« на головну 21.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

На узбіччі пенсійної реформи

На узбіччі пенсійної реформи

Чи не найбільшим своїм досягненням влада вважає пен­сійну реформу, зо­крема осучаснення пенсій. Проте бага­тьом пенсіонерам реформа принесла розчарування, адже підвищили виплати далеко не всім. Так, на узбіччі реформи опинилися колиш­ні державні служ­бовці, яким делікат­но запропонували перейти, якщо буде вигідно, на звичай­ні пенсії. Чому рап­том держслужбовці, більшість з яких ря­дові працівники, які багато років вірою і правдою служили державі, опинилися в немилості власно­го роботодавця?

С муту вніс Закон Укра­їни «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року. В ньому один рядок перекреслив усі спо­дівання колишніх працівників: положення про перерахунок пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення держ­службовця, втратило чинність. Причому «нові правила» поши­рюються не лише на чергових пенсіонерів, а й на тих, хто здій­снював свою професійну діяль­ність у період дії законодавства, яке передбачало право на пере­рахунок пенсії держслужбовця. Прикро, що законотворці просто викреслили з пам’яті тих, хто працював учора в органах дер­жавної служби. І не просто забу­ли, а позбавили всіх прав, нада­них Конституцією України. А стаття 58 Конституції визначає один з найважливіших загаль­новизнаних принципів сучасно­го права: закони та інші норма­тивно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випад­ків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто, пункт 5 розділу 3 Прикінцевих положень згадано­го закону є таким, що не відпові­дає Конституції.

Екс-держслужбовці почали масово виборювати своє право на законну пенсію через суди. І чимало з них тепер на коні – виграли справи й отримують гідні пенсії. Але далеко не всім удалося витягнути щас­ливий квиток – комусь відмо­вили в розгляді справи у пер­шій інстанції, комусь – «підру­бали крила» в апеляційному суді, адже Пенсійний фонд ак­тивно оскаржував перегляд пенсій. Судова епопея породи­ла ще більший хаос і непорозу­міння серед державних служ­бовців. Чому одні виграли (їм удвічі, а то й утричі підвищи­ли пенсії), а іншим відмовили? За якими нормами законів ді­яли судді, приймаючи пози­тивні і негативні рішення? Чи вони по-різному їх трактують? Якщо судді вважають, що держслужбовці мають право на перегляд пенсій, то чому воно торкнулося позивачів ви­бірково? Якщо є позитивна су­дова практика, то все ж таки можна було переглянути пен­сії держслужбовців. Але поді­лили людей на чорних і білих. Ця ситуація нагадує змову суд­дів і держави. Складається враження, що була вказівка: не задовольняти позови.

Влада заявляє, що пенсій­ною реформою намагалася від­новити справедливість. Мож­ливо. Ось тільки ця справедли­вість оминула стороною держ­службовців. Навіщо було вики­дати на узбіччя пенсійної ре­форми цілий пласт людей, які сумлінно впроваджували по­літику держави на місцях? Це називається бий своїх, щоб чу­жим не дісталось.

Маючи вищу освіту, вели­кий досвід роботи, державні службовці сьогодні змушені виживати на 1500–2000 грн пен­сії. І перехід на трудові пенсії їм нічого не обіцяє, хіба що 200–300 гривень додасть, адже працювали на копійчані зарплати. Ось і немає з чого їм на­рахувати більші пенсії. Хіба держава-роботодавець не в курсі, як живуть рядові держ­службовці? Якщо ці фахівці не потрібні, то може взагалі ска­сувати цей клас, залишивши тільки вищі ешелони держ­службовців, які самі про себе не забувають.

Доведені до відчаю, держав­ні службовці звернулися до Президента та Голови Верхо­вної Ради з проханням врегу­лювати питання перерахунку пенсій шляхом внесення від­повідних змін до законодав­ства, зокрема внести на роз­гляд сесії парламенту проект ЗУ «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів Украї­ни (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, жур­налістам, працівникам орга­нів місцевого самоврядування та іншим)». Держслужбовці по всій країні збирали підписи під колективним зверненням і направили його для розгляду у відповідні інстанції. Пенсіо­нери налаштовані рішуче. Якщо їхні вимоги залишаться непочутими, вони мають на­мір звернутися до Європей­ського суду з прав людини.

Слід зазначити, що проф­спілка держслужбовців солі­дарна з пенсіонерами-держ­службовцями, це питання роз­глядалося на пленумі її обко­му, президія обкому неоднора­зово зверталася у відповідні органи щодо внесення змін до законодавства стосовно пере­рахунку пенсій, але реакції поки немає.

ВІКТОР ФЕДОТОВ,

МАРІЯ ІВАНОВА

 

Налагоджуємо співпрацю з білоруськими колегами

На початку квітня до м. Чернігова завітали керів­ники Білоруської профспілки працівників торгів­лі. Мета візиту – підписання угоди про співпрацю з Федерацією профспілкових організацій (ФПО) Чернігівської області та Навчально-методичним центром (НМЦ) профспілок.


П ідписантами угоди від білоруської сторони стали голова Профспіл­ки працівників торгівлі Оксана Геращенко, а також керівники Гродненської, Гомельської та Брестської облас­них ланок. З української сторони підтвердили свої наміри про співпрацю підписами голова ФПО Чернігівської області Ігор Моска­ленко та директор Чернігівського НМЦ профспілок Тетяна Осадча.

Основними формами і мето­дами співпраці в рамках угоди сторони визначили:

– обмін делегаціями, проведен­ня регіональних зустрічей, семі­нарів і конференцій з метою про­фесійної підготовки та перепідго­товки профспілкового активу;

– консультації з трудових та соціально-економічних питань;

– вивчення та обмін досвідом роботи профспілкових органі­зацій;

– проведення спільних куль­турних та спортивно-оздоровчих заходів та ін.

ВІТАЛІЙ КОПИШ

 


На навчанні – профактив Запорізького району

У Запорізькому районі відбувся семінар-навчання профспілкового активу за участю фахівців Запо­різької обласної ради профспілок, на якому були присутні 108 профспілкових активістів.

В ідкрила семінар заступ­ник голови Запорізької райдержадміністрації Світлана Чудєснова. Вона розповіла про важливість та своєчасність про­ведення навчання.

Вів семінар голова координа­ційної ради району – голова рай­кому профспілки працівників агропромислового комплексу Борис Коношенко.

Під час навчання обговорюва­лися дії профспілок щодо соціаль­но-економічного захисту інтере­сів трудящих – перед присутніми виступила начальник відділу со­ціально-економічного захисту трудящих облпрофради Тамара Белескова.

Про необхідність здійснення контролю за дотриманням зако­нодавства про охорону праці роз­повів начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті Головного управління Держпраці у Запорізькій області Микола Плутицький.

Питання дотримання норм законо­давства в оплаті праці з урахуванням змін у законодавстві, легалізації оплати праці, застосування штраф­них санкцій, відповідальності за не­дотримання норм трудового права ви­світлила головний державний інспек­тор Головного управління Держпраці у Запорізькій області Юлія Трещук.

Змінам у законодавстві про соці­альне страхування, соціальні випла­ти та з питань реабілітації присвя­тили свої виступи начальник відді­лу роботи з потерпілими Ганна Яре­менко та головний спеціаліст відді­лу роботи з потерпілими Запорізько­го відділення управління виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування у Запорізькій області Наталія Кузнєцова.

В обговоренні взяли участь представники профспілки праців­ників освіти і науки, культури, держустанов та агропромислового комплексу.

ПРОФКУРСИ ОБЛПРОФРАДИ

 

«Цвяхи б робити з цих людей»

Микола Андрійович Волко­зуб худорлявий, підтягнутий, в будь-якій обстановці спокійний і небагатослівний. На тлі ниніш­ніх «харизматичних героїв на­шого часу» уваги, на перший погляд, не привабить. Але як ді­знаєшся про вік, одразу – шок. Виявляється, пройдено рубіж у 85 років. На вигляд ніяк не даси. А він, виявляється, ще працює і керує льотними випробування­ми нових серійних літаків на ДП «Антонов». Пошана таким лю­дям і повага. Але і це ще не все.

26 квітня 1986 року, коли вся країна мирно готувалася до травневих свят, Мико­лу Андрійовича – стар­шого інспектора-льотчи­ка ВПС Київського військового округу, льот­чика-снайпера, майстра вертолітного спорту СРСР, було викликано в штаб з усіма індивіду­альними засобами захисту. З речами, так би мовити. Команда: 27 квітня летіти в м. Прип’ять. Уже на підльоті бортовий вимірю­вач рівня радіації показав усю серйозність си­туації. Було видно зруйнований четвертий енергоблок, всередині якого вирувало полум’я і валив сірий дим. О 16.00 посадка на стадіоні Прип’яті і переліт прямо під міськвиконком біля клумби. Місто було вже порожнім, еваку­йоване. Пізніше злітно-посадкові майданчики кочували залежно від напрямку вітру і, відпо­відно, переміщення плям радіації.

До темряви вручну кидали з вантажної ка­біни вертольотів Мі-8 у жерло реактора мішки з піском і борною кислотою. Встигли викину­ти мішків 80. Крапля в морі. Рішення прийма­лися миттєво. В ніч із 27 на 28 квітня вирішили кидати пісок і борну кислоту із зовнішньої підвіски по 2,5 тонни, використовуючи галь­мівні парашути винищувачів. Це дозволило так само скидати свинець і доломіт.

Прибували нові, більш потужні вертольоти Мі-6 з екіпажами. Микола Андрійович готував їх до виконання польотів на реактор, проводячи інструктаж на землі і «вивозячи» на місці дру­гого пілота в тренувальні польоти.

1 травня завдання із закидання реактора було виконано. І відразу постало надзавдання: перевірити температуру в реакторі та склад ви­хідних газів, що можна було зробити тільки з по­вітря. Але цього ніхто ніколи не робив. Навіть за нормальних умов вертольотам заборонено зави­сати в діапазоні висот від 10 до 200 м. Небезпечно для життя. А тут іще радіація і виділення попе­лу від реактора, що не могло не позначитися на тязі двигунів. А як розподілялося поле темпера­тур над реактором, ніхто не знав. Це якраз по­трібно було заміряти. Крім того, екіпаж не ба­чить, що відбувається під днищем вертольота. Проте, Микола Андрійович з екіпажем на своє­му вертольоті Мі-8-МТ, з яким став одним цілим і не міняв на інший, незважаючи на перевищен­ня доз опромінення, впоралися з неможливим. Термопару прикріпили на трос. І нарешті, 9 травня провели заміри температури на висотах 50, 40, 20 м і в самому реакторі. Бортова апарату­ра провела запис. Час зависання над реактором склав нескінченні 6 хвилин 20 секунд.

На наступний день, 10 травня, злітали з кон­тейнером на тросі для визначення складу ви­хідних газів. 12 травня повторили політ з тер­мопарою. Загальний час зависання над «пе­клом» склав 19 хвилин 40 секунд. Потім були польоти в радіаційну розвідку. На сон вдава­лося викроювати 2–3 години.

Сьогодні Микола Андрійович, у разі необ­хідності, виконує польоти на всіх типах верто­льотів і їздить на роботу, як усі, громадським транспортом, і ніхто не підозрює, що поруч – справжній герой.

ВІКТОР МЕТТЕ

 


Мета – захищене і здорове покоління

Відповідно до плану заходів обласної ради профспілок із підго­товки та проведен­ня в області Дня охо­рони праці відбулося заняття в школі мо­лодого профактивіс­та на тему «Всесвітній день охорони праці. Історія виникнення».

З робивши невеликий екскурс з історії ви­никнення Дня охоро­ни праці, керівник школи, заступник го­лови обласної ради профспілок Микола Стадницький ознайо­мив слухачів із Зверненням орг­комітету області та планом за­ходів облпрофради з підготовки та проведення у 2018 році Дня охорони праці під гаслом «Захи­щене і здорове покоління».

Технічний інспектор праці облпрофради Михайло Марчук у своєму виступі ознайомив при­сутніх з повноваженнями проф­спілок у здійсненні громадсько­го контролю за додержанням за­конодавства про охорону праці, а також структурою технічної інспекції праці профспілок.

Про державний контроль і нагляд за додержанням законо­давства про працю молоді профактивісти (студенти) ді­зналися, прослухавши цікаву лекцію із застосуванням тех­нічних засобів начальника від­ділу з питань додержання зако­нодавства про працю, зайня­тість та інших нормативно-пра­вових актів управління Держпраці у Тернопільській області Ігоря Хаварівського.

Про структуру та завдання Фонду соціального страхування України у своєму виступі розпо­вів начальник відділу страхо­вих експертів з охорони праці у Тернопільському міському від­діленні управління виконавчої дирекції ФСС у Тернопільській області Святослав Кітура.

З основними державними соціальними стандартами в 2018 році слухачів школи озна­йомив завідувач відділу соці­ально-економічного захисту та правової роботи облпрофради Василь Когут.

ВЛ. ІНФ. ОБЛПРОФРАДИ

 

Держслужбовці про соціальний діалог та імідж профспілок

Відбулася нарада-семінар за участю го­лів районних і міських комітетів Проф­спілки працівників державних установ України. Голова обласної профорганіза­ції Ніна Гушпіт поінформувала присут­ніх про роботу обкому в І кварталі 2018 року, засідання президії ЦК профспілки та семінар для головних бухгалтерів ре­гіональних організацій профспілки, що відбулися 27–28 березня в м. Києві.

Ч лен Ради ФПУ, голова Галицького район­ного комітету профспілки Людмила Слю­зар розповіла про засідання Ради Федера­ції профспілок України 29 березня 2018 року та прийняті на ньому рішення. Також було підбито підсумки звітної кампанії та проаналі­зовано стан укладання угод між районними коміте­тами профспілки, райдержадміністраціями та рай­радами, виконання положень колективних догово­рів у трудових колективах впродовж минулого року.

Учасники наради-семінару обмінялися досві­дом роботи щодо збереження чисельності спіл­чан та створення нових первинних організацій у І кварталі 2018 року, налагодження соціально­го діалогу з роботодавцями, формування пози­тивного іміджу профспілки, залучення нових членів, активізації молодіжної політики.

ВЛ. ІНФ. ОБЛПРОФРАДИ


Об’єднані громади і профспілки: вчимося жити разом

О бстановка сприяла відвертій розмові про проблеми входження профспілок соцсфе­ри у життя новоутворених громад. Про те, як не втратити профспілкове членство, як зберегти значимість профспілки в грома­дах, говорили і голова обласної організації профспілки Галина Микитюк, і селищний голова смт Турійськ Олексій Безсмертний, і голова первинки з м. Володими­ра-Волинського Людмила Шинкарук. До дискусії долу­чилися й інші голови громад і профспілкові лідери.

Під час тренінгу, проведеного директором навчаль­ного центру профспілок Волинської області Галиною Даниленко, учасники семінару дискутували на тему, яким чином мотивувати членів профспілки дорожити своїм членством і як зробити первинку центром життя громади. Завершився захід переглядом 3D фільму.

ВЛ. ІНФ. ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦСФЕРИ

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання