« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МІЦНІЮТЬ ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ

МІЦНІЮТЬ ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ

Понад чверть століття тривають і міцніють партнерські зв’язки профспілок Полтавщини з колегами з німецького міста Зінген. Щорічний обмін делегаціями сприяє як вирішенню злободенних питань у діяльності профспілкового та робітничого представництва на машинобудівних підприємствах ІГ Метал (земля Баден-Вюртемберг), так і засвоєнню досвіду європейських профспілок у реалізації захисної функції щодо працівників найманої праці полтавськими спілчанами.

Ц ього разу Полтавщину наприкінці серпня - на початку вересня відві­дали голова профспілки ІГ Метал в м. Зінген Енцо Саваріно (керів­ник делегації), голова профспілки ІГ Ме­тал в м. Франкфурт Пауль Роденфельц, голова ради колективу SPPAL (підприєм­ство – провідний постачальник сортуваль­них технологій і рішень) м. Констанц Волькер Шмітц, голова ради колективу підприємства «Георг Фішер» м. Зінген То­мас Фішер, член ради колективу алюміні­євого підприємства «Констелліум» м. Зін­ген Мануела Анна Шульц.

Гостини в Україні цьогоріч профспіл­кові лідери ІГ Метал розпочали із знайом­ства зі столицею: побували на Андріїв­ському узвозі, біля Золотих воріт, у музеї Булгакова, у Володимирському соборі, по­плавали Дніпром.

Програма перебування гостей на Пол­тавщині була, як завжди, насичена відвідинами машинобудівних підприємств об­ласті та зустрічами з профспілковим акти­вом, ознайомленням із соціальною сферою, цікавими екскурсіями до визначних пам’яток регіону. Зокрема, з роботою колек­тиву кременчуцьких вагонобудівників і його профспілкової організації познайоми­ли німецьких партнерів голова обласної ор­ганізації профспілки «Машметал» Валерій Пухай та голова профкому ПАТ «Крюків­ський вагонобудівний завод» Віталій Хило­боченко, «оглядини» об’єктів соціальної сфери ПАТ «Укртатнафта» провели голова обласної організації профспілки працівни­ків хімічних та нафтохімічних галузей про­мисловості Ольга Курінько та голова профкому ПАТ Василь Хоменко. Делегація від­відала також Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратю­ка, де різнопланову діяльність відомого вишу спілчанам ІГ Метал продемонструва­ли ректор університету Володимир Оніщен­ко та голова профкому Василь Сажко, про напрями роботи обласної галузевої проф­спілки освітян інформував гостей голова організації Григорій Шумейко. Родзинкою програми перебування стало відвідання ні­мецькими колегами профспілкового сана­торію ПАТ «Миргородкурорт» – про його роботу розповіли генеральний директор за­кладу Олександр Гавловський і голова профспілкового комітету Наталія Галаган.

Гості отримали чимало позитивних емоцій від прогулянок осінніми вулицями Полтави, відвідин краєзнавчого музею, Хрестовоздвиженського монастиря, му­зею Полтавської битви, Національного музею-заповідника українського гончар­ства в с. Опішному.

Представники німецьких профспілок по­ділилися своїми здобутками на теренах за­хисту людей найманої праці з членами пре­зидії Полтавської обласної ради профспі­лок. На зустрічі голова облпрофради Леонід Вернигора докладно розповів про стан со­ціально-економічної сфери області та вплив профспілок на розв’язання актуаль­них проблем захисту прав й інтересів пра­цівників, перспективи спілчанського руху.

Делегацію німецьких профспілок при­йняв також голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Очільник області розповів гостям про прак­тичні аспекти соціального діалогу, який суттєво сприяє порозумінню влади та проф­спілок у забезпеченні прав та інтересів тру­дівників, економічному розвитку регіону в непростих умовах зовнішньої агресії.

Ганна ТАРГАЄВА,

заступник голови облпрофради

 

СПІВПРАЦЯ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ – ВИМОГА ЧАСУ

Задля єдиної мети – побудови соціально відповідального суспільства, врегулювання трудових, соціальних, економічних відносин, створення сприятливих умов для вирішення соціально-економічних проблем територі­альної громади відбулася зустріч представників профспілок області з керівництвом Смолигівської об’єднаної територіальної громади Луцького району.


Г олова ОТГ Галина Прус, голова ФПО Іванна Дубинка - Філозоф, го­лови галузевих профспілок: агропромислового комплексу – Віталій Лупашко, державних установ – Ольга Сабурова, заступник голови обкому профспілки працівників освіти і науки Олександр Матвії­шин, голова координаційної ради профспілок Луцького району Віктор Оверчук обговорили питання вдосконалення соціально - економічних і трудових відносин у системі об’єднаної територіальної громади, сприян­ня її діяльності, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, які входять до складу ОТГ, посилення їх соціальної захищеності.

Голови ФПО та Смолигівської ОТГ підписали Угоду про співпрацю. Згодом аналогічна зустріч представників профспілок відбулася з ке­рівництвом Заборольської ОТГ цього ж району, зокрема головою ОТГ Валерієм Боярським. Учасники зустрічі обговорили низку пи­тань щодо подальшого розвитку соціального діалогу, узгодили пози­ції сторін і розробили проект Угоди про співпрацю, яку домовилися підписати найближчим часом.

Прес-центр ФПО

 

У «БАРВІНКУ» Є СПОНСОРИ З НІДЕРЛАНДІВ І НІМЕЧЧИНИ

До цьогорічного оздоровлення дітей в ОЗ «Барві­нок», що перебуває на балансі Закарпатської об­ласної організації профспілки працівників житло­во-комунального господарства, місцевої промис­ловості, побутового обслуговування населення, голова обласної організації профспілки Іван Зе­лінський залучив кошти спонсорів з-за кордону.

З окрема, за кошти благодійного фонду Оekroe з м. Рейзбург у Нідерландах (представник фонду в Україні Каріне Ван дер Коой) було оздоровлено в одній із змін 86 дітей Сваляв­ського району. А Баварська община з м. Мюнхен у Німеччині (представник Іріс Трюбсветтер) профі­нансувала оздоровлення у «Барвінку» 42 дітей - сиріт та з малозабезпечених сімей із Перечина. Вони за­лишилися задоволеними відпочинком в одному з кращих дитячих оздоровчих закладів Закарпаття.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЗА ПАРТАМИ – ОСВІТА

Відбулося традиційне навчання активу Дні­пропетровської обласної організації Проф­спілки працівників освіти і науки України. На семінарі було розглянуто актуальні питання профспілкової роботи в умовах сьогодення.

У часники семінару обмінялися практичним до­свідом співпраці з об’єднаними територіаль­ними громадами. Обговорено напрями діяль­ності профорганізації у процесі формування бюджетів фінансування освіти у 2018 році, а також ри­зики щодо соціально - економічного захисту спілчан у зв’язку з прийняттям Закону України «Про освіту».

Вагомою підмогою у подальшій роботі став тренінг на тему «Управління конфліктами та стресами», який провела викладач Зонального навчально - методично­го центру Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Наталія Нєженцева.

Родзинкою навчального семінару була театралізова­на вистава «Колективні відносини – запорука стабіль­ності розвитку закладу», яку підготував міський комі­тет Кам’янської міської профорганізації (голова Ірина Небосенко, член ЦК профспілки).

Вл. інф. обкому ППОіНУ

 

ЗМІНИ – НЕ ПРИВІД ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ

На порядку денному чергового засідання президії комітету Чернігівської обласної органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України розгля­далися важливі питання діяль­ності структурних ланок, основне з яких – дотримання трудових прав спілчан у ході оптимізації мережі навчальних закладів області.


Ч лени президії проаналізували зміни в мережі дошкільних, за­гальноосвітніх, професійно-тех­нічних навчальних закладів, а та­кож чинники, що впливають на них. За останні 22 роки кількість загальноосвіт­ніх закладів в області скоротилась на 37,4%, а учнів – на 47,7%. У середньому за рік зачинялися 15 закладів. Починаючи з 2014/2015 навчального року, кількість учнів має тенденцію до зростання, як і середня наповнюваність закладів. Вод­ночас темпи закриття закладів приско­рились. Так, за останні 3 роки скорочено 72 заклади, тобто п’ята частина скороче­них за 23 роки. У 2016/2017 навчальному році за рахунок місцевих бюджетів фі­нансувались п’ять шкіл з кількістю учнів менше 25. Одним із способів фінан­сування таких закладів за рахунок освіт­ньої субвенції є перетворення їх на філії.

Значну увагу на засіданні приділено змінам, що мають відбутись після набран­ня чинності новим Законом України «Про освіту». Насамперед, це передання від ор­ганів управління освітою до керівників загальноосвітніх навчальних закладів по­вноважень прийняття і звільнення педа­гогічних працівників. Новий закон також спрямований на реформування системи інтернатних закладів і психолого - медико - педагогічних консультацій.

Обговорювалися й можливі наслідки останніх змін у законодавстві. Зокрема, щодо фінансування освіти, навчальних пла­нів, новацій у сфері інклюзивної освіти, створення освітніх округів.

Члени президії відзначили негативну тенденцію запровадження контрактної форми трудового договору з керівника­ми загальноосвітніх навчальних закла­дів. З даного питання було прийнято рі­шення, спрямовані на його правове вре­гулювання у 2017–2018 навчальному році.

На засіданні було підбито підсумки участі у Всеукраїнському огляді роботи організаційних ланок Профспілки пра­цівників освіти і науки України на кра­щу організацію оздоровлення та відпо­чинку дітей у 2017 році.

Рішенням президії затверджено пер­спективний план навчання профспілко­вих кадрів і активу на 2017–2018 навчаль­ний рік, призначено стипендію обкому Профспілки кращим профспілковим ак­тивістам - студентам і прийнято важливі постанови для подальшої діяльності структурних ланок обласної організації.

Ніна ДУДКА,

заступник голови обласної організації ППОіНУ

 

«ЦЕ НЕ РЕФОРМА МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ, А ЇЇ РУЙНАЦІЯ»

Такого висновку дійшли члени виконкому Об’єднання профспілок Львівщини, засідання якого відбулося у переддень акції протесту працівників охорони здоров’я проти проведення так званої медичної реформи, руй­нівної для галузі і народу України. Провів зібрання голова облпрофоб’єднання Роман Дацько.

У часники засідання – голови обласних галузевих профспілок представляли у цьому важливому пи­танні не лише своїх спілчан, а й пацієнтів найваж­ливішої для кожної людини сфери, що пов’язана з найдорожчим, – нашим здоров’ям і життям. Так от, на дум­ку і фахівців, і пацієнтів, напрацьоване не розвивають і не вдосконалюють, а наче навмисно руйнують, зазіхаючи на життя і здоров’я нації під завісою, за словами голови об­ласної галузевої профспілки Юрія Білого, «демагогії і про­фанації справи».

Найпоказовішими та вже відчутними симптомами цієї руй­нації є закриття медзакладів у районах, що вже викликало не лише спротив медиків, а й бунти пацієнтів – мешканців Дро­гобицького та Радехівського районів. Робиться ставка, почи­наючи від Міністерства охорони здоров’я, не на фахівців, зна­ння й організаторські здібності, а на так званих менеджерів, які б вправно, згідно закулісної волі та побажань, регулюва­ли фінансові потоки, що не має нічого спільного з реальною охороною здоров’я і майбутнім держави. Також немає чіткої концепції реформи та передбачуваних наслідків. Є два по­гляди на «реформу»: спеціалістів, на чолі з Ольгою Богомо­лець, та менеджерів, чи то пак, профільного міністерства, що, вочевидь, мали б дійти спільного знаменника при всіх своїх протиріччях.

Акція протесту медиків під егідою профспілок пов’язана та­кож з невиплатою зарплат, чималими боргами та глобаль­ним недофінансуванням вітчизняної медицини. Залишила­ся лише обіцянкою й зарплата сімейним лікарям у розмірі 30 тис. грн, тож вони скаржаться в галузеву профспілку на цей обман і введення в оману не лише їх, а й пацієнтів, що створює негативну моральну атмосферу.

За профспілкову солідарність і підтримку акції протесту проголосувала більшість при одному, що утримався. Остан­ній ніяк не може повірити, що не існує чітких концепції і прогнозування наслідків, які чесні фахівці називають для нас катастрофічними. Вони вже підтверджуються статисти­кою народжуваності та смертності через недоступні ціни на медпослуги, відсутність вакцин, ліків, у тому числі вітчиз­няного виробництва.

Результат буде, якщо цією проблемою перейматимуться не лише тисячі медиків, а й мешканців України, які демон­струватимуть свою позицію.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

У Федерації профспілок Кіровоградської об­ласті відбулася урочиста церемонія підпи­сання Угоди про співпрацю між ФПО та Соко­лівською сільською радою об’єднаної тери­торіальної громади Кіровоградського району.

Я к зазначив голова ФПО Максим Баланенко, метою угоди є співпраця в питаннях регулю­вання трудових, соціальних, економічних відносин, сприяння вирішенню соціально-економічних проблем, підвищення рівня життя чле­нів об’єднаної громади, зокрема через колективно-договірні домовленості. «Така угода підписується вперше, і не випадково обрано Соколівську ОТГ, адже вона є однією з найуспішніших і найефективні­ших не тільки в області, а й в Україні. Є сподівання, що співпраця з профспілковою стороною буде ре­зультативною, і в усіх визначених напрямках спіль­ної діяльності буде досягнуто взаєморозуміння й підтримки», – підкреслив він.

Голова Соколівської ОТГ Інна Завірюха, в свою чер­гу, наголосила: «Підписання угоди – це відповідаль­ний крок для громади. Соколівська сільська рада за­вжди з повагою ставилася до профспілок і прагнен­ня працівників бути спілчанами наймасовішої орга­нізації. Будемо й надалі співпрацювати, знаходити спільні рішення з нагальних питань».

Марія ІВАНОВА

 

НАВЧАЮТЬСЯ ГОЛОВИ КООРДИНАЦІЙНИХ РАД ОТГ

Одним з пріоритетів діяльності Федерації профспілок Рівненської області в умовах децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад є збере­ження цілісності та єдності галузевих ланок профспілок, їх організаційної структури, недопущення необґрунтованої ліквідації первинок у процесі оптимізації мережі за­кладів ЖКГ, бюджетної сфери, АПК тощо.

Р еформа децентралізації влади – явище нове для країни, яке, до того ж, приховує багато підводних каменів. Для профспілкових об’єднань робота в громадах розпочалася ще на початку року. Нині, коли вже створені коор­динаційні ради в усіх ОТГ, їхніх голів зібрали на навчання, ключова тема якого стосувалася нова­цій законодавства та ефективних підходів до пи­тання мотивації профспілкового членства.

Голова ФПО Микола Шершун запевнив, що він, як член Національної соціально - економічної ради, всі­ляко сприятиме тому, аби пропозиції та звернення об’єднаних громад почув Прем’єр - міністр і профіль­ні міністри, які також є членами цієї ради.

Варто зазначити, що на навчанні були присутні голо­ви координаційних рад з найвіддаленіших громад. «Це свідчить про те, що знання, які тут отримують, дійсно потрібні. І подібні семінари й надалі проводи­тимуться ФПО», – наголосив Микола Шершун.

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання