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ

 

Ми робимо спільну справу – захищаємо людину праці

Відбулася святкова зустріч голови Фе­дерації профспілок Кіровоградської об­ласті Максима Баланенка з журналіста­ми – переможцями конкурсу на краще висвітлення профспілкової тематики.

Т акі зустрічі вже стали традиційними. Упро­довж майже 20 років ФПО та її членські орга­нізації проводять цей конкурс, відзначаючи тих працівників преси, котрі беруть участь у профспілкових заходах і неупереджено їх ви­світлюють. Зазвичай підбиваються підсумки конкурсу в рамках професійного свята – Дня журналіста. Хоча цьо­горіч зустріч відбулася дещо пізніше, проте проходила вона в щирій атмосфері, а тому запам’ятається надовго. Як зазначив Максим Баланенко, журналістам сьогодні доводиться працювати в непростих умовах (як і проф­спілковим працівникам), але вони залишаються борця­ми: сміливо висвітлюють злободенні теми, відкрито на­зивають імена порушників закону, викривають ганебні явища сьогодення, несуть в маси гучне слово правди.

Дипломів ФПО І ступеня удостоїлися редактор ТГ «Ранок» філії ПАТ «НСТУ «Кіровоградська регіональна дирекція» Олена Франтасова, редактор телекомпанії ТТV Оксана Васильєва та кореспондент обласної газети «Народне слово» Світлана Костенко. Дипломами ФПО ІІ ступеня нагороджено кореспондента всеукраїнської га­зети «Діалог» Ларису Барановську, редактора обласної газети «Кіровоградська правда» Любов Попович і корес­пондента сайту «З перших вуст» Ларису Романюк.

За активну співпрацю окремих видань із ФПО та її членськими організаціями оголошено Подяки голови ФПО головному редактору обласної газети «Народне сло­во» Оксані Рибченковій, заступнику головного редакто­ра Володимиру Бабичу та головному редактору всеукра­їнської газети «Профспілкові вісті» Олексію Плаксіну.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПО

 

В основі роботи – турбота про людей

За сприяння управління осві­ти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради від­бувся традиційний навчальний семінар голів профспілкових ко­мітетів освітніх закладів м. Бер­дичева на базі ЗОШ № 11, № 8 і ДНЗ № 5. На семінарі йшло­ся про хід і результати огляду- конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію.

У чителі та працівники ЗОШ № 11 гостинно зустріли учасників се­мінару на чолі з головою міськкому профспілки працівників освіти і науки Анжелою Цвєтко­вою. Школу в мікрорайоні Загребелля очо­лює молодий і талановитий керівник Андрій Марківський – чудовий педагог, якому цього року під час чергової атестації присвоєно звання «старший учитель». Очільник ЗОШ № 11 розповів профлідерам про виконання колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією.

Досвідом роботи з присутніми поділилася голова первинної профспілкової організації, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Ірина Астапюк. Голови первинок побажали директору Андрію Марківському і дружній команді вчителів, кухарів та інших праців­ників творчого натхнення на багато років, терпіння, міцного здоров’я і нових успіхів.

Наступна зупинка семінару-екскурсії – до­шкільний навчальний заклад № 5. Оскільки керівник ДНЗ «Вербиченька» Ірина Романюк брала участь у нараді директорів навчаль­них закладів міста, з гостями спілкувалися вихователь-методист Інна Климчук, заступ­ник із господарської частини Галина Шура­бура та голова профкому Лариса Федорчук. Профіль освітньо-виховної роботи «Верби­ченьки» – природничо-екологічний. У закла­ді функціонує міні-музей лікарських трав «Зелена аптека». У теплу пору року тут ми­лує око пишна зелень, розмаїття рослин, а навесні садок потопає у білому мереживі кві­тучих дерев. Мальовничий і затишний куто­чок, створений турботливими руками праців­ників ДНЗ № 5, тішить вихованців та батьків.

Ще одна приємна зустріч – із колегами із ЗОШ № 8. Голова профкому Світлана Слівін­ська ознайомила освітян з роботою адміні­страції та трудового колективу, провела екс­курсію територією рідної школи. Учасники семінару побачили чудовий фруктовий сад: тут розмістили навчальні парти – можна за­йматися просто неба! Відвідувачів вразило справжнє квіткове царство: іриси, тендітні та ніжні тюльпани, жовтогарячі чорнобривці і духмяні грона бузку – в цій чарівній пишноті є частинка душі і тепло серця невтомної пра­цівниці, члена профспілки Тетяни Томашев­ської. Хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіальної дошки захисника України вшанували освітяни пам’ять Олега Реготуна, колишнього випускника школи, який загинув на сході України, виконуючи свій військовий обов’язок…

Семінар продовжився спілкуванням, обміном думками і враженнями та під­биттям підсумків конкурсу на кращу пер­винну профспілкову організацію. Подані на розгляд матеріали свідчать, що в пер­винках посилилася увага до укладання колективних договорів з метою соціально- економічного захисту працюючих. Осно­вою роботи профкомів є турбота про кож­ного члена колективу.

МАЙЯ КОЗИР,

ГОЛОВА ПРОФКОМУ

КНЗ «БЕРДИЧІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ»

 


Запоріжжя – Луцьк: транзит за історією і досвідом


Колектив навчально- методичного центру профспілок Волині та представники облас­ного комітету проф­спілки працівників держустанов зустрі­ли групу профспілков­ців із Запорізької об­ласті, що прибули до м. Луцька. Зважаючи на те, що гості здолали шлях більш ніж у 1000 км, волиняни намага­лися показати їм яко­мога більше цікавого.

Т ренінги, дискусії, екс­курсії – перший день для групи був надзви­чайно насиченим. Від­відини Луцького замку, цілющі напої у «Медовій хаті», а вве­чері – теплі зустрічі з колегами в ди­тячому оздоровчому таборі «Світа­нок», що є власністю профспілки держустанов Волині.

Наступного дня профспілковці вирушили в подорож до мм. Почаїв і Кременець, де відвідали Почаїв­ську лавру, Кременецький замок та скупалися в озері Святої Анни. А третього дня на них чекали теплі обійми перлини Волині – озера Сві­тязь. Сонячна погода і чарівна вода Світязя дали наснагу для відвідин ще одного древнього міста Волині – Володимира-Волинського, а мальов­ничі краєвиди навколо Зимненсько­го монастиря вразили членів групи в самісіньке серце. І хоча така наси­чена програма вимагала відпочин­ку, але нічна смолоскипна екскурсія старою частиною древнього Лучесь­ка з купою містичних історій додала екстриму та спогадів на все життя.

В останній день гості із Запоріж­жя відвідали славнозвісний музей Волинської ікони. Також їх запроси­ли на приватне підприємство «Едельвіка», вишивані вироби якого відомі не тільки на території Украї­ни, а й за її межами.

А завершилась зустріч колег Во­линським вечорницями, де всі бажа­ючі могли зробити ляльки-мотанки, як модель власної профспілки, спі­вали українських пісень разом з творчими колективами, танцювали і пригощалися традиційними волин­ськими стравами.

ГАЛИНА ДАНИЛЕНКО,

ДИРЕКТОР НМЦ ПРОФСПІЛОК

 


Вчилися захищати права

За сприяння Федерації профспілок України у м. Києві відбувся навчальний семінар для голів первинних профспіл­кових організацій установ та закладів со­ціальної сфери Київщини.

У часть у семінарі взяли голови профкомів 26 організацій, а це понад 60% установ облас­ної організації профспілки.

Навчання було присвячене питанням практичного застосування законів України про працю та профспілки, організації громадського контролю профспілок за дотриманням законодавчих норм в установах, організаціях і закладах соціальної сфери Київщини.

На семінарі виступила заступник керівника департа­менту правового захисту – заступник головного інспекто­ра праці ФПУ Ірина Сидоряк.

ЗА ІНФ. ЦР ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 


Дійшли до Верховного Суду і перемогли

Профспілка сьогодні як повітря – коли все гаразд, не помічаєш, а коли біда – ря­тує. Хіба сподівався вчитель із с. Крукени­чі, з кількадесятилітнім педагогічним ста­жем, колишній директор цієї школи Юрій Коблик, що з ним поведуться свавільно, протизаконно? До речі, керівник школи, яка так з ним вчинила, й сама свого часу зверталася за допомогою до професійної спілки, та коли побачила власну вигоду, про інтереси колеги і про закон забула.

Х оча, як каже голова Мостиської районної організації освітянської профспілки Олек­сандра Погуц, все можна було вирішити культурно й по-людськи. Втім, новопризна­чена директор теж, як і Юрій Євстахійович, вчитель математики. А тут ще й реорганізація: місце­вий ліцей об’єднали із цією загальноосвітньою школою, яка стала іменуватися Крукеницька ЗОШ 1–3 ст. – ліцей. Не всіх педагогів вдалося завантажити уроками. Отож, у вчителя Юрія Коблика, без погодження з профспіл­кою і без розмови з ним, забрали певну кількість уроків, навіть з гуртковою роботою не вийшло повної ставки.

Сталося це 2 роки тому, вчителя і профспілку обури­ли методи, якими діяла керівник навчального закладу. У кожної із сторін свої заслуги: про Юрія Євстахійовича учні відгукуються як про гарного вчителя, нова дирек­тор школи, кажуть, міцний господарник, що не змен­шує їх рівності перед буквою закону. Згідно закону й діяла районна та обласна організація профспілки в осо­бі грамотних юристів Мирона Малярчина та Василя Корчинського. Захищаючи інтереси спілчанина, проти якого було вчинено протиправні дії, відстоювали його інтереси в судах. Дійшли й до Верховного Суду.

Нещодавно за його рішенням Юрій Коблик був по­новлений на роботі з виплатою йому компенсації за ви­мушені протягом означеного часу прогули, моральні збитки, судові витрати.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання