« на головну 21.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1001)
10
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

До чого призведе реформа в медицині?

До чого призведе реформа в медицині?

З метою обговорення шля­хів реалізації медичної рефор­ми в столиці Київська міська рада профспілок спільно з Ки­ївською міською профспілкою працівників охорони здоров’я провела круглий стіл на тему: «Про хід реалізації медичної ре­форми в м. Києві. Проблеми та перспективи. Реалізація Урядо­вої програми «Доступні ліки».

У засіданні взяли участь голова по­стійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олег Гелевей, директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Ва­лентина Гінзбург, голова Київської міської організації галузі охорони здоров’я Володи­мир Симоненко, довірений лікар ФПУ Віталій Легков, головний лікар дитячого консульта­тивно-діагностичного центру Дніпровського району Сергій Скрипка, директор дитячого закладу ім. Ю. Гагаріна ДАХК «Артем» Григо­рій Піхно, керівники членських організацій міськпрофради, голови профкомів первинних профорганізацій, фахівці міськпрофради.

Відкриваючи захід, голова Київської місь­кої ради профспілок Валентин Мельник наго­лосив на важливості обговорення розпочатої реформи, оскільки здоров’я громадян – най­важливіше питання, тому основне завдання сьогодні – почути від спеціалістів, які кроки зроблені, в чому потрібна допомога. Він, зо­крема, звернув увагу на те, що за статистични­ми даними, витрати населення на медицину збільшилися, в столиці не вистачає 6 тис. ме­дичних працівників, зміни, які відбуваються в галузі протягом останніх років, на думку пе­ресічних громадян, не відповідають реаліям. Враховуючи, що наразі розпочато кампанію з обрання сімейних лікарів та укладення з ними декларацій, є необхідність у посиленні інформаційно-роз’яснювальної роботи, збіль­шенні фінансування медичної галузі.

У своїй доповіді заступник голови Київ­ської міської профспілки працівників охоро­ни здоров’я Сергій Кубанський поінформу­вав про проблеми, які турбують медиків, по­слуги, які залишаються безоплатними, а та­кож роботу профспілки із захисту прав та гарантій працівників медичної галузі. Най­болючішими питаннями є рівень оплати праці медичних працівників, законодавче збільшення навантаження на медиків, збе­реження надбавок і доплат.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що міська влада працює над питаннями щодо підвищення зарплати працівникам медичної галузі, якості та доступності для громадян ме­дичних послуг. Водночас вона наголосила на тому, що фінансуватися повинна конкретна послуга. За її словами, сьогодні близько 16% населення столиці вже підписали декларації з обраними сімейними лікарями. Що стосуєть­ся Урядової програми «Доступні ліки», у 2017 році на її реалізацію з міського бюджету було спрямовано 52 млн грн та залучено 346 аптек. 2018 року на ці цілі передбачено 75,4 млн грн, залучено 636 аптек, у січні – травні з міського бюджету виділено 31,4 млн грн.

Голова постійної комісії Київради з пи­тань охорони здоров’я та соціального захис­ту Олег Гелевей зазначив, що ситуація в ме­дицині залишається дуже складною, грома­дян хвилює питання, чи достатньо 370 грн на рік для лікування людини, тож головним за­вданням залишається збільшення фінансу­вання медичної галузі. Він також закликав профспілки звертатися до комісії та розпо­відати про проблеми.

За підсумками круглого столу було при­йнято низку відповідних рішень.

ТЕТЯНА РУБАН, «ПВ»

ФОТО АВТОРА

 

Врятують більше життів

Черговий гуманітарний вантаж із США вартістю 740 тис. доларів у рам­ках гуманітарного про­екту «Підтримка ліка­рень України» надійшов 22 травня до Дніпропе­тровської клінічної лі­карні ім. І. І. Мечникова, яка від початку воєнного конфлікту допомагає по­раненим у боях на Дон­басі українським воїнам.

Н а кошти, зібрані на­шими співвітчизни­ками, що живуть у США, та простими американцями (за­сновники проекту – Віталій Ду­біль-молодший і Павло Федо­ренко), цього разу були закупле­ні та доставлені більше десятка одиниць медичного обладнан­ня. Найнеобхіднішим серед них є унікальний електронно-оптич­ний перетворювач, який дозво­ляє робити рентген прямо під час операції в трьох площинах, одразу виводячи збільшені знімки на екран, що, в свою чер­гу, допомагає якісно і швидко встановлювати діагноз, дуже оперативно і без крововтрати виконувати високоточні хірур­гічні втручання.

Голова обласної ради Гліб Пригунов, який був присутнім під час передачі гуманітарного вантажу медичному закладу, за­значив, що завдяки реалізації за­значеного проекту протягом останніх 4 років вдалося значно поліпшити оснащення необхід­ною сучасною апаратурою та медобладнанням клінічну лікар­ню ім. І.І. Мечникова, військовий шпиталь та інші медзаклади м. Дніпра, які надають допомогу нашим пораненим воїнам.

За словами головного лікаря ОКЛ ім. І.І. Мечникова Сергія Ри­женка, доставлене обладнання одразу ж буде залучено до робо­ти з порятунку життів наших во­їнів, більшість яких мають дуже важкі кульові й осколкові пора­нення. Важливо, що цього разу комплектування гуманітарного вантажу проводилося за кон­кретним замовленням мечників­ців, які просили надати найнеоб­хідніше для них обладнання.

Налагодженню зв’язків з українцями в США, організації та реалізації гуманітарного про­екту допомоги лікарням нашого прифронтового регіону активно посприяла президія Дніпропе­тровського обласного об’єднання профспілок (голова Віталій Дубіль). І ця вкрай важ­лива робота триватиме й надалі.

ВІКТОР КОВРИГА

 


В облпрофраді побувала моніторингова місія ОБСЄ

У Закарпатській облпрофраді побу­вала спеціальна моніторингова мі­сія ОБСЄ в Україні (Івано-Франків­ське відділення). Під час зустрічі з головою Закарпатської облпрофра­ди Володимиром Фленьком було об­говорено широкий спектр питань, пов’язаних з діяльністю профспілок щодо захисту соціально-економічних прав спілчан і своїх майнових прав.

З окрема, членів моніторингової місії ОБСЄ Мод Йохансон і Доріна Фазлі цікавили пи­тання зайнятості, створення нових робо­чих місць, оплати праці, соціального діа­логу профспілок з органами влади та робо­тодавцями, укладання колективних договорів, на­дання пільг і гарантій працюючим тощо. У ході вза­ємозацікавленої розмови профспілковий лідер об­ласті аргументовано висловив позицію профспілок Закарпаття з усіх цих питань.

Оскільки Закарпатська обласна рада профспілок нині привертає увагу міжнародної спільноти, Володи­мир Фленько охарактеризував сьогоднішню ситуацію жорсткого протистояння між профспілками та Закар­патським окружним адміністративним судом за право власності на будівлю профспілок у м. Ужгороді на пл. Народній, 5, навівши конкретні факти судового свавілля та наступу на майнові права профспілок.

Членів моніторингової місії ОБСЄ було поінформо­вано, що понад 2 тис. спілчан Закарпаття разом з деле­гаціями профспілок з інших областей вийшли на попе­реджувальну акцію протесту профспілок 16 травня в м. Ужгороді, на якій вимагали скасування розпоря­дження Кабміну від 29.03.2017 № 221-р про передачу бу­дівлі профспілок до сфери управління Державної судо­вої адміністрації. У разі невиконання цих вимог проф­спілки Закарпаття ініціюватимуть проведення в облас­тях України та м. Києві профспілкових акції протесту за недовіру Уряду, про що зазначено в Резолюції акції.

На підтримку вимог профспілок генеральний се­кретар Європейської Федерації профспілок громад­ського обслуговування (ЄФПГО) Ян Віллем Гаудріаан у листі до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу конфлікту в м. Ужгороді просить «повідомити нам про заходи, яких Ви вживаєте з ме­тою забезпечення того, щоб Україна була країною, в якій відправляється правосуддя відповідно до Цілей сталого розвитку (незалежне державне управління та правосуддя), Угоди про асоціацію між країною та ЄС і так званих ключових завдань Східного партнерства».

Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ін­формуватимуть відповідні структури про ситуацію в профспілках Закарпаття.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ

ФОТО АВТОРА

 


Підписано тристоронню Територіальну угоду

У приміщенні Львівської облдержадміністрації після трива­лих консультацій і напрацювань тристоронньої робочої комісії підписано Територіальну угоду між Львівською обласною дер­жавною адміністрацією, Львів­ським обласним об’єднанням організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Львівщини на 2018–2020 роки.

П ідписи під програмним документом соціального партнерства постави­ли перші особи: Олег Синютка, Іван Ривак і Роман Дацько. Керівник ви­конавчої влади області наголосив на певних успіхах регіону в створенні робочих місць, наповненні місцевого бюджету. Іван Ри­вак зазначив: важливо позбутися формалізму в задекларованій Угодою співпраці. Йдеться про те ж представництво від громадських організа­цій у соціально важливих проектах і програмах влади, комісіях, колегіях при ОДА, громадських радах місцевих органів влади.

За її підписання та проти затягування тер­мінів (за законом передбачено 10 днів після до­сягнення консенсусу сторін) активно виступа­ла обласна організація профспілки працівни­ків житлово-комунального господарства, міс­цевої промисловості, побутового обслуговуван­ня населення, яку очолює Богдан Козло, що свідчить: цей документ набуває прикладного значення та функціональності. Для комуналь­ників йшлося, приміром, про підвищення зарплати згідно підписаної тристоронньої Угоди.

Обласна організація профспілки працівни­ків державних установ проявила ретельність щодо її змісту. Серед восьми розділів докумен­та особливо прикметний розділ VI «Соціальний діалог». Серед інших його норм п. 6.6. проголо­шує: «роботодавець сприятиме створенню в трудових колективах профспілкових організа­цій, забезпечує належні умови для їх діяльнос­ті...», що часто-густо не знаходить належної ре­алізації, у держустановах зокрема.

Профспілковий лідер шахтарів Олег Тур­чин наголосив на наявності боргів із зарплати, що є невиконанням зобов’язань попередньої Територіальної угоди. Передбачаються прива­тизація шахт, скорочення робочих місць і масо­ві протести вугільників краю.

Профлідери акцентували увагу соціальних партнерів на пунктах розділу VII про те, що «будь-яка ініціатива однієї із сторін, запропо­нована в рамках цієї Угоди, має бути обов’язково розглянута всіма іншими сторона­ми». Йдеться про участь профспілок у виро­бленні та реалізації соціальних питань – щодо цін і тарифів, робочих місць. «У разі виникнен­ня економічно обґрунтованої потреби у вивіль­ненні з ініціативи роботодавця більше праців­ників, ніж визначено ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення», на підприємствах з чисельністю працюючих більше 100 осіб рі­шення про таке вивільнення приймається піс­ля прийняття рішень представниками робото­давця, профспілками та органу виконавчої вла­ди (місцевого самоврядування); погоджених у письмовій формі заходів із мінімізації наслід­ків вивільнення працюючих».

На даному етапі розвитку соціального діало­гу, в рамках такого юридичного документа, як тристороння Територіальна угода, важливо ре­алізовувати принцип контролю та відповідаль­ності за порушення її пунктів чи їх невиконання.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 


Позитивне мислення, профілактика професійного й емоційного вигорання

В цьому нібито й про­стому, але водночас складному питанні роз­биралися працівники територіального цен­тру соціального об­слуговування (надан­ня соціальних послуг) Смілянського району.

Т ренінгову програму розпочали з посмі­шок, а продовжили міні-тестом з визна­чення рівня стресу кожного її учасника. А далі були цікаві практичні завдання щодо визначення факторів, що впливають на особистість, вирі­шення проблемних питань, об­говорення і пошук спільних рі­шень, розпізнання симптомів емоційного вигорання і профе­сійного виснаження, задоволен­ня від вправи з повітряними кульками та багато іншого.

Працювати було надзвичайно комфортно і приємно. Чудова аудиторія, зворотний зв’язок, ці­каві запитання, неоднозначні відповіді – все це зробило захід, як для мене, так і, сподіваюся, всіх учасників, дуже корисним. Разом з іншими я змогла погли­бити свої знання, поміркувати над деякими речами, які іноді здаються надскладними.

Крапку у цікавій зустрічі по­ставила директор територіаль­ного центру Галина Кравченко. Вона побажала колективу, чле­нами якого, в основному, є жін­ки, вміти розділяти роботу та дім, а також залишати в своєму житті місце для дозвілля. Бо, як кажуть, якщо вам вже зовсім ні­коли відпочити, це саме час для відпочинку.

Щиро дякую кожному учасни­ку тренінгу за позитивний на­стрій, гарне і продуктивне спіл­кування, вільне висловлювання і активність.

ВАЛЕНТИНА ДАНИК, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ОБЛАСНОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 


Працювати для людей

У соціальній сфері немає випадкових людей. Кожен з них обирає свій шлях за покликом серця. І вкрай важливо, якими помислами, моральними кри­теріями, готовністю завжди бути по­ряд з людиною, яка потребує допо­моги, cповнене це велике серце.

В управлінні праці та соціальних питань де­партаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради близько 20 років працює Людмила Євгеніївна Пахомова, яку вже 15-й рік поспіль обирають головою пер­винної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

Набутий досвід роботи Людмили Євгеніївни в сис­темі соціального захисту населення – неоціненний. Їй завжди є про що сказати, що порекомендувати своїм колегам, дати слушну пораду, запропонувати конкрет­ні кроки для вирішення невідкладних питань галузі.

Усі ці роки вона, фахівець одного з провідних управлінь Харківської міськради, що забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального за­хисту населення, підтримки в територіальній громаді сімей, які цього потребують, будучи заступником на­чальника управління, очолюючи відділ додаткових соціальних гарантій, переймається тим, щоб жоден мешканець м. Харкова не залишився без пільгової знижки на оплату житлово-комунальних послуг, якщо він на це має право, послуг зв’язку, проїзду для окре­мих категорій та багато іншого. Ініціативність та твор­чий підхід Людмили Євгеніївни сприяє вирішенню практичних завдань, що забезпечує управління.

Здатність до генерування обґрунтованих ідей та про­позицій, які завжди заслуговують на увагу, дозволяє реалізувати їх у повсякденному житті, у діяльності пер­винної профорганізації. А її знання, досвід, інтелекту­альний потенціал є запорукою досягнення успіху.

Обговорюючи умови колективного договору як най­важливішого інструменту захисту трудових прав і га­рантій працівників із соціальним партнером, профспіл­ковий комітет на чолі з Людмилою Пахомовою наполе­гливо відстоює інтереси членів трудового колективу.

Енергія, відвага, мужність у забезпеченні прав спілчан є запорукою стовідсоткового членства первин­ки. Профлідер конкретними справами намагається довести до кожного члена трудового колективу, на­скільки важливою є сьогодні роль профспілки.

За професійний творчий підхід до організації роботи первинки її голова Людмила Пахомова неодноразово від­значалася профспілковими нагородами різного рівня.

ЛЮДМИЛА ПЛАСТУН,

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

НОВИНИ

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

22.04.2019 21:03

22.04.2019 21:02

11.04.2019 23:47

11.04.2019 23:46

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання