« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

КУДИ РУХАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА?

Хоч Закон України «Про дер­жавну службу» вступив у дію ще у травні 2016 року, у держ­службовців він і досі на слуху. Про його «плюси» і «мінуси» йшлося на пленумі Кіровоград­ського обкому профспілки пра­цівників держустанов. Із наро­дженням цього закону мало розпочатися комплексне ре­формування державного управління та створення про­фесійної, політично незаанга­жованої державної служби.


Н а жаль, оптимізація часто асоцію­ється з поняттям «скорочення», яке проводиться механічно. Тут має ді­яти раціональний підхід: якщо на державний орган покладається більше функцій, то має бути й належне кадрове за­безпечення. Скажімо, збільшується наван­таження на відділ, що займається організа­цією соціальних виплат, тож варто уникати скорочення працівників. Якщо ж кількість держслужбовців необхідно скоротити в кілька разів, то тим, що залишаються, слід встановити гідні зарплати, але...

Доведення зарплати держслужбовця до гідного рівня – ще один з бажаних ефектів реформи. І був прогноз щодо її зростання: чиновник найнижчої категорії до 2018 року повинен мати посадовий оклад у щонаймен­ше дві мінімальні зарплати. Але зарплат­ний мінімум держслужбовця «прив’язали» до прожиткового мінімуму, а не до міні­мальної зарплати. Крім того, бюджет вия­вився неготовим до задекларованого підви­щення зарплат. Керівники отримали більшу зарплату, а спеціалісти, як кажуть, впійма­ли облизня. У 2016 році навіть мали місце факти невиплати премій, відпусток без оплати, неповного робочого дня.

Деталізовано в законі умови прийому на посади держслужбовців. Новацією є запро­вадження відкритих конкурсів на посади, які проводять спеціальні комісії за участю громадськості. Аналіз діяльності комісій свідчить про наявність проблем, які вимага­ють негайного вирішення, зокрема є потреба у вдосконаленні методології оцінювання кандидатів на посади, підготовці більш фа­хових завдань, врахування громадської дум­ки під час відбору. Який висновок можна зробити від участі у засіданнях конкурсних комісій? Існує дефіцит гідних, підготовле­них кандидатів. Можна сказати, 50% – ква­ліфіковані претенденти, а решта 50% – дале­кі від уявлення про майбутню роботу.

Низькою зарплатою у рядових держслуж­бовців, дефіцитом кадрів і відсутністю ме­ханізму їх підготовки проблеми не вичерпу­ються. На жаль, немає довіри до держави як до роботодавця. Фахівці не хочуть працюва­ти там, де панує бюрократія, корупція, без­відповідальність, неможливість щось змі­нити, і зрештою, там, де питають як з розум­ного, а платять як дурному.

Профспілка займає активну позицію щодо запровадження реформ державної служби, зо­крема в питаннях моніторингу стану реаліза­ції закону, залучення структурних ланок до роботи над нормативно-правовою базою, про­ведення інформаційно-роз’яснювальної робо­ти. Здійснюючи попередню експертизу зако­нопроектів, актів КМУ, ЦК профспілки не по­годив жоден з тих, які б погіршували соціаль­но-економічні та трудові права працюючих.

Учасники пленуму обурені зневажливим ставленням держави до них, виконавців держав­них програм і провідників державної політики на місцях, низькою оцінкою їхньої праці і при­йняли Звернення до Президента, Прем’єр- міністра та Голови Верховної Ради України. У Зверненні також ідеться про пенсійне забезпе­чення. Колишні держслужбовці терпляче чека­ли, коли їм перерахують пенсії за діючим на той час законом, адже з їхньої зарплати щомісячно, протягом 10–20 років відраховували ЄСВ у розмі­рі не 3,6%, як у всіх, а 6,1%. Натомість вони отри­мали пораду про перехід на звичайну пенсію. Крім того, скасували й виплату 10 посадових окладів при виході держслужбовців на пенсію.

Учасники пленуму вважають неприпусти­мими заяви деяких посадовців про необхід­ність вибору: або пенсія, або зарплата. У біль­шості пенсіонерів (зокрема й державних) пенсія при нинішніх цінах не може забезпе­чити навіть фізичного виживання.


Віктор ФЕДОТОВ,

Марія ІВАНОВА

 

УВАГА – ПЕРВИНКАМ

Тячівська районна профспілкова організація працівників державних установ – найбільша у галузевій профспілці Закарпаття. Майже 20 років її очолює член обласної ради профспілок Ганна Яринич, яку за багаторічну активну роботу нагороджено нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака».

У своїй повсякденній роботі районна профорганізація завжди спирається на профактив, надає практичну до­помогу первинкам на місцях, регу­лярно проводить семінари-навчання.

Нового поштовху цій роботі додало оголо­шення в 2017 році за ініціативою ФПУ Року первинної профспілкової організації. Про це, зокрема, йшлося на пленумі Закарпат­ської обласної профорганізації працівників держустанов, на якому було розглянуто пи­тання «Про роботу Тячівської районної профспілкової організації з керівництва первинними профспілковими організація­ми та реалізації рішень VII з’їзду Профспіл­ки працівників держустанов України», щодо якого звітувала Ганна Яринич.

Виступаючи перед профактивом, голова Закарпатської обласної профорганізації пра­цівників держустанов Марія Петечук наголо­сила, що звіти профлідерів про роботу завжди дають змогу членам профспілки переконати­ся, як на практиці здійснюється соціальний захист спілчан. Критеріями тут мають бути діловитість, організаторські здібності, вміння вирішувати існуючі проблеми. Цього вимагає специфіка роботи державних службовців. А в тому, що Тячівська районна профорганізація має досвід роботи з первинками, переконали­ся члени обласної галузевої профспілки.

Профлідер окреслила основні напрями ді­яльності обласної профорганізації щодо здійснення соціально-економічного захисту працюючих, відзначивши, що з досвідом ро­боти галузевої профспілки Закарпаття зна­йомилися члени президії ЦК Профспілки працівників держустанов України. Вона та­кож підкреслила, що профспілка відстоює інтереси не тільки працюючих, а й колиш­ніх працівників галузі. З цією метою облас­на, районні профорганізації надіслали Пре­зиденту, Голові Верховної Ради та Прем’єр- міністру України листа, в якому просять ви­рішити питання підвищення пенсій колиш­нім державним службовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до прийняття ЗУ «Про державну службу».

Про підсумки галузевого огляду «2017 рік – Рік первинної профспілкової організації» поінформувала присутніх заступник голо­ви обласної профорганізації працівників держустанов Діана Гондорчин.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПРОФСПІЛКИ Й ОТГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

На засіданні Полтавської облпроф­ради обговорювалися актуальні пи­тання щодо місця та ролі профспілок у децентралізації влади й управління.

Н а Полтавщині процес децен­тралізації роз­почався із схва­лення рішенням сесії Полтавської обласної ради від 18 червня 2015 року Перспективного плану формування тери­торій громад Полтав­ської області, який спер­шу передбачав форму­вання 57 об’єднаних те­риторіальних громад. На 1 листопада 2017 року передбачено створення 69 ОТГ, наразі діють 43. Вже на етапі плануван­ня виникають пробле­ми: із 69 ОТГ лише 54 ма­ють статус спромож­них, а на які перспективи очікувати мешканцям решти 15 гро­мад? Не все гаразд з роз­поділом бю­джетів і суб­венцій, ква­ліфікацією кадрів – їх просто немає, в тривожному очікуван­ні перебуває численний чиновницький люд ра­йонної ланки – до яких списків потрапить їхній район?

Ще більше питань щодо діяльності профспілок виникає в новоутворе­них ОТГ. У доповіді за­ступника голови облпрофради Ганни Таргає­вої, виступах голови об­ласної організації проф­спілки працівників хі­мічних та нафтохіміч­них галузей промисло­вості Ольги Курінько, голови обласної органі­зації профспілки пра­цівників автотранспор­ту та шляхового госпо­дарства, депутата об­ласної ради Миколи Первака, голови облас­ної організації проф­спілки працівників осві­ти і науки Григорія Шумейка, заступника голови обласної органі­зації профспілки пра­цівників житлово-кому­нального господарства, місцевої промисловості, побутового обслугову­вання населення Анато­лія Аксьоненка йшлося про небезпеку втрати галузевого принципу побудови профспілко­вих структур у ході де­централізації, посла­блення соціального діа­логу в громадах, зни­ження мотивації проф­спілкового членства.

Учасники обговорення дійшли узгодженої дум­ки про необ­хідність кон­солідації міжспілко­вих зусиль на вироблення і реалізацію активної по­зиції проф­спілок облас­ті як повно­правного і по­вноцінного учасника процесів де­централізації влади та місцевого самовряду­вання. Саме на цьому акцентує увагу обласно­го профактиву прийня­та постанова виконав­чої ради з конкретними рекомендаціями щодо дій первинної, міськра­йонної і обласної ланок, які б забезпечили надій­ний захист прав та ін­тересів трудівників – членів профспілок.

Учасники засідання привітали переможців огляду-конкурсу пер­винних профорганіза­цій під девізом «Актив­на первинка – сильна профспілка» і кращих організаторів дитячого літнього оздоровчого се­зону 2017 року, яким було вручено відзнаки ФПУ та облпрофради.

Вл. інф. Облпрофради

 

СЕМІНАР МОЛОДИХ ПРОФЛІДЕРІВ

Федерація профспі­лок Хмельницької області провела на­вчання членів Моло­діжної ради ФПО.


В ідкриваючи семінар, голова ФПО Геннадій Харьковський у вступ­ному слові нагадав мо­лодим профспілковим ліде­рам про мету, завдання і прин­ципи діяльності профспілок, а саме контроль за забезпечен­ням ефективної зайнятості, гідних і безпечних умов праці, пільг, визначених законодав­ством, вчасної виплати зарплати тощо. Крім того, про­флідер поінформував молодь про виконання Територіаль­ної угоди між ОДА, ФПО та Об’єднанням організацій робо­тодавців області, ознайомив з проектом обласного бюджету. Особливо наголошувалось на тому, щоб профспілкові акти­вісти всіляко допомагали ро­ботодавцям створювати такі умови праці, аби кваліфікова­ні працівники, і насамперед молодь, не виїжджали за кор­дон шукати кращої долі.

До речі, це питання досить актуальне і для Хмельницько­го ПАТ «Укрелектроапарат», де якраз і побували члени Мо­лодіжної ради й отримали де­тальну інформацію про до­свід роботи підприємства в умовах євроінтеграції. Що тут сказати? Найсучасніше об­ладнання, залізна дисциплі­на, висококваліфіковані ка­дри, не найнижча зарплата – в середньому до 8 тис. грн, по­рядок і гідні умови праці. І все ж, за словами секре­таря правління, голови первинної профорганіза­ції Петра Цісара, плин­ність є. Профком робить усе, щоб працівники були оточені турботою, забезпече­ні всім, що передбачено ко­лективним договором і зако­нодавством, плідно працюва­ли та гідно відпочивали.

Про діяльність Молодіж­ної ради підприємства поін­формував її голова, головний конструктор КТП-будування Сергій Скибицький. По суті, рада займається тим же, що й профком, але основну увагу зосереджує на проблемах і за­питах заводської молоді. По­зитивних результатів роботи вистачає: головне, що моло­дим людям забезпечено рівні права та можливості.

Члени ради щиро вдячні організаторам – Федерації профспілок області, Підпри­ємству «Навчально-культур­ний центр «Побужжя» ФПО», голові обкому Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисло­вості України Людмилі Віль­чинській, голові правління товариства Євгенії Коско­вецькій, а також технічному директору Віктору Якубов­ському та голові профоргані­зації Петру Цісару, які прове­ли змістовну екскурсію цеха­ми підприємства.

Відбулося й засідання Мо­лодіжної ради ФПО, присвяче­не дуже актуальній темі: «Ви­користання потенціалу моло­ді для зміцнення профспілко­вих організацій». Досвідом ді­лився голова ради Микола Мо­штак. Наприкінці засі

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання