« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРИКЛАД КОЛДОГОВОРУ ПОКАЗУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

ПРИКЛАД КОЛДОГОВОРУ ПОКАЗУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

У м. Сквира на базі НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» відбулося засідання Пре­зидії Київської обласної ради профспілок, під час якого було розглянуто досвід роботи первинної профспілкової організації управління Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київської області по укладенню, виконанню та контролю за виконанням колектив­ного договору. Проводив зібрання голова Київської облпрофради Валентин Кононенко.

У заході взяли участь начальник головного управління Пенсійно­го фонду України в Київській області Василь Фат­хундінов, голова Київського обкому Профспілки працівни­ків Пенсійного фонду України Леонід Білоус, начальник Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області Юлія Поступаленко, керівни­ки району, очільники облас­них організацій галузевих профспілок, первинних профорганізацій. Обговорювалися питання соціального партнер­ства, реалізації соціальних програм колективного догово­ру, мотивації профспілкового членства.

Про особливості роботи первинної профорганізації по­відомила голова перинної профорганізації Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київської області Анастасія Мялук.

У січні ц.р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №988 «Деякі питання функціонуван­ня територіальних органів Пенсійного фонду України», в результаті реорганізації управління Пенсійного фонду України в Сквирському районі та шляхом злиття управлінь Пенсійного фонду у Володар­ському, Ставищанському, Сквирському та Тетіївському районах утворилося Сквир­ське об’єднане управління Пенсійного фонду України. Основним завданням управ­ління Фонду є своєчасне при­значення (здійснення перера­хунку), виплата пенсій та ін­ших виплат відповідно до за­конодавства, інформаційно- роз’яснювальна робота. Для ефективного діалогу з насе­ленням систематично прово­дяться виїзні прийо­ми, зустрічі в трудо­вих колективах.

Сьогодні тут діє первинна профспілко­ва організація, котра об’єднує 74 членів профспілки, що ста­новить 100% від кіль­кості працюючих в управлінні.

Профком є повно­важним представни­ком усіх працівників у колективних перего­ворах з адміністрацією управ­ління щодо умов працевла­штування, оплати праці, ре­жиму трудового дня, охорони праці, про соціальний розви­ток колективу. Керівництво управління завжди підтримує ініціативу профкому.

У зв’язку з утворенням Сквирського об’єднаного управління ПФ 31 березня 2017 року було укладено колектив­ний договір, в якому додержа­ні положення Генеральної, Га­лузевої та територіальної угод. Документ, який було укладено з урахуванням мож­ливостей управління, врахо­вує та забезпечує життєво важливі потреби працівників: збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недо­пущення її заборгованості, збереження здоров’я через без­печні умови праці, розширен­ня соціальних гарантій та ви­значення конкретного меха­нізму їхньої діяльності.

Щомісячно, без затримок виплачується заробітна плата, проводяться всі відрахування в соціальні фон­ди, працівники та їхні сім’ї ма­ють можливість оздоровитися в оздоровчих за­кладах, тим, хто цього потребує, надається мате­ріальна допомо­га (на весілля, при народженні дитини, призові до армії, на ювілей, на похо­вання, на лікування, при вихо­ді на пенсію).

Колдоговором також пе­редбачено додаткові гарантії та соціально-побутові пільги.

Велика увага приділяється задоволенню соціально-куль­турних і духовних потреб пра­цюючих і членів їхніх сімей. У трудовому колективі прово­дяться урочисті заходи до дер­жавних і професійних свят, вшанування кращих праців­ників управління, вітання ювілярів, придбання новоріч­них подарунків (у 2016 році на проведення цієї роботи вико­ристано 10199,50 грн).

На виконання зобов ’язань колдоговору з метою пропа­ганди здорового способу жит­тя та розвитку фізичної куль­тури та спорту серед праців­ників, первинна профоргані­зація спільно з адміністраці­єю щорічно бере активну участь в обласних турнірах із більярду, зимових та літніх обласних спартакіадах, шахо­во-шашкових турнірах, які проводить Головне управлін­ня Пенсійного фонду України в Київській області.

Голова Київського обкому профспілки працівників Пен­сійного Фонду України Леонід Білоус розповів присутнім про взаємодію обкому проф­спілки з органами представ­ницької та виконавчої влади та первинними профорганіза­ціями щодо захисту соціаль­но-економічних прав праців­ників галузі в умовах децен­тралізації влади.

Учасники виїзного засідан­ня надали високі оцінки ді­яльності первинної профспіл­кової організації управління Пенсійного фонду України у Сквирському районі Київ­ської області. За підсумками зібрання підготовлено поста­нову Київської облпрофради.

Під час зустрічі члени пре­зидії оглянули експозицію му­зею історії НВК «Сквирський ліцей ЗОШ І-ІІ ступенів» і від­відали Храмовий комплекс та Ландшафтний парк у с. Буки.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото автора

 

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ РАДИТЬСЯ З ПРОФСПІЛКАМИ

Днями у Чер­касах відбула­ся всеукраїн­ська нарада працівників Державної служби зайня­тості за участі представників обласних служб зайня­тості, у роботі якої взяв участь голова Федерації профспілок області Петро Шевченко.

П редставники області поділилися прикладами вирі­шення проблемних питань, позитивних зрушень у пи­таннях вирішення зайнятості населення. Але голо­вне, що окреслили низку проблем – низький рівень продуктивної зайнятості населення, трудова міграція (осо­бливо молоді), дисбаланс на ринку праці (відсутність висо­кокваліфікованих спеціалістів робочих професій та низький рівень професійної кваліфікації), відсутність робочих місць з гідним рівнем оплати праці, утриманські настрої великої частини безробітних, тіньова зайнятість.

На думку промовців, тільки комплексні заходи – законодавче врегулювання в питаннях оподаткування, оплати праці, кре­дитування виробництва, інвестицій, професійної підготовки та перепідготовки кадрів, розвитку малого, середнього бізне­су, самозайнятості населення, змінять ситуацію в країні.

Вл. інф. ФПО

 

ОСВІТЯНИ ГОТУЮТЬСЯ ДО АКЦІЙ ПРОТЕСТУ

Приводом до ймовірного Всеукраїнського страйку працівників освіти і науки під керівництвом Цен­трального Комітету цієї галузевої профспілки, об­ласних, районних та міських організацій, за слова­ми голови Львівської обласної організації проф­спілки працівників освіти і науки Марії Яцейко, є абсолютне ігнорування поправок і пропозицій профспілки до нового закону «Про освіту», який проходить у Верховній Раді друге читання.

Г оловним каменем спотикання стали, традиційно, фінансу­вання галузі та оплата праці освітянина. Профспілка під­тримувала положення законопроекту, де у першому читан­ні передбачався посадовий оклад освітянина в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Уряд же запропонував – три прожиткових мінімуми, що майже удвічі менше. Сторона захисту соціальних інтересів спілчан в процесі перемовин і знаходження консенсусу зі своїми соціальними партнерами – владою, зокрема, погодилася на чотири прожиткових мінімуми зі збереженням усіх існуючих доплат і має намір обстоювати цю позицію під сті­нами Верховної Ради на початку другої декади липня – в день про­ходження закону «Про освіту» у другому читанні. Однак Мініс­терство фінансів стверджує, що кошти на імплементацію в дію нового освітянського закону у бюджеті держави відсутні.

Нещодавно Президія Львівської облпрофорганізації працівників освіти і науки прийняла рішення про те, що первинні, міські, ра­йонні організації цієї профспілки мають звернутися з листами до народних депутатів із роз’ясненнями своїх вимог на захист соці­альних інтересів і прав освітянина, галузі загалом і проханням про підтримку відповідних поправок громадської професійної ор­ганізації до закону.

У разі ігнорування вимог освітян, вони готові до Всеукраїнського страйку – не розпочати новий навчальний рік 1 вересня, поки їх не почує найвища виконавча та законодавча влада.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

 

У КОГО ПРОФСПІЛКА У КРИВОМУ ДЗЕРКАЛІ?

Профспілка як сполучна суди­на – одні вливаються, інші, на жаль, виливаються з неї. Зви­чайно, шкода втрачати «штики», адже сила профспілки у чи­сельності і свідомості. Якщо чи­сельність – поняття мінливе, то із свідомістю спілчан не завжди усе гаразд. Завжди цікавило пи­тання: чому ж люди виходять із профспілки? Звісно, у кожного є свої причини для прощання з профспілкою, але факти свід­чать про певні тенденції.

ЧОРНА НЕВДЯЧНІСТЬ

Можна назвати достатньо прикладів, коли профспілка не тільки посприяла кар’єрному росту, а навіть обстоювала члена профспілки. Не один голова профкому, пройшовши школу громадської ро­боти, виріс до керівника установи. Це зна­чить, досвід роботи з людьми дає свої плоди. Можна було б тільки порадіти із таких поворотів долі, якби не один нюанс: зайнявши владне крісло, окремі новоспе­чені керівники, як правило, забувають, звідки вони прийшли і хто їх виростив. І, як кажуть, плюють у криницю… Найпер­ше, відчувши господарем становища, ви­ходять із профспілки, тобто, подають «приклад» для наслідування. А розхита­ти організацію начальницьким вказів­ним перстом дуже легко. Тим паче, за першим кроком виходу із профспілки йде наступний: розвал громадської організа­ції. Керівник говорить прямо: в моїй орга­нізації профспілки не буде.

Не раз обласній організації профспіл­ки доводилося захищати поруч із рядови­ми працівниками й керівників, які теж потрапляли під лезо скорочення. Тоді вони прибігали в обком і ледь не навко­лішках благали захистити. Знаходили можливість і щодо керівника встановити справедливість. Та ці факти швидко вивітрювалися з голови того, навколо якого розступилися хмари. Він знову був на коні і, замість вдячності, викинув профспілковий квиток. А земля кругла, можливо ще не раз нависнуть хмари, які не буде кому розвести.

До речі, у радянський час діяло непи­сане правило: якщо ти вийшов із проф­спілки, це означає, що не можеш керува­ти колективом. І це був добрий виховний важіль, який приземляв тих, хто відри­вався від колективу. У сучасному світі теж існує правило: перш ніж укладати до­говори про співпрацю, іноземні фірми ці­кавляться, чи є на підприємстві проф­спілкова організація.

ЕЛЕМЕНТАРНА СКУПІСТЬ

Залишають профспілкові ряди не тіль­ки несвідомі або невдячні елементи. Спрацьовує елементарна скупість. Коли зарплата була невисока, то 1 відсоток вне­ску був непомітний, а як підвищили, жаба тисне. А хто ж домігся підвищення зарплати державним службовцям, які бо­яться й пікнути на свій захист? У Кі­ровоградському обкомі проф­спілки праців­ників держав­ної служби зі­бралися гори звернень, вимог, листів у різні ін­станції з вимогами про підвищення зарплати, але жодного офі­ційного звернення від керів­ників установ. Проводили засідання за круглим столом, тиснули на Президента України, Прем’єр-міністра, народних де­путатів, виходили на акції протесту, поки не домоглися свого. І новий Закон «Про державну службу» прийнято не без участі профспілки. То чому ж це забувається? Кому-кому, а рядовим державним служ­бовцям неохоче піднімали зарплату, вва­жалося, що вони можуть працювати і на ентузіазмі. І тільки профспілка наполе­гливо відвойовує кожну копійку в оплаті праці, добивається нормальних умов пра­ці. Вона має право втрутитися в діяль­ність керівника, вплинути на мікроклі­мат у колективі, то чому ж вона опиняєть­ся в немилості?

Так, 1 відсоток внеску із підвищеної зарплати ніби й багато, але ж більша час­тина цих коштів залишається у первин­ній профорганізації, які використовують­ся на власні потреби. Мабуть, перш ніж розкидатися квитками, треба зважити всі за і проти і прикинути перспективу, адже можливості профспілки далеко не вичер­пані: сьогодні поскупився на 1 відсоток, а завтра у тебе можуть бути більші втрати.

ЧИЄ МАЙНО?

В одній солідній установі, яка по духу споріднена із профспілкою, відбувається тиха колотнеча. Причина – банально-мер­кантильна: право на користування май­ном. Профспілковий комітет працює так, щоб кожен спілчанин відчував його тур­боту. Оскільки більше часу люди прово­дять на роботі, то облаштував побут: у свій час придбали холодильник, мікро­хвильову піч, чайник… А тепер користу­ються цими благами усі працівники, се­ред яких є не члени профспілки. Нібито непристойно виділятися, дорікати, не пускати до холодильника чи іншої циві­лізації, а з іншого боку, це зачіпає членів профспілки. І зі свого боку вони праві: ку­пляли ці речі за профспілкові ко­шти, і їхнє при­значення – для обслуговуван­ня спілчан. Вони так і го­ворять: не тре­ба хитрувати: як внески платити, то шкода, а як ко­ристуватися блага­ми, то вони – попереду. На профспілкових зборах ви­рішили однозначно: профспілкове майно служить членам профспілки. І ні­чого примазуватися.

ВИКЛЮЧИТИ З ПРОФСПІЛКИ

Найперше, факт виходу із профспілки дуже болісно сприймає первинка. Стара­лися для кожного члена профспілки, і раптом – ніж у спину. І профком вирішив вихід із профспілки деяких осіб зробити гучним: на профспілкових зборах виклю­чити їх із членів профспілки, як таких, що не дотримувалися норм Статуту. Тобто, дав «зрадникам» зрозуміти, що не вони вийшли по добрій волі із профспілки, а їх виключили за неналежне виконання своїх обов’язків. І на цих же зборах вирішили: голові профкому ініціювати початок пере­говорів стосовно внесення змін та допо­внень до колективного договору щодо по­ширення його норм лише на членів проф­спілки. Не можна, щоб завойоване проф­спілкою поширювалося на усіх працівни­ків, які ніяким боком до неї не причетні. Якщо уже ділитись, то кардинально.

І ось свіжий факт: директор одного з управлінь соцзахисту населення теж ви­рішив розпрощатися із профспілкою, мовляв, так чинить із особистих мірку­вань. Вибачте, особисте треба залишати вдома, а на роботі ви – посадова особа, яка подає приклад підлеглим і не повинна відриватися від колективу. Його теж ви­ключили із своїх рядів.

І все ж істинних, відданих профспіл­ці людей більше. І це втішає. Заради них варто працювати і домагатися нових преференцій, зокрема, щоб норми кол­договору поширювалися лише на чле­нів профспілки.

Віктор ФЕДОТОВ,

Марія ІВАНОВА,

м. Кропивницький

 

ПОСИЛИТИ СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЯМИ

Про необхідність посилення взаємодії профспілок Дніпропетровщини із законодавцями йшла мова під час зустрічі профактиву області з народним де­путатом України Максимом Курячим.

В ідкриваючи зустріч, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль акцентував увагу на необхідності по­дальшого розвитку демокра­тичних засад та громадян­ського суспільства, посилен­ня ролі профспілок у суспіль­ному житті. Він, зокрема, на­вів конкретні приклади співпраці з народними об­ранцями від Дніпропетров­щини у вирішенні проблем, які турбують трудові колек­тиви, членів профспілок та всіх громадян. Так, йшлося про спільні дії стосовно при­йнятого на початку червня закону про продовження на два роки дії експортного мита на металобрухт, що до­зволить стабілізувати роботу вітчизняних металургійних підприємств та забезпечити зайнятість їхніх працівників.

Максим Курячий подякував, у свою чергу, профспілкам за їхню активну та безкомпро­місну позицію з багатьох най­гостріших соціально-еконо­мічних проблем і розповів про основні напрями роботи парламентаріїв – представни­ків Дніпрянщини у Верховній Раді. Він вислухав пропозиції учасників зустрічі, зокрема, щодо необхідності посилення законодавчої підтримки ві­тчизняного товаровиробника, вирішення проблем пенсійно­го забезпечення культпраців­ників та ін., а також відповів на численні запитання.

Віктор КОВРИГА

 

НА ЧАСІ – ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

У червні в м. Вінниця, на базі Федерації профспі­лок Вінницької області відбулося міжобласне засі­дання круглого столу з порядком денним «Поси­лення соціального захисту працюючих в умовах проведення децентралізації влади та об’єднання територіальних громад» за участі делегації від Фе­дерації профспілок Хмельницької області, очолю­ваної головою Геннадієм Харьковським, і колег- вінничан на чолі з головою Миколою Колесником.

П ід час засідання обговорювалися актуальні питан­ня роботи проф­спілкових організацій з об’єднаними громадами: підтримка профлідерів та активістів на місцях, надання юридичної допо­моги, дотримання прин­ципу галузевого поділу серед працівників.

У результаті засідання круг­лого столу були прийняті ре­золюція «Про роботу вибор­них органів Профспілок в умовах децентралізації», по­передній план першочерго­вих заходів.

Вл. інф. ФПО

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання