« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У ПОЛІ ЗОРУ ОСВІТЯН – РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

У ПОЛІ ЗОРУ ОСВІТЯН – РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

На базі Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва відбулося розширене засідання підсумкової колегії управління освіти і науки облдержадміністрації, на якому розглянуто пи­тання «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно- технічної та вищої освіти у 2016/2017 навчальному році, стан підготовки до 2017/2018 на­вчального року та визначення основних завдань».

У роботі колегії взяли участь заступ­ники голів районних державних адміністрацій, сільських, селищ­них рад, міських голів з гумані­тарних питань, начальники відділів осві­ти районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, управ­лінь освіти міських рад, голови районних, міських, об’єднаних територіальних гро­мад організацій Профспілки працівників освіти і науки України та інші представ­ники педагогічної громадськості області.

З початком нового навчального року учасників колегії привітали перший за­ступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід Сахневич і перший заступник голови Чернігівської обласної ради Валентин Мельничук.

Підсумки розвитку галузі освіти об­ласті у минулому навчальному році, стан підготовки до 2017/2018 навчального року, концептуальні засади реформуван­ня загальної середньої освіти нової укра­їнської школи та впровадження нового державного стандарту початкової освіти висвітлив у своїй доповіді начальник управління освіти і науки ОДА Микола Конопацький. В обговоренні доповіді взя­ла участь член колегії управління освіти і науки, голова обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяна Матвеєва, яка розпочала свій виступ з аналізу результатів соціаль­ного діалогу в області. Вона, зокрема, за­значила, що у поточному році майже вда­лося позбутися проблем несвоєчасної ви­плати відпускних, збільшився відсоток виплати надбавки за престижність, у 17 районах, містах і ОТГ прийнято рішення про дострокове підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам, які отримують зарплату з місцевих бюдже­тів. Профспілці вдалось не допустити ма­сового відправлення працівників у від­пустки за власний рахунок.

Далі Тетяна Матвеєва торкнулася пи­тань законодавчих новацій та реформи освіти: «Безумовно, освітяни чекають на прийняття нового закону «Про освіту», поліпшення рівня свого життя та матері­ально-технічної бази навчальних закла­дів. Тут велика надія на Уряд, який обі­цяє освіту зробити пріоритетом». За її словами, із самого початку роботи над даним законопроектом профспілка ак­тивно включилася в цей процес і викорис­товувала всі важелі для розширення прав та гарантій працюючих.

У проекті закону виписані такі соціаль­ні стандарти, за яких молодий учитель, переступивши поріг школи, матиме по­тужний стимул працювати, бо посадовий оклад педагогічного працівника найниж­чої кваліфікаційної категорії складатиме чотири прожиткових мінімуми. Разом із соціальними партнерами профспілці вда­лося переконати Мінфін, що потрібно збе­регти всі доплати: за класне керівництво, за перевірку зошитів, за завідування кабі­нетом, надбавки за стаж і престижність.

Більш ніж за 2 роки підготовки законо­проекту спеціалістами профспілки про­аналізовано всі його редакції та внесено декілька десятків пропозицій.

Слід зауважити, що багато пропози­цій профспілки було враховано. Зокре­ма, вилучено норми щодо прийняття пе­дагогічних працівників за контрактом і конкурсом. Дещо складнішою була ситу­ація з керівниками загальноосвітніх на­вчальних закладів. В останній редакції контракт для керівників шкіл також було скасовано, але керівників призна­чатимуть на посаду за результатами конкурсного відбору. Повернуто атеста­цію педагогічних працівників, нато­мість сертифікація буде добровільною.

Далі лідер освітянської профспілки торкнулася проблеми, що виникла мину­лого року, щодо подальшого існування в системі вищої школи коледжів та учи­лищ: «До мене, як до голови Чернігів­ської обласної організації профспілки, звернулася рада директорів вищих на­вчальних закладів І–ІІ рівня акредита­ції. Спільними зусиллями ми перекона­ли Міністерство освіти і науки, народ­них депутатів прийняти зміни до закону щодо продовження прийому за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодшого спе­ціаліста! Однак, із 18 вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації на облас­ну освітянську профспілку виходять лише два. Отже, в даному разі профспіл­ка захистила навіть ті колективи, де не­має наших спілчан. У нас одне галузеве міністерство, одна нормативно-правова база, одна угода. Тому й профспілка має бути єдиною!».

Окремо голова облпрофорганізації зу­пинилася на складних процесах, що від­буваються в новостворених територіаль­них громадах. За її словами, освітяни мають займати більш активну позицію у виборчому процесі під час формування об’єднаних територіальних громад, щоб належним чином бути представленими в місцевих радах і лобіювати інтереси освітньої галузі, членів профспілки.

Учасники колегії обговорили страте­гічні питання розвитку освіти й науки об­ласті та прийняли відповідне рішення.

Традиційно відбулося нагородження кращих представників педагогічної гро­мадськості області Почесними грамота­ми обласної державної адміністрації, об­ласної ради, управління освіти і науки ОДА, а також вручення нагород і Почес­них грамот Центрального комітету та обласної організації Профспілки праців­ників освіти і науки України.

ПРЯМА МОВА

Тетяна МАТВЕЄВА, голова Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України:

«Безумовно, освітяни чека­ють на прийняття нового закону «Про освіту», поліпшення рівня свого життя та матеріально-технічної бази на­вчальних закладів. Тут велика надія на Уряд, який обіцяє освіту зробити пріоритетом».

 


ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ «УКРПРОФТУР»

6 вересня у готельному комплексі «Турист» відбуло­ся чергове засідання Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур», на якому було розглянуто низку робочих питань, в тому числі затвердження Звіту про резуль­тати фінансово-господарської діяльності Товари­ства, його дочірніх підприємств і господарських то­вариств, за підсумками роботи у І півріччі 2017 року.

С лід зазначити, що напередодні відбу­лися засідання ко­місій Наглядової ради Товариства, які прак­тично в повному складі чле­нів ради активно взяли участь в опрацюванні та об­говоренні всіх питань поряд­ку денного та внесли свої кваліфіковані пропозиції до проектів постанов. Одночас­но було враховано пропози­ції та зауваження головного акціонера Товариства – Фе­дерації профспілок України, що свідчить про якісний і фаховий підхід членів На­глядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» до підготовки та проведення засідання.

Так, під час розгляду осно­вного питання щодо резуль­татів фінансово-господар­ської діяльності ПрАТ «Укрпрофтур» за підсумками ро­боти у І півріччі 2017 року фактично досягнуто повного виконання поставлених за­вдань ФПУ, а саме: отримано сукупних доходів на загаль­ну суму 84,6 млн грн, що на 16,9 млн грн більше від за­планованих 67,7 млн грн і становить 125% виконання планового показника; фінан­сового прибутку отримано 3,4 млн грн, що на 232 тис. грн більше від запланованих 3,2 млн грн і становить 108% ви­конання планового показни­ка за звітний період, тощо.

Фонд оплати праці системи Товариства становить 20,7 млн грн і порівняно з мину­лим роком збільшився на 3834,3 тис. грн, або на 23%. Середньомісячні доходи од­ного працюючого за І півріч­чя 2017 року збільшилися на 49% порівняно з аналогіч­ним періодом 2016-го і ста­новлять 4517 грн у середньо­му по системі Товариства.

Загалом сплачено податків і зборів до державного бюдже­ту за відповідний період на суму 19775 тис. грн, сплата податків порівняно з мину­лим роком збільшилася на 1489 тис. грн, або на 8%. Рен­табельність Товариства (чис­тий прибуток до сукупних доходів) склала 4,3%. Випла­та дивідендів суб’єктами гос­подарювання системи ПрАТ «Укрпрофтур» здійснюється відповідно до розпорядчих рішень, прийнятих акціоне­рами таких суб’єктів. Забор­гованість перед ФПУ голо­вним акціонером ПрАТ «Укрпрофтур» станом на 01.09.2017 відсутня.

Після закінчення засідання Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» відбулася ознайом­ча туристична поїздка до На­ціонального парку «Межигір’я», розташованого в селі Нові Петрівці Вишго­родського району Київської області, за участю голови, членів Наглядової ради, пре­зидента Товариства та пра­цівників апарату Правління ПрАТ «Укрпрофтур», під час якої було обговорено низку інших питань, в тому числі щодо розвитку туроператор­ської діяльності.

Правління ПрАТ «Укрпрофтур»

19.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання