« на головну 21.04.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (996)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок

Програма лояльності від мережі АЗК Glusco ТОВ «Глуско Рітейл»: якісне пальне зі знижками до 1,50 грн/л для членів профспілок


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Тристороння угода: звітує освіта

Тристороння угода: звітує освіта

У приміщенні Навчально - ме­тодичного центру профспілок відбулося спільне розшире­не засідання колегії Управ­ління освіти і науки обласної державної адміністрації та ко­мітету Чернігівської обласної організації Профспілки праців­ників освіти і науки України.

У заході взяли участь члени колегії Управління освіти і науки Черні­гівської ОДА, комітету обласної організації профспілки, ревізійної комісії обласної організації, керів­ники місцевих органів управління освітою. Та­кож були присутніми заступник голови Черні­гівської ОДА Наталія Романова та голова Фе­дерації профспілок області Ігор Москаленко.

На порядок денний спільного засідання було винесено питання «Про стан виконання угоди між Управлінням освіти і науки Черні­гівської облдержадміністрації і Чернігівською обласною організацією Профспілки працівни­ків освіти і науки України на 2012–2020 роки».

З доповіддю виступили голова обласної організації профспілки освітян Тетяна Мат­веєва та начальник Управління освіти і нау­ки ОДА Микола Конопацький. Вони зазначи­ли, що сторонами угоди впорядковано низку неврегульованих законодавством трудових та інших проблемних питань, у тому числі робочого часу, умов праці, додаткової опла­ти за роботу вчителів, вихователів та інших педагогів у певних умовах. Доповідачі заува­жили, що в бюджетній сфері більшість ви­плат встановлено в певному розмірі, який не може змінюватися колективними договора­ми й угодами. Водночас Уряд постійно праг­не відійти від конкретних розмірів. У зв’язку з цим зростає роль колдоговорів і угод в сфе­рі регулювання оплати праці.

Діяльність сторін угоди спрямовувалась на забезпечення громадського контролю за виконанням вимог охорони праці та здоров’я, безпеки життєдіяльності.

Якщо в попередні роки було атестовано лише кожне четверте робоче місце, то на­прикінці 2016 року – 50,3%, а 2017-го – 66,7% робочих місць.

Спільно з управлінням освіти і науки за­безпечується участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в установах, закладах, під­приємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України.

Стосовно розділу угоди «Соціальні гаран­тії, пільги, компенсації» проведено аналіз пільгового підвезення педагогічних праців­ників. Якщо у 2016 році 67% педагогів від тих, хто працює в інших населених пунктах сіль­ської місцевості, підвозилися до місця робо­ти, то в 2017 році їх було 71%.

В обласній організації продовжує діяти програма оздоровлення та відпочинку чле­нів нашої профспілки. За останні 2 роки оздоровлено майже 400 спілчан, на що ви­трачено 1,2 млн грн профспілкових коштів.

Значна увага приділялася створенню необхідних умов для задоволення духовних інтересів працівників галузі.

Захист трудових, соціально-економіч­них прав та інтересів спілчан забезпечуєть­ся через соціальне партнерство. Позитивну роль відіграє участь голови обласної орга­нізації профспілки у раді соціального парт­нерства, де, зокрема, порушувалося питан­ня своєчасної виплати відпускних влітку 2018 року.

Колегія Управління освіти і науки ОДА та пленум комітету Чернігівської обласної організації профспілки освітян прийняли рішення схвалити проект змін до угоди та доручили підписати його начальнику управ­ління Миколі Конопацькому, від Чернігів­ської обласної організації профспілки осві­тян – голові організації Тетяні Матвеєвій.

Урочисте підписання проекту змін від­булося одразу після прийняття рішення ко­легією та пленумом.

НІНА ДУДКА

 

Нагородили кращих журналістів


У Закарпатській обласній раді профспілок підби­то підсумки облас­ного конкурсу на краще висвітлення діяльності профспі­лок області у засо­бах масової інфор­мації у 2017–2018 роках. На зібран­ні було оголошено привітання голови облпрофради Во­лодимира Фленька до Дня журналіста.

Я к зазначив заступ­ник голови облпроф­ради Василь Заха­рець, проведення конкурсу на краще висвітлення діяльності профспі­лок ЗМІ певною мірою сприяло поліпшенню цієї роботи.

На необхідності співпраці з журналістами наголошували в своїх виступах голови обласних організацій профспілок: праців­ників культури – Наталія Товтин, освіти і науки – Тетяна Повханич, охорони здоров’я – Володимир Ту­рок. Питання висвітлення проф­спілкової тематики порушили го­ловний редактор газети «Спорт тайм» Степан Селменський, влас­ний кореспондент газети «Урядо­вий кур’єр» у Закарпатській об­ласті Василь Бедзір, власний ко­респондент газети «Голос Украї­ни» в області Василь Нитка та ін.

Було оголошено результати обласного конкурсу на краще ви­світлення діяльності профспілок у ЗМІ в 2017–2018 роках. За актив­не висвітлення цієї тематики від­знаками облпрофради нагоро­джено журналістські колективи ДП «ТРК Мукачево «М-Студіо», редакцій газет «Новини Закар­паття», Іршавської райгазети «Нове життя», міськрайонної га­зети «Мукачево», райгазети «Ві­сті Ужгородщини», Тячівської райгазети «Дружба», газети «Спорт тайм», видання «Проф­спілкове щодення», регіонально­го часопису «Синій Вир». Нагоро­джено також групу журналістів всеукраїнських, обласних і місь­крайонних видань, які активно висвітлюють профспілкову тема­тику. Вручив нагороди заступник голови Закарпатської облпрофради Василь Захарець.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ

 

Легалізація трудових відносин – на контролі соціальних партнерів

У м. Черкаси відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реаліза­ції рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодав­ства в частині мінімальної заробітної плати, за участю працівників Пенсійного фонду України та Державної служби України з питань праці.

У доповідях представників облдержадміністрації, головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, Державної фіскальної служби, Держпраці наведено проблематику спла­ти єдиного соціального внеску, ухилення від офі­ційних трудових відносин в області та шляхи її вирішення.

Голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко від спілчан краю надав пропозиції щодо законодав­чого врегулювання трудових відносин (реальні соціальні стан­дарти, прогресивна шкала оподаткування доходів, відпові­дальність роботодавця, державний та громадський контроль). У своєму виступі він зауважив, що критичну ситуацію з рин­ком праці в Україні, бідністю працюючих, легальністю трудо­вих відносин, соціальною справедливістю можна вирішити цивілізованими методами, а не заграванням з бізнесом, піль­гами та субсидіями. А перехід від сировинно-орієнтованої до високотехнологічної індустріальної моделі розвитку країни врегулює ринок праці, підвищить доходи працюючих.

ВЛ. ІНФ. ФПО

Зросли під крилом профактиву

11 років поспіль представники профспілково­го комітету ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» брали участь у вихованні учнів під­шефної Сєвєродонецької школи - інтернату для дітей- сиріт і тих, хто залишився без бать­ківської опіки. Перша – давня, але пам’ятна – зустріч пройшла у вересні 2007 року на святі першого дзвоника. Тоді шефи познайомили­ся з малюками- першокласниками.

Ц я дружба міцніла рік у рік. Профактивісти, пере­важно жінки, приходили в підшефний клас не лише в свята. Але без них хлопчики й дівчатка вже не уявляли Нового року, Різдва, Дня Святого Миколая та 8 Березня, старту і фінішу навчаль­ного року. Сюди додалися щомісячні Дні іменинника, що про­водилися шефами. Цікаво спілкувалися, балували дітвору со­лодощами. Особливо дивували тортами, оформленими за те­матикою. А юні друзі готували до зустрічей вироби, які май­стрували своїми руками, приміром, вишиті серветки, картини з бісеру. Дарували хімікам і чудові концерти.

І ось недавно для підшефного, тепер уже 11-го, класу в ін­тернаті пролунав останній дзвоник. Ось вони – юнаки в стро­гих костюмах, дівчата в святкових сукнях. Одинадцять, що стали рідними, випускників, які виросли на очах, виходять у доросле життя. Їх привітали представники духовенства, ди­ректор школи Олена Легостаєва, заступник голови ОДА Ольга Лішик, голова Федерації профспілок Луганської області та профкому «Азоту» Валерій Черниш.

Роки дружби, добрі слова, теплі побажання, важливі наста­нови – все це назавжди залишиться в пам’яті і серцях випус­кників. І вони, безсумнівно, продовжать естафету добра.

СЕМЕН ПЕРЦОВСЬКИЙ

 

Про охорону здоров’я та довіреного лікаря профспілок

Посада довіреного лікаря профспілок була запровадже­на в громадській організації понад півстоліття тому неви­падково. Охорона здоров’я – сфера надчутлива для кожної людини, особливо для пересіч­ної, захист інтересів якої тут є питанням особливої ваги і зна­чення. Об’єднанню профспілок Львівщини вдалося зберег­ти цю посаду в єдиному, так би мовити, екземплярі, значною мірою завдяки людському факторові. На цій посаді від­мінно, з усіма своїми професій­ними надбаннями і ретельніс­тю у ставленні до людей 41 рік працює Галина БИСТРОВА.

– Т ож, Галино Євгенівно, почнемо з Вашого трудо­вого шляху...

– Закінчила Львівський медичний інститут, сані­тарно-гігієнічний факультет. Після закінчен­ня курсів удосконалення медичного складу Військово-медичної академії ім. Кірова в Ле­нінграді 9 років працювала лікарем у вій­ськових шпиталях на Кавказі та Крайній Пів­ночі. Працюючи в профспілках довіреним лікарем, постійно підвищувала кваліфіка­цію, бо йшлося про проблеми організації охо­рони здоров’я та трудову експертизу. Ці важ­ливі питання були у віданні профспілок і час­тиною мотивації членства в організації.

– Які повноваження мав довірений лікар профспілок ?

– Поважні. Йшлося про здійснення громад­ського контролю в сфері охорони здоров’я лю­дини праці та її сім’ї, здійснення профілак­тичної роботи щодо зниження захворюванос­ті, травматизму, профзахворювань зокрема. Працювали спільно з інспекцією охорони пра­ці в сфері дотримання гігієни праці, виробни­чої санітарії, сприяли поліпшенню медично­го обслуговування спілчан, недопущенню звуження їх прав при встановленні тимчасо­вої та стійкої непрацездатності.

– Які права втрачено, що позначило­ся на рівні соціального захисту членів профспілки?

– З реорганізацією сфери соціального страхування профспілки були позбавлені контролю за експертизою тимчасової непра­цездатності, станом захворюваності працездатного населення, санаторно-курортним лікуванням. Ліквідація у профспілках тех­нічної інспекції, довірених лікарів безумов­но негативно позначилася на захисній функ­ції профспілок. Лише в окремих галузевих профорганізаціях збережено посади техніч­ної та правової інспекції праці. Я вдячна ке­рівникам Об’єднання профспілок Львівщи­ни Ігорю Луцишину та Романові Дацьку за те, що інтереси людей праці можу захищати в міру своїх нинішніх повноважень, вдячна за свій довгий трудовий шлях в організації.

– Як щодо трудової експертизи та ролі довіреного лікаря профспілок у та­ких травматичних галузях, як шахтарі, будівельники?

– Тут можемо лише констатувати чима­лі проблеми і привертати увагу держави, бо й справді у цих галузях чи не найважчі умо­ви праці, які негативно впливають на стан здоров’я людей. У шахтарів щорічно реє­струється високий рівень профзахворюва­ності: у минулому році 595 випадків, що майже вдвічі більше, ніж у позаминулому.

У шахтах, на щастя, збереглися медпунк­ти. Та на жаль, у підземних умовах працю­ють жінки – медпрацівники. Профспілки му­сять сьогодні домагатися для шахтарів еле­ментарного погашення невиплат із зарпла­ти, адже заборгованість сягнула 19 млн грн.

У будівельників – високий рівень травма­тизму. У 2017 році було 12 випадків із смер­тельними наслідками, в яких 11 працівників виявилися незастрахованими у Фонді соц­страхування від нещасних випадків з вини роботодавця. Їхні сім’ї залишилися без дер­жавної допомоги. Вочевидь, потрібно не лише відновлення громадського контролю, а й, відповідно, прописаної норми закону щодо відповідальності, аби брати на роботу людину без страхування, на умовах цивіль­но-правових договорів та угод було робото­давцеві невигідно.

– Якою Ви бачите роль довіреного лі­каря, та й загалом профспілок, у проце­сі реформування охорони здоров’я?

– З болем сприймаю інформацію з постано­ви президії Центрального комітету профспіл­ки працівників охорони здоров’я про ігнору­вання Урядом профспілок у цій сфері. Прийма­ються неякісні та протиправні підзаконні нор­мативно-правові акти, без погодження з галу­зевою профспілкою у тому числі. І розумію, що громадська організація не має наміру здавати­ся, необхідна солідарність дій усіх профспілок у цьому питанні, бо воно стосується кожної людини і найчутливішої сфери життя.

Саме в процесі змін трапляються різні не­передбачувані прецеденти між лікарем і па­цієнтом, і незаангажована позиція лікаря від профспілок була б незайвою та корисною для обох сторін, справи загалом. Маємо схвалену Указом Президента у 2015 році Стратегію ста­лого розвитку України до 2020 року, згідно якої «головними напрямами реформ є підви­щення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для них вільного вибору постачальників медичних послуг належної якості, надання для цього адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення…», а завдяки цим рефор­мам тривалість життя має зрости на 3 роки.

Профспілки могли б бути корисними на цьому ринку створення бізнес-дружньої об­становки охорони здоров’я. Тим паче, що незвичними для нас є саме означення «біз­нес» і «ринок» в охороні здоров’я.

– Дякую за розмову.

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

Як працювати в умовах змін?

На базі санаторію «Чайка» у смт Лазур­не відбулося виїзне засідання пленуму та семінар - навчання для голів і бухгалтерів первинних профспілкових організацій Херсонської обласної організації проф­спілки працівників охорони здоров’я.

У зустрічі взяли участь і виступили юрист, тре­нер Чернігівського навчально-методичного профспілок Володимир Ковальчук із темою «Новації в роботі профспілкового бухгалтера у 2018 році» та керівник Центру освіти дорос­лих «Перспектива» Підприємства «НМЦ» профспілок, медіа-експерт Віталій Копиш, який провів семінар-прак­тикум «Діяльність профспілкового лідера в умовах змін».

Підсумки засідання пленуму і проведеного семінару підбив голова Херсонської обласної організації профспіл­ки працівників охорони здоров’я Микола Гайдученко, по­дякувавши присутнім і виступаючим за співпрацю.

ВЛ. ІНФ. ОБЛАСНОЇ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ

 

Соціальне партнерство будується на соціальному діалозі

На пленумі Білоцерківської міської організації профспілки працівників житлово - комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення йшло­ся про підвищення ролі соціального партнер­ства у вирішенні виробничих і соціально- еко­номічних питань на підприємствах галузі.

У роботі пленуму взяли участь народний депу­тат Верховної Ради України Хвича Мепаріш­вілі, голова Київської обласної організації га­лузевої профспілки Володимир Лебедєв, керів­ники підприємств, голови профкомів і члени ради міської профспілки.

Доповідач на пленумі – голова міської організації проф­спілки Антоніна Мар’янська зазначила, що сьогодні як ні­коли велике значення має соціальне партнерство проф­спілки з роботодавцем на підприємстві у вирішенні вироб­ничих і соціально-економічних питань. Адже і роботода­вець, і профспілка зацікавлені в позитивних результатах виробництва, безпечних і здорових умовах праці, вчасній виплаті заробітної плати, збереженні професійних кадрів.

Хвича Мепарішвілі розповів про свою роботу у Верхо­вній Раді та відповів на запитання. Запитання ставили не лише профактивісти, а й керівники підприємств, які також надавали пропозиції для подальшої роботи.

Своє бачення щодо підвищення ролі соціального парт­нерства висловив голова Київської обласної організації галузевої профспілки Володимир Лебедєв.

Пленум ухвалив рішення шодо підвищення ролі соцпартнерства як на підприємствах, так і міської організації галузевої профспілки з вищими гілками влади. Також при­йнято рішення про постійні зустрічі профактиву міста з працівниками міськвиконкому, депутатами міської, об­ласної і Верховної рад, укладення угоди про соціальне партнерство з міською владою.

ВЛ. ІНФ. МІСЬКОЇ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ

НОВИНИ

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

24.03.2019 23:44

24.03.2019 23:43

24.03.2019 23:27

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання