« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МЕДИЧНА РЕФОРМА: СПІЛЬНО ЗАХИСТИТИ ПРАВА ГРОМАДЯН

МЕДИЧНА РЕФОРМА: СПІЛЬНО ЗАХИСТИТИ ПРАВА ГРОМАДЯН

Відбулася ініційована Федера­цією профспілок Вінницької області зустріч керівників член­ських організацій ФПО з фахів­цями департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Під час зустрічі обговорювалися основні прин­ципи реорганізації медичної га­лузі, перспективи збереження кадрового потенціалу, доступ­ності медичних послуг та ліку­вання для населення, створення госпітальних округів, подальше забезпечення медичними пре­паратами за урядовою програ­мою «Доступні ліки» тощо.

Г олова ФПО Микола Колесник зазна­чив, що проведення медичної рефор­ми в країні стосується як працівників галузі, так і пересічних громадян – ко­ристувачів медичних послуг, і має великий суспільний резонанс. Профспілки, звичай­но, цікавлять і турбують два важливих ас­пекти медичної реформи. Це, по-перше, як будуть захищені під час проведення рефор­ми права пацієнтів, і, по-друге, як будуть захищені права й інтереси самих працівни­ків галузі. Профспілки підготували і нада­ли свої зауваження та пропозиції до медич­ної реформи, тож наполягатимуть на їх обов’язковому врахуванні.

Керівники галузевих профспілок під час дискусії наполягали на забезпеченні дотри­мання Конституції України та законодавства під час запровадження медичної реформи, на проведенні необ­хідних заходів за­для недопущен­ня руйнації і ко­мерціалізації системи охоро­ни здоров’я, збереженні по­тенціалу галу­зі, забезпеченні конституційного права громадян на доступну та якісну медичну допомогу.

На численні запитання присутніх відповіла начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я ОДА Ольга Задорожна. Вона поін­формувала присутніх про основні засади ре­форматорських змін у медицині, існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Запевнила, що в жодному разі не йдеться про закриття медичних закладів.

Учасники зустрічі дійшли висновку, що медична реформа назріла, однак, на думку профспілковців, у запропонованому законо­проекті існують безліч ризиків погіршення ме­дичного обслу­говування на­селення, ско­рочення ка­дрового по­тенціалу пра­цівників охоро­ни здоров’я тощо. І для успіш­ного її проведення потрібен діалог, поін­формованість та враху­вання думки громадськості з даного питання. Все це сприятиме ви­робленню спільної концепції, дозволить мі­німізувати негативні явища.

Тож профспілки Вінниччини дійшли ви­сновку про доцільність проведення Всеукра­їнської акції протесту медичних працівників 19 вересня у м. Києві, в якій разом з медиками братимуть участь представники всіх галузей економіки області.

Вл. інф. ФПО

 


З ХАРАКТЕРОМ ПРОФСПІЛКОВЦЯ

Заступник голови профкому Львівського національного університету «Львівська полі­техніка» Іван Паралюх представлений до високої профспілкової нагороди – нагрудного знака ФПУ «Профспілкова звитяга».

В офіційних документах і поданні на цю нагороду сказано коротко і чітко: «на всіх ділянках роботи за­рекомендував себе вправним, іні­ціативним профспілковим активістом, активним учасником, співорганізатором протесних акцій профспі­лок, користується повагою в колективі...». Звідси – докладніше мо­вою неофіційною. Кого не запитаєш у профкомі вишу чи обласній галузевій профспілці про Івана Петровича, всі в один голос розпо­відають про його добру та веселу вдачу, невимушеність у спілкуван­ні, доступність. Словом, характер у нього, наголошують, профспіл­ковий: чого не можна вирішити в межах і рамках Закону про проф­спілки, можна, певною мірою, компенсувати морально завдяки його людській відкритості і щирості в спілкуванні із спілчанами.

Голова профкому університету Володимир Гайдук наголошує на його обов’язковості і «впертості у виконанні доручень». Обрали його заступником профлідера вишу не вперше тому, що Іван Пара­люх виявив себе на непростій організаційній роботі, тривалий час очолював комісію профкому, водночас будучи обраним на п’ять каденцій головою профкому Науково-дослідного конструктор­ського інституту електронної та вимірювальної техніки Націо­нального університету «Львівська політехніка». Сьогодні Іван Пе­трович очолює комісію з умов та охорони праці профкому універ­ситету, вже 7 років його обирають членом ради обласної профспіл­ки працівників освіти і науки, заступником голови ревкомісії об­ласної галузевої профспілки.

Іван Петрович не обділений увагою колег. Вони віддають належ­не його громадському ентузіазму. Іван Паралюх нагороджений почесними грамотами Центрального комітету Профспілки пра­цівників освіти і науки України, грамотами Львівської обласної галузевої профспілки та первинної профорганізації. І нещодавнє рішення зборів профкому університету щодо представлення його до нагрудного знака ФПУ підтримано керівництвом обласної га­лузевої профспілки.

Завдяки своєму життєвому та трудовому ентузіазму Іван Петрович успішно завідує лабораторією Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології кафедри електрообчислювальних ма­шин «Львівської політехніки». Добрий сім’янин – з дружиною Кате­риною виховали трьох доньок, дочекалися внуків і сподіваються, що вони знайдуть щастя на своїй мирній, благодатній землі.

Ольга ПОДОЛЯН

 

КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У Запорізькій обласній раді профспілок відбувся круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про колектив­ні угоди та договори», який провів голо­ва облпрофради Віктор Сластьон.

У заході взяли участь представники соціаль­них партнерів, голови галузевих профспі­лок, профспілкових комітетів та фахівці з питань регулювання колективно-договір­них відносин. Учасники круглого столу визнали, що документ має велике значення для трудових колективів, тому потребує широкого публічного обговорення в профспілках усіх рівнів.

Голова Запорізького обласного комітету Профе­сійної спілки трудящих металургійної і гірничо­добувної промисловості України Валерій Сєдов за­значив, зокрема, що в проекті закону є як позитив­ні новації, так і такі, що погіршують результатив­ність колективних переговорів і послаблюють вплив колдоговорів на трудові відносини та соці­альне становище працівників. На підтвердження його думки виступили завідувач інформаційно- аналітичного відділу обкому ПМГУ Петро Писа­рев з конкретними пропозиціями до статей зако­нопроекту та правовий інспектор праці ПАТ «Дні­проспецсталь» Анатолій Крешталь, який акценту­вав увагу на неприпустимості введення обмежую­чого строку дії колдоговорів через статті закону.

Жваву дискусію викликали запитання, чи потрібно в законі передбачити термін укладення колдогово­рів та чи повинен колдоговір поширюватися тільки на членів профспілки. В обговоренні взяли участь за­ступник директора департаменту соціального захис­ту населення Запорізької ОДА Ірина Разуваєва, голо­ва Запорізької обласної організації Профспілки пра­цівників освіти і науки України Надія Гринь, голова первинної профорганізації Профспілки авіабудівни­ків України ПАТ «Мотор Січ» Михайло Труш та ін.

Після обговорення було прийнято рішення напра­вити всі свої зауваження та побажання відділу соці­ально-економічного захисту прав та інтересів пра­цівників облпрофради для узагальнення та пере­дання робочій групі Федерації профспілок України.

Вл. інф. Облпрофради

 

ХАРЧОВИКИ ПІДТВЕРДИЛИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

У м. Хмельницькому відбулося засідання комісії відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмель­ницькій області щодо оцінки відповід­ності критеріям репрезентативності.

З а підсумками засідання прийнято рішення про визнання Хмельницької обласної проф­спілкової організації працівників харчової і переробної промисловості репрезентатив­ною на територіальному рівні для участі у колек­тивних переговорах з укладення територіальних угод та делегування її представників до органів со­ціального діалогу.

В урочистій обстановці начальник відділення НСПП Т. Бабич вручила заступнику голови Хмель­ницької облпрофорганізації працівників харчової і переробної промисловості Е. Кметь свідоцтво про визнання профорганізації репрезентативною.

За інф. ФПО

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання