« на головну 06.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ ПРОЙШОВ ЗА УЧАСТЮ ПЕРШИХ ОСІБ ОБЛАСТІ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ ПРОЙШОВ ЗА УЧАСТЮ ПЕРШИХ ОСІБ ОБЛАСТІ

1 лютого у Чернігівському на­вчально-методичному центрі профспілок завершився Всеукраїнський профспілковий форум «Кращі практики проф­спілкового навчання (обмін до­свідом)». Захід був приуроче­ний до 30-річчя діяльності Центру, який наразі вважаєть­ся найкращим в Україні.

У продовж двох днів керівники всеукраїнських профспілок, територі­альних профоб’єднань, профспілко­ві викладачі, науковці та фахівці з профспілкової освіти з усіх куточків країни працювали над питаннями розвитку цього напрямку.

У відкритті заходу взяли участь голова Чернігівської обласної державної адміні­страції Валерій Куліч, голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко, заступник Го­лови Федерації профспілок України Олександр Шубін, го­лова Федерації профспілкових організацій Чернігівської об­ласті Ігор Москаленко, виконавчий дирек­тор Чернігівського обласного об’єднання організацій роботодавців Василь Пась.

Керівники області в своєму привітанні із задоволенням згадали багаторічну плідну співпрацю Навчально-методичного центру профспілок з різними управліннями та ві­домствами Чернігівської ОДА, Чернігів­ської обласної та міської рад з питань правової просвіти чле­нів трудових колективів.

Виступаючи на пленарно­му засіданні форуму, лідер профспілок області Ігор Мос­каленко наголосив, без пере­більшення, на унікальності Чернігівського профспілково­го навчального центру. Цей за­клад одним з небагатьох в Україні зміг не тільки зберег­ти профіль своєї діяльності, розвинути навчальну базу, а й стати лідером з упровадження інноваційних форм освіти дорослих.

Тільки в 2017 році на базі Центру прове­дено 108 освітніх заходів для профспілкових кадрів та активу, в яких взяли участь біль­ше 5 тис. спілчан. Підтверджуючи статус базового навчального Центру Федерації профспілок України, минулого року колек­тив навчального закладу прийняв 37 груп слухачів з інших регіонів країни. Тренери НМЦ постійно працюють над розробкою но­вих тематик тренінгів та оновленням існу­ючих програм, що є одним з факторів при­вабливості навчання в Чернігові.

У рамках соціального діалогу Федера­ція профспілкових організацій Чернігів­ської області та Навчально-методичний центр профспілок проводили круглі столи, фахові дискусії та зустрічі з представни­ками органів державної влади та місцево­го самоврядування.

Загалом, програма Всеукраїнського фо­руму включала проведення пленарної час­тини, огляд виставки матеріалів з історії розвитку та сучасних здобутків профспілко­вої освіти, участь у майстер-класах, де були представлені нові форми і методи навчання.

 


ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ОДА: МЕНШИМ СКЛАДОМ, ПРОТЕ ЕФЕКТИВНІШЕ

На черговому засіданні Громадська рада при Чернігівській облдержадміністрації знову прийняла рішен­ня про зміни в своєму складі і скоротилася ще на дві особи. Таким чином громадські активісти «відсію­ють» тих своїх колег, хто не працює та не відвідує засідань ради.

С понукати до більшої активності членів ради мають і змі­ни та доповнення, внесені до регламенту роботи. Відте­пер у разі систематичної відсутності голови комітету Гро­мадської ради без поважних причин на засіданнях її пре­зидії (більш ніж двічі) остання може ініціювати виключення голо­ви із свого складу. Крім того, у разі бездіяльності комітету вона може прийняти рішення про його розпуск.

Голова Громадської ради й очільник Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської області Ігор Москаленко, який керував ро­ботою засідання, ознайомив присутніх із звітом про роботу в 2017 році. До його обговорення долучився й голова облдержадміні­страції Валерій Куліч, який подякував громадським активістам за конструктивну та результативну роботу. Він також відповів на низку запитань, які цікавили членів Громадської ради, зокрема щодо роботи Департаменту соціального захисту населення, но­вих правил пропускного режиму до адмінбудівлі облдержадміні­страції, поновлення діяльності робочої групи з питань функціо­нування КЗ «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина»та ін.

Учасники засідання не лише підсумували минулорічну ді­яльність Громадської ради, а й ухвалили план її роботи на 2018 рік. План цей орієнтовний, а тому відкритий для змін та пропозицій.

Члени Громадської ради також вирішили поновити робочу гру­пу з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо по­дальшого функціонування КЗ «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» та звернутися до Чернігівської міської ради, аби та встановила мораторій на прийняття рішень з питань, що стосуються цієї території.

Оскільки голова ОДА у ході засідання Громадської ради не запе­речував проти внесення змін до свого розпорядження «Про за­твердження правил пропускного режиму до адміністративної бу­дівлі облдержадміністрації», було вирішено сформулювати про­позиції та внести їх на розгляд голови облдержадміністрації.

Крім того, за результатами засідання Громадська рада звернула­ся до ОДА за роз’ясненням щодо ситуації, яка склалася в області з виробництвом препаратів крові, зокрема альбуміну, та забезпе­чення ними хворих, а також рекомендувала облдержадміністра­ції створити комісію з питань біобезпеки та біозахисту.

Добірку підготував Віталій КОПИШ

 

«МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО ВЕЛИКИХ ЗВЕРШЕНЬ»

Прочитала це гасло колективу управління праці та соціального захисту населення Дрогобиць­кої міської ради, і воно мене ще більше заінтригувало. Їхня первинна профорганізація стала ми­нулого року переможцем обласного галузевого конкурсу первинок, який проводила Львівська обласна організація Профспілки працівників соціальної сфери України. А очолює галузеву професійну громадську організацію одна з найкреативніших профлідерів регіону Марія Гнатів.

С еред названих нею кращих трудових колективів і профко­мів – управління праці та со­ціального захисту населення Дрогобицької міської ради. З огляду на те, що це було колись потужне про­мислове місто в регіоні, проблем тут накопичено чимало: на 100 тис. насе­лення (сюди входить і м. Стебник) – 8 тис. інвалідів, високий рівень безро­біття – 6 тис. сімей отримують різного роду соціальну допомогу, 21 тис., або 70%, – субсидії. Це велике навантажен­ня на соціальних працівників. Колек­тив міського управління опрацьовує документацію і проводить соціальні виплати на 320 млн грн. І це тільки з державного бюджету!

І ось я в Дрогобицькій міській раді. Насамперед прямую туди, де містяни вирішують справи із субсидіями, піль­гами, різними соцвиплатами. Після короткого знайомства з головою профкому управління, головним держав­ним соціальним інспектором Оксаною Бецою ідемо на зустріч з керівником управління. Ставлю роботодавцю, на­чальнику управління Івану Терлецькому найважче нині й одвічне профспілко­ве запитання про матеріаль­ний захист самих працівни­ків управління, про рівень їхньої зарплати. Оксана Іго­рівна, до речі, обрана голо­вою профкому лише в трав­ні минулого року. «На аль­тернативних засадах: було п’ятеро кандидатів, майже від кожного із семи наших відділів», – уточнює згодом сама Оксана Беца. Під час розмови з молодим 39-річ­ним керівником управління Іваном Терлецьким знову ставлю незручне запитання: «Ви авторитарний управлі­нець?». «Так», – відверто від­повідає Іван Миколайович. «Профкому з Вами непросто». «Ви їх самих запитайте... Хоча знаю про їхні настрої: 50 жінок, які складають трудо­вий колектив, уся наша профорганіза­ція, так мене обговорюють з усіх боків і неформально, що в цілому місті скла­дається громадська думка, яку й ви­словлюють мені вдома. Так що у мене «PROZORRO» в усіх відношеннях, тому й має бути баланс і соціальне партнерство». І, можливо, й не без гор­дості, продовжує про зарплату, дістав­ши із сейфа колективний договір з профорганізацією: «Звітую, виконую і перевиконую».

Згідно з відповідною постановою Уряду вже протягом 2 років керівник має право встановлювати додаткову надбавку та стимулювати працівників преміями за кошти міського бюджету. Розмір надбавок залежить від профе­сійно-ділових якостей виконавця, складності й умов виконуваної ним ро­боти. Тобто, хто добре працює, той і отримує винагороду. Проте все це від­бувається за погодженням профкому. Динаміка оплати праці доволі яскра­ва. Згоду на трудові стиму­ли дає міський голова. Го­ловний принцип премію­вання – відсутність скарг мешканців, яким надає по­слуги управління. Інакше кажучи, це можна назвати соціальним спокоєм у місті завдяки людяній праці фа­хівців управління. А голо­вне, дрогобицький голова Тарас Кучма по-діловому підтримує численні нефор­мальні соціальні ініціати­ви як керівника управлін­ня, так і їхньої професійної організації.

Семеро членів профкому – Олена Задорожна, Мар’яна Маковецька, Леся Сенишин, Леся Цольц, Га­лина Любінецька, Лілія Ор­тинська, котрі представляють підроз­діли управління, всі починання обго­ворюють у своїх колективах. Це важ­ливо. Погодьтеся, якщо управління ви­ступило з ініціативою на літній пері­од, коли чимало сімей позбавлені суб­сидій на послуги ЖКГ, надати знижки за відповідними заявами або й просто за комп’ютерним обліком, чи надати інші передбачені законом пільги, як от сім’ям учасників бойових дій, чорно­бильцям, інвалідам, то дрогобичани говоритимуть не тільки про працівни­ків управління чи про місцеву владу, а й про те, що «держава подбала».

Колектив управління активний і творчий. Їхні оригінальні починання завжди схвально сприймаються керів­ництвом міста. Деякі потребують по­годження міського голови, приміром виплата матеріальної допомоги сім’ям для проходження курсу реабі­літації дитини, хворої на ДЦП, а деякі такого погодження не потребують. Такі як нещодавно цілком самостійно організована десятьма найактивні­шими працівницями управління до­брочинна коляда. На зібрані кошти придбали засоби пересування для лю­дей похилого віку та з інвалідністю. Тут ідеться якраз про духовну культу­ру державного службовця. Між ін­шим, коляда розміщена на сторінці міського управління у мережі Facebook та отримала 2,8 тис. перегля­дів. Варто зазначити, що цю сторінку створено управлінням з метою додат­кової інформаційної платформи. Тут мешканці міст Дрогобича і Стебника можуть отримати консультацію та знайти свіжі новини з питань соціаль­ного захисту.

Приємне здивування й захоплення викликає їхня трудова весняна толока у місті: прибрали сміття в центрально­му парку, пофарбували поблизу огоро­жу містка на Трускавецькій трасі. Мовляв, ми не лише державні служ­бовці, а й свідомі мешканці. Минуло­річ поділили місто на зони відповідно до кількості своїх працівників і побу­вали в усіх сім’ях, які не знали чи не змогли отримати кошти, переплачені за газ. Таким чином, їх отримали всі мешканці Дрогобича та Стебника.

Традиційно щороку на День інвалі­да, за фінансовою та організаційною участю первинки, працівники управ­ління організовують концерт, накри­вають столи для людей з інвалідністю. За відгуками містян, це для них справ­жня подія посеред непростих життє­вих буднів.

Так би й скрізь: гідна зарплата – за гідну, ініціативну, творчу працю. Щоб профспілка мала свої козирі в цій роботі. З гідністю та високо підне­сеною головою на день професійного свята профком управління праці та соціального захисту населення Дрого­бицької міської ради вручив фірмові хусточки жінкам (керівникові – кра­ватку до сорочки) з логотипом та сво­єю фірмовою емблемою. Нехай їх ба­чать і впізнають...

Знаю, що цьогоріч направили на лі­кування та реабілітацію десятки інва­лідів, учасників АТО, організували їм соціально-психологічну реабілітацію, контролюють реабілітаційні центри, санаторії. А самі? Як оздоровлюються? Це було найскладніше запитання, на яке однозначної відповіді не отримала.

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання