« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У пріоритеті – захищені працівники

У пріоритеті – захищені працівники

На базі ДП «Фастівське лісове

господарство» відбулося виїзне

засідання президії Київської об-

ласної ради профспілок, на яко-

му було розглянуто питання про

роботу первинної профспілко-

вої організації підприємства з

укладення та контролю за вико-

нанням трудового договору.

В ідкрив зібрання голова Київської

обласної ради профспілок Вален-

тин Кононенко, який поінформу-

вав присутніх про напрями робо-

ти облпрофради на всіх рівнях. У

засіданні взяли участь і виступили директор

ДП «Фастівське лісове господарство» Олег

Чемерський та головний економіст підпри-

ємства Валентина Колодзейська.

У своєму виступі голова профкому ДП

«Фастівське лісове господарство» Надія

Остапчук розповіла про роботу первинки в

розрізі основних напрямів діяльності: соці-

ально-економічні та колективно-договірні

відносини, правовий захист працівників,

охорона праці, організаційна робота.

Сьогодні первинна профорганізація підпри-

ємства об’єднує п’ять цехових комітетів і одну

профгрупу, в яких нараховується 313 членів

профспілки. З метою посилення соціальної за-

хищеності профкомом значна увага приділяєть-

ся укладенню, виконанню та здійсненню конт-

ролю за виконанням колективного договору, на

підставі якого регулюються соціально-економіч-

ні, виробничі та трудові відносини на підприєм-

стві. Для ведення переговорів та підготовки про-

екту колективного договору на підприємстві

створено робочу комісію з представників сторін.

Чинний колективний договір ДП «Фастів-

ське лісове господарство» на 2015–2018 роки

схвалено конференцією 14 квітня 2015 року.

Документ ураховує життєво важливі потреби

працівників, забезпечення робочими місця-

ми, гідну зарплату та недопущення заборго-

ваності з її виплати, збереження здоров’я пра-

цюючих через безпечні умови праці, розши-

рення соціального захисту та задоволення

духовних потреб працівників

Додатково надається матеріальна допомо-

га на вирішення проблем, пов’язаних із

здоров’ям, житловими умовами, турботою

про близьких, вихованням і навчанням дітей.

Дія колдоговору поширюється на всіх

працівників підприємства, незалежно від

членства в профспілці, а окремі його поло-

ження – на пенсіонерів, які оформили пенсію

на цьому підприємстві, інвалідів праці та

сім’ї працівників, загиблих на виробництві.

Профспілковий комітет проводить цілеспря-

мовану роботу щодо організаційного та фінан-

сового зміцнення профспілкової організації. З

цією метою створюються перспективні та поточ-

ні плани роботи. На засіданнях профкому обго-

ворюються питання діяльності профорганізації

(хід виконання колективного договору, здій-

снення контролю за дотриманням роботодавцем

законодавства про охорону праці, проведення

медичних оглядів, організація оздоровлення

працівників і членів їхніх сімей, надання юри-

дичних консультацій, матеріальної допомоги).

З метою підвищення професійного рівня

кадрів профком проводить постійне на-

вчання профактиву.

За підсумками засідання його учасника-

ми було надано позитивну оцінку роботі

первинної профспілкової організації ДП

«Фастівське лісове господарство» та при-

йнято відповідну постанову.

ВЛ. ІНФ. «ПВ»

ФОТО НАДАНО КИЇВСЬКОЮ

ОБЛПРОФРАДОЮ __

 

«Чарівне коло арени» для дітей співробітників

кримінально-виконавчої служби

Щороку в Міжна-

родний день захис-

ту дітей регіональ-

на профспілкова

організація Північ-

но-Східного міжре-

гіонального управ-

ління з питань

виконання кримі-

нальних покарань

та пробації Мініс-

терства юстиції для

дітей співробітни-

ків кримінально-

виконавчої служби

проводить святкові

заходи.

О тже, 1 червня

2018 року близь-

ко 2 тис. співро-

бітників кримі-

нально-вико-

навчої служби з чотирьох об-

ластей разом з дітьми, члени

обласних профорганізацій

працівників автомобільного

транспорту та шляхового

господарства, працівників

будівництва та ПБМ, пер-

винних профорганізацій

ПАТ «Харківгаз», Управлін-

ня поліції охорони, ПрАТ

«Кондитерська фабрика

«Харків’янка» та 47 вихован-

ців дитячого будинку, котри-

ми опікуються співробітни-

ки установ Північно-Східно-

го міжрегіонального управ-

ління, відвідали Харків-

ський державний цирк, де

відбулася святкова вистава

«Чарівне коло арени».

Перед початком дійства

всіх присутніх привітали із

святом голова Об’єднання

профспілок Харківської облас-

ті Сергій Тесленко та голова

регіональної профспілкової

організації Олег Плеханов. Та-

кож Сергій Тесленко привітав

юну переможницю фестивалю

майстрів народного мистецтва

«Профспілки Харківщини ма-

ють таланти» Кіру Тіхоніну,

яка посіла перше місце в номі-

нації «Театральне мистецтво»,

і вручив диплом та кубок пере-

можця. Олег Плеханов від іме-

ні регіональної профорганіза-

ції подарував дівчинці ляльку

та квіти.

А потім відбулася чудова

яскрава вистава, яка нікого з

присутніх не залишила бай-

дужим.

ЖАННА НАДТОЧІЙ

 

Мотивація

профчленства

та фінансове зміцнення

Чернівецькою обласною радою проф-

спілок проведено семінар-нараду на

тему: «Організація бухгалтерського і

податкового обліку в профспілкових

організаціях та впровадження соці-

альної картки члена профспілки».

В ідкриваючи захід, голова облпрофради Володи-

мир Шкварковський поінформував присутніх про

те, що з метою посилення мотивації профчлен-

ства та рівня соціального захисту людини праці,

відповідно до Стратегії діяльності Федерації

профспілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір»,

затвердженої постановою VII з’їзду ФПУ, а також підвищення

престижу роботи в профспілках шляхом розроблення системи

мотивації, заохочення, соціального і правового захисту проф-

спілкових працівників та активістів Президією ФПУ затвер-

джено Календарний план реалізації цільової програми «Роз-

виток соціальної картки члена профспілки» на 2018–2020 роки.

Голова облпрофради також акцентував увагу на необхідності

забезпечення соцдіалогу, посилення організаційної та фінан-

сової складової в роботі профорганізацій Буковини.

У семінарі взяла участь і виступила керівник управління

фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи – голо-

вний бухгалтер Федерації профспілок України Світлана Мото-

ренко. Вона детально зупинилася на впровадженні в рамках

ФПУ єдиної фінансово-бюджетної політики й розробки нового

механізму визначення розміру членських внесків.

Не менш цікавими були повідомлення заступника дирек-

тора проекту ТОВ «Центр соціальних послуг» Яни Лунги-Фе-

дорович і координатора проекту Дмитра Доріна, котрі висту-

пили з інформацією про перспективи впровадження соціаль-

ної картки члена профспілки.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ

 

З думкою про майбутнє…

У Черкаському державному техноло-

гічному університеті відбувся форум

«Вчись, працюй, живи на Черкащині».

І дея проведення форуму належить керівництву вишу (рек-

тор Олег Григор) і підтримана органами державної влади,

профспілками, роботодавцями, освітянською спільнотою.

Мета заходу – ознайомлення учнів шкіл та студентів

навчальних закладів з можливостями підприємств облас-

ті в наданні робочих місць, кар’єрного зростання.

Вітаючи учасників форуму, голова Федерації профспілок

Черкаської області Петро Шевченко наголосив на важливос-

ті відновлення економіки країни, зокрема економіки Черка-

щини: «Відновлення економіки нагальне. Необхідно відпові-

дально підходити до аналізу потреб ринку праці, підвищува-

ти рівень зарплат та покращувати умови праці, надати лю-

11.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання