« на головну 06.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДЕФІЦИТ КАДРІВ: ЯК ЙОМУ ЗАПОБІГТИ?

ДЕФІЦИТ КАДРІВ: ЯК ЙОМУ ЗАПОБІГТИ?

Проблема нестачі кваліфікованих робітничих кадрів останнім часом значно загостри­лась. Особливо це відчули на Дніпропетровщині, у великому промислово-аграрному регіоні, який є локомотивом економіки України. З тривогою сьогодні про це заявля­ють владні органи та роботодавці, не стоять осторонь і профспілки. Саме за участю Дніпропетровського об’єднання організацій профспілок (у співпраці з роботодавця­ми та Торгово-промисловою палатою) минулого року, після припинення фінансуван­ня з держбюджету закладів профтехосвіти, вдалося домогтися виділення коштів на це з обласного бюджету. Не втратила своєї актуальності ця проблема і цьогоріч.

Н е може не турбувати профспіл­ки та їхніх соціальних партне­рів й постійне скорочення ме­режі закладів і відставання від потреб часу, відсутність державної під­тримки та належних зв’язків з вироб­ничниками. І невипадково нещодавно на пленумі обкому профспілки праців­ників агропромислового комплексу за ініціативи його голови, керівника по­стійної комісії Міжгалузевої ради облпрофцентру Галини Смирної порушу­валося питання та направлено звернен­ня до депутатів обласної ради щодо не­обхідності вжиття термінових заходів задля забезпечення діяльності закладів профтехосвіти сільськогосподарсько­го профілю (в тому числі з урахуван­ням їх соціальної ролі у вирішенні проблем зайнятості на селі) та всі­єї системи загалом.

Чимало проблем з підготовкою кадрів нині і в інших галузях. Усе це спонукало президію ДООП пев­ним чином взяти на себе координа­цію роботи з вирішення зазначених питань. Днями в Будинку профспілок за участю представників роботодавців, галузевих профспілок, керівництва де­партаменту освіти і науки облдержад­міністрації, Торгово-промислової па­лати, директорів і голів профкомів за­кладів профтехосвіти було проведено нараду з метою знайти відповіді на найгостріші виклики сьогодення.

Питання профтехосвіти і підготовки робітничих кадрів, зазначив під час від­криття наради голова облпрофцентру Віталій Дубіль, є одними з пріоритетних у роботі президії облпрофоб’єднання та профорганізацій усіх рівнів. Постійна співпраця і взаємодія в цій сфері із соці­альними партнерами дозволяють в осно­вному вирішувати їх. На думку профспі­лок, проблема, насамперед, пов’язана з економічною кризою, падінням промис­лового виробництва, низькою заробіт­ною платою і відсутністю належних умов праці, що тягне за собою масовий відтік кадрів, у тому числі за кордон. У регіоні на рівні соціально-економічної ради профспілки прагнуть впливати на ці процеси. Так, окремі пропозиції щодо призупинення негативних тенденцій знайшли відображення в укладеній дня­ми новій Територіальній угоді між орга­нами влади, роботодавцями та проф­спілками на період до 2020 року. У ній містяться важливі зобов’язання соціаль­них партнерів щодо забезпечення про­дуктивної зайнятості та соціального за­хисту від безробіття. У реалізації запла­нованого велика роль відводиться систе­мі профтехосвіти. Однак нинішній її стан і перспективи подальшого розви­тку викликають виправдану тривогу. Зо­крема, відповідно до проекту держбю­джету, з 2018 року фінансування профтехучилищ, коледжів і технікумів повністю перекладається на місцеві бю­джети. І наша промислово розвинена об­ласть може постраждати від цього най­більше, адже на Дніпропетровщині в 2,5 раза більше таких навчальних закладів, ніж у будь-якому іншому регіоні, тож на їх фінансування потрібні значні кошти. У зв’язку з цим виникають запитання: як місцеві бюджети впораються з непомір­ним навантаженням повного фінансу­вання закладів профтехосвіти, і чи в змозі сільська або міська рада визначи­ти потребу в професійних робітничих кадрах?

Із своїм баченням шляхів поліпшен­ня підготовки кадрів ознайомили при­сутніх заступник профільного депар­таменту ОДА Антон Демура, директор центру профтехосвіти області Віктор Василиненко, голова Федерації органі­зацій роботодавців, керівник обласної соціально-економічної ради Віктор Сергєєв, голова організації роботодав­ців АПК Віктор Карпенко, президент Торгово-промислової палати Віталій Жмуренко, керівники навчальних за­кладів Валерій Ярьоменко (Криворізь­кий ЦППРК будівельників), Валерій Пєтков (Дніпровський індустріально- педагогічний технікум), Олександр Миронець (ПТНЗ № 74, Васильків­ський район), голова учнівського профкому Солонянського профе­сійного аграрного ліцею Марина Підвисоцька та ін.

Усі дійшли згоди щодо необхід­ності термінового вирішення про­блем у цій важливій сфері, бо сьо­годні через скорочення мережі закла­дів і проблеми з фінансуванням об­ласть отримує спеціалістів майже вдвічі менше, ніж потрібно, та й не за­вжди вони готові до роботи в сучасних умовах. (Стосується це, зокрема, аграр­ного сектору, який отримує сьогодні сучасні і складні в управлінні комбай­ни та трактори). Виправити станови­ще, до речі, могла б поширена в бага­тьох європейських країнах так звана дуальна система навчання (теорія плюс практика), однак роботодавці не завжди готові брати на себе відповідні витрати без належної компенсації з боку держави.

У такій ситуації більшість закладів не мають можливості для розвитку, утримання кваліфікованих викладачів. Значним негативом є й те, що в країні досі відсутній баланс трудових ресур­сів, тобто ніхто ні в масштабах країни, ні в регіонах не знає про потреби в ка­драх економіки загалом та конкретно кожної галузі. Йшлося й про необхід­ність вдосконалення законодавчої бази.

Підсумком зібрання стало прийнят­тя рекомендацій Уряду, Міносвіти, міс­цевим органам влади та роботодавцям, спрямованих на посилення державної підтримки цієї сфери, забезпечення її фінансування та поліпшення зв’язків з виробництвом, створення нових робо­чих місць з гідними умовами праці та її оплати задля скорочення відтоку кваліфікованих кадрів.

Віктор КОВРИГА

 

МОЛОДЬ – НАДІЙНА ОПОРА ПРОФСПІЛОК

29 листопада в м. Чер­нівці відбулося засідан­ня Молодіжної ради Чернівецької обласної ради профспілок.

З вітальним словом до учасників зібрання звернувся голова Чернівецької облпрофради Володимир Шкварковський, який наго­лосив, що молодь – майбут­нє профспілкового руху. Профспілковий лідер зазначив: «На вашу долю випало завдання правильно зрозуміти важ­ливі реформаційні процеси, що наразі відбуваються в краї­ні, визначити форми і методи своєї діяльності, аби сповна забезпечити захист трудових та соціально-економічних ін­тересів працюючих. Ми готові до комунікацій з Молодіж­ною радою для пошуку спільних рішень, що дозволить нам поєднати креативність, зрілість, практику й енергію моло­дих активістів у цій важливій справі!».

З інформаційною доповіддю виступив голова Молодіжної ради ЧОРП Віталій Кіндзерський, який узагальнив діяль­ність ради у поточному році та окреслив план роботи на 2018 рік. Зокрема, основні завдання, що постали перед Молодіж­ною радою сьогодні, стосуються фінансування її діяльності та розвитку навичок з активного донесення політики проф­спілок до студентів і працюючої молоді краю.

Вл. інф. Чернівецької облпрофради

 

ПОДОРОЖІ ЗА МАРШРУТОМ ВИХІДНОГО ДНЯ

Про організацію змістовного дозвілля спілчан своєї галузі постійної дбає Закарпатське територіальне профоб’єднання працівників соціальної сфери. До практики роботи первинних профорганізацій галузі за доброю традицією ввійшли колективні поїдки за маршрутом вихідного дня, під час яких працівники глибше пізнають свій рідний край. З ініціативи го­лови терпрофоб’єднання Людмили Ляпіної витрати на оплату транспортних послуг під час кожного ви­їзду бере на себе обласна профорганізація.

Б езумовно, окрасою Закарпаття є Синевирське озеро, у красі і неповторності якого переконалися як закарпат­ці, так і численні гості нашого краю. Невипадково саме сюди пролягав маршрут вихідного дня працівників Ви­ноградівського районного управління праці та соціального за­хисту населення (голова первинки Леся Тупиця).

Задоволеними колективною поїздкою на Синевирське озеро залишилися і працівники Великоберезнянського центру з об­слуговування непрацездатних одиноких громадян похилого віку. В організації цієї поїздки допомогла профспілці дирек­тор центру Марія Сусла.

До професійного свята – Дня працівників соціальної сфери ці­каву мандрівку історичними і культурними місцями Закар­паття здійснили працівники Ужгородського міського центру зайнятості (голова первинки Дар’я Сидоряк). Вони побували в м. Мукачеві, Мукачівському і Берегівському районах.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

БУДИНОК ПРОФСПІЛОК: CУДОВА ВАКХАНАЛІЯ ТРИВАЄ

Боротьба за Будинок профспілок у м. Ужгороді, на площі Народній, 5, набуває дедалі більшої гостроти й дістала широкий національний та міжнародний резонанс. У зв’язку з цим в обласній раді профспілок від­булася прес-конференція «Судове свавілля триває: протистояння За­карпатської облпрофради і Закар­патського окружного адміністра­тивного суду».


В иступаючи перед журналістами, го­лова Закарпатської облпрофради на­голосив, що будівлю на площі На­родній, 5, профспілки отримали у 1963 році за рішенням виконкому Закарпат­ської обласної ради депутатів трудящих шляхом обміну на будівлю по вулиці Духно­вича, 2, яку вони займали. Тобто, один май­новий комплекс було обміняно на інший.

Проте, останні упереджені судові рі­шення були прийняті при повному ігнору­ванні позиції і прав профспілок на користь позивача – Фонду Державного майна Укра­їни. Підсумком судового свавілля стало прийняте Кабінетом Міністрів України розпорядження від 29 березня 2017 року № 221 «Про передачу частини будівлі у м. Ужгороді до сфери управління Держав­ної судової адміністрації».

Враховуючи те, що Закарпатський окружний адміністративний суд у будь- який спосіб намагався довести своє право на будівлю, 24 жовтня 2017 року на розгляд позачергового розширеного засідання За­карпатської обласної ради профспілок за участю профспілкового активу, яке відбу­лося перед Будинком профспілок, на пло­щі Народній, було винесено питання «Про корумпованість судової системи в Україні і рейдерське захоплення Будинку профспі­лок на площі Народній, 5».

Однією з вимог, прийнятих профактивом, була вимога до Кабінету Міністрів України скасувати розпорядження Кабміну № 221-р від 29 березня 2017 року про передання будівлі в м. Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації.

7 листопада на зустрічі членів Президії Федерації профспілок України з Прем’єр- міністром України Володимиром Гройсма­ном голова облпрофради Володимир Флень­ко знову порушив це питання. Керівнику Уряду було передано спільний лист Закар­патської облдержадміністрації і облпроф­ради від 6 листопада ц. р., у якому зазначе­но, що протистояння Закарпатської облпрофради й окружного адміністративного суду набуло в області широкого розголосу, розхитує суспільно-політичну ситуацію в нашому краї, розташованому на державно­му кордоні України з чотирма країнами Єв­росоюзу, де стежать за цією ситуацією.

Зважаючи на зазначені обставини, облдержадміністрація і облпрофрада просять керівника Уряду скасувати відповідне роз­порядження Кабінету Міністрів України № 221-р від 29 березня 2017 року. Прем’єр- міністром України Володимиром Гройсма­ном було дано доручення керівникам від­повідних державних структур, в якому за­значено: «Прошу опрацювати порушене питання та визначитися щодо можливих шляхів його вирішення, а про результати поінформувати авторів листа і Кабінет Мі­ністрів». Проте остаточне рішення й досі не прийнято.

А судове свавілля триває. Незважаючи на доручення Прем’єр-міністра України, За­карпатський окружний адміністративний суд звернувся до господарського суду Закар­патської області з позовною заявою про усу­нення перешкод у користуванні майном. Цей факт став ще одним свідченням корум­пованості судової системи, коли рішення суду приймаються в інтересах іншого суду, а всі аргументи профспілкової сторони ціл­ковито ігноруються.

На прес-конференції Володимир Флень­ко зробив заяву. Виявляється, що претен­дуючи на будівлю на площі Народній, 5, Закарпатський окружний адміністратив­ний суд приховав той факт, що розпоря­дженням Кабінету Міністрів України № 1241-р від 7 грудня 2011 року йому вже пе­редано в оперативне управління будівлю по вул. Другетів, 91, в м. Ужгороді, з корис­ною площею до 2 тис. кв. м.

У його розпорядженні лишаються та­кож будівля суду по вул. Загорській, 30, а також приміщення будівлі колишнього тресту «Закарпатбуд» на площі Богдана Хмельницького. Наявних площ більш ніж достатньо для нормальної роботи 13 суддів та їхніх помічників.

Профспілковий лідер області продемон­стрував учасникам прес-конференції фото­знімки будівлі по вул. Другетів, 91, переда­ної для розміщення Закарпатського окружного адміністративного суду 6 років тому згідно урядового розпорядження, під­писаного тодішнім Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.

Журналісти побачили й інший цікавий документ: акт комісії з приймання-пере­дання будівлі, розташованої по вул. Друге­тів, 91, де головою комісії був перший за­ступник голови Державної судової адміні­страції України Іван Балаклицький, а його заступником – тодішній заступник, а нині голова Закарпатського окружного адміні­стративного суду Олексій Шешеня.

Як кажуть, апетити судової гілки влади ростуть, а будь-які коментарі тут зайві…

Цікавою для присутніх на прес- конференції була інформація юриста Ва­силя Товтина, який протягом 10 років представляв профспілкову сторону в бага­тьох судових справах. Доводи профспілок у судах завжди були виваженими, аргу­ментованими, базувалися на конкретних документах, у тому числі архівних. Однак, на жаль, останнім часом позиція і слушні аргументи профспілок повністю ігнору­ються в ході судових засідань.

Як діятимуть найближчим часом проф­спілки краю у ситуації, що склалася? Про це голова облпрофради повідомив учасни­кам прес-конференції. Обласна рада проф­спілок уже звернулася до міжнародних не­урядових організацій щодо судового сва­вілля і тиску на профспілки в майнових справах. Деякі з цих організацій вже за­просили Володимира Фленька до себе для проведення консультацій. Буде направле­но й відповідне звернення до Європейсько­го суду із захисту прав людини. Незабаром розпочнеться збір підписів до Вищої ради юстиції України щодо неправомірних дій Господарського суду при прийнятті у 2016– 2017 роках судових рішень без урахування позиції профспілок.

І наостанок. Враховуючи те, що факти по­рушень майнових прав профспілок, крім За­карпаття, мають місце і в інших регіонах – Одесі, Чернігові, Івано-Франківську тощо, обласна рада профспілок ініціювала перед Федерацією профспілок України проведен­ня акцій протесту в регіонах та збору підпи­сів проти корумпованості судової системи України й порушень прав профспілок.


Сергій БАРАНЧИКОВ

 

НАВЧАЛИСЯ ПЕРВИНКИ ЛІСОВИХ ГАЛУЗЕЙ

Днями в м. Чернігові відбулося одра­зу два навчальних заходи для член­ських організацій Профспілки пра­цівників лісових галузей України. В семінарах взяли участь профспіл­кові активісти ППО ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» і ППО ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП».

Н авчання відкрив і запросив учасників до плідної роботи голова галузевої Профспілки Вадим Сібільов. Серед пи­тань, що були розглянуті на семінарі- тренінгу, – «Риторика. Конфліктологія. Успі­хологія» (тренер міжнародного класу Ольга Денисова), «Мотивація профспілкового член­ства та внутрішня мотивація профлідера» (юрист і тренер Чернігівського НМЦ профспі­лок Володимир Ковальчук).

Про кращі напрацювання в рамках дансько- українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, за­хисту прав працівників та демократизації в Україні» розповів голова первинної профспіл­кової організації ПрАТ «Київський КПК», учасник третьої групи проекту Олексій Дуля.

Віталій КОПИШ

 

 

ЗА ПАРТАМИ – ПЕДАГОГИ

У листопаді в комунальному навчаль­ному закладі «Бердичівська спеці­альна загальноосвітня школа-інтер­нат» (директор Жанна Громніцька) пройшов навчально-методичний се­мінар голів профспілкових комітетів освітніх закладів міста.

П ід час навчання педагоги отримали ви­черпні відповіді на численні запитання, корисну інформацію, можливість обмі­нятися один з одним новинами проф­спілкового життя та різноманітні враження.

У рамках семінару навчальний заклад відвідали гості, представники Житомирської обласної ор­ганізації Профспілки працівників освіти і науки: заступник голови Микола Красько та правовий інспектор праці Оксана Хіміч, а також голова Но­воград-Волинської міської галузевої профспілки Василь Неук. Запрошені докладно ознайомили присутніх з новими законами України «Про осві­ту» та «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо підвищення пенсій».

Зустріч пройшла в теплій і дружній атмосфері. Чергувалися виступи фахівців з різних про­блем, спілкування у форматі «запитання – від­повідь», практичні рекомендації.

У ході семінару його учасники здійснили екс­курсію територією школи, ознайомилися з до­свідом роботи первинної профорганізації (голо­ва профкому, учитель-дефектолог Майя Козир).

Вікторія КУЧЕРЯВА

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання