« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НА СТАРТІ – НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СТАРТІ – НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Запропонована президією обласної ради профспілки працівників соціальної сфери Харків­ської області тема семінару «Про діяльність первинних організацій профспілки в умовах ре­формування місцевого самоврядування» є важливою для подальшого розвитку профспілко­вого руху в соціальній сфері області. Мета заходу – ознайомлення лідерів профспілкових ор­ганізацій, профспілкових активістів із ситуацією, що склалася в ході утворення територіаль­них громад. Саме вони мають добре розуміти причини, які впливають на мотивацію профспіл­кового членства при проведенні такої реорганізації, знати, як потрібно діяти задля розширен­ня свого впливу на трудові колективи, забезпечення залучення нових членів профспілки.

П рограма семінару була насиче­ною. Кожен з його учасників до­лучився до обговорення таких важливих питань, як очікувані зміни в регіоні на тих територіях, де в процесі децентралізації влади створено нові територіальні громади. Важливим кроком у цих умовах є збереження ко­лективно-договірних зобов’язань у пер­винних профспілкових організаціях на території новостворених громад, пере­важно галузевого принципу побудови профспілки та ін.

94 учасники семінару розподілилися на чотири групи, які очолили голова первинної організації КУ «Панютин­ський психоневрологічний інтернат» Ірина Гаража, директор територіально­го центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вовчан­ської райдержадміністрації Тетяна Гу­ленко, голова первинної організації КУ «Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» Харківської обласної ради Наталія Кулакова, заступник на­чальника управління праці та соціаль­ного захисту населення Ізюмської місь­кої ради Яна Максимова.

Кожна команда презентувала назву, девіз, художньо оформила емблему, презентувала свою програму дій при ви­рішенні тих чи інших «фахових» ситуа­цій, висловлюючи та ілюструючи своє бачення шляхів розвитку профспілко­вого руху в соціальній сфері на Харків­щині.

Процес підготовки до конкурсів-тре­нінгів, безпосередньо самі тренінги роз­крили професійні знання керівників груп, їх організаційні здібності, уміння колективними зусиллями досягати по­ставленої мети.

Об’єднавшись за рівнем професійної підготовки та творчих здібностей для участі в тренінгах, учасники семінару також виявили високі організаційні на­вики, професійну компетентність та на­копичений досвід.

Виступи команд були яскравими, ці­кавими, багатими на події, відчуття і враження, визначили особистісний по­тенціал учасників, підкреслюючи їхню активну життєву позицію. Ділові ігри, інтелектуальні конкурси супроводжу­валися гарним настроєм, бажанням за­позичити якомога більше нового, жва­вими дискусіями з прикладами повсяк­денного життя «первинки», обласної ради.

Тренінги пройшли в атмосфері взає­модопомоги, невимушеного спілкуван­ня, що допомагало краще засвоїти ін­формацію, набутий досвід колег та окреслити першочергові плани на май­бутнє. Незважаючи на різний віковий ценз, у командах панувала довіра та по­вага один до одного, взаємна підтрим­ка. І така атмосфера сприяла творчому самовираженню та вдосконаленню фа­хових знань.

Близько 10 учасників, які від самого початку співпрацюють з профспілкою, отримали нагрудний знак «12 років ра­зом», що стало знаковою подією під час семінару. Їм було про що розповісти тим, хто приїхав навчатися вперше.

До організації тренінгів долучилася член обласної ради профспілки, заступ­ник директора Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, голова первинки Галина Сте­панова. Зокрема, процес підготовки ви­магав пошуку необхідного підручного матеріалу для завдань учасникам, обі­знаності, розуміння психології люд­ських стосунків, що сприяло б згурту­ванню учасників семінару-тренінгу за рівнем їхньої професійної підготовки та творчих здібностей. Галина Степанова безпосередньо очолила проведення тре­нінгів, виявивши необхідні організацій­ні навички, комунікабельність, уміння володіти аудиторією, а також неабия­кий досвід профспілкової роботи.

Загальний діловий настрій усіх учас­ників семінару сприяв виявленню у них нових талантів, бажанню всіх без винят­ку провести подібні заходи в первинках, зміцнюючи мотивацію профспілкового членства та її позитивний вплив на осо­бистість кожного спілчанина.

Насамкінець хотілося б зазначити, що учасники цьогорічного семінару ви­значили перелік найважливіших пи­тань, що потребують всебічного розгля­ду із залученням лекторів фахової спря­мованості, збору необхідних матеріалів для підготовки методичних рекоменда­цій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху.

Людмила ПЛАСТУН,

голова облпрофорганізації працівників соцсфери

 

 

ПРОГРАМА «ЗАХИЩЕНІСТЬ» ЗНОВУ В ЕФІРІ

На блакитних екранах Волині в прямо­му ефірі вийшов черговий випуск ци­клової програми «Захищеність» – ав­торського соціального проекту дирек­тора навчально-методичного центру профспілок Галини Даниленко.

І хоча серпень – період відпусток, але тема підготовки до зими нікого не залишає бай­дужими навіть у спекотну пору. Тому обго­ворення в програмі проблеми житлових суб­сидій буквально вибухнуло величезною кількіс­тю запитань телеглядачів до експерта в студії – заступника директора департаменту соціально­го захисту населення Людмили Сербіненко.

Про суть змін до законодавства про житлові субсидії, прийнятих у травні 2017 року, монети­зацію зекономлених субсидій, субсидії для орендарів найманих квартир і ще багато про що запитували волиняни і дякували Федерації профспілок області за можливість отримати інформацію, яка допоможе їм пережити зиму. Звичайно, питання субсидій напряму не пов’язане з профспілками, але воно стосується соціальних проблем волинян, до вирішення яких причетні й профспілки.

Вл. інф. НМЦП

ЗА ДОСВІДОМ – ДО КОЛЕГ

2 серпня у м. Миколаєві відбувся кру­глий стіл, організований Миколаїв­ською обласною радою профспілок і Федерацією профспілок Вінницької області в рамках угоди про співпрацю, укладеної в жовтні 2015 року.

Н а захід були запрошені голови обласних галузевих профспілкових організацій. Із вступним словом до присутніх звер­нувся голова Миколаївської облпрофра­ди Юрій Толмачов. Від делегації профспілок Вінниччини виступив голова Федерації проф­спілок Вінницької області Микола Колесник.

Учасники круглого столу мали змогу поспілку­ватися та обмінятися кращим досвідом роботи. Актуальні питання діяльності профспілок у су­часних умовах і перспективи розвитку проф­спілкового руху, формування нових територі­альних громад та місце в цьому процесі проф­спілкових організацій стали основними тема­ми для обговорення під час зустрічі профакти­ву Миколаївської та Вінницької областей. Ак­тивну участь у заході взяли начальник відді­лення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області Оксана Євченко, голова обласної організації профспіл­ки працівників державних установ Таміла Бу­гаєнко, заступник голови Федерації профспі­лок Вінницької області, голова обласної органі­зації профспілки працівників охорони здоров’я Іван Лєта та ін.

Підбиваючи підсумки роботи, учасники круг­лого столу висловили впевненість у необхід­ності подальшої співпраці профоб’єднань Ми­колаївщини та Вінниччини.

Наталія ЄВСТАФ’ЄВА

 

СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ

Збільшення з початку нинішнього року мінімальної заробітної плати позитивно позначилося на добробуті значної час­тини громадян. Так, статистика свідчить, що розмір нарахованої в Чернівецькій області місячної зарплати на одного штатного працівника за січень – травень становить у середньому 4953 грн, що на 46,7% більше, ніж за відповідний період 2016 року. Хоча якщо порівняти показ­ник із загальноукраїнським, то він воче­видь не на нашу користь.

Р ізниця між середньою зарпла­тою працівників області та від­повідним рівнем оплати праці в Україні становить 1740 грн. На жаль, цей розрив з року в рік зрос­тає. Залишається незмінною кіль­кість працівників, які отримують за­робітну плату, наближену до міні­мальної. Болючою проблемою є не­рівність в оплаті праці. Частка осно­вної зарплати в структурі витрат на її оплату загалом становить у серед­ньому 54%, а в окремих галузях – 36– 38 замість 70, передбачених Генераль­ною та територіальною угодами. Про це, зокрема, йшлося на засіданні Чер­нівецької обласної тристоронньої со­ціально-економічної ради, де обгово­рювалось питання посилення співпраці соціальних партнерів щодо під­вищення рівня заробітної плати, ле­галізації зайнятості населення, до­тримання чинного законодавства, що стосується рівня «мінімалки». У засі­данні взяли участь чільні представ­ники облдержадміністрації та облас­ної ради, керівники управлінь Держпраці, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, Федерації робото­давців області, облпрофради та галу­зевих організацій профспілок. Голо­вував на засіданні очільник Федера­ції роботодавців Микола Бузинський, доповідали начальник управління Держпраці Іван Луцак і директор Де­партаменту соцзахисту населення ОДА Віталій Савкін.

Отже, мінімальна зарплата зрос­ла, але порадіти з цього приводу може далеко не кожен. Впродовж січ­ня – квітня п. р. 5963 працівники пере­бували у відпустках без збереження зарплати, майже 13 тис. працювали в режимі неповного робочого часу, що також негативно позначилося на їх статках. Тобто підвищення «мінімал­ки» цих осіб не торкнулося.

Із 221 суб’єкта господарювання, пе­ревіреного в січні – травні 2017 року, державними інспекторами праці спільно з профспілковими активіста­ми у 165 випадках виявлено порушен­ня норм трудового законодавства щодо своєчасної виплати зарплати, дотримання інших гарантій, зокрема пов’язаних з укладанням трудових договорів. Порушення законодав­ства, як бачимо, виявлено у 80% ви­падків, а це, погодьтеся, факт доволі тривожний.

Інспектори управління Держпраці здійснили додаткові нарахування, що стосуються індексації заробітку, під­вищеної оплати за роботу у вихідні та святкові дні, понаднормовий і нічний час, компенсацій за невикористану або неповністю використану відпуст­ку на суму 2 млн 119 тис. грн. Щодо МКП «Калинівський ринок» ця сума становить 396 тис. грн, у підприємства «Експріелтсервіс» зафіксовано борг у 285 тис., 340 тис. недоплатили персона­лу за понаднормову пра­цю у Герцаївській район­ній лікарні.

В окремих випадках роботодавці маскують трудові угоди під цивіль­но-правові, чим також обмежують права працю­ючих. На Чернівецькому хлібокомбінаті таких ви­явлено аж 19, кілька «за­маскованих» на уже зга­дуваному «Експріелтсер­вісі», вдаються до маніпуляцій і фі­зичні особи – підприємці.

Незважаючи на спроби держави легалізувати ринок праці, припинити виплату зарплат «у конвертах», кіль­кість бажаючих і далі прямувати цим шляхом, тобто ухилятися від сплати податків, не надто зменшується. Кілька людей були залучені до робо­ти без укладання трудового договору на ТОВ «Свіженька Мілк». Не пасли задніх і підприємець із Заставни Л.О. Любка-Труфен, інші фізичні осо­би – підприємці. Хоча жадоба до на­живи та спроби схитрувати обходять­ся їм дорогувато: за кожного офіцій­но не оформленого працівника дово­диться сплачувати штраф у розмірі 43,5 тис. грн. Ті ж, хто спокушається на додаткову, щедрішу, копійчину за нелегальну працю, повинні також ро­зуміти, що таким чином позбавля­ються страхового стажу, який потрі­бен при нарахуванні пенсій. Тож будьмо чесними і розсудливими, аби потім не нарікати.

Торкалися учасники засідання й ін­ших питань, від розв’язання яких за­лежить рух уперед. Невирішеними в області лишаються притаманні ринку праці України загалом системні про­блеми: бракує сучасних високотехно­логічних, гідно оплачуваних робочих місць, розбалансованою є система під­готовки кадрів. Це призводить до де­фіциту на виробництві кваліфікова­них спеціалістів, низького рівня за­йнятості осіб з вищою освітою. Причо­му, стосується це не лише тих, хто здо­бував освіту власним коштом, а й фа­хівців, які навчалися за рахунок дер­жави, за держзамовленням, і яким перше робоче місце мало б бути гаран­товане. Бо якщо фахівець не потрібен, то навіщо витрачати на його підготов­ку бюджетні кошти?!

Іншого рішення, на наш погляд, потребує колектив­но-договірне регулювання оплати праці. Останніми за­конодавчими актами скасо­вано норму щодо забезпечен­ня розміру тарифної ставки працівника І розряду небю­джетної сфери вищого за роз­мір мінімальної зарплати. Раніше така норма в трудо­вих угодах була зафіксована, і середній показник такого переви­щення по Україні становив 15%, а в нашій області сягав і 20. Відтепер орі­єнтиром при встановленні тарифної ставки є не розмір мінімальної зарплати, а величина прожиткового мі­німуму для працездатних осіб, яка, як відомо, нижча за «мінімалку». Ви­ходячи з цього, вдвічі збільшиться розрив між мінімальною зарплатою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС, що призведе, зокрема, до погіршення оплати праці працівників бюджетної сфери.

Викликає занепокоєння, що в про­екті Основних напрямів бюджетної політики закладені показники, які програмують знецінення у 2018 році мінімальної зарплати на 2,6% (перед­бачено індекс інфляції 119%, а зрос­тання зарплати – на 16,3%).

Учасники засідання були одно­стайні в тому, що вирішувати пробле­ми регіону потрібно спільно, об’єднавши зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

Володимир ШКВАРКОВСЬКИЙ,

голова Чернівецької облпрофради

 

«ПРОЛІСОК» РОЗКВІТАЄ

Цьогоріч гостей Трускавецького профспілко­вого вчительського пансіонату «Пролісок» приємно вразив новий, чудово обладнаний ди­тячий майданчик, осучаснені кімнати та новий інтер’єр їдальні, яка завжди дивувала гостей смачною і здоровою галицькою кухнею.

«М и самі весь час милує­мося цим майданчи­ком», – не без гордості роз­повідає головний фінан­сист оздоровчого закладу Світлана Сащук.

«Ця новобудова враховує вимоги гостей, – додає ди­ректор пансіонату Юрій Шевців. – Останнім часом освітяни все частіше стали приїжджати до нас із ді­тьми та онуками. Вимоги часу та відпочивальників спонукали й до облашту­вання інтернет-зв’язку. Пан­сіонат влітку приймає лише освітян, згідно прийнятої галузевої угоди. Якщо рані­ше відсоток спілчан з облас­ті був нижчий, ніж з інших регіонів України, то цього­річ, навпаки, становить 60%. З часом переконалися, що мають «під боком», що називається, сучасну та до­ступну оздоровницю. Повна вартість путівки на 12 днів становить 3–4 тис. грн, з яких, згідно програм оздо­ровлення обласної, район­них та міських організацій, вони мають суттєве, на 30– 40%, здешевлення».

На думку Світлани Іванів­ни, пансіонат «Пролісок», який сьогодні може при­йняти в зміну 55 осіб, наби­рає такої динаміки, що по­пит зростає втричі. Є плани щодо його розбудови. Це підтверджує голова профкому викладачів Львів­ського національного уні­верситету ім. Івана Франка Володимир Качмар: «Най­більшою популярністю сьо­годні користуються путів­ки в пансіонат у загальній тенденції зростання потре­би в санаторно-курортному лікуванні спілчан, яке, на жаль, втрачено в сегменті Фонду соціального страху­вання. Здешевлення дово­диться проводити з чима­лими труднощами і в окре­мих випадках, коли праців­никові потрібні профільні санаторії, надаючи проф­спілкову матеріальну допо­могу та допомогу з фондів роботодавця». Благо, керів­ники, працівники і студен­ти вишу зберегли свої оздо­ровчі бази на Волині – біля озера Пісочне, в Чинадієво на Закарпатті та мають можливість здешевити пу­тівки своїм працівникам за участю обласної галузевої на 20–40%. Цьогоріч уже скористалися путівками в дитячі оздоровчі табори 25 спілчан, відправивши своїх дітей у табори Карпат, на Чорне море, в польський та­бір «Білий орел» для ви­вчення та вдосконалення іноземної мови.

«Загалом, – наголошує Во­лодимир Михайлович, – спостерігається тенденція щодо зростання попиту на санаторні путівки. Подужа­ти це питання без профспіл­ки та участі Фонду соціаль­ного страхування складно, тож життя щоразу гостріше вимагає його вирішення».

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ПРЯМА МОВА

Володимир КАЧМАР, голова профкому викладачів Львівського національного університету ім. Івана Франка:

«Сьогодні спостерігається тенденція щодо зростання попиту на санаторні путівки. По­дужати це питання без профспілки та участі Фонду соціального страхування складно, тож життя щоразу гостріше вимагає його вирішення».

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання