« на головну 05.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

КВЕСТ – ЦЕ ЗДОРОВО!

КВЕСТ – ЦЕ ЗДОРОВО!

Молодіжна рада Фе­дерації профспілок області за підтримки обласного комітету профспілки праців­ників будівництва та промисловості буді­вельних матеріалів, Кропивницького міського комітету профспілки освіти і науки, профкому ЄППО «Гідросила» та державного вищого навчального закладу «Кіровоградський бу­дівельний коледж» організувала незвич­ний захід – квест із командоутворення, який викликав море емоцій і позитиву. Керівництво будівельного коледжу не тільки гостинно надало місце для проведення заходу, а й посприя­ло в його організації, зокрема директор закладу Володимир Таран, заступник директора Інна Чернишова, голова студентської профспілкової організації Наталія Кур’янова.

«Б лагословили» учасників на виконання цікавих і замис­луватих завдань заступник голови ФПО Оксана Тер­лецька, голова обкому профспілки праців­ників будівництва та промбудматеріалів та голова Молодіжної ради ФПО Олена Ба­зилюк. Із картою маршруту присутніх ознайомив автор та розробник цікавих ло­кацій заступник голови Молодіжної ради ФПО, голова ФСТ «Спартак» Олексій Кова­ленко. Квестові завдання були різноплано­вими й вимагали співдружності та згурто­ваності команд, кмітливості, зосередже­ності, уваги, швидкої реакції. Приміром, учасникам команд потрібно було з допомо­гою паличок перенести пластикові склян­ки й побудувати з них піраміду, із зав’язаними очима пройти лабіринт, нани­зати 100 кілець на підвішену жердину, за 1 хвилину виготовити капелюхи, без рук пе­ренести макарони, нанизані на спагетині…

Усі учасники квесту добре впоралися із завданнями, а найбільше очок набрали ко­манди «Освітяночка» школи-ліцею № 19, «Архітектори» ДВНЗ «Кіровоградський будівельний коледж», «Максимум» Кіро­воградського медичного коледжу. Вони, відповідно, посіли І–ІІІ місця.

Перебуваючи в стінах одного з найста­ріших навчальних закладів Кіровоград­щини, учасники квесту та гості мали змо­гу ознайомитися з умовами навчання сту­дентів. Будівельний коледж здавна сла­виться своїми традиціями: підготовкою висококваліфікованих спеціалістів для будівництва, газового та дорожнього гос­подарства. Є у навчальному закладі і нова спеціальність – архітектурне проектуван­ня та внутрішній інтер’єр. Є сподівання, що архітектура області в надійних руках. Серед традицій навчального закладу не лише підготовка якісного спеціаліста, а й людини, підготовленої до вимог життя: комунікабельної, креативної, амбітної. Коледж вразив своїм оздобленням. І най­приємніше те, що це роботи студентів – малюнки, проекти, макети...

Слід зазначити, що Молодіжна рада ФПО постійно шукає нові форми та напря­ми роботи із студентською та виробничою молоддю, аби урізноманітнити її життя, виробити вміння працювати в команді, сприяти самореалізації.

Марія ІВАНОВА

 

ЗМІЦНЮВАТИ ФІНАНСОВУ БАЗУ ПРОФСПІЛОК

Актуальні питання фінансової діяльності профспілок відповідно до змін у податковому законо­давстві, соціальному страхуванні та пенсійному забезпеченні було розглянуто 6 лютого у Бу­динку профспілок під час семінару бухгалтерів профспілкових організацій усіх рівнів Дніпропе­тровського обласного об’єднання профспілок.

В ідкриваючи захід, голова облпрофцентру Віталій Дубіль окреслив головні напрями та перспективи діяльності профспілок області щодо забезпечен­ня соціально-економічного захисту трудящих, вдосконалення соціального діалогу, молодіжної та вну­трішньоспілкової роботи (в тому числі фінансової). Ве­лику увагу президія профоб’єднання приділяє і підви­щенню кваліфікації кадрів, зокрема регулярному на­вчанню бухгалтерських працівників.

У семінарі взяла участь і виступила керівник управління фі­нансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи – головний бухгалтер Федерації профспілок України Світлана Моторен­ко. Подякувавши дніпропетровцям за активну роботу, вона детально розповіла про заходи із зміцнення фінансової бази національного профцентру країни та пропозиції, що опрацьо­вуються і найближчим часом будуть розглянуті на засіданні Ради ФПУ, яке буде присвячене саме цьому питанню, а також відповіла на численні запитання присутніх.

З лекціями перед присутніми виступили представники Дер­жавної фіскальної служби в області Надія Вовк, Ольга Мороз і Манушак Осипова, а також керівники відділів виконавчої ди­рекції управління Фонду соцстраху Вікторія Соколенко та Сер­гій Ярихович. Дуже змістовною була інформація щодо нараху­вання та виплати пенсій у 2018 році заступника начальника об­ласного управління Пенсійного фонду Тетяни Щербініної.

Віктор КОВРИГА,

завідувач прес-центру ДООП

 

СЕМІНАР БУХГАЛТЕРІВ

2 лютого Запорізька обласна рада проф­спілок провела семінар для начальників фінансових відділів – головних бухгалтерів.

П рограма семінару включала питання практич­ного застосування податково-бухгалтерських змін у 2018 році, як правильно і безпечно вибуду­вати облікову політику в профспілкових органі­заціях, лікарняних та декретних виплат, законодавчих змін у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесен­ня змін до законів України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

На семінарі виступили: головний державний інспектор ГУ ДФСУ у Запорізькій області Тетяна Гаман, начальник управління пенсійного забезпечення УПФУ у Запорізь­кій області Тетяна Ципцюра, заступник начальника управління ФССУ у Запорізькій області Любов Шишова, заступник начальника відділу страхових виплат та ма­теріального забезпечення ФССУ у Запорізькій області Костянтин Назаренко.

Вл. інф. Запорізької облпрофради

 


ПІДСУМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ СИСТЕМИ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

Днями відбулося чергове засідання На­вчально-методичної ради з питань навчання профспілкових кадрів і активу Федерації профспілкових організацій Чернігівської об­ласті. Захід провів голова НМР, голова Феде­рації профспілок області Ігор Москаленко.

З інформацією про виконання програми на­вчання профспілкових кадрів і активу за 2017 рік виступила директор Навчально-методич­ного центру профспілок Тетяна Осадча. Зага­лом, за звітний рік на базі НМЦ проведено 108 освіт­ніх заходів для профспілкових кадрів та активу, в яких взяли участь понад 5 тис. спілчан.

Чернігівський НМЦ на практиці підтверджує свій статус базового навчального центру Федерації профспілок України. 2017 року тут навчалися 37 груп слухачів з інших регіонів країни.

Тренери Навчально-методичного центру постійно працюють над розробкою нових тематик тренінгів та оновленням існуючих програм. Це є одним із факторів привабливості навчання в Чернігові. Без­перечними новаціями 2017 року стало впроваджен­ня в роботу двох форм навчання: «Квест на закрі­плення навичок використання сучасних інтернет- сервісів» і «Літній табір «Молодість. Активність. Профспілки».

У рамках соціального діалогу Федерація профспіл­кових організацій Чернігівської області та На­вчально-методичний центр профспілок проводили круглі столи, фахові дискусії та зустрічі з представ­никами органів державної влади та місцевого само­врядування.

Заступник керівника Центру освіти дорослих «Пер­спектива» Олена Щепотьєва представила програми навчання профспілкових кадрів і активу на 2018 рік, до яких члени ради внесли відповідні пропозиції.

Віталій КОПИШ

 


100 РОКІВ КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ ПРОФСПІЛОК

У 1918 році минулого сторіччя було створено і розпочало свою діяльність профспілкове об’єднання, яке сьогодні носить назву Київська обласна рада профспілок.


К ордони Київщини не раз змінюва­лись і перекроювалися. Ще за часів Російської імперії Київська губер­нія поділялась на 12 повітів: Київ­ський, Бердичівський, Васильківський, Звенигородський, Канівський, Липовець­кий, Радомишльський, Сквирський, Тара­щанський, Уманський, Чигиринський, Черкаський.

У 1923 році замість повітів були утворені округи: Київський та Білоцерківський, до складу яких входило 44 райони. У 1925 році було ліквідовано губернії, а у 1930-му – округи.

Київську область було утворено у 1932 році. До її складу входили міста Київ та Житомир, і 98 районів. У 1937 році з’явилася Житомирська і Пол­тавська області і до їх складу віді­йшли 32 райони Київщини. У 1939 році ще 5 районів передано новоство­реним Кіровоградській і 5 районів – Ві­нницькій областям, а у 1954 році 19 райо­нів – Черкаській області.

У 1975 році Київ вийшов із складу Київ­ської області.

Сьогодні до Київської області входять 25 районів і 11 міст обласного підпорядку­вання.

Плинув час, змінювались територія та суспільні відносини.

Профспілки Київщини виникли у важкій боротьбі робітничого класу за свої права. Уже в ході страйків 70–80-х років ХІХ століт­тя створювалися каси страйкарів і страйкові комітети, які виконували функції майбутніх профспілок.

Однією з важливих рис економічного розвитку Київщини, як і всієї України, в той час стало формування важкої індустрії та добувної промисловості. Швидко зростала питома вага підприємств борошномельної, цукрової, текстильної галузей. До речі, у 1887 році в Києві було створено монополіс­тичне об’єднання – синдикат цукрозаводчи­ків, на території Київщини працювали по­над 10 цукрозаводів.

Концентрація виробництва супрово­джувалася концентрацією робочої сили. Відсутність законодавчої бази, якою б регулювалися взаємини між працею і ка­піталом, давала змогу нещадно експлу­атувати найманих працівників. Примі­ром, у гуральнях, на лісопильних і хіміч­них заводах, прядильних, ткацьких та бавовнопрядильних фабриках, підпоряд­кованих інспекції Київського фабрично­го округу, робочий день тривав 12–15 і більше годин. Цукровики змушені були працювати без вихідних протягом усьо­го сезону 4–5 місяців.

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання