« на головну 05.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НОВА УГОДА ВСЕЛЯЄ ОПТИМІЗМ

НОВА УГОДА ВСЕЛЯЄ ОПТИМІЗМ

На пленумі Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення було підпи­сано нову Територіальну угоду.

С вої підписи під цим важливим докумен­том, який є основою соціального діалогу в галузі, поставили голова обласної організації проф­спілки Анастасія Демідова, заступник директора депар­таменту ЖКГ та будівни­цтва облдержадміністрації Володимир Верхотурцев та голова обласного об’єднання роботодавців галузі Віталій Кіряш.

Підписання цієї угоди, як зазначалося в доповіді голови обкому профспілки Алли Де­мідової, вселяє в членів проф­спілки сподівання на вирі­шення багатьох питань, які їх турбують. Насамперед, це ста­білізація роботи трудових ко­лективів, забезпечення зайня­тості, гідних умов праці та її оплати. Що стосується зарплати, то на галузевих під­приємствах області вона скла­дає в середньому 5700 грн.

У рамках виконання зобов’язань угод і колдогово­рів протягом 2017 року трива­ла робота з охорони праці, оздоровлення працівників та їхніх дітей, проведення галу­зевих оглядів і т. ін. Зокрема, завдяки постійному контро­лю профспілковців за ста­ном охорони праці, об’єктивним розслідуванням не­щасних випадків, дотриман­ням гарантій прав постраж­далих на виробництві пра­цівників більшість підпри­ємств працювали без травм і аварій, майже на 30% змен­шилась кількість травмова­них на виробництві.

Активно проводився гро­мадський контроль профспі­лок за дотриманням законо­давства про працю, вносили­ся пропозиції до проектів за­конів, Трудового кодексу, нормативних актів з трудо­вого законодавства, інтереси працівників і підприємств відстоювалися в судах та ін­ших інстанціях.

Завдяки співпраці госпо­дарників і профкомів на більшості підприємств вда­лося забезпечити оздоров­лення трудящих та їхніх ді­тей, у тому числі в дитячих закладах галузі (чотири з яких перебувають на балансі обкому профспілки).

Однак, сучасні умови робо­ти галузі, як зазначила Алла Демідова, характеризуються погіршенням стану підпри­ємств. Відсутність державної підтримки, коштів на модер­нізацію та відновлення осно­вних засобів, невідшкодуван­ня галузі повною мірою різ­ниці в тарифах, субсидій для населення, лобіювання інтересів постачальників енерго­ресурсів та інші чинники по­ставили підприємства у складне фінансове станови­ще та призвели до соціально­го загострення в колективах, невиконання окремих зобов’язань колективних догово­рів і порушень прав трудя­щих. Тому профорганізаціям слід активізувати свою робо­ту та підвищувати вимогли­вість до керівників.

В обговоренні доповіді взя­ли участь заступник директо­ра галузевого департаменту облдержадміністрації Воло­димир Верхотурцев, голова Криворізького міськкому профспілки Олександр Родь, директор Центру профтехос­віти туристичної сфери Інна Войтович, генеральний ди­ректор підприємства «Ауль­ський водовід» Віктор Страш­ко, голова профкому Кам’янського міськводоканалу Ма­рина Ялова, інженер з охоро­ни праці «Коменергосервісу» Олена Краснова та ін.

У роботі пленуму взяв участь і виступив голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль. З обговорюваних пи­тань пленумом прийнято відповідні постанови.

Вл. інф. обласної профорганізації ЖКГ, МП, ПОН

 


ГОТУЄМО ГІДНУ ЗМІНУ

У Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну (директор – заслужений працівник освіти України Алла Степура, голова профкому – Лариса Дацька) готують фахівців для побутового обслуговування насе­лення, а саме кравців, закрійників, модельєрів швейної галузі, перукарів, операторів-комп’ютерників, діловодів та ін. Разом з тим, тут проводять велику роботу з культурного, естетичного та духовного ви­ховання молоді, організовують різні конкурси серед профгруп студентів: «Міс і Містер коледжу», «Ча­рівна зачіска. Краща модель», «Кращий малюнок, краща ікебана», фотоконкурс «Сучасний студент очима молоді», конкурс для першокурсників «Ми заявляємо про себе», а також спортивні змагання.

Н ещодавно в коледжі відбулося феєричне музичне свято - кон­курс «Student music fest – музика об’єднує молодь». Конкурс про­ходив у двох номінаціях: «патріотична пісня» і «хіти 80–90 - х років». У конкурсі взяли участь представники восьми профгруп. Учасники намагалися роз­крити свій творчий потенціал, вокальні здібності, артистичність, креативність, відчуття стилю, володіння комп’ютерною технологією, а головне – виправда­ти довіру одногрупників, які щиро вбо­лівали за свого представника.

Оцінювало конкурсантів компетентне журі. Кожен з учасників виконав пісню про Україну, вражаючи зал своєю щи­рістю, відданістю і гордістю за свою країну. Кожного учасника зал нагоро­джував гучними оплесками.

Пісні 80–90 - х років також вирізнялися характерними деталями – від стилю їх виконання до костюмів тих років та комп’ютерного супроводу. Всі учасники конкурсу отримали дипломи та цінні подарунки від спонсорів заходу – Біло­церківської міської організації проф­спілки працівників житлово - комуналь­ного господарства, місцевої промисло­вості, побутового обслуговування насе­лення та первинної профспілкової орга­нізації коледжу сервісу та дизайну.

Антоніна МАР’ЯНСЬКА,

голова Білоцерківської міської організації профспілки ЖКГ, МП, ПОН

 


СПІЛЬНА ПРАЦЯ ПРИНОСИТЬ ВАГОМИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Колектив Масівецької загальноосвіт­ньої школи І–ІІ ступенів Хмельниць­кого району має давні освітні тради­ції. Заклад є центром здорового спо­собу життя та одним з кращих у регі­оні. Його впродовж 20 років очолює неординарна людина – вчитель ви­щої кваліфікаційної категорії, Відмін­ник освіти України, голова районної Національної спілки краєзнавців, вчитель-методист Ігор Григоров.

Н ині в школі здобувають освіту 76 учнів. За словами директора, в наступ­ному навчальному році їхня кількість зросте ще на десяток. П’ятеро випускників - дев’ятикласників поповнять лави студентів, а на їхнє місце прийдуть 15 першачків. У перспективі зберігатиметься тенденція до зростання кількості учнів.

Навчально - виховний процес у с. Масівці за­безпечують 15 педагогів. Прикметно, що всі працюють за фахом і середній вік вчителів складає 40 років, тож це молоді, кваліфікова­ні й енергійні люди.

Фахові вчителі й талановиті учні беруть ак­тивну участь та виборюють призові місця у різноманітних конкурсах і проектах. Особли­ва гордість Ігоря Григорова та всієї школи – восьмикласниця Марічка Кухар, яка вдруге стала переможцем районного туру з трудово­го навчання і цьогоріч представлятиме ра­йон на обласній олімпіаді. Вихованці школи беруть участь у районних спортивних зма­ганнях, де виборюють призові місця. Жоден творчий та благодійний захід у селі не обхо­диться без них. А ще в закладі склалася тісна співпраця школи, сім’ї та громадськості.

Слід зазначити, що в школі повністю збере­жено профспілкову організацію. Вона, певна річ, збагатилася новими формами і методами роботи, а отже, з кожним роком посилюється її вплив у захисті трудових і соціально - еконо­мічних прав працівників. Профком очолює вчитель історії та правознавства Тарас Ко­верда. «Ми спільно з адміністрацією школи, – розповідає він, – робимо все для захисту правових гарантій спілчан, їх побутової об­лаштованості, оздоровлення та організації дозвілля. Власне, ці питання відображені в колективному договорі, в якому передбачено ті гарантії, які дозволяють реалізовувати фі­нансові можливості навчального закладу».

У школі турбуються не тільки про працівни­ків, а й про тих, хто вже вийшов на заслуже­ний відпочинок. Їх вітають з ювілеями, за­прошують на Дні знань та інші свята. У цьо­му відчутну допомогу надає Хмельницька районна організація профспілки працівників освіти і науки, яку очолює Ігор Андрощук.

Валерій МАРЦЕНЮК


31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання