« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ЕФЕКТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ЕФЕКТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Відбулася розширена президія обласної організації профспілки працівників охо­рони здоров’я за участю заступника голови Івано-Франківської облдержадміні­страції Ігоря Пасічняка, керівника департаменту охорони здоров’я ОДА Віталія Федоріва, депутата обласної ради, голови постійної комісії з питань охорони здоров’я Манолія Піцуряка, голови обласної організації роботодавців галузі охо­рони здоров’я Любомира Малофія, голови облпрофради Ігоря Басюка.

Н а порядку денному розгляда­лося дуже важливе питання: «Про погіршення соціально- економічної ситуації в галузі охорони здоров’я та дії профспілки щодо відстоювання трудових прав членів профспілки». У виступі голо­ви обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я Украї­ни Наталії Бирчак ішлося про кризо­вий стан галузі через тривале та зна­чне недофінансування (в середньому 40–60% від потреби). Відтак станом на 1 серпня 2017 року в закладах охо­рони здоров’я дев’яти районів Івано- Франківської області існує затримка із заробітної плати та оздоровчих при наданні щорічної відпустки. Крім того, констатувала доповідач, навіть у районах області, де зарплата виплачується, традиційно застосову­ються заходи економії бю­джету, доплати скасовують­ся, як і надбавки та стимулю­ючі виплати, при тому, що навантаження на медперсо­нал збільшується.

Присутні в залі представни­ки закладів охорони здоров’я, профспілкові лідери своїми виступами та запитаннями до представників влади підтвер­дили ситуацію, пов’язану з без­підставним скороченням ка­дрів, ганебною практикою від­правляння людей у безоплатні довгострокові відпустки за власний ра­хунок, невиплатою заробленого, вже не кажучи про відсутність лікарських за­собів для надання допомоги пацієнтам, виконання пунктів вимог охорони пра­ці тощо. Що ж, владі доводиться диви­тися людям в очі і в своє дзеркало.

Через те, що звернення та заяви до Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, голів профіль­них комітетів ВРУ, МОЗ, місцевих орга­нів влади щодо недофінансування галу­зі та критичної ситуації в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я залишаються без належного реагуван­ня, як зазначила Наталія Бирчак, прези­дія вважає, що таке ставлення до вирі­шення проблем медичної галузі та її працівників є неприпустимим.

Представники вла­ди Ігор Пасічняк і Ві­талій Федорів поінфор­мували присутніх про заходи, які вживають­ся на рівні області для погашення заборгова­ності, визнали вимоги і тривоги працівників охорони здоров’я спра­ведливими.

Переконливими і відвертими були висту­пи Манолія Піцуряка, Любомира Малофія та Ігоря Басюка, котрі з позицій власного досвіду й авторитетного аналізу ситуа­ції оцінили ризики очікуваної реформи. В унісон із заявами та оцінками, які зро­била голова Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Ко­валь, зазначили, що процес реформу­вання проходить не лише без урахуван­ня думки медичних працівників, а май­же підкилимно. Не видно добрих нова­цій, все хитко і незрозуміло, не видно людського обличчя з-за пропонованих змін. Реформатори взагалі не обговорю­ють свої ідеї та ініціативи з медичними працівниками, які мають стати локомо­тивом змін. А якщо на місцях люди їх не сприймуть, то й провал гарантований, підсумували присутні.

Президія прийняла постанову, якою визнала дії Кабінету Міністрів та Мі­ністерства охорони здоров’я у вирішен­ні питань фінансування галузі та під­вищення рівня зарплати незадовільни­ми і такими, що призвели до погіршен­ня соціально-економічної ситуації в охороні здоров’я, несуть загрозу руйна­ції галузі.

Президія звернулася до соціальних партнерів, профактиву, працівників медичних закладів та всіх небайдужих людей щодо солідарних дій з вимогами профспілок до влади. Підтримано про­позицію президії Профспілки праців­ників охорони здоров’я України провес­ти у першій половині вересня 2017 року в м. Києві Всеукраїнську акцію протес­ту працівників охорони здоров’я у фор­мі пікетування Адміністрації Прези­дента України, Верховної Ради та Кабі­нету Міністрів України.

Спілчани планують одночасно з Все­українською акцією провести в містах обласного підпорядкування, обласних і районних центрах акції протесту з врученням вимог Профспілки та при­йняттям Резолюції щодо поліпшення соціально-економічної ситуації в галу­зі охорони здоров’я.

Марта ПАВЛИШИН

 

У РАМКАХ ТІСНОЇ СПІВПРАЦІ

У рамках Угоди про співпрацю між Феде­рацією профспілок Одеської області та відділенням Національної служби посе­редництва і примирення в Одеській облас­ті, з метою забезпечення соціальної ста­більності у трудових колективах відбулася чергова робоча зустріч начальника відді­лення НСПП Олександра Шрамкова з го­ловою Федерації профспілок області В’ячеславом Буратинським.

Н а зустрічі обгово­рювалися стан та динаміка соціаль­но-трудових від­носин на підприємствах Одеської області, основні проблеми їх розвитку. Олександр Шрамков озна­йомив В’ячеслава Бура­тинського з результатами діяльності відділення у І півріччі 2017 року щодо за­побігання конфліктним ситуаціям на підприєм­ствах області, а також їх ви­рішення.

Як і в попере­дні роки, основним чинником дес­табілізації соціально-тру­дових відносин залиша­ється наявність значної заборгованості із заробіт­ної плати. Тому значну увагу сторони приділили тим підприємствам, на яких борг найманим пра­цівникам із зарплати зростає.

Під час обговорення голо­ва Федерації профспілок області звернув увагу на суттєве збільшення суми заборгованості на еконо­мічно активних підпри­ємствах Ренійського ра­йону (майже у 4 рази).

За словами Олександра Шрамкова, у червні п. р. з’явилась заборгованість на ДП «Ренійський мор­ський торговельний порт». Згідно моніторин­гових досліджень відді­лення НСПП борг праців­никам порту щомісяця зростає, підприємство пе­ребуває на обліку із запо­бігання колективним трудовим спорам (кон­фліктам).

Збільшилась заборгова­ність і на КП «Водока­нал» Ренійської міської ради. Наразі фахівцями відділення з’ясовується стан соціальної напруги на підприєм­стві. До ви­вчення ситуа­ції було залу­чено Інформа­ційно-кон­сультаційний центр, що діє в Ренійському районі. Також очільник від­ділення НСПП в області роз­повів про превентивні за­ходи з метою недопущен­ня конфліктних ситуацій на цих підприємствах та виникнення стихійних акцій протесту.

Учасники зустрічі обгово­рили подальшу співпра­цю для своєчасного врегу­лювання розбіжностей між сторонами соціаль­ного діалогу, підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудо­вих відносин щодо поряд­ку і практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

За результатами зустрічі досягнуто домовленість про проведення спільних заходів з метою запобі­гання ускладненню стану соціально-трудових від­носин, зокрема на тих під­приємствах, що мають за­боргованість із зарплати.

Вл. інф. ФПО

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОФСПІЛОК

У Федерації профспілок Кіровоградської області за участю керівників обласних і районних організацій профспілок, які вже працюють в умовах децентралізації влади, відбулося засідання за круглим столом на тему «Роль і місце профспілок у процесі децентралізації вла­ди». Голова ФПО Максим Баланенко озвучив мету заходу: узагальнити практику, з’ясувати проблеми, розробити шляхи співпраці з об’єднаними територіальними грома­дами задля збереження організацій профспілок.

У засіданні взяла участь експерт центру розвитку місцевого са­моврядування Валентина Шере­мет. Вона розповіла, як відбува­ється процес реформування місцевого самоврядування на практиці. На Кіро­воградщині поки що створено 7 ОТГ (а повинно бути 54), тож область посідає тут останнє місце.

Керівників організацій профспілок у цьому процесі турбує чимало питань. На­самперед, недосконале законодавство, що призводить до хаосу. Як зазначив го­лова обкому профспілки працівників держустанов Віктор Федотов, сьогодні, на жаль, активно застосовується закон про утворення ОТГ, натомість інші (КЗпПУ, «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні договори») ігноруються.

Приклад так званої «добровільності» об’єднання навів заступник голови обко­му профспілки працівників освіти і нау­ки Сергій Петров: «Я був присутнім на зі­бранні вчителів Подорожнянського НВК Світловодського району, які хочуть збе­регти заклад як юридичну особу, і жите­лів села. Більшість голосів – проти при­єднання села до Великоандрусівської сільської ради. Із цим документом пред­ставники громади були на сесії обласної ради. Їх запевнили: якщо є таке рішення, приєднання не буде. А за кілька днів з преси дізналися, що громада Подорож­нього добровільно приєдналася до Вели­кої Андрусівки. Тобто відбувається фаль­сифікація думки людей. Більше того, думка депутатів від Подорожнього ігно­рується, а розподіл фінансів не контро­люється. Питання на сесіях ОТГ розгля­даються однобічно. Ці перекоси спрацьо­вують не на користь реформуванню. Має бути експертиза, яка визначатиме спроможність громади, її перспективу. Сьогодні ласі шматки вже взя­ли і створили ОТГ. Ті вихопили ра­йонні заклади і тепер процвіта­ють. Їх не ціка­вить, з чим зали­шаться інші гро­мади. Якою буде доля бідних тери­торій? Їх насильно заженуть в ОТГ? Якщо вже створювати терито­ріальні громади, то треба було продумати, аби до сильних тери­торій приєднати слабких. Мабуть, держа­ві слід було б узяти на себе відповідаль­ність і чітко розподілити громади так, щоб усі залишилися в рівних умовах».

Відкритим залишається питання ка­дрів, які приходять до керівництва ОТГ, їхньої компетентності. Як підкреслила голова обкому профспілки працівників охорони здоров’я Лариса Козлова, до­цільним було б організувати на держав­ному рівні навчання голів, заступників новостворених громад, аби не наламати дров у недалекому майбутньому.

Голова обкому профспілки працівни­ків АПК Микола Чуйко стурбований відсутністю державної підтримки агра­ріїв, реальних робочих місць.

На думку голови обкому профспілки працівників культури Зої Кадук, у цьому хаосі народжується новий клас: місцеві князьки, які нікому не будуть підпоряд­ковуватися, і з людьми чинитимуть на власний розсуд. А що означає «Президент призначає префектів»? Хіба це децентра­лізація влади? Або інше питання: люди обирали міського го­лову, а він став го­ловою ОТГ. І досі перебуває в двох кріслах. То, ма­буть, треба вилу­чити законодавчі колізії, а потім по­чинати руйнувати те, що є. Найкращі районні заклади (осві­ти, культури, охорони здоров’я) забирають в ОТГ, створюють відповідні галузеві струк­тури, а за відділом культури РДА зали­шається село без будь-якої бази.

Держава хоче зняти із себе відпові­дальність, але її потрібно на когось по­класти. А її просто немає: ні за фальсифі­кацію документів, ні за використання ко­штів. І найприкріше, що в процесі ство­рення ОТГ загубилася людина, заради якої й повинна проводитися реформа. Саме тому учасники засідання пропону­ють налагодити співпрацю з новоутворе­ними об’єднаннями та відстоювати галу­зеві інтереси спілчан при реформуванні.

Враховуючи, що децентралізація вла­ди безпосередньо впливає на діяльність організацій профспілок і з метою недопу­щення порушення їх прав і гарантій учас­ники засідання рекомендували профор­ганізаціям вважати одним з головних за­вдань в умовах реформування місцевого самоврядування збереження галузевого принципу побудови профспілок, що ді­ють в об’єднаній територіальній громаді.

Марія ІВАНОВА

 


ОЗДОРОВИЛИ ВСІХ БАЖАЮЧИХ

Щоліта профком ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький) складає екзамен на організацію оздоровлення. Нинішнє літо, як і попередні, він пройшов на відмінно. Про це свідчать численні відгуки як працівників, так і їхніх дітей, у яких літній відпочинок залишив приємні спогади. Усі бажаючі працівники підприєм­ства мали змогу поїхати на базу відпочинку «Прибій», а їхні діти – до оздоровчого табору «Бригантина».

О рганізація оздоровлення членів профкому та їхніх родин на заводі повністю покладена на плечі профкому і здійснюється відповідно до умов колектив­ного договору із залученням коштів роботодавця. У новому колдоговорі не тільки збережено оздоровчі пільги і гарантії, а й поліпшено умови придбання путівок на базу відпочинку та в оздоровчий табір. Багатодітним родинам профком цьогоріч надав путівки безоплатно. Для інших пра­цівників зменшено плату за путівки залежно від стажу робо­ти. У виграші – кадрові працівники.

Оскільки Фонд соціального страхування вже не на­дає пільги на санаторно-курортне лікування, профком вирішив і цю проблему: член профспілки спла­чує лише 30% вартості путівки. Така допомога дуже доречна, адже турбота про здоров’я працівників має бути на першому плані. А здорові кадри – це продук­тивна праця.

Володимир МОТОРНИЙ,

голова профкому ПАТ «Ельворті»

 


БЛОК «ЗА ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ

Представник Феде­рації профспілок України у Верховній Раді, народний депу­тат України Сергій Каплін у рамках туру країною зустрівся з профактивом Чер­каської області.

Н а зустрічі обговорювалися питання щодо стану тру­дових відносин в Україні, зайнятості населення, а та­кож можливостей реалізації в парламенті законо­давчої ініціативи профспілок. Це стосується пенсій­ної та медичної реформ, удосконалення громадського контролю за трудовими відносинами. Сергій Каплін розповів про спільну роботу із вдосконалення трудового кодексу, питань оплати праці, підвищення соціальних стандартів. Також по­дякував профактиву області за участь в обстоюванні інтере­сів трудящих під час протестних акцій, перемовин з урядов­цями, святкування Дня міжнародної солідарності трудящих.

Пропозиції, надані учасниками зустрічі, народний депутат пообіцяв реалізувати в парламенті.

Голова ФПО Петро Шевченко нагадав про спільні дії, як на Черкащині, так і в столиці нашої держави, за підтримки на­родного обранця, а також подякував за можливість прове­дення прес-конференцій у Верховній Раді, участь у перего­ворних процесах з представниками Уряду і підтримку проф­спілкових позицій у телерадіоефірі.

Голова галузевої профспілки енергетиків Олександр Молда­ванов подякував Сергію Капліну за підтримку колективу ПАТ «Черкасиобленерго» щодо виплати заборгованої зарплати, вирішення питань енергетиків у НКРЕКП.

Голова обкому працівників охорони здоров’я Валентина Ко­чубей передала звернення з вимогами спілчан щодо рефор­мування медичної галузі.

Освітяни порушили питання фінансування закладів профтехосвіти та збільшення чисельності студентів, які навчати­муться за рахунок бюджетних коштів.

Вл. інф. ФПО

 


НА ЧАСІ – КОЛДОГОВІРНА РОБОТА

У рамках днів ЦК Профспілки працівників держав­них установ України в Житомирській області відбув­ся круглий стіл на тему: «Колективно-договірна ро­бота в організаціях профспілки: стан, проблеми та шляхи її удосконалення» за участю профактиву м. Житомира та Житомирського району.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися голова Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук, Житомирський міський голо­ва Сергій Сухомлін, голова Федерації профспілок Житомирської області Неля Паламарчук.

Юрій Піжук презентував роботу Профспілки працівників держустанов України щодо поглиблення соціального діало­гу на центральному рівні.

Завідувач відділу захисту соціально-економічних прав чле­нів профспілки Валентина Гурневич поінформувала при­сутніх про нормативно-правове регулювання колдоговірної роботи, забезпечення в колективних договорах додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантій та соціально-побутових пільг для працюючих.

Учасники заходу обмінялися досвідом організації проф­спілкової та колдоговірної роботи в Житомирській області, а також висловили побажання щодо регулярного проведен­ня круглих столів в областях України.

Вл. інф. ФПО

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання