« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

КУДИ РУХАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА?

Хоч Закон України «Про дер­жавну службу» вступив у дію ще у травні 2016 року, у держ­службовців він і досі на слуху. Про його «плюси» і «мінуси» йшлося на пленумі Кіровоград­ського обкому профспілки пра­цівників держустанов. Із наро­дженням цього закону мало розпочатися комплексне ре­формування державного управління та створення про­фесійної, політично незаанга­жованої державної служби.


Н а жаль, оптимізація часто асоцію­ється з поняттям «скорочення», яке проводиться механічно. Тут має ді­яти раціональний підхід: якщо на державний орган покладається більше функцій, то має бути й належне кадрове за­безпечення. Скажімо, збільшується наван­таження на відділ, що займається організа­цією соціальних виплат, тож варто уникати скорочення працівників. Якщо ж кількість держслужбовців необхідно скоротити в кілька разів, то тим, що залишаються, слід встановити гідні зарплати, але...

Доведення зарплати держслужбовця до гідного рівня – ще один з бажаних ефектів реформи. І був прогноз щодо її зростання: чиновник найнижчої категорії до 2018 року повинен мати посадовий оклад у щонаймен­ше дві мінімальні зарплати. Але зарплат­ний мінімум держслужбовця «прив’язали» до прожиткового мінімуму, а не до міні­мальної зарплати. Крім того, бюджет вия­вився неготовим до задекларованого підви­щення зарплат. Керівники отримали більшу зарплату, а спеціалісти, як кажуть, впійма­ли облизня. У 2016 році навіть мали місце факти невиплати премій, відпусток без оплати, неповного робочого дня.

Деталізовано в законі умови прийому на посади держслужбовців. Новацією є запро­вадження відкритих конкурсів на посади, які проводять спеціальні комісії за участю громадськості. Аналіз діяльності комісій свідчить про наявність проблем, які вимага­ють негайного вирішення, зокрема є потреба у вдосконаленні методології оцінювання кандидатів на посади, підготовці більш фа­хових завдань, врахування громадської дум­ки під час відбору. Який висновок можна зробити від участі у засіданнях конкурсних комісій? Існує дефіцит гідних, підготовле­них кандидатів. Можна сказати, 50% – ква­ліфіковані претенденти, а решта 50% – дале­кі від уявлення про майбутню роботу.

Низькою зарплатою у рядових держслуж­бовців, дефіцитом кадрів і відсутністю ме­ханізму їх підготовки проблеми не вичерпу­ються. На жаль, немає довіри до держави як до роботодавця. Фахівці не хочуть працюва­ти там, де панує бюрократія, корупція, без­відповідальність, неможливість щось змі­нити, і зрештою, там, де питають як з розум­ного, а платять як дурному.

Профспілка займає активну позицію щодо запровадження реформ державної служби, зо­крема в питаннях моніторингу стану реаліза­ції закону, залучення структурних ланок до роботи над нормативно-правовою базою, про­ведення інформаційно-роз’яснювальної робо­ти. Здійснюючи попередню експертизу зако­нопроектів, актів КМУ, ЦК профспілки не по­годив жоден з тих, які б погіршували соціаль­но-економічні та трудові права працюючих.

Учасники пленуму обурені зневажливим ставленням держави до них, виконавців держав­них програм і провідників державної політики на місцях, низькою оцінкою їхньої праці і при­йняли Звернення до Президента, Прем’єр- міністра та Голови Верховної Ради України. У Зверненні також ідеться про пенсійне забезпе­чення. Колишні держслужбовці терпляче чека­ли, коли їм перерахують пенсії за діючим на той час законом, адже з їхньої зарплати щомісячно, протягом 10–20 років відраховували ЄСВ у розмі­рі не 3,6%, як у всіх, а 6,1%. Натомість вони отри­мали пораду про перехід на звичайну пенсію. Крім того, скасували й виплату 10 посадових окладів при виході держслужбовців на пенсію.

Учасники пленуму вважають неприпусти­мими заяви деяких посадовців про необхід­ність вибору: або пенсія, або зарплата. У біль­шості пенсіонерів (зокрема й державних) пенсія при нинішніх цінах не може забезпе­чити навіть фізичного виживання.


Віктор ФЕДОТОВ,

Марія ІВАНОВА

 

УВАГА – ПЕРВИНКАМ

Тячівська районна профспілкова організація працівників державних установ – найбільша у галузевій профспілці Закарпаття. Майже 20 років її очолює член обласної ради профспілок Ганна Яринич, яку за багаторічну активну роботу нагороджено нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака».

У своїй повсякденній роботі районна профорганізація завжди спирається на профактив, надає практичну до­помогу первинкам на місцях, регу­лярно проводить семінари-навчання.

Нового поштовху цій роботі додало оголо­шення в 2017 році за ініціативою ФПУ Року первинної профспілкової організації. Про це, зокрема, йшлося на пленумі Закарпат­ської обласної профорганізації працівників держустанов, на якому було розглянуто пи­тання «Про роботу Тячівської районної профспілкової організації з керівництва первинними профспілковими організація­ми та реалізації рішень VII з’їзду Профспіл­ки працівників держустанов України», щодо якого звітувала Ганна Яринич.

Виступаючи перед профактивом, голова Закарпатської обласної профорганізації пра­цівників держустанов Марія Петечук наголо­сила, що звіти профлідерів про роботу завжди дають змогу членам профспілки переконати­ся, як на практиці здійснюється соціальний захист спілчан. Критеріями тут мають бути діловитість, організаторські здібності, вміння вирішувати існуючі проблеми. Цього вимагає специфіка роботи державних службовців. А в тому, що Тячівська районна профорганізація має досвід роботи з первинками, переконали­ся члени обласної галузевої профспілки.

Профлідер окреслила основні напрями ді­яльності обласної профорганізації щодо здійснення соціально-економічного захисту працюючих, відзначивши, що з досвідом ро­боти галузевої профспілки Закарпаття зна­йомилися члени президії ЦК Профспілки працівників держустанов України. Вона та­кож підкреслила, що профспілка відстоює інтереси не тільки працюючих, а й колиш­ніх працівників галузі. З цією метою облас­на, районні профорганізації надіслали Пре­зиденту, Голові Верховної Ради та Прем’єр- міністру України листа, в якому просять ви­рішити питання підвищення пенсій колиш­нім державним службовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до прийняття ЗУ «Про державну службу».

Про підсумки галузевого огляду «2017 рік – Рік первинної профспілкової організації» поінформувала присутніх заступник голо­ви обласної профорганізації працівників держустанов Діана Гондорчин.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПРОФСПІЛКИ Й ОТГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

На засіданні Полтавської облпроф­ради обговорювалися актуальні пи­тання щодо місця та ролі профспілок у децентралізації влади й управління.

Н а Полтавщині процес децен­тралізації роз­почався із схва­лення рішенням сесії Полтавської обласної ради від 18 червня 2015 року Перспективного плану формування тери­торій громад Полтав­ської області, який спер­шу передбачав форму­вання 57 об’єднаних те­риторіальних громад. На 1 листопада 2017 року передбачено створення 69 ОТГ, наразі діють 43. Вже на етапі плануван­ня виникають пробле­ми: із 69 ОТГ лише 54 ма­ють статус спромож­них, а на які перспективи очікувати мешканцям решти 15 гро­мад? Не все гаразд з роз­поділом бю­джетів і суб­венцій, ква­ліфікацією кадрів – їх просто немає, в тривожному очікуван­ні перебуває численний чиновницький люд ра­йонної ланки – до яких списків потрапить їхній район?

Ще більше питань щодо діяльності профспілок виникає в новоутворе­них ОТГ. У доповіді за­ступника голови облпрофради Ганни Таргає­вої, виступах голови об­ласної організації проф­спілки працівників хі­мічних та нафтохіміч­них галузей промисло­вості Ольги Курінько, голови обласної органі­зації профспілки пра­цівників автотранспор­ту та шляхового госпо­дарства, депутата об­ласної ради Миколи Первака, голови облас­ної організації проф­спілки працівників осві­ти і науки Григорія Шумейка, заступника голови обласної органі­зації профспілки пра­цівників житлово-кому­нального господарства, місцевої промисловості, побутового обслугову­вання населення Анато­лія Аксьоненка йшлося про небезпеку втрати галузевого принципу побудови профспілко­вих структур у ході де­централізації, посла­блення соціального діа­логу в громадах, зни­ження мотивації проф­спілкового членства.

Учасники обговорення дійшли узгодженої дум­ки про необ­хідність кон­солідації міжспілко­вих зусиль на вироблення і реалізацію активної по­зиції проф­спілок облас­ті як повно­правного і по­вноцінного учасника процесів де­централізації влади та місцевого самовряду­вання. Саме на цьому акцентує увагу обласно­го профактиву прийня­та постанова виконав­чої ради з конкретними рекомендаціями щодо дій первинної, міськра­йонної і обласної ланок, які б забезпечили надій­ний захист прав та ін­тересів трудівників – членів профспілок.

Учасники засідання привітали переможців огляду-конкурсу пер­винних профорганіза­цій під девізом «Актив­на первинка – сильна профспілка» і кращих організаторів дитячого літнього оздоровчого се­зону 2017 року, яким було вручено відзнаки ФПУ та облпрофради.

Вл. інф. Облпрофради

 

СЕМІНАР МОЛОДИХ ПРОФЛІДЕРІВ

Федерація профспі­лок Хмельницької області провела на­вчання членів Моло­діжної ради ФПО.


В ідкриваючи семінар, голова ФПО Геннадій Харьковський у вступ­ному слові нагадав мо­лодим профспілковим ліде­рам про мету, завдання і прин­ципи діяльності профспілок, а саме контроль за забезпечен­ням ефективної зайнятості, гідних і безпечних умов праці, пільг, визначених законодав­ством, вчасної виплати зарплати тощо. Крім того, про­флідер поінформував молодь про виконання Територіаль­ної угоди між ОДА, ФПО та Об’єднанням організацій робо­тодавців області, ознайомив з проектом обласного бюджету. Особливо наголошувалось на тому, щоб профспілкові акти­вісти всіляко допомагали ро­ботодавцям створювати такі умови праці, аби кваліфікова­ні працівники, і насамперед молодь, не виїжджали за кор­дон шукати кращої долі.

До речі, це питання досить актуальне і для Хмельницько­го ПАТ «Укрелектроапарат», де якраз і побували члени Мо­лодіжної ради й отримали де­тальну інформацію про до­свід роботи підприємства в умовах євроінтеграції. Що тут сказати? Найсучасніше об­ладнання, залізна дисциплі­на, висококваліфіковані ка­дри, не найнижча зарплата – в середньому до 8 тис. грн, по­рядок і гідні умови праці. І все ж, за словами секре­таря правління, голови первинної профорганіза­ції Петра Цісара, плин­ність є. Профком робить усе, щоб працівники були оточені турботою, забезпече­ні всім, що передбачено ко­лективним договором і зако­нодавством, плідно працюва­ли та гідно відпочивали.

Про діяльність Молодіж­ної ради підприємства поін­формував її голова, головний конструктор КТП-будування Сергій Скибицький. По суті, рада займається тим же, що й профком, але основну увагу зосереджує на проблемах і за­питах заводської молоді. По­зитивних результатів роботи вистачає: головне, що моло­дим людям забезпечено рівні права та можливості.

Члени ради щиро вдячні організаторам – Федерації профспілок області, Підпри­ємству «Навчально-культур­ний центр «Побужжя» ФПО», голові обкому Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисло­вості України Людмилі Віль­чинській, голові правління товариства Євгенії Коско­вецькій, а також технічному директору Віктору Якубов­ському та голові профоргані­зації Петру Цісару, які прове­ли змістовну екскурсію цеха­ми підприємства.

Відбулося й засідання Мо­лодіжної ради ФПО, присвяче­не дуже актуальній темі: «Ви­користання потенціалу моло­ді для зміцнення профспілко­вих організацій». Досвідом ді­лився голова ради Микола Мо­штак. Наприкінці засі

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання