« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НОВА УГОДА ВСЕЛЯЄ ОПТИМІЗМ

НОВА УГОДА ВСЕЛЯЄ ОПТИМІЗМ

На пленумі Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення було підпи­сано нову Територіальну угоду.

С вої підписи під цим важливим докумен­том, який є основою соціального діалогу в галузі, поставили голова обласної організації проф­спілки Анастасія Демідова, заступник директора депар­таменту ЖКГ та будівни­цтва облдержадміністрації Володимир Верхотурцев та голова обласного об’єднання роботодавців галузі Віталій Кіряш.

Підписання цієї угоди, як зазначалося в доповіді голови обкому профспілки Алли Де­мідової, вселяє в членів проф­спілки сподівання на вирі­шення багатьох питань, які їх турбують. Насамперед, це ста­білізація роботи трудових ко­лективів, забезпечення зайня­тості, гідних умов праці та її оплати. Що стосується зарплати, то на галузевих під­приємствах області вона скла­дає в середньому 5700 грн.

У рамках виконання зобов’язань угод і колдогово­рів протягом 2017 року трива­ла робота з охорони праці, оздоровлення працівників та їхніх дітей, проведення галу­зевих оглядів і т. ін. Зокрема, завдяки постійному контро­лю профспілковців за ста­ном охорони праці, об’єктивним розслідуванням не­щасних випадків, дотриман­ням гарантій прав постраж­далих на виробництві пра­цівників більшість підпри­ємств працювали без травм і аварій, майже на 30% змен­шилась кількість травмова­них на виробництві.

Активно проводився гро­мадський контроль профспі­лок за дотриманням законо­давства про працю, вносили­ся пропозиції до проектів за­конів, Трудового кодексу, нормативних актів з трудо­вого законодавства, інтереси працівників і підприємств відстоювалися в судах та ін­ших інстанціях.

Завдяки співпраці госпо­дарників і профкомів на більшості підприємств вда­лося забезпечити оздоров­лення трудящих та їхніх ді­тей, у тому числі в дитячих закладах галузі (чотири з яких перебувають на балансі обкому профспілки).

Однак, сучасні умови робо­ти галузі, як зазначила Алла Демідова, характеризуються погіршенням стану підпри­ємств. Відсутність державної підтримки, коштів на модер­нізацію та відновлення осно­вних засобів, невідшкодуван­ня галузі повною мірою різ­ниці в тарифах, субсидій для населення, лобіювання інтересів постачальників енерго­ресурсів та інші чинники по­ставили підприємства у складне фінансове станови­ще та призвели до соціально­го загострення в колективах, невиконання окремих зобов’язань колективних догово­рів і порушень прав трудя­щих. Тому профорганізаціям слід активізувати свою робо­ту та підвищувати вимогли­вість до керівників.

В обговоренні доповіді взя­ли участь заступник директо­ра галузевого департаменту облдержадміністрації Воло­димир Верхотурцев, голова Криворізького міськкому профспілки Олександр Родь, директор Центру профтехос­віти туристичної сфери Інна Войтович, генеральний ди­ректор підприємства «Ауль­ський водовід» Віктор Страш­ко, голова профкому Кам’янського міськводоканалу Ма­рина Ялова, інженер з охоро­ни праці «Коменергосервісу» Олена Краснова та ін.

У роботі пленуму взяв участь і виступив голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль. З обговорюваних пи­тань пленумом прийнято відповідні постанови.

Вл. інф. обласної профорганізації ЖКГ, МП, ПОН

 


ГОТУЄМО ГІДНУ ЗМІНУ

У Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну (директор – заслужений працівник освіти України Алла Степура, голова профкому – Лариса Дацька) готують фахівців для побутового обслуговування насе­лення, а саме кравців, закрійників, модельєрів швейної галузі, перукарів, операторів-комп’ютерників, діловодів та ін. Разом з тим, тут проводять велику роботу з культурного, естетичного та духовного ви­ховання молоді, організовують різні конкурси серед профгруп студентів: «Міс і Містер коледжу», «Ча­рівна зачіска. Краща модель», «Кращий малюнок, краща ікебана», фотоконкурс «Сучасний студент очима молоді», конкурс для першокурсників «Ми заявляємо про себе», а також спортивні змагання.

Н ещодавно в коледжі відбулося феєричне музичне свято - кон­курс «Student music fest – музика об’єднує молодь». Конкурс про­ходив у двох номінаціях: «патріотична пісня» і «хіти 80–90 - х років». У конкурсі взяли участь представники восьми профгруп. Учасники намагалися роз­крити свій творчий потенціал, вокальні здібності, артистичність, креативність, відчуття стилю, володіння комп’ютерною технологією, а головне – виправда­ти довіру одногрупників, які щиро вбо­лівали за свого представника.

Оцінювало конкурсантів компетентне журі. Кожен з учасників виконав пісню про Україну, вражаючи зал своєю щи­рістю, відданістю і гордістю за свою країну. Кожного учасника зал нагоро­джував гучними оплесками.

Пісні 80–90 - х років також вирізнялися характерними деталями – від стилю їх виконання до костюмів тих років та комп’ютерного супроводу. Всі учасники конкурсу отримали дипломи та цінні подарунки від спонсорів заходу – Біло­церківської міської організації проф­спілки працівників житлово - комуналь­ного господарства, місцевої промисло­вості, побутового обслуговування насе­лення та первинної профспілкової орга­нізації коледжу сервісу та дизайну.

Антоніна МАР’ЯНСЬКА,

голова Білоцерківської міської організації профспілки ЖКГ, МП, ПОН

 


СПІЛЬНА ПРАЦЯ ПРИНОСИТЬ ВАГОМИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Колектив Масівецької загальноосвіт­ньої школи І–ІІ ступенів Хмельниць­кого району має давні освітні тради­ції. Заклад є центром здорового спо­собу життя та одним з кращих у регі­оні. Його впродовж 20 років очолює неординарна людина – вчитель ви­щої кваліфікаційної категорії, Відмін­ник освіти України, голова районної Національної спілки краєзнавців, вчитель-методист Ігор Григоров.

Н ині в школі здобувають освіту 76 учнів. За словами директора, в наступ­ному навчальному році їхня кількість зросте ще на десяток. П’ятеро випускників - дев’ятикласників поповнять лави студентів, а на їхнє місце прийдуть 15 першачків. У перспективі зберігатиметься тенденція до зростання кількості учнів.

Навчально - виховний процес у с. Масівці за­безпечують 15 педагогів. Прикметно, що всі працюють за фахом і середній вік вчителів складає 40 років, тож це молоді, кваліфікова­ні й енергійні люди.

Фахові вчителі й талановиті учні беруть ак­тивну участь та виборюють призові місця у різноманітних конкурсах і проектах. Особли­ва гордість Ігоря Григорова та всієї школи – восьмикласниця Марічка Кухар, яка вдруге стала переможцем районного туру з трудово­го навчання і цьогоріч представлятиме ра­йон на обласній олімпіаді. Вихованці школи беруть участь у районних спортивних зма­ганнях, де виборюють призові місця. Жоден творчий та благодійний захід у селі не обхо­диться без них. А ще в закладі склалася тісна співпраця школи, сім’ї та громадськості.

Слід зазначити, що в школі повністю збере­жено профспілкову організацію. Вона, певна річ, збагатилася новими формами і методами роботи, а отже, з кожним роком посилюється її вплив у захисті трудових і соціально - еконо­мічних прав працівників. Профком очолює вчитель історії та правознавства Тарас Ко­верда. «Ми спільно з адміністрацією школи, – розповідає він, – робимо все для захисту правових гарантій спілчан, їх побутової об­лаштованості, оздоровлення та організації дозвілля. Власне, ці питання відображені в колективному договорі, в якому передбачено ті гарантії, які дозволяють реалізовувати фі­нансові можливості навчального закладу».

У школі турбуються не тільки про працівни­ків, а й про тих, хто вже вийшов на заслуже­ний відпочинок. Їх вітають з ювілеями, за­прошують на Дні знань та інші свята. У цьо­му відчутну допомогу надає Хмельницька районна організація профспілки працівників освіти і науки, яку очолює Ігор Андрощук.

Валерій МАРЦЕНЮК


31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання