« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРИКЛАД КОЛДОГОВОРУ ПОКАЗУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

ПРИКЛАД КОЛДОГОВОРУ ПОКАЗУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

У м. Сквира на базі НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» відбулося засідання Пре­зидії Київської обласної ради профспілок, під час якого було розглянуто досвід роботи первинної профспілкової організації управління Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київської області по укладенню, виконанню та контролю за виконанням колектив­ного договору. Проводив зібрання голова Київської облпрофради Валентин Кононенко.

У заході взяли участь начальник головного управління Пенсійно­го фонду України в Київській області Василь Фат­хундінов, голова Київського обкому Профспілки працівни­ків Пенсійного фонду України Леонід Білоус, начальник Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області Юлія Поступаленко, керівни­ки району, очільники облас­них організацій галузевих профспілок, первинних профорганізацій. Обговорювалися питання соціального партнер­ства, реалізації соціальних програм колективного догово­ру, мотивації профспілкового членства.

Про особливості роботи первинної профорганізації по­відомила голова перинної профорганізації Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київської області Анастасія Мялук.

У січні ц.р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №988 «Деякі питання функціонуван­ня територіальних органів Пенсійного фонду України», в результаті реорганізації управління Пенсійного фонду України в Сквирському районі та шляхом злиття управлінь Пенсійного фонду у Володар­ському, Ставищанському, Сквирському та Тетіївському районах утворилося Сквир­ське об’єднане управління Пенсійного фонду України. Основним завданням управ­ління Фонду є своєчасне при­значення (здійснення перера­хунку), виплата пенсій та ін­ших виплат відповідно до за­конодавства, інформаційно- роз’яснювальна робота. Для ефективного діалогу з насе­ленням систематично прово­дяться виїзні прийо­ми, зустрічі в трудо­вих колективах.

Сьогодні тут діє первинна профспілко­ва організація, котра об’єднує 74 членів профспілки, що ста­новить 100% від кіль­кості працюючих в управлінні.

Профком є повно­важним представни­ком усіх працівників у колективних перего­ворах з адміністрацією управ­ління щодо умов працевла­штування, оплати праці, ре­жиму трудового дня, охорони праці, про соціальний розви­ток колективу. Керівництво управління завжди підтримує ініціативу профкому.

У зв’язку з утворенням Сквирського об’єднаного управління ПФ 31 березня 2017 року було укладено колектив­ний договір, в якому додержа­ні положення Генеральної, Га­лузевої та територіальної угод. Документ, який було укладено з урахуванням мож­ливостей управління, врахо­вує та забезпечує життєво важливі потреби працівників: збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недо­пущення її заборгованості, збереження здоров’я через без­печні умови праці, розширен­ня соціальних гарантій та ви­значення конкретного меха­нізму їхньої діяльності.

Щомісячно, без затримок виплачується заробітна плата, проводяться всі відрахування в соціальні фон­ди, працівники та їхні сім’ї ма­ють можливість оздоровитися в оздоровчих за­кладах, тим, хто цього потребує, надається мате­ріальна допомо­га (на весілля, при народженні дитини, призові до армії, на ювілей, на похо­вання, на лікування, при вихо­ді на пенсію).

Колдоговором також пе­редбачено додаткові гарантії та соціально-побутові пільги.

Велика увага приділяється задоволенню соціально-куль­турних і духовних потреб пра­цюючих і членів їхніх сімей. У трудовому колективі прово­дяться урочисті заходи до дер­жавних і професійних свят, вшанування кращих праців­ників управління, вітання ювілярів, придбання новоріч­них подарунків (у 2016 році на проведення цієї роботи вико­ристано 10199,50 грн).

На виконання зобов ’язань колдоговору з метою пропа­ганди здорового способу жит­тя та розвитку фізичної куль­тури та спорту серед праців­ників, первинна профоргані­зація спільно з адміністраці­єю щорічно бере активну участь в обласних турнірах із більярду, зимових та літніх обласних спартакіадах, шахо­во-шашкових турнірах, які проводить Головне управлін­ня Пенсійного фонду України в Київській області.

Голова Київського обкому профспілки працівників Пен­сійного Фонду України Леонід Білоус розповів присутнім про взаємодію обкому проф­спілки з органами представ­ницької та виконавчої влади та первинними профорганіза­ціями щодо захисту соціаль­но-економічних прав праців­ників галузі в умовах децен­тралізації влади.

Учасники виїзного засідан­ня надали високі оцінки ді­яльності первинної профспіл­кової організації управління Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київ­ської області. За підсумками зібрання підготовлено поста­нову Київської облпрофради.

Під час зустрічі члени пре­зидії оглянули експозицію му­зею історії НВК «Сквирський ліцей ЗОШ І-ІІ ступенів» і від­відали Храмовий комплекс та Ландшафтний парк у с. Буки.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото автора

 

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ РАДИТЬСЯ З ПРОФСПІЛКАМИ

Днями у Чер­касах відбула­ся всеукраїн­ська нарада працівників Державної служби зайня­тості за участі представників обласних служб зайня­тості, у роботі якої взяв участь голова Федерації профспілок області Петро Шевченко.

П редставники області поділилися прикладами вирі­шення проблемних питань, позитивних зрушень у пи­таннях вирішення зайнятості населення. Але голо­вне, що окреслили низку проблем – низький рівень продуктивної зайнятості населення, трудова міграція (осо­бливо молоді), дисбаланс на ринку праці (відсутність висо­кокваліфікованих спеціалістів робочих професій та низький рівень професійної кваліфікації), відсутність робочих місць з гідним рівнем оплати праці, утриманські настрої великої частини безробітних, тіньова зайнятість.

На думку промовців, тільки комплексні заходи – законодавче врегулювання в питаннях оподаткування, оплати праці, кре­дитування виробництва, інвестицій, професійної підготовки та перепідготовки кадрів, розвитку малого, середнього бізне­су, самозайнятості населення, змінять ситуацію в країні.

Вл. інф. ФПО

 

ОСВІТЯНИ ГОТУЮТЬСЯ ДО АКЦІЙ ПРОТЕСТУ

Приводом до ймовірного Всеукраїнського страйку працівників освіти і науки під керівництвом Цен­трального Комітету цієї галузевої профспілки, об­ласних, районних та міських організацій, за слова­ми голови Львівської обласної організації проф­спілки працівників освіти і науки Марії Яцейко, є абсолютне ігнорування поправок і пропозицій профспілки до нового закону «Про освіту», який проходить у Верховній Раді друге читання.

Г оловним каменем спотикання стали, традиційно, фінансу­вання галузі та оплата праці освітянина. Профспілка під­тримувала положення законопроекту, де у першому читан­ні передбачався посадовий оклад освітянина в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Уряд же запропонував – три прожиткових мінімуми, що майже удвічі менше. Сторона захисту соціальних інтересів спілчан в процесі перемовин і знаходження консенсусу зі своїми соціальними партнерами – владою, зокрема, погодилася на чотири прожиткових мінімуми зі збереженням усіх існуючих доплат і має намір обстоювати цю позицію під сті­нами Верховної Ради на початку другої декади липня – в день про­ходження закону «Про освіту» у другому читанні. Однак Мініс­терство фінансів стверджує, що кошти на імплементацію в дію нового освітянського закону у бюджеті держави відсутні.

Нещодавно Президія Львівської облпрофорганізації працівників освіти і науки прийняла рішення про те, що первинні, міські, ра­йонні організації цієї профспілки мають звернутися з листами до народних депутатів із роз’ясненнями своїх вимог на захист соці­альних інтересів і прав освітянина, галузі загалом і проханням про підтримку відповідних поправок громадської професійної ор­ганізації до закону.

У разі ігнорування вимог освітян, вони готові до Всеукраїнського страйку – не розпочати новий навчальний рік 1 вересня, поки їх не почує найвища виконавча та законодавча влада.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

 

У КОГО ПРОФСПІЛКА У КРИВОМУ ДЗЕРКАЛІ?

Профспілка як сполучна суди­на – одні вливаються, інші, на жаль, виливаються з неї. Зви­чайно, шкода втрачати «штики», адже сила профспілки у чи­сельності і свідомості. Якщо чи­сельність – поняття мінливе, то із свідомістю спілчан не завжди усе гаразд. Завжди цікавило пи­тання: чому ж люди виходять із профспілки? Звісно, у кожного є свої причини для прощання з профспілкою, але факти свід­чать про певні тенденції.

ЧОРНА НЕВДЯЧНІСТЬ

Можна назвати достатньо прикладів, коли профспілка не тільки посприяла кар’єрному росту, а навіть обстоювала члена профспілки. Не один голова профкому, пройшовши школу громадської ро­боти, виріс до керівника установи. Це зна­чить, досвід роботи з людьми дає свої плоди. Можна було б тільки порадіти із таких поворотів долі, якби не один нюанс: зайнявши владне крісло, окремі новоспе­чені керівники, як правило, забувають, звідки вони прийшли і хто їх виростив. І, як кажуть, плюють у криницю… Найпер­ше, відчувши господарем становища, ви­ходять із профспілки, тобто, подають «приклад» для наслідування. А розхита­ти організацію начальницьким вказів­ним перстом дуже легко. Тим паче, за першим кроком виходу із профспілки йде наступний: розвал громадської організа­ції. Керівник говорить прямо: в моїй орга­нізації профспілки не буде.

Не раз обласній організації профспіл­ки доводилося захищати поруч із рядови­ми працівниками й керівників, які теж потрапляли під лезо скорочення. Тоді вони прибігали в обком і ледь не навко­лішках благали захистити. Знаходили можливість і щодо керівника встановити справедливість. Та ці факти швидко вивітрювалися з голови того, навколо якого розступилися хмари. Він знову був на коні і, замість вдячності, викинув профспілковий квиток. А земля кругла, можливо ще не раз нависнуть хмари, які не буде кому розвести.

До речі, у радянський час діяло непи­сане правило: якщо ти вийшов із проф­спілки, це означає, що не можеш керува­ти колективом. І це був добрий виховний важіль, який приземляв тих, хто відри­вався від колективу. У сучасному світі теж існує правило: перш ніж укладати до­говори про співпрацю, іноземні фірми ці­кавляться, чи є на підприємстві проф­спілкова організація.

ЕЛЕМЕНТАРНА СКУПІСТЬ

Залишають профспілкові ряди не тіль­ки несвідомі або невдячні елементи. Спрацьовує елементарна скупість. Коли зарплата була невисока, то 1 відсоток вне­ску був непомітний, а як підвищили, жаба тисне. А хто ж домігся підвищення зарплати державним службовцям, які бо­яться й пікнути на свій захист? У Кі­ровоградському обкомі проф­спілки праців­ників держав­ної служби зі­бралися гори звернень, вимог, листів у різні ін­станції з вимогами про підвищення зарплати, але жодного офі­ційного звернення від керів­ників установ. Проводили засідання за круглим столом, тиснули на Президента України, Прем’єр-міністра, народних де­путатів, виходили на акції протесту, поки не домоглися свого. І новий Закон «Про державну службу» прийнято не без участі профспілки. То чому ж це забувається? Кому-кому, а рядовим державним служ­бовцям неохоче піднімали зарплату, вва­жалося, що вони можуть працювати і на ентузіазмі. І тільки профспілка наполе­гливо відвойовує кожну копійку в оплаті праці, добивається нормальних умов пра­ці. Вона має право втрутитися в діяль­ність керівника, вплинути на мікроклі­мат у колективі, то чому ж вона опиняєть­ся в немилості?

Так, 1 відсоток внеску із підвищеної зарплати ніби й багато, але ж більша час­тина цих коштів залишається у первин­ній профорганізації, які використовують­ся на власні потреби. Мабуть, перш ніж розкидатися квитками, треба зважити всі за і проти і прикинути перспективу, адже можливості профспілки далеко не вичер­пані: сьогодні поскупився на 1 відсоток, а завтра у тебе можуть бути більші втрати.

ЧИЄ МАЙНО?

В одній солідній установі, яка по духу споріднена із профспілкою, відбувається тиха колотнеча. Причина – банально-мер­кантильна: право на користування май­ном. Профспілковий комітет працює так, щоб кожен спілчанин відчував його тур­боту. Оскільки більше часу люди прово­дять на роботі, то облаштував побут: у свій час придбали холодильник, мікро­хвильову піч, чайник… А тепер користу­ються цими благами усі працівники, се­ред яких є не члени профспілки. Нібито непристойно виділятися, дорікати, не пускати до холодильника чи іншої циві­лізації, а з іншого боку, це зачіпає членів профспілки. І зі свого боку вони праві: ку­пляли ці речі за профспілкові ко­шти, і їхнє при­значення – для обслуговуван­ня спілчан. Вони так і го­ворять: не тре­ба хитрувати: як внески платити, то шкода, а як ко­ристуватися блага­ми, то вони – попереду. На профспілкових зборах ви­рішили однозначно: профспілкове майно служить членам профспілки. І ні­чого примазуватися.

ВИКЛЮЧИТИ З ПРОФСПІЛКИ

Найперше, факт виходу із профспілки дуже болісно сприймає первинка. Стара­лися для кожного члена профспілки, і раптом – ніж у спину. І профком вирішив вихід із профспілки деяких осіб зробити гучним: на профспілкових зборах виклю­чити їх із членів профспілки, як таких, що не дотримувалися норм Статуту. Тобто, дав «зрадникам» зрозуміти, що не вони вийшли по добрій волі із профспілки, а їх виключили за неналежне виконання своїх обов’язків. І на цих же зборах вирішили: голові профкому ініціювати початок пере­говорів стосовно внесення змін та допо­внень до колективного договору щодо по­ширення його норм лише на членів проф­спілки. Не можна, щоб завойоване проф­спілкою поширювалося на усіх працівни­ків, які ніяким боком до неї не причетні. Якщо уже ділитись, то кардинально.

І ось свіжий факт: директор одного з управлінь соцзахисту населення теж ви­рішив розпрощатися із профспілкою, мовляв, так чинить із особистих мірку­вань. Вибачте, особисте треба залишати вдома, а на роботі ви – посадова особа, яка подає приклад підлеглим і не повинна відриватися від колективу. Його теж ви­ключили із своїх рядів.

І все ж істинних, відданих профспіл­ці людей більше. І це втішає. Заради них варто працювати і домагатися нових преференцій, зокрема, щоб норми кол­договору поширювалися лише на чле­нів профспілки.

Віктор ФЕДОТОВ,

Марія ІВАНОВА,

м. Кропивницький

 

ПОСИЛИТИ СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЯМИ

Про необхідність посилення взаємодії профспілок Дніпропетровщини із законодавцями йшла мова під час зустрічі профактиву області з народним де­путатом України Максимом Курячим.

В ідкриваючи зустріч, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль акцентував увагу на необхідності по­дальшого розвитку демокра­тичних засад та громадян­ського суспільства, посилен­ня ролі профспілок у суспіль­ному житті. Він, зокрема, на­вів конкретні приклади співпраці з народними об­ранцями від Дніпропетров­щини у вирішенні проблем, які турбують трудові колек­тиви, членів профспілок та всіх громадян. Так, йшлося про спільні дії стосовно при­йнятого на початку червня закону про продовження на два роки дії експортного мита на металобрухт, що до­зволить стабілізувати роботу вітчизняних металургійних підприємств та забезпечити зайнятість їхніх працівників.

Максим Курячий подякував, у свою чергу, профспілкам за їхню активну та безкомпро­місну позицію з багатьох най­гостріших соціально-еконо­мічних проблем і розповів про основні напрями роботи парламентаріїв – представни­ків Дніпрянщини у Верховній Раді. Він вислухав пропозиції учасників зустрічі, зокрема, щодо необхідності посилення законодавчої підтримки ві­тчизняного товаровиробника, вирішення проблем пенсійно­го забезпечення культпраців­ників та ін., а також відповів на численні запитання.

Віктор КОВРИГА

 

НА ЧАСІ – ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

У червні в м. Вінниця, на базі Федерації профспі­лок Вінницької області відбулося міжобласне засі­дання круглого столу з порядком денним «Поси­лення соціального захисту працюючих в умовах проведення децентралізації влади та об’єднання територіальних громад» за участі делегації від Фе­дерації профспілок Хмельницької області, очолю­ваної головою Геннадієм Харьковським, і колег- вінничан на чолі з головою Миколою Колесником.

П ід час засідання обговорювалися актуальні питан­ня роботи проф­спілкових організацій з об’єднаними громадами: підтримка профлідерів та активістів на місцях, надання юридичної допо­моги, дотримання прин­ципу галузевого поділу серед працівників.

У результаті засідання круг­лого столу були прийняті ре­золюція «Про роботу вибор­них органів Профспілок в умовах децентралізації», по­передній план першочерго­вих заходів.

Вл. інф. ФПО

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання