« на головну 05.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

У залі засідань Чернівецької облдержадміністрації відбуло­ся чергове засідання обласної тристоронньої соціально-еко­номічної ради (ОТСЕР). На засі­данні розглядалися питання щодо формування та основних показників обласного бюджету на 2018 рік, проведення медич­ної реформи в Україні та вдо­сконалення організації літнього оздоровлення дітей у регіоні.

Д осить жвавим було обговорен­ня інформації директора де­партаменту фінансів ОДА Ан­жели Дякової про основні по­казники бюджету області на 2018 рік. Члени ОТСЕР висловили пропозицію, зокрема, голові Чернівецької ОДА Олександру Фищуку звернутися до Ка­бінету Міністрів України, народних депутатів України, які представляють Чернівецьку область, з обґрунтованою пропозицією щодо необхідності збіль­шення розміру субвенції на утримання медичних закладів області у 2018 році. Окрім того, рекомендували головним розпорядникам коштів обласного бю­джету забезпечити оптимізацію мере­жі та штатних одиниць бюджетних установ, спрямовувати прогнозні обся­ги асигнувань насамперед на забезпе­чення бюджетними призначеннями видатків на оплату праці, комуналь­них послуг та інших захищених статей видатків.

Обговоривши інформацію началь­ника відділу управління організації та розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я ОДА Василя Павлюка і голови обласної організації робото­давців охорони здоров’я Сергія Сторо­жука, учасники засідання запропону­вали розробити робочу галузеву регіо­нальну програму та дійові інструмен­ти для кожного члена ОТСЕР з метою контролю та впливу на хід реформу­вання системи охорони здоров’я в об­ласті. В процесі обговорення даного пи­тання аргументовано необхідність про­ведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо покрокової реалізації реформування галузі охорони здоров’я в Чернівецькій області та збільшення її фінансування з місцевих бюджетів.

Вжиття заходів і контроль за вдоско­наленням організації оздоровлення ді­тей працівників підприємств, установ, організацій області є одним з пріори­тетних напрямів діяльності президії Чернівецької облпрофради, її член­ських організацій і соціальних партне­рів. Заслухавши та обговоривши інфор­мацію голови Чернівецької обласної ради профспілок Володимира Шквар­ковського про стан і завдання щодо вдо­сконалення організації літнього оздо­ровлення дітей у регіоні, учасники за­сідання підтримали профспілкову про­позицію передбачити у відповідних бю­джетах суб’єктів господарювання збіль­шення видатків за статтею «Оздоров­лення та відпочинок дітей», перегляну­ти визначення вартості путівок з обов’язковим врахуванням реальної вартості продуктів харчування та по­слуг, які отримують діти в закладах оздоровлення та відпочинку, проводи­ти тендерні процедури за принципом регіонального розташування дитячих оздоровчих закладів, а також активізу­вати роботу щодо здійснення у цих за­кладах протипожежних заходів.

Також відбулося засідання Чернівець­кої міської тристоронньої соціально-еко­номічної ради, на якому обговорювалося виконання Територіальної угоди між ви­конавчим комітетом Чернівецької міськради, президією облпрофради і міською організацією роботодавців на 2016–2018 роки, зокрема розділу V «Охорона праці, забезпечення безпечної життєдіяльності населення» та розділу VI «Соціальні пільги та гарантії».

За результатами обговорень пи­тань порядку денного засідання сто­ронами соціального діалогу області та міста було прийнято відповідні рі­шення, спрямовані на посилення контролю щодо виконання спільних зобов’язань.

Інна ХРАПКО

 

НА ОБГОВОРЕННІ – ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Федерація профспілок Черкаської області стала одним з ініціаторів проведення круглого столу з проблем підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств, установ та організацій області.

12 грудня в рамках підготовки до форуму «Вчись, працюй, живи на Черкащині» за ініціативою соціальних партнерів проведе­но круглий стіл «Професійна освіта як основа формування кадрового потенціалу та економічного зростання Черкаської об­ласті». До участі в заході долучилися ке­рівники підприємств і навчальних закла­дів області.

Голова ФПО Петро Шевченко в своєму ви­ступі акцентував увагу на питанні, чи го­тові заклади освіти забезпечити місцевих роботодавців кваліфікованими кадрами та чи готові роботодавці задовольнити потреби працівників щодо рівня заробіт­ної плати, створення безпечних умов пра­ці, надання належного соціального паке­та. На жаль, ні ті, ні інші, в силу різних причин, не витримують конкуренції на ринку праці. Це підтверджують тенден­ції трудової міграції, старіння працівни­ків, низька зарплата, технологічна від­сталість виробництва, тіньові зайнятість і виплата зарплати.

Водночас з’являються підприємства, де роботодавець, який забезпечує конку­рентну, порівняно із сусідніми країнами, зарплату, але відчуває брак фахівців, змушений підвищувати їхній професій­ний рівень уже на робочому місці. Упер­ше за останні 5 років стрімко зростає по­пит на працівників, у тому числі для про­мисловості. Проте працювати нікому че­рез брак кваліфікованих кадрів та низь­кий рівень зарплат.

Звичайно ж, не всі питання соціально- трудових відносин, функціонування за­кладів освіти вирішуються на обласному рівні. Діяльність підприємств залежить від вартості енергоносіїв, посильних по­датків, можливостей кредитування, мо­дернізації виробництва, впровадження новітніх технологій, збуту вітчизняної продукції. А це вже рівень відповідаль­ності держави.

Вл. інф. ФПО

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

В Одеській національній академії харчо­вих технологій відбувся семінар голів профспілкових комітетів, профактиву ви­щих навчальних закладів на тему «Сучасні тенденції в оплаті праці – роль договірного та державного регулювання оплати праці. Пенсійне забезпечення працівників».

В ідкриваючи захід, голова обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки Украї­ни Ніна Дубовик зазначила, що роль колдого­вірного регулювання оплати праці в сучасних умовах є особливо важливою. Як діяти профспілкам у сучасних складних соціально-економічних умовах ре­форм, які стосуються кожного українця? Які форми та засоби впливу на ситуацію слід застосовувати? Ці пи­тання активно обговорювали учасники навчання.

На семінарі також виступила начальник відділу з пи­тань призначення пенсій Головного управління Пен­сійного фонду України в Одеській області Світлана Москаленко, яка розповіла про зміни в пенсійному за­конодавстві.

Вл. інф. обкому ППОіНУ

 

ВШАНУВАЛИ ЛІКВІДАТОРІВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ

З нагоди Дня вшанування учасників ліквіда­ції аварії на Чорнобильській АЕС у Будинку профспілок Закарпаття відбулися збори ліквідаторів-чорнобильців м. Ужгорода.

П орушено цілу низку проблемних питань соці­ального захисту громадян, постраждалих вна­слідок Чорнобильської катастрофи, що потре­бують вирішення як на державному, так і регі­ональному рівні. Зокрема, відчувається недостатність ліжко-місць для чорнобильців в обласному госпіталі інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Відсутнє їх безкоштовне забезпечення медика­ментами в медичних установах первинної ланки, осо­бливо в м. Ужгороді. Роками перебувають на обліку для поліпшення житлових умов і виділення земель­них ділянок чорнобильці пільгової категорії. Непооди­нокі випадки, коли вдови чорнобильців внаслідок бю­рократичної тяганини тривалий час доводять зв’язок смерті своїх чоловіків з наслідками аварії на ЧАЕС для отримання відповідних пільг. Залишаються на по­рядку денному й інші проблеми, що потребують вирі­шення, у тому числі в пенсійному забезпеченні.

На завершення заходу було нагороджено велику групу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

У Будинку профспілок також відбулася зустріч голови Закарпатської облпрофради Володимира Фленька з го­ловою Ужгородської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Олександром Чеметом, під час якої розглянуто хід виконання угоди про співпрацю між цією організацією та облпрофрадою. Зокрема, чорнобильці під­тримують дії профспілок Закарпаття в обстоюванні права на профспілкову будівлю на площі Народній, 5, у протисто­янні із Закарпатським окружним адміністративним судом, яке набуває дедалі більшої гостроти.

Сергій БАРАНЧИКОВ

31.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання